Vstopna stran / Portal

  Domov O katalogu Pomoč
 
 
Išči v tem katalogu

 Po osnovnih podatkih


Po dejavnostih


Zavarovanje poklicne odgovornosti

KATALOG CERTIFICIRANIH RAČUNOVODSKIH SERVISOV SLOVENIJE
Eden od pomembnih ciljev GZS - Zbornice računovodskih servisov (ZRS) je skrb za primeren nivo kakovosti storitev, ki jih opravljajo njeni člani. Prav zato smo se na ZRS odločili, da bomo k ureditvi stanja na tem področju dodali svoj prispevek.

Pred več kot desetimi leti smo na pobudo članov začeli s projektom, katerega namen je bil članom omogočiti, da svoje znanje preverijo pred strokovno komisijo in o svojem znanju dobijo potrdilo. Tako je nastal Program usposabljanja za vodenje računovodskih servisov, na podlagi katerega so člani lahko opravljali izpit za preverjanje usposobljenosti. Ta izpit je bil, skupaj z drugimi predpisanimi pogoji, pogoj za vpis v Katalog računovodskih servisov s potrdilom o usposobljenosti za vodenje računovodskega servisa. O pogojih za vpis v ta katalog smo že v samem začetku pripravili tudi poseben pravilnik.

Skozi leta in izkušnje se je spreminjala podoba in ime kataloga, prav tako pa so se dodelali tudi pogoji za vpis v katalog.

Danes so v tem katalogu predstavljeni računovodski servisi, ki izpolnjujejo vse pogoje, predpisane s Pravilnikom o Katalogu certificiranih računovodskih servisov Slovenije. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati računovodski servis, da je lahko vpisan v katalog:
 • da je registriran za opravljanje računovodske in knjigovodske dejavnosti (K 69.200 po SKD);

 • da je član Zbornice računovodskih servisov (v nadaljevanju: ZRS);

 • da ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem ali likvidacijskem postopku in da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
 • da direktor ali nosilec dejavnosti v zadnjih petih letih ni bil pravnomočno obsojen zaradi storitve kaznivega dejanja, povezanega s poslovanjem računovodskega servisa;

 • da zoper pravno osebo ni uveden kazenski postopek niti njeno poslovanje s sodno odločbo ni prepovedano po 20. členu Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja;
 • da

 • - je v računovodskem servisu zaposlena v rednem delovnem razmerju najmanj ena oseba ali
  - je samostojni podjetnik in je obvezno zavarovan kot samostojni podjetnik za polni delovni čas ali
  - je oseba lastnik v gospodarski družbi, direktor ali prokurist;
 • da ima oseba iz 7. točke 1. odstavka 2. člena

 • - opravljen izpit po Programu ZRS za pridobitev naziva »Strokovni vodja računovodskega servisa« ali
  - pridobljeno potrdilo GZS po Programu usposabljanja za vodenje računovodskih servisov ali
  - strokovni naziv preizkušeni računovodja ali računovodja, pridobljen pri Slovenskem inštitutu za revizijo, ali
  - strokovni naziv Chartered Certified Accountant pridobljenim pri The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),
  (v nadaljevanju strokovni vodja).
 • da s stalnim strokovnim izobraževanjem zaposlenih doseže najmanj 15 točk letno;

 • da strokovni vodja opravi e-seminar ZRS z e-testom o etiki poslovanja vsake dve leti;

 • da ima sklenjeno zavarovanje poklicne odgovornosti v skladu z dogovorjenimi pogoji glede zavarovalne vsote in predmeta zavarovanja (zavarovalnega kritja) med ZRS in zavarovalnicami.
  Vse člane ZRS najdete v Registru članov ZRS.

   
  Informacije o katalogu in o objavi kataloga posreduje Tanja Malič po elektronski pošti ali po telefonu 01/5898 316 .
   
   
  Zadnja sprememba:

   26.2.2015
  Prva spletna objava:

   23.7.2004
  Število podjetij:

   76
  Število obiskov:

   53140
  Zbornica računovodskih servisov


     
    26.2.2015
  BEMI-G d.o.o.

  26.2.2015
  CITRA Tešanovci d.o.o.

  25.2.2015
  NUCLEUS PLUS d.o.o.

  25.2.2015
  JELKA VETRIH S.P.

  24.2.2015
  RASER, d.o.o.