Zapri

Arhiv: Ocene (nevarnih) odpadkov in o izvedbi kontrolne kemične analize odpadkov

Še v poletnih dneh pričakujemo sprejem pravilnika, ki bo določil: • način izdelave in obseg ocene odpadka pred odlaganjem na odlagališču, • način izdelave in obseg ocene nevarnega odpadka pred sežiganjem v sežigalnici odpadkov ali napravi za sosežig odpadkov, • način izvedbe kontrolne kemične analize odpadka in • podrobnejše pogoje, ki jih mora za pridobitev pooblastila za izvajanje obratovalnega monitoringa izpolnjevati pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki namerava izdelovati ocene odpadka ali ocene nevarnega odpadka. V razpravo o pravilniku, predvsem v povezavi s pogoji za pridobitev pooblastila, se je v sodelovanju s člani zbornice vključevala tudi SVO.

Arhiv: Hrup - pobuda za ureditev problematike hrupa IED naprav po letu 2020

Na pobudo naših članov smo na MOP podali predlog, da se v okviru predvidenih sprememb Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, ki je bila do 8. julija v javni razpravi in s katero naj bi se uredilo problematiko obratovanja gradbišč kot virov hrupa, uredi še problematika hrupa IED zavezancev oziroma obratovanja naprav po letu 2020 (ureditev izjem).

Arhiv: Objavljen končni osnutek BREF dokumenta za VKN

V zaključni fazi priprave je BREF dokument za velike kurilne naprave (VKN). Objavljen je na spletni strani IPPC urada. Končni dokument in zaključki o BAT bodo objavljeni najkasneje leta 2018, s štiri letnim rokom za ponovno izdajo dovoljenj. http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/LCP_FinalDraft_06_2016.pdf

Arhiv: Zaključki o BAT za industrijo neželeznih kovin

Objavljeni so bili v Uradnem listu EU 30. junija 2016. Zaključki se nanašajo na dejavnosti, ki so navedene v Prilogi I k Direktivi 2010/75/EU oziroma Prilogi 1 Uredbe IED v oddelkih: 2.1: praženje ali sintranje kovinskih rud (vključno s sulfidnimi rudami); 2.5: predelavo neželeznih kovin: a) proizvodnjo surovih neželeznih kovin iz rude, koncentratov ali sekundarnih surovin z metalurškimi, kemijskimi ali elektrolitskimi postopki; b) taljenje in legiranje neželeznih kovin, vključno z izrabljenimi izdelki za predelavo in obratovanjem livarn neželeznih kovin, s talilno zmogljivostjo nad 4 tone na dan za svinec in kadmij ali 20 ton na dan za vse druge kovine, 6.8: proizvodnjo ogljika (antracita) ali elektrografita s sežiganjem ali grafitizacijo.http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1032&from=SL

Arhiv: EU zakonodajni predlogi za realizacijo ciljev podnebno – energetskega okvirja

Evropska komisije je objavila Referenčni scenarij s pogledom v leto 2050 in zakonodajne predloge za realizacijo ciljev podnebno energetskega okvira za obdobje 2021 do 2030. Dokumenti vsebujejo predvideni, nacionalno določen prispevek držav članic EU v višini najmanj 40 % skupnega zmanjšanja emisij toplogrednih plinov (TGP) za izvajanje Pariškega podnebnega sporazuma. Le-ta bo stopil v veljavo po ratifikaciji najmanj 55 držav, ki predstavljajo skupaj najmanj 55 % globalnih emisij TGP. http://www.mop.gov.si/index.php?id=1333&tx_ttnews%5btt_news%5d=6991&tx_ttnews%5bbackPid%5d=12029&L=0&no_cache=1 https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/20160712_Summary_Ref_scenario_MAIN_RESULTS%20%282%29-web.pdf http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2545_sl.htm

Arhiv: Energetski pregledi – študija s primeri dobrih praks

Po naročilu Evropske komisije je bila v začetku letošnjega leta zaključena študija, ki ponuja pregled in primerjavo izvajanja EED v različnih članicah EU-28 (vključuje tudi Slovenijo).

Arhiv: Iz Uradnega lista EU

Objave v Uradnem listu EU, s področja okolja, od 22. 6. do 20. 7. 2016.

Arhiv: Iz Uradnega lista RS

Objave zakonodajnih predpisov v Uradnem listu RS, s področja varstva okolja, od 22. 6. do 20. 7. 2016.

Arhiv: Program ravnanja z odpadki - cilji in ukrepi za obdobje do leta 2020 oz. 2030

30. junija 2016 je Vlada RS sprejela Program ravnanja z odpadki in program preprečevanja odpadkov kot operativni program varstva okolja v skladu z ZVO-1. Poleg splošnih ciljev so določeni še posebni cilji, ki se nanašajo na komunalne odpadke, industrijske odpadke in odpadke iz drugih dejavnosti ter gradbene odpadke, zemeljske izkope in rudarske odpadke. Za skupno doseganje ciljev je v programu opredeljenih 31 ukrepov oz. skupaj 49 pod ukrepov, ki zahtevajo sodelovanje tudi ostalih resorjev, predvsem MGRT, MKGP, MZ in MJU. Več: http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/varstvo_okolja/operativni_programi/op_odpadki.pdf

Arhiv: Oprostitev trošarine za energetsko intenzivna podjetja

S 1. avgustom 2016 se začne uporabljati nov Zakon o trošarinah (ZTro-1). Za energetsko intenzivna podjetja je še zlasti pomemben 96. člen, ki določa oprostitev plačila trošarine na energente. Podjetje mora biti energetsko intenzivno, dejavnost proizvodnje izdelkov se mora uvrščati v področje "Predelovalne dejavnosti", energenti se morajo dokazljivo porabljati za proizvodnjo toplote za proizvodnjo izdelkov, plačan pa mora biti tudi minimalni znesek obdavčitve. Določbe tega člena se začnejo uporabljati 1. januarja 2017. Z najpomembnejšimi novostmi novega ZTro-1 se lahko seznanite na enem od seminarjev Pravne službe GZS: 6. in 21. septembra ter 4. oktobra. Več: https://www.gzs.si/Dogodki/6-9-2016/novosti-zakona-o-trosarinah-ztro-1 http://www.uradni-list.si/1/content?id=127129