CD.GZS

 

[ Go International Slovenia | Pravni vidiki internacionalizacije | Nekatere pravne oblike internacionalizacije poslovanja ]

Posredniška pogodba

Posrednik išče kliente, ki bodo sklepali posle z naročiteljem.
Posredovanje je eden najstarejših poslov blagovnega prometa. V antični Grčiji so posredovali med domačini in tujci pri sklepanju trgovinskih pogodb. Zaradi neznanja jezika je bil tedanji posrednik tudi tolmač. Bili so državni uradniki, ki so morali biti nepristranski.

O posredniški pogodbi

Posredniška pogodba je pogodba, s katero se posrednik zaveže naročitelju, da si bo prizadeval najti in spraviti naročitelja v stik z osebo, ki se bo z njim pogajala za sklenitev določene pogodbe. Posrednikovo prizadevanje praviloma ni nagrajeno, če ne pride do sklenitve pogodbe. Šteje le uspeh.

Posredniška pogodba spada med posle blagovnega prometa, ki so namenjeni prodoru ali plasmaju blaga in storitev na trg. S posredovanjem lahko pride do sklenitve vseh pogodb, zlasti gospodarskih. Najpogostejši so posredniki za nakup oz. prodajo blaga ali storitev. Poznamo pa tudi zavarovalne, transportne, pomorske, turistične, hipotekarne, posojilne, nepremičninske posrednike in posrednike ad hoc, ki se ne ukvarjajo z neko dejavnostjo.

Osnovne sestavine

S posredniško pogodbo se:

Stranki posredniške pogodbe sta torej posrednik, ki se zaveže najti pogajalca za sklenitev pogodbe z naročiteljem ter naročitelj, ki se zaveže dati posredniku plačilo v primeru sklenitve pogodbe. Posrednik ne sme za naročitelja sprejeti izpolnitve iz pogodbe, za to mora imeti posebno pisno pooblastilo.

Ali je za posredniško pogodbo predpisana posebna oblika?

Ne. Posredniško pogodbo je mogoče skleniti ustno ali pisno. Naročitelj lahko da naročilo ustno, po telefonu, po faksu, po elektronski pošti, itd. Pisno naročilo je predpisano le za primer, ko je posrednik pooblaščen tudi za sprejem izpolnitve pogodbe, na primer kupnine, za prejem blaga, za izročitev blaga, itd.

Ali lahko naročitelj prekliče naročilo?

Lahko. Naročitelj lahko kadarkoli prekliče naročilo. Ne more pa preklicati svojega naročila, če se je temu v pogodbi vnaprej odpovedal ali če bi bil preklic v nasprotju s poštenjem. V nasprotju s poštenjem bi bil preklic, če bi ga naročnik dal z namenom, da bi se izognil plačilu provizije posredniku za pogodbo, sklenjeno z osebo, ki jo je našel posrednik.

Ali se je naročitelj dolžan pogajati z vsako osebo, ki jo najde posrednik?

Ne. Naročitelj se ni dolžan:

Razlogi za takšno ureditev so, da je morebiti naročitelj sam v tem obdobju našel osebo, s katero sklepa posle, spremenijo se lahko pogoji na trgu, klient naročitelju iz poslovnih razlogov ne ustreza, spremenilo se je finančno stanje naročitelja, itd.

Obveznosti pogodbenih strank

Obveznosti posrednika

Posrednik mora:

Iskanje priložnosti

Posrednik mora kot dober gospodarstvenik iskati priložnost za sklenitev določene pogodbe in nanjo opozoriti naročitelja. Naročitelj in posrednik se lahko dogovorita, da bo poleg tega tudi posredoval pri pogajanjih in si prizadevati za sklenitev pogodbe, vendar ne odgovarja, če se njegova prizadevanja izjalovijo kljub potrebni skrbnosti.

Obveščanje

Posrednik mora naročitelja obvestiti o vseh okoliščinah, ki so pomembne za nameravani posel. Katere so te okoliščine, je odvisno od samega naročila oziroma predmeta posredniške pogodbe. Lahko so informacije o ceni, o stanju ponudbe in povpraševanja na trgu, itd.

Odškodninska odgovornost posrednika

Posrednik mora za pogodbenega partnerja izbrati primerno osebo. Med osebami, ki jih najde, mora opraviti selekcijo in predlagati naročitelju le tiste osebe, ki ustrezajo podatkom naročitelja in osebe, ki bodo lahko izpolnile obveznosti iz pogodbe.

Posrednik odgovarja za škodo, ki nastane eni ali drugi stranki, med katerima je posredoval, če nastane škoda:

Posrednik odgovarja za škodo, ki jo utrpi naročitelj, ker je posrednik brez njegovega dovoljenja obvestil tretjo osebo o vsebini naročila, pogajanjih ali pogojih pogodbe.

Vodenje posredniškega dnevnika

Posrednik v gospodarstvu mora v posebno knjigo vpisati bistvene podatke o pogodbi, sklenjeni z njegovim posredovanjem in na zahtevo strank izdati iz posredniškega dnevnika izpisek o sklenjeni pogodbi in ga podpisati.

Obveznosti naročitelja

Plačilo za posredovanje in povračilo stroškov

Naročnik mora posredniku plačati. Stranki se lahko dogovorita o plačilu v nominalnem znesku, pogostejši pa je dogovor o proviziji, torej o obljubi odstotkov od določene vrednosti. Možen je tudi dogovor o udeležbi pri dobičku, če se doseže posebej visoka cena ali pa kombinacija prej naštetih možnosti – provizija in udeležba  pri dobičku. Posrednik ima pravico do plačila, četudi ni dogovorjeno.

Koliko znaša plačilo za posredovanje?

Različno. Najpogosteje pogodbeni stranki sami določita višino plačila v pogodbi, lahko pa se v pogodbi sklicujeta na tarifo. Na nekaterih področjih zakoni določajo maksimalno ali minimalno plačilo.
Višino plačila določajo:

Če plačilo ni določeno v pogodbi ali z drugim aktom, ki se uporablja v določeni dejavnosti, lahko provizijo določi sodišče. Sodišče določi plačilo tako, da ustreza posrednikovemu trudu in opravljeni storitvi.

Pravica do plačila je odvisna od tega, ali je posel med strankama dejansko sklenjen. Posrednik pridobi pravico do plačila, ko je sklenjena pogodba, za katero je posredoval. Uspeh je torej pogoj, da posredniku pripada provizija.

Ali lahko posrednik posreduje za obe pogodbeni stranki?

Lahko. Posrednik lahko posreduje za obe stranki in s tem olajša sklenitev pogodbe. Pri tem mora kot dober gospodarstvenik skrbeti za interese strank, med katerima posreduje. Posrednik, ki posreduje za obe stranki, lahko od vsake zahteva le polovico plačila in stroškov.

Izguba pravice do plačila

Posrednik izgubi pravico do posredniškega plačila in povračila stroškov, če:

Ali ima posrednik pravico do povračila stroškov?

Načeloma ne. Posrednik nima posebne pravice do povračila stroškov, razen če je povračilo stroškov med posrednikom in naročiteljem dogovorjeno. V primeru, da se stranki dogovorita o povračilu stroškov za posredovanje, ima posrednik pravico do povračila, četudi pogodba s klientom in naročiteljem ni bila sklenjena.

Pravni viri

Vzorci

Vzorec posredniške pogodbe v slovenskem jeziku
Vzorec posredniške pogodbe v angleškem jeziku