Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah ZGD-1I


Rok za pripombe

15.10.2014

Stanje predloga

 Pripombe pošljite na naslov:

zarisce@gzs.si

 


Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (ministrstvo) je pripravilo osnutek predlogov sprememb in dopolnitev Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1I). Ministrstvo načrtuje posvetovanja z zainteresirano javnostjo tudi v mesecu oktobru 2014, pri čemer je cilj obravnava novele ZGD-1I na Vladi Republike Slovenije do konca leta 2014.

Gospodarska zbornica Slovenije je proučila osnutek novele ZGD-1I in ugotovila, da predlog na več mestih sledi zahtevam GZS iz njenih različnih agend po delovanju pravne države, krepitvi finančne discipline, večji transparentnosti pri poslovanju in poslovne etike. GZS pozdravlja izboljšanje pravnih vzvodov, ki bi preprečevali veriženje družb in zlorabe kapitalskih družb ter druge predlagane rešitve, s katerimi bi prispevali k večji pravni varnosti različnih deležnikov podjetij, še posebej tudi v razmerjih povezanih družb. Prav tako GZS pozdravlja novosti glede podjetniških pogodb, ki vsebujejo dodatne varovalke za zaščito interesov odvisnih družb, manjšinskih delničarjev in upnikov v pogodbenem in dejanskem koncernu. Nekatere rešitve, ki jih prinaša osnutek, pa so tudi vprašljive. Pomisleki GZS se nanašajo predvsem na implementacijo nove evropske računovodske direktive (Direktiva 2013/34/EU), pri čemer GZS poudarja, da slovenska pravna ureditev v ZGD-1 in Slovenskih računovodskih standardih (SRS), pretežno že izpolnjuje zahteve iz te direktive.

Bistveni POUDARKI predloga zakona:

5. člen             preprečevanje veriženja podjetij

15. člen           konsolidirano letno poročilo

18. člen           pošiljanje podatkov iz letnih poročil

27. člen           poseben režim za mikro družbe

29. člen           prenos podjetja na podjetnika prevzemnika

30. člen           vpis podjetnika v AJPES

31. člen           prenehanje opravljanja dejavnosti in izbris podjetnika iz Poslovnega registra

33. člen           uvedba partnerske družbe

39. člen           skrbnost in odgovornost člana organa vodenja ali nadzora

40. člen           odpoklic uprave zaradi zaupanja nadzornega sveta

59. člen           razlogi za redno prenehanje družbe

61. člen           vložitev predloga sodišču za prenehanje družbe

62. člen           podaljšanje odgovornosti družbenikov za terjatve upnikov v postopku prenehanja družbe po skrajšanem postopku

64. člen           ohranjanje najnižjega zneska osnovnega kapitala in vezanih rezerv

82.-93. člen     prekrški

 

Objava predloga zakona je na spletni strani. Objava novega predloga

STROKOVNI PREDLOGI IN SKLEPI GZS

Stališča in predlogi k osnutku novele ZGD-1I
 

 


Pripeti dokumenti