Informacije in pomoč
Tiko Pro

Odprti aktualni razpisi

V sodelovanju s Tiko pro d.o.o. smo pripravili aktualne razpise v Sloveniji.

1.Nepovratna sredstva za raziskovalno-razvojne projekte (TRL 3-6)

2. Nepovratna sredstva za naložbe v pred industrijsko predelavo lesa

3. P7R 2017 Mikrokrediti na problemskih območjih

4. Nepovratna sredstva za spodbujanje procesnih izboljšav v letu 2017-2018

5. Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja 2017-2018

6. Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva

7. RRI 2 - Nepovratna sredstva za drugi sklop raziskovalno razvojnih projektov TRL 6-9

8. Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših objektov za proizvodnjo električne energije iz vetrnih elektrarn in malih hidroelektrarn

9. Dopolnjevanje razpisa SME Instrument 1. faza 

10. Kreditiranje okoljskih naložb 56PO16

11. Ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih v Sloveniji


1.    Nepovratna sredstva za raziskovalno-razvojne projekte (TRL 3-6)

 

Razpisnik:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

Datum objave:

8.1.2018

Rok za oddajo:

2. 3. 2018

Višina sofinanciranja:

od 1 mio do 2 mio eur

 

Namen javnega razpisa

Javni razpis je namenjen spodbujanju izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov, ki povezujejo akademsko sfero in gospodarstvo ter združujejo znanja in kompetence za razvoj novih produktov, storitev in procesov ter za uporabo novih tehnologij na prednostnih področjih S4. S tem prispevajo k uresničevanju ciljev RISS, ki predvideva vzpostavitev okolja, ki bo omogočalo učinkovit prenos znanja iz javno-raziskovalnih organizacij v podjetja. 

 

Na podlagi tega bo javni razpis podprl projekte, ki bodo izkazovali koncentracijo znanja in kompetenc ter znanstveno in tehnološko odličnost na naslednjih prednostnih področjih uporabe S4: 

1. Pametna mesta in skupnosti 

2. Pametne zgradbe in dom z lesno verigo 

3. Mreže za prehod v krožno gospodarstvo 

4. Trajnostna pridelava hrane 

5. Trajnostni turizem 

6. Tovarne prihodnosti 

7. Zdravje-medicina 

8. Mobilnost 

9. Razvoj materialov kot končnih produktov. 

Cilj razpisa

Cilj je podpreti projekte, usmerjene k novim produktom in storitvam z visoko dodano vrednostjo in z izkazanim tržnim potencialom na mednarodni ravni ter posledično večje konkurenčnosti na globalni ravni. 

Predmet javnega razpisa

Predmet  javnega  razpisa  je  sofinanciranje  izvajanja  večletnih  (najmanj  24  mesecev)  projektov (TRL  3-6),  usmerjenih  v  raziskave  in  razvoj  novih  tehnoloških  rešitev  ter  novih  produktov, storitev  in  procesov. Operacije  morajo  vključevati izvajanje enega raziskovalno-razvojnega projekta v dveh fazah – 1. faza: industrijska raziskava (TRL 3-4) in 2. faza: eksperimentalni razvoj (TRL 5-6).

Upravičeni prijavitelji

Na razpisu lahko sodelujejo konzorciji izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti, ki so za ureditev medsebojnih obveznosti in razmerij sklenili konzorcijsko pogodbo in so sestavljeni iz najmanj naslednjih konzorcijskih partnerjev: 

 

·         1 podjetje, ki je mikro, malo ali srednje podjetje in 1 raziskovalna organizacija (RO), ki izvajata raziskovalno-razvojno dejavnost ali 

·         2 lastniško nepovezani podjetji, od tega najmanj 1 mikro, malo ali srednje podjetje, ki izvajata raziskovalno-razvojno dejavnost (za aktivnosti RO nameniti najmanj 30 % celotnih upravičenih stroškov v obliki stroškov storitev zunanjih izvajalcev). 

Upravičeni stroški

·         Standardna lestvica stroška na enoto za stroške dela:

1.      Raziskovalci 21,00 EUR/h

2.      Strokovni in tehnični sodelavci 14,00 EUR/h

·         Stroški storitev zunanjih izvajalcev

·         Pavšalno financiranje posrednih stroškov (stopnja 25 %) 

Višina sofinanciranja

Vrsta raziskave /velikost podjetja

Mikro ali malo podjetje

Srednje podjetje

Veliko podjetje

Industrijske raziskave (osnovna višina sofinanciranja)

70 %

60 %

50 %

Industrijske raziskave - največje možno sofinanciranje

ob izpolnjevanju pogoja (i) ali (ii) v80 % 75 % 65 %

80 %

75 %

65 %

 

Vrsta raziskave / velikost podjetja

Mikro ali malo

podjetje

Srednje podjetje

Veliko podjetje

Eksperimentalni razvoj (osnovna višinasofinanciranja)

45 %

35 %

25 %

Eksperimentalni razvoj - največje možnosofinanciranje

ob izpolnjevanju pogoja (i) ali (ii)

60 %

50 %

40 %

Rok oddaje

2. 3. 2018

 

Prijavni rok je bliže, kot se zdi, zato nikar ne odlašajte s pripravo dokumentacije in nam pišite na info@tiko-pro.si že danes!

 

2.    Nepovratna sredstva za naložbe v pred industrijsko predelavo lesa

 

Razpisnik:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Datum objave:

4.1.2018

Rok za oddajo:

16.4.2018

Višina sofinanciranja:

do 40% upravičenih stroškov

Predmet razpisa

Predmet javnega razpisa so naložbe v dejavnost obdelave okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa in dejavnosti prve predelave lesa majhnega obsega, ki diverzificira proizvodnjo upravičencev.

V obdelavo okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa ter prvo predelavo lesa majhnega obsega spadajo

·         žaganje lesa, 

·         skobljanje lesa in druga strojna obdelava okroglega lesa, 

·         profiliranje, 

·         iveriranje, 

·         proizvodnja lesenih železniških pragov, 

·         proizvodnja lesenih drogov, kolov, sekancev in iveri,

·         sušenje lesa, 

·         impregnacija ali biocidna zaščita lesa z biocidnimi proizvodi ali drugimi materiali, 

·         modifikacija lesa, 

·         proizvodnja sekancev ter proizvodnja lesnih peletov, briketov ali drv za energetsko rabo.

Majhen obseg operacij pomeni

·         do 10.000 m3 vhodne surovine za proizvodnjo žaganega lesa ali neimpregniranih pragov letno, če gre za žagarske obrate,

·         do 5.000 ton proizvodnje lesnih pelet letno, če gre za proizvodnjo pelet kot dodatno dejavnost v okviru žagarskih obratov,

·         do 15.000 nasutih m3 oziroma predelava 5.000 m3 okroglega lesa letno, če gre za proizvodnjo sekancev kot dodatna dejavnost v okviru žagarskih obratov,

·         do 25.000 nasutih m3 oziroma predelavi 7.500 m3 okroglega lesa letno, če gre za proizvodnjo lesnih sekancev v gozdu ali

·         do 10.000 nasutih prostorninskih metrov polen letno (ekvivalentno 5.000 m3 okroglega lesa), če gre za obrate za proizvodnjo drv.

Enostavne in zahtevne naložbe

·         enostavna naložba je naložba do 100.000 eurov skupne priznane vrednosti,

·         zahtevna naložba je naložba nad 100.000 eurov skupne priznane vrednosti.

 

Upravičenci

Upravičenci do nepovratnih sredstev so gospodarske družbe, zadruges.p.-ji ter kmetije z registrirano dopolnilno dejavnostjo, ki so opredeljeni kot mikro ali malo podjetje in imajo registrirano dejavnost s šifro

·         A02.200 – sečnja, 

·         C16.100 – žaganje, skobljanje in impregniranje lesa 

·         C16.290 – proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja

Upravičeni stroški

·         nakup novih strojev in opreme, 

·         splošni stroški (podrobneje opredeljeni v dokumentaciji - višina upravičenih splošnih stroškov lahko znaša do največ 10 % upravičenih stroškov naložbe).

*Na ponudbah ali predračunih, ki jih vlagatelj poda v vlogi mora biti razvidna maksimalna zmogljivost stroja na uro in nominalna kapaciteta po izračunu 8ur * 200 dni * zmogljivost stroja/uro = nominalna kapaciteta.   

Neupravičeni stroški

·         naložbe zunaj območja Republike Slovenije;

·         priprava vloge na javni razpis in zahtevka za izplačilo sredstev;

·         plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;

·         davek na dodano vrednost (DDV);

·         obresti na dolgove, bančne stroške in stroške garancij;

·         upravne takse;

·         stroški leasinga in zakupa objektov, naprav in opreme, pridobitev patentov, licenc, plačilnih pravic, avtorskih pravic in blagovnih in storitvenih znamk;

·         drugi stroški, povezani s pogodbami o zakupu, kot so marža najemodajalca, stroški refinanciranja obresti, režijski stroški in stroški zavarovanja;

·         stroški materiala, opreme ali drugih del v okviru naložbe, ki so bila izvedena pred oddajo vloge na javni razpis, razen splošnih stroškov.

Višina nepovratnih sredstev

·         do 40 % upravičenih stroškov,

·         najnižji znesek sofinanciranja je 3.500 EUR,

·         upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova te operacije pridobi največ 500.000 EUR nepovratnih sredstev.

Rok oddaje

16. 4. 2018 do 24. ure

 

Za vas pripravimo kakovostno dokumentacijo - povečajte svoje možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev. Pošljite povpraševanje na: info@tiko-pro.si


 


 

 

Razpisnik:

Javna agencija SPIRIT

Datum objave:

28.10.2017

Rok za oddajo:

7. 12. 2017 in 22. 2. 2018

Višina sofinanciranja:

do 50% upravičenih stroškov .oz. minimalno 5.000 eur in maksimalno 20.000 eur

 

Namen javnega razpisa

Spodbujanje procesnih izboljšav podjetij (t.i. procesni vavčer) z namenom prehoda podjetij v (s)industrijo (strategija pametne specializacije). Cilj razpisa je povečanje dodane vrednosti malih in srednjih podjetij skozi: 

·         prenovo poslovnih procesov, 

·         vitko poslovanje, 

·         vitki poslovni procesi, 

·         učinkovito upravljanje poslovnih procesov, 

·         dizajn management, 

·         business process management.

 

Predmet javnega razpisa

Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov svetovanja zunanjih izvajalcev

Upravičena podjetja

·         Upravičena podjetja so mikro, mala in srednja podjetja, s.p-ji in zadruge z omejeno odgovornostjo.

·         Podjetja, ki imajo zaposleni vsaj 2 osebi na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge (t.j. novembra 2017 za 1. prijavni rok in januarja 2018 za 2. prijavni rok).

·         Podjetje mora imeti sedež v Republiki Sloveniji, poravnane mora imeti vse finančne in davčne obveznosti.

*Pogoji za prijavitelje so podrobneje opredeljeni v razpisu

Na razpis se ne morejo prijaviti:

Podjetja, ki imajo glavno dejavnost predelave in trženja kmetijskih proizvodov in podjetja iz sektorja premogovništva.

Podjetja, ki so že prejela sredstva za procesne izboljšave v letu 2016-2017 (Procesni vavčer 2016-2017).

 

Drugi pogoji za prijavo

Operacija se ne sme pričeti izvajati pred oddajo vloge na razpis.

Podjetje, ki se prijavi na razpis ne sme hkrati nastopiti kot zunanji izvajalec storitev za drugo podjetje, prijavljeno na razpis.

Podjetje, ki se prijavi n razpis ne sem biti povezano podjetje z izvajalcem zunanjih storitev.

Podjetje lahko na razpis kandidira samo z eno vlogo.

 

Zunanji izvajalci

·         Podjetje mora ob prijavi na razpis imenovati zunanjega izvajala – zunanjega izvajalca po oddaji vloge ne bo več mogoče zamenjati.

·         V okviru razpisa lahko zunanji izvajalec sodeluje v 8-ih odobrenih vlogah, v okviru tega pa posamezni svetovalec lahko svetuje največ 3 podjetjem. Zunanji izvajalec in svetovalec morata biti v pogodbenem ali delovnem razmerju. 

·         Zunanji izvajalec mora imeti registrirano dejavnost svetovanja, vsak svetovalec pa bo moral izkazati vsaj3 referenčne izkušnje s področja svetovanja podjetjem, ki imajo vsaj 8 zaposlenih. 

·         Pogodba z zunanjim izvajalcem ne sme biti sklenjena pred odobritvijo sofinanciranja.

*Podjetje, ki se bo prijavilo na razpis, mora ob prijavi predložiti vsaj 3 ponudbe zunanjih izvajalcev in utemeljiti izbor izvajalca na podlagi načela gospodarnosti.

 

Višina sredstev na razpisu

Skupno je na voljo 1.500.000 evrov, od tega v zahodni regiji 495.000 evrov in v vzhodni regiji 1.005.000 evrov.

 

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški so stroški storitev zunanjih izvajalcev – svetovalne storitve pa ne smejo biti trajne ali občasne oz. se ne smejo nanašati na običajne stroške poslovanja podjetja. 

Stroški lahko nastanejo od izdaje sklepa o izboru do 10. 9. 2018, trajanje svetovalne storitve pa ne sme biti krajše od 120 dni. 

 

Višina nepovratnih sredstev

·         Najmanj 5.000 eur in največ 20.000 eur

·         oz. sofinanciranje do 50 % upravičeni stroškov

·          

Rok za oddajo

7. 12. 2017 in 22. 2. 2018

 

Za vas pripravimo celotno dokumentacijo in na opravljen delo vam nudimo GARANCIJO za dobro izvedbo. Po želji uredimo tudi izvajalca z referencami. Povečajte svoje možnosti za pridobitev sredstev – pišite nam na: info@tiko-pro.si


 

 

 

4.    P7R 2017 Mikrokrediti na problemskih območjih

 

Razpisnik:

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Datum objave:

4.1.2018

Rok za oddajo:

1. 2. 2018, 1. 3. 2018, 1. 4. 2018, 1. 5. 2018, 1. 6. 2018, 1. 7. 2018, 1. 9. 2018 in 1. 10. 2018.

 

Upravičeni prijavitelji

Upravičeni prijavitelji so mikro, mala in srednja podjetja, ki:

·         imajo sedež podjetja ali obrata na problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev (na dan oddaje vloge),

·         se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na problemskem območju,

·         so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, s.p.-ji ali socialna podjetja,

·         imajo vsaj 1 zaposlenega za polni delovni čas.

Problemska območja

·         občina Maribora s širšo okolico (Mestna občina Maribor, Hoče – Slivnica, Kungota, Pesnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Podvelka in Radlje ob Dravi),

·         območja občin Pomurske regije (Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana in Veržej) in občine Sveti Tomaž, Ormož in Središče ob Dravi,

·         območja občin Pokolpja (Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika),

·         območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje.

Pogoji za prijavo

Podjetje mora izpolnjevati naslednje pogoje:

·         imeti zagotovljen trg, ki je razviden iz prihodkov od prodaje (AJPES ali pogodbe s kupci/naročniki), 

·         zagotoviti porabo kreditnih sredstev za krepitev podjetniške aktivnosti,

·         v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcijo,

·         zagotoviti zavarovanje kredita v razmerju 1 : 1 (razmerje med višino kredita in vrednostjo neobremenjenega nepremičnega premoženja),

·         imeti v obdobju od leta 2018 do 2020 predvideno poslovanje z dobičkom,

·         imeti v obdobju od leta 2018 do 2020 realno načrtovan pozitivni denarni tok,

·         za vloge oddane na prijavne roke od 1. 2. 2018 do vključno 1. 5. 2018, mora podjetje imeti S.BON-1 na podlagi letnega poročila za leto 2016 z oceno vsaj SB85,

·         za vloge oddane na prijavne roke od 1. 6. 2018 do vključno  1. 10. 2018, mora podjetje imeti S.BON-1 na podlagi letnega poročila za leto 2017 z oceno vsaj SB86.

*Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja z nekaterimi izbranimi dejavnostmi (podrobneje v razpisu), davčni dolžniki in podjetja v težavah.

Kreditni pogoji

Višina kredita: minimalno 5.000 EUR, maksimalno 25.000 EUR (de minimis). 

Kredit krije: do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR.

Obrestna mera: fiksna letna obrestna mera 1,1 % 

Ročnost kredita: od 12 mesecev do največ 60 mesecev.

Moratorij kredita: do 6 mesecev 

Način odplačevanja kredita: mesečno, obročno.

Minimalno zavarovanje kredita

·         5 menic podjetja in

·         5 menic osebnega poroka, ki je lastnik podjetja in ima nepremično premoženje za zavarovanje kredita v razmerju 1:1 (razmerje med zneskom kredita in vrednostjo neobremenjenega nepremičnega premoženja).

Upravičeni stroški

So materialne in nematerialne investicije ter obratna sredstva. Med upravičene stroške se upoštevajo:

·         nakup opreme, gradnja ali nakup poslovnih prostorov

·         nakup patentiranih pravic, licenc, znanja in ne patentiranega tehničnega znanja podjetja,

·         nakup materiala in trgovskega blaga,

·         nakup storitev,

·         plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom) - največ do 50 % zneska kredita. 

*Upravičeni stroški morajo nastati za potrebe poslovnih procesov, ki jih vlagatelj opravlja na problemskih območjih

Roki za oddajo vlog

1. 2. 2018, 1. 3. 2018, 1. 4. 2018, 1. 5. 2018, 1. 6. 2018, 1. 7. 2018, 1. 9. 2018 in 1. 10. 2018.

 

Povečajte svoje možnosti za pridobitev ugodnega kredita. Pošljite povpraševanje nainfo@tiko-pro.si

 

 

 

 


 

 

 

 

Razpisnik:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Datum objave:

31.7.2017

Rok za oddajo:

30.11.2017

Višina sofinanciranja:

30 % - 50 %

Predmet razpisa 

Predmet razpisa je podpora za naložbe v predelavo, trženje oz. razvoj kmetijskih proizvodov. Nepovratna sredstva so namenjena za naložbe v:

·         predelavo kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode,

·         predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode,

·         trženje kmetijskih proizvodov iz lastne pridelave oz. lastne predelave.

V okviru zgoraj naštetih področij so do nepovratnih sredstev upravičene investicije v:

·         ureditev objektov oziroma nakup opreme za predelavo ali trženja kmetijskih proizvodov,

·         ureditev skladiščnih kapacitet, 

·         ureditev objektov in nakup opreme za oskrbo z vodo, posodobitev sistemov za varčno uporabo vode, shranjevanje vode, ureditev greznic in čistilnih naprav, 

·         ureditev objektov in nakup opreme za proizvodnjo električne in toplotne energije za lastno porabo,

·         nakup opreme za posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov in energetsko varčnejše opreme ter rekonstrukcija objektov, ki prispevajo k zmanjšanju toplotnih izgub,

·         nakup opreme in naprav, ki povečujejo varnost pri delu.

Upravičeni prijavitelji

Upravičeni prijavitelji so:

·         nosilci kmetij,

·         nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki niso nosilci kmetije,

·         samostojni podjetnik posameznik,

·         zadruga,

·         zavod,

·         gospodarska družba ali

·         gospodarsko interesno združenje.

Upravičeni stroški

a) stroški ureditve objektov;

b) stroški nakupa, namestitve oziroma vgradnje opreme, strojev in naprav za trženje ali predelavo (vključno z laboratorijsko tehnologijo in informacijsko-komunikacijsko tehnologijo);

c) prispevek v naravi;

d) splošni stroški (max 10 % vseh upravičenih stroškov):

·         plačila storitev arhitektov, inženirjev in svetovalcev;

·         stroški pridobitve gradbene, projektne ali tehnične dokumentacije;

·         stroški izdelave poslovnega načrta;

·         plačila storitev svetovanja v zvezi z okoljsko in ekonomsko trajnostjo, vključno s stroški študij izvedljivosti, pri čemer so stroški za študije izvedljivosti upravičen strošek tudi takrat, ko glede na njihove rezultate niso nastali nobeni stroški v okviru izvedbe naložbe;

·         stroški geodetskih del;

·         stroški nadzora nad izvedbo gradbenih in obrtniških del;

·         stroški arheoloških izkopavanj in arheološkega nadzora;

·         stroški priprave občinskih podrobnih prostorskih načrtov v skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje;

·         stroški informiranja in obveščanja javnosti v skladu s sedemnajstim odstavkom 102. člena Uredbe ter

·         stroški sodnega tolmača.

*Upravičeni in neupravičeni stroški so podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Višina nepovratnih sredstev

Višina nepovratnih sredstev za investicijo v kmetijska gospodarstva je 30 % upravičenih stroškov in se lahko poveča za:

·         5 % za naložbe v povečanje okoljske učinkovitosti, 

·         5 % za naložbe v predelavo proizvodov, če je upravičenec vključen v ukrep dobrobit živali,

·         5 % za naložbe nosilca dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki ima naslov na območjih iz predpisa, ki določa razvrstitev kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, če ima na teh območjih v uporabi vsaj 50 % vseh kmetijskih zemljišč, ki jih ima v uporabi,

·         10 % za naložbe upravičencev, katerih sedež ali naslov oziroma lokacija naložbe se nahaja na problemskih območjih,

·         20 % za naložbe mladih kmetov. 

Stopnje podpore se lahko seštevajo, vendar ne smejo preseči 50 % upravičenih stroškov.

 

Če je končni proizvod predelave nekmetijski proizvod in se naložba izvaja v vzhodni Sloveniji, stopnja javne podpore ne sme preseči 45 % upravičenih stroškov za mikro ali mala podjetja, 35 % za srednje velika podjetja ter 25 % za velika podjetja. 

 

Če je končni proizvod predelave nekmetijski proizvod in se naložba izvaja v zahodni Sloveniji, stopnja javne podpore ne sme preseči 35 % upravičenih stroškov za mikro ali mala podjetja, 25 % za srednje velika podjetja ter 15 % za velika podjetja. 

 

Za odločbe, izdane po 1. 1. 2018, se navedene stopnje znižajo za 5 %.

 

Najnižji znesek javne podpore znaša 5.000 € na vlogo. 

Kmetije in mikropodjetja, lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz podukrepa tega javnega razpisa pridobijo največ 1,5 mio € javne podpore, mala podjetja največ 3 mio € podpore, srednje velika podjetja pa največ 5 mio € podpore.

 

 

Skupna višina nepovratnih sredstev

Nepovratna sredstva znašajo 10 mio €, in sicer:

·         4 mio € za nosilce kmetij ali nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetij (sklop A) ter

·         6 mio € za samostojne podjetnike posameznike in pravne osebe - mikro, mala in srednja podjetja (sklop B).

Rok za oddajo

30. 11. 2017 do 24. ure.

 

 

 

 

Razpisnik:

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Datum objave:

10. 7. 2017

Rok za oddajo:

16. 8. 2017

Predvidena višina sredstev:

5.045.389 EUR

Višina sofinanciranja: do 0,5 mio EUR

Namen razpisa 

Namen razpisa je spodbujanje razvoja novih ali izboljšanih izdelkov in storitev na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 50 %). 

Cilji razpisa

·         ustvarjanje novih delovnih mest in zaposlovanje ali povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v MSP;

·         spodbujanje razvoja podjetij na področju rabe lesa, ki uvajajo učinkovito ravnanje z viri (material, voda, porabe energije, spodbujanje uporabe lesnih ostankov itd.).

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP), sp-ji ali zadruge in socialna podjetja(s statusnim preoblikovanjem pred 1. 1. 2015). 

Na razpis se lahko prijavijo samo MSP, ki ob prijavi na razpis na trg uvajajo proizvode in storitve na področju predelave ali obdelave lesa in imajo registrirano glavno ali druge dejavnosti:

·         oddelek C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen

·         pohištva,

·         oddelek C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic).

 

Dodatni pogoji za prijavo:

·         prijavitelj ni prejel nepovratnih sredstev iz naslova javnega razpisa Spodbude za MSP v lesarstvu, objavljenega dne 29. 7. 2016;

·         prijavitelj je bil ustanovljen pred 1. 1. 2015; 

·         prijavitelj je ustvarjal promet iz dejavnosti C16 in C31 v letih 2015 in 2016;

·         prijavitelj je imel delež skupnega kapitala v obveznostih do virov sredstev v enem od zadnjih dveh let (2015 ali 2016) nad 25 %;

·         prijavitelj je po bilanci uspeha na dan 31. 12. 2016 izkazoval povprečno najmanj 1 zaposleno osebo.

 

Pogoji za projekt:

·         zaprtja finančna konstrukcija (zapiranje finančne konstrukcije z lizingom ni dovoljeno),

·         rezultat projekta (proizvod/storitev) mora prispevati k učinkovitejšemu ravnanju z viri (pri materialih, surovinah, porabi energije, spodbujanju uporabe lesnih odpadkov itd.),

·         proizvod/storitev mora biti tržno naravnan,

·         rezultat projekta mora izkazovati višjo dodano vrednost,

·         dve leti po zaključku projekta (31. 12.) se mora povečati število zaposlenih po delovnih urah za najmanj 5 % oziroma za vsaj 1 zaposlenega ali dodana vrednost na zaposlenega za najmanj 3 %,

·         projekt mora imeti pridobljena vsa ustrezna dovoljenja in soglasja ter se mora izvajati v skladu z veljavno slovensko in evropsko zakonodajo,

·         projekt se ne sme začeti pred oddajo vloge na razpis,

·         nakup opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev se mora nanašati na postavitev novega proizvodnega obrata, širitev obstoječega obrata ali začetek nove dejavnosti, ki pomeni temeljito spremembo proizvoda ali procesa.

Višina nepovratnih sredstev na projekt

Vsaj 50.000 EUR ter največ 500.000 EUR.

oz.

·         Vzhodna kohezijska regija: srednja podjetja 35 %, mikro in mala podjetja 45 %

·         Zahodna kohezijska regija: srednja podjetja 25 %, mikro in mala podjetja 35 %

Upravičeni stroški

·         nakup nove opreme, novih strojev, novih proizvodnih zgradb (do 80 % celotnih upravičenih stroškov projekta),

·         nakup programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljenega projekta in blagovne znamke (do 20 % vrednosti celotnih upravičenih stroškov projekta),

·         stroški plač novo zaposlenih (nova zaposlitev povezana z izvedbo začetne investicije).

Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek.

Rok za oddajo

16. 8. 2017

 

 

 

Razpisnik:

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Datum objave:

4. 8. 2017

Rok za oddajo:

5. 3. 2018, 10. 9. 2018 in 11. 3. 2019

Predvidena višina sredstev:

8.087.985 EUR

Višina sofinanciranja:

do 70 % upravičenih stroškov

Predmet razpisa 

Namen javnega razpisa je spodbuditi podjetja k bolj inovativnemu pristopu pri oblikovanju turističnih produktov/storitev in pomagati pri trženju in promociji ter omogočiti pogoje za pospešen razvoj turistične dejavnosti malih in srednjih podjetij. Spodbuditi se želi tudi način poslovanja, ki temelji na načelih trajnostnega razvoja in digitalnega trženja.

Cilj javnega razpisa je prispevati k večji konkurenčnosti turističnih MSP-jev (do 250 zaposlenih) na globalnem trgu, ki ga bomo dosegli preko novih integralnih turističnih produktov in njihove promocije. To bo neposredno prispevalo k doseganju posebnega kazalnika »čisti prihodki MSP od prodaje na tujem trgu«.

Kaj je integralni turistični produkt?

Integralni turistični produkt je po tem razpisu sestavljeni oz. integralni turistični produkt, ki v praksi pomeni kombinacijo več izdelkov in storitev, ki so namenjene za zadovoljitev potreb turistov ob obisku turistične destinacije in ga prijavitelj do sedaj še ni imel v svoji ponudbi. 

Upravičeni prijavitelji

Upravičenci do sredstev po tem razpisu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki s področja turizma, in sicer po definiciji malih in srednje velikih podjetij (MSP).

Upravičeni stroški

Kot upravičeni stroški po tem razpisu se štejejo (v neto znesku brez DDV) stroški storitev zunanjih izvajalcev in stroški informiranja in komuniciranja, ki se nanašajo na naslednje vsebinske sklope aktivnosti:

1.      razvoj integralnih turističnih produktov,

2.      oblikovanje (podoba vsebin),

3.      digitalna prenova obstoječih ali vzpostavitev novih digitalnih komunikacijskih orodij,

4.      oglaševanje.

Obdobje upravičenosti so od izdaje sklepa o odobritvi sofinanciranja do 15.10.2021 (do 36 mesecev).

Višina nepovratnih sredstev 

Operacija se lahko sofinancira v deležu do 70% upravičenih stroškov.

Minimalna vrednost načrtovanih upravičenih stroškov operacije je 30.000,00 EUR.

Operacija se sofinancira po pravilu de minimis, kar pomeni, da skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju, ne sme preseči 200.000,00 EUR de minimis pomoči v katerem koli obdobju treh poslovnih let oz. do 100.000,00 EUR za podjetja, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu.

 

V lanskem letu so nam zaupali turistični ponudniki iz Maribora ter Bohinja. Prvi rezultati kažejo povečanje tujih gostov. Znamo vas usmeriti ter skupaj poiščemo ustrezno rešitev. Povečajte svoje možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev. Pošljite povpraševanje na: info@tiko-pro.si

 

 

 

 

Razpisnik:

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Datum objave:

30. 6. 2017

Rok za oddajo:

26. 9. 2017, 11. 5. 2018, 24. 9. 2019

Predvidena višina sredstev:

30.000.000 EUR

Višina sofinanciranja: do 0,5 mio EUR

Namen razpisa

Namen razpisa je spodbujanje raziskovalno razvojnih in inovacijskih dejavnosti (TRL 6 – 9) v podjetjih ali konzorcijih podjetij. Raziskovalno razvojni projekti bodo z nepovratnimi sredstvi podprti z namenom razvoja novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev na prednostnih področjih Slovenske strategije pametne specializacije, in sicer s ciljem:

·         pospeševanja inovacij (med drugim lahko tudi z vključevanjem industrijskega oblikovanja v raziskovalno razvojne in inovacijske dejavnosti podjetij),

·         skrajšanja časa od ideje do trga,

·         krepitve konkurenčnega položaja podjetij in njihovega pozicioniranja v obstoječih in novih verigah vrednosti, 

·         povečanja naložb zasebnega sektorja v raziskave in inovacije.

Cilj razpisa 

Je povečan delež inovacijsko aktivnih podjetij s sofinanciranjem najmanj 150 inovativnih, raziskovalno razvojnih projektov (v nadaljevanju RRI), ki jih bodo prijavila podjetja ali konzorciji podjetij. Projekti se morajo nanašati na razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, kar posledično veča konkurenčnost sodelujočih podjetij. 

 

Prednostna področja 

Do nepovratnih sredstev bodo upravičeni le tisti RRI projekti, ki se lahko uvrstijo v področja, kot jih opredeljuje Slovenska strategija pametne specializacije, in sicer:

·         Pametna mesta in skupnosti 

·         Pametne zgradbe in dom z lesno verigo 

·         Mreže za prehod v krožno gospodarstvo 

·         Trajnostna pridelava hrane 

·         Tovarne prihodnosti 

·         Zdravje – medicina 

·         Mobilnost 

·         Razvoj materialov kot končnih produktov

Podrobneje o Strategiji pametne specializacije lahko preberete tukaj.

Predmet razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja RRI projektov podjetij ali konzorcijev podjetij, katerih cilj oziroma rezultat mora biti nov ali izboljšan proizvod, proces ali storitev, razvit do stopnje, da je potrjen v končni obliki ter primeren za uporabo v realnem okolju. Slednje pomeni uporabo proizvoda, procesa ali storitve v njihovi končni obliki in v predvidenih pogojih operativne uporabe

Upravičenci 

Podjetja

Upravičenci do nepovratnih sredstev so podjetja, s sedežem v Republiki Sloveniji, ne glede na velikost podjetja, ki:

·         imajo delež kapitala v virih sredstev v enem od zadnjih dveh koledarskih let nad 30 %,

·         mora biti ustanovljeno vsaj 2 leti pred datumom oddaje vloge,

·         mora zaposlovati vsaj 3 osebe na dan 31. 12. 2016.

Upravičeno je tudi podjetje s sedežem v katerikoli drugi državi članici Evropske unije, ki ima najkasneje ob podpisu pogodbe za sofinanciranje poslovni naslov podružnice v Republiki Sloveniji. 

 

Do sredstev niso upravičeni:

·         javni zavodi,

·         podjetja, ki imajo registrirano dejavnost v sektorju predelave in trženja kmetijskih proizvodov in v sektorju premogovništva.

Konzorciji (največ tri podjetja)

Konzorcij izbere podjetje, ki nastopa kot prijavitelj vloge.

V primeru konzorcija bodo upravičenci kot prejemniki nepovratnih sredstev vsi partnerji v konzorciju, ki so sklenili in vlogi priložili konzorcijsko pogodbo, v kateri so med drugim opredeljene pravice in obveznosti posameznih konzorcijskih partnerjev.

Upravičeni stroški

·         stroški plač, 

·         stroški storitev zunanjih izvajalcev: stroški pogodbenih raziskav,

·         stroški znanja in patentov,

·         posredni stroški.

Višina sofinanciranja

·         velika podjetja: do 25 %,

·         srednje velika podjetja: do 35 %,

·         mikro in mala podjetja: do 45 %.

Višina sofinanciranja upravičenih stroškov posamezne operacije mora znašati vsaj 100.000 EUR ter največ 500.000 EUR.

Višina sredstev

Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje upravičenih stroškov v okviru prvega roka, znaša skupaj 30.000.000 EUR.

 

 

Razpisnik:

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

Datum objave:

27. 3. 2017

Rok za oddajo:

28. 9. 2017, 26. 1. 2018 (samo v primeru, če razpisana sredstva ne bodo porabljena na prvem odpiranju)

Višina sofinanciranja:

do 20 % upravičenih stroškov

Namen razpisa

Nepovratna sredstva za izgradnjo novega objekta za proizvodnjo električne energije iz vetrne in/ali vodne energije, in sicer za moč od 50 kW do 10 MW.

Upravičeni stroški

·         stroški zunanjih dobaviteljev in izvajalcev, povezani z izgradnjo elektroenergetskega postroja;

·         nakup opreme, ki je neposredno povezana s pridobivanjem električne energije iz vetrne in vodne energije;

·         stroški storitev strokovnega nadzora gradnje v vrednosti 3 % od upravičenih stroškov operacije.

Sofinanciranje ne bo odobreno za nakup rabljenih naprav, pilotnih naprav in prototipnih naprav.

Upravičeni prijavitelji

·         gospodarske družbe;

·         samostojni podjetniki posamezniki;

·         zadruge.

Razpoložljiva sredstva

4.000.000 €, od tega:

·         2.000.000 € za električno energijo iz vetrnih elektrarn;

·         2.000.000 € za električno energijo iz malih hidroelektrarn.

Višina sofinanciranja

20 % upravičenih stroškov operacije. 

 

 

odprt razpis

 

Razpisnik:

SPIRIT

Datum objave:

9. 12. 2016

Rok za oddajo:

15. 5. 2018 ter 15. 5. 2019

Predvidena višina sredstev:

1.050.000,00 eur

Višina subvencije:

35.000,00 eur (pavšalni znesek)

Predmet javnega razpisa

je sofinanciranje izdelave študije izvedljivosti, ki vključuje poslovni načrt za inovativni projekt za tista mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju: MSP), ki so po predložitvi predloga operacije na fazo 1 SME Instrumenta v okviru Okvirnega programa EU za raziskave in inovacije – Obzorje 2020 od Evropske komisije prejela certifikat »Seal of Exellence«, vendar zaradi porabe razpoložljivih sredstev v okviru Obzorja 2020 niso prišla v izbor za sofinanciranje.

Do sofinanciranja so upravičene le operacije, ki se lahko uvrstijo v eno od prednostnih področij uporabe veljavne Slovenske strategije pametne specializacije, razen v področje trajnostnega turizma.

1.      Pametna mesta in skupnosti

2.      Pametne zgradbe in dom z lesno verigo

3.      Mreže za prehod v krožno gospodarstvo

4.      Trajnostna pridelava hrane

5.      Tovarne prihodnosti

6.      Zdravje – medicina

7.      Mobilnost

8.      Razvoj materialov kot končnih produktov 

 

Upravičenci

So MSP-ji iz Slovenije, ki so se prijavili na razpis SME Instrument 1. faza in pridobili "Seal of Exellence". 

Upravičeni stroški

Lahko nastanejo od datuma oddaje vloge na javni razpis ter največ 6 mesecev od dneva začetka projekta. 

Prijavitelj bo prejel pavšal v višini 35.000,00 eur. 

Merila

Ker so bile operacije predhodno potrjene na mednarodnem ocenjevanju, se ponovno ocenjevanje s strani agencije ne bo izvedlo, ampak se bodo upoštevale ocene, ki so jih operacije prejele v okviru prijave na SME instrument v okviru Obzorja 2020. Prijavitelji bodo prejete ocene dokazovali s predložitvijo Evaluation Summary Report. 

Pripravimo vam celotno dokumentacijo in na opravljen delo vam nudimo GARANCIJO za dobro izvedbo. Povečajte svoje možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev. Pošljite povpraševanje na: info@tiko-pro.si

 

Link do razpisa:

http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-12-09-Javni-razpis-DOPOLNJEVANJE-SME-INSTRUMENTA---Faza-1

 

 

10.    Kreditiranje okoljskih naložb 56PO16

 

Razpisnik:

Eko sklad

Datum objave:

15. 4. 2016

Rok za oddajo:

do porabe sredstev

Predvidena višina sredstev:

5.000.000,00 EUR

Višina sofinanciranja:

Od 75 % do 85 % vrednosti upravičenih stroškov

Upravičenci

Do kreditov so upravičene vse gospodarske družbe, druge pravne osebe in samostojni podjetniki.

Predmet razpisa so krediti Eko sklada za okoljske naložbe v:

*       zmanjšanje emisij toplogrednih plinov,

*       zmanjšanje onesnaževanje zraka,

*       gospodarjenje z odpadki,

*       varstvo voda in učinkovita raba vode,

*       odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo in

*       začetne naložbe v okoljske tehnologije.

Upravičeni stroški

Priznani stroški naložbe so vsi stroški v zvezi z izvedbo naložbe, razen stroškov nakupa zemljišč. Priznani stroški obsegajo:

*       stroške nabave in namestitve opreme,

*       strojev in naprav,

*       stroške prenosa tehnologij z nakupom patentov,

*       licenc, know-howa ali nepatentiranega tehničnega znanja,

*       stroške projektiranja, zunanjega tehničnega nadzora, dovoljenj in

*       vse druge stroške, ki so nedvoumno in v celoti ali v natančno določljivem deležu povezani z naložbo, ki je predmet dodelitve kredita.

 

Kreditni pogoji

*       Obrestna mera: trimesečni Euribor + najmanj 1,3%

*       Odplačilna doba: 15 let, moratorij na glavnico je lahko največ 1 leto.

*       Višina kredita: najvišji delež kredita je od 75 – 85%. Najnižji znesek kredita je 25.000 eur, najvišji pa 2 mio eur.

Zavarovanje kredita: štiri bianco menice in z enim ali več dodatnih instrumentov (zavarovalne police, hipoteka na nepremičnine, tržno zanimive premičnine, vrednostni papirji, drugo).

LINK DO RAZPISA:

https://www.ekosklad.si/pravne-osebe


10.    Kreditiranje okoljskih naložb 56PO16

 

Razbremenite svoje zaposlene in povečajte svoje možnosti za pridobitev povratnih sredstev. Pošljite povpraševanje na: info@tiko-pro.si

 

11.    Ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih v Sloveniji

Razpisnik:

Slovenski regionalno razvojni sklad

Datum objave:

20.12.2017

Rok za oddajo:

28. 2. 2018

 

Predmet razpisa

Dodeljevanje ugodnih razvojnih posojil začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v Republiki Sloveniji.

 

Upravičenci

Mikro, mala, srednja in velika podjetja, ki so registrirana kot gospodarske družbe in s.p.-ji in zadruge, 

*Vlagatelji morajo z dnem oddaje vloge na javni razpis na upravičenem problemskem območju opravljati gospodarsko dejavnost in tam imeti sedež podjetja ali obrata (poslovne enote ali podružnice).

 

Upravičena problemska območja 

·         območje občin Maribora s širšo okolico (Maribor, Hoče – Slivnica, Kungota, Pesnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Podvelka in Radlje ob Dravi),

·         območje občin Pokolpja (Črnomelj, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Metlika, Osilnica in Semič),

·         območje občin Hrastnik, Radeče, Trbovlje,

·         območje občin Pomurja (Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Ormož, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Središče ob Dravi, Sveti Jurij, Sveti Tomaž, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana in Veržej).

·          

Višina kredita

·         od 25.000 € do 1.000.000 €

oz.

·         do največ 75 % upravičene vrednosti projekta (brez DDV)

·          

Finančni pogoji

·         fiksna obrestna mera: 0,01 % letno,

·         skupna doba vračanja posojila (odvisna od višine posojila): do 11 let (z vključenim moratorijem do 2-eh let) in hkrati ne dlje kot 30. 6. 2028 ter ne more biti daljša od ekonomske dobe projekta,

·         mesečno vračanje glavnice posojila,

·         polletno vračanje obresti,

·         zavarovanje kredita.

·          

Upravičeni stroški

1. Nakup nepremičnin:

·         objekti s pridajajočimi zemljišči ter poslovni prostori,

·         nepremičnine morajo biti ob nakupu v celoti hipotekarnih bremen ter osebnih služnosti proste.

2. Gradbeno-obrtniška-instalacijska dela za potrebe novih ali obstoječih objektov:

·         pripravljalna dela na zemljiščih in objektih, rušitvena dela, gradbena dela, obrtniška dela, ipd.,

·         stroške nadzora, ki so lahko do največ 1 % vrednosti upravičenih gradbenih del,

·         stroške dobave gotovih elementov (nakup in prevoz) in njihova montaža pri posameznih gradbenih in obrtniških delih.

3. Nakup strojev in opreme (z montažo in s prevozom):

·         pri velikih podjetjih izključno novi, pri malih in srednjih podjetjih pa lahko tudi rabljeni, vendar proizvedeni po 31. 12. 2011.

*Nakup rabljenih strojev in/ali opreme ne sme biti predhodno sofinanciran z javnimi sredstvi.

 

4. Nakup nematerialnih naložb:

·         nakup patentov, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja, a največ do 20 % upravičenih stroškov projekta.

*Za dokazovanje upravičenih stroškov projekta (brez DDV) mora vlagatelj predložiti nezavezujoče predračune, predpogodbe oz. ponudbe za celoten prijavljen projekt, ne starejše od 1. 1. 2017.

*Projekt ne sme biti začet pred vložitvijo vloge na javni razpis. Prvi možni datum, določen za začetek projekta je datum oddaje vloge. Za začetek izvajanja projekta se šteje trenutek, ko je sklenjena prva obvezujoča zaveza za začetek dejavnosti v zvezi s projektom.

 

Rok oddaje

28. 2. 2018

 

Ne odlašajte s pripravo dokumentacije – pišite nam na info@tiko-pro.si že danes!

 


10.    Kreditiranje okoljskih naložb 56PO16