Stališča in komentarji

Dosegli smo

 

Zmanjšanje obremenitev iz naslova garancij za pošiljke odpadkov

S prenovo Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) o pošiljkah odpadkov (Ur. list RS št.78/16) in uveljavitvijo pripomb zbornice glede finančnih garancij (določitev časa veljavnosti garancij, možnost delnih garancij…) pričakujemo pospešitev postopkov izdaje soglasij za pošiljke odpadkov.

20 novih podjetij v regiji SAŠA

Mestna občina Velenje je v letu 2016 na pobudo SŠGZ nadaljevala z aktivno podporo podjetništvu.

Omiljena škoda pri dimnikarskem zakonu

Zbornica komunalnega gospodarstva (ZKG) je uspela uveljaviti spremembe dimnikarskega zakona, ki so omilili morebitno škodo.

Vplivanje pri pripravi pogrebnega zakona

Zakon o pogrebnih in pokopaliških storitvah je v svojem prvem osnutku predvideval popolno liberalizacijo pogrebnih in pokopaliških storitev, kar bi po mnenju ZKG finančno negativno vplivalo na svojce umrlih ter ohranjanje pokopališke kulturne dediščine.

Osem milijonov manj za poklicno zavarovanje

Ministrica Anja Kopač Mrak je odobrila nov pokojninski načrt poklicnega zavarovanja, ki stopi v veljavo 1.1.2017.

Veleposlaništvo v Teheranu prinaša 20 mio € učinkov

Slovenija je odprla veleposlaništvo v Iranu, kar je bila že nekaj let zahteva GZS.

Test MSP je uveden, a zelo omejeno.

Uveden je bil preizkus učinkov novih predpisov na gospodarstvo, vendar je njegova uporaba zelo omejena.

Državne tovarne ivernih plošč ne bo

GZS Združenje lesne in pohištvene industrije je preprečilo postavitev državne tovarne ivernih plošč v Otiškem vrhu.

Rešitev za finančno jamstvo za deponije

Upravljavci odlagališč bodo lahko pričeli z zapiralnimi deli na odlagališčih in pridobili okoljevarstveno dovoljenje za njihovo odlagališče.

Vpis pravice do pitne vode v ustavo brez novih uradnikov

Prvotni predlog ustavnega zakona za vpis pravice do pitne vode v ustavo je temeljil na rešitvah, da javna služba oskrbe s pitno vodo postane državna javna služba.

ABC tablice za prevoznike

Člani GZS Združenja za promet bodo v decembru, glede na vloge, prejeli ABC tablice v brezplačno uporabo, in sicer 1.736 kosov za R4 razred vozil in 664 kosov za razred R3.

Arhiv: Tudi farmacija z olajšavami

26 novih ponudb za člane GZS

V septembru in oktobru se je 26 podjetij odločilo za posebno ponudbo članom GZS.

Tveganje na delovnem mestu? Ne, hvala.

Tri nova, brezplačna interaktivna orodja za izdelavo ocene tveganja na delovnem mestu lahko slovenskim pekom, mesarjem in trgovcem prihranijo skupaj do 1,5 mio EUR.

Večji nadzor nad kolektivnimi avtorskimi organizacijami

GZS se je zavzemala za večji nadzor nad kolektivnimi avtorskimi organizacijami z novim zakonom o kolektivnem upravljanju avtorskih in sorodnih pravic. Gre za poostren nadzor nad delovanjem zunanjih izvajalcev kolektivnih organizacij, določbe o posebni reviziji poslovanja kolektivne organizacije in jasne določbe o pravicah manjšine imetnikov oziroma članov pri nadzoru in pravicah upravljanja.

Pravilnik za kvalitetno upravljanje nepremičnin

UO Združenja upravnikov nepremičnin pri GZS-Zbornici za poslovanje z nepremičninami je sprejel Pravilnik o certifikatu Zaupanja vreden upravnik.

Umaknili vlogo vodje gradnje

V okviru dosedanjih prizadevanj za boljšo zakonsko ureditev položaja gradbenih in inženiring podjetij so gradbene in inženirske zbornice oziroma združenja pri GZS dosegli, da je predlagatelj novega Gradbenega zakona umaknil izjemno sporno vlogo vodje gradnje in se vrnil na izhodišče, kot ga postavlja Zakon o graditvi objektov.

90 milijonov za razbremenitev plač, toda …

Državni zbor RS je dokončno potrdil sveženj davčnih sprememb, imenovanih davčno prestruktururanje.

Poenostavljeno letno poročanje AJPES-u

GZS-Zbornica računovodskih servisov je na podlagi pobud svojih članov nekaj let opozarjala AJPES na možno poenostavitev oddajanja letnih poročil.

Rešitve težav na Severnem Primorskem

GZS-OZ za Severno Primorsko je pripomogla k izboljšanju infrastrukture za gospodarstvo

Očitno ne bo bencinskega centa

Vlada RS se je očitno odločila, da ne bo bencinskega centa.

Manj administracije za upravljavce

S 1. oktobrom je začela veljati nova Uredba o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov (F-plinov) in ozonu škodljivih snoveh (Uradni list RS, št. 60/16).

Subvencije za mestne lokale

GZS Podjetniško trgovska zbornica je v sodelovanju z avstrijskim podjetjem CIMA Beratung Gmbh leta 2011 v Sloveniji predstavila modele TCM- Town centre management-a (MMSS - Management mestnih središč Slovenije) kot odgovor na izumiranje mestnih središč.

Poslovanje z nepremičninami: moderna kolektivna pogodba

Podpisana je nova Kolektivna pogodbo za dejavnost poslovanja z nepremičninami (KPN).

Pol milijona od fotokopiranja avtorjem in založnikom

Po dveh letih pogajanj je bil konec julija podpisan skupni sporazum o reproduciranju avtorskih del prek obsega iz 50. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah v vrtcih in slovenskih šolah.

Branimo pravno varnost davčnih zavezancev

Predlagatelj zakona o davčnem postopku je želel v prvotnem predlogu ukiniti del vsebine sklepa, s katerim mora davčni organ seznaniti zavezanca o vsebini in obdobju davčnega inšpekcijskega nadzora.

Nepovratna sredstva za prenovo tudi pravnim osebam

Na podlagi dolgotrajnih prizadevanj, tudi Zbornice za poslovanje z nepremičninami, je bil konec prejšnjega tedna končno objavljen nov javni poziv Eko sklada za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših večstanovanjskih stavb s tremi ali več stanovanji na območju Slovenije.

Za infrastrukturo ob HE Brežice

Vlada je za gradnjo vodne infrastrukture za hidroelektrarno (HE) Brežice zagotovila 33,5 milijona evrov, za nadaljevanje del do konca leta pa bo poskrbela še za 40,7 milijona evrov.

Boljši časi za tehnične kadre v Postojni

Predvidoma marca 2017 bo zgrajen prizidek k šolskemu centru za potrebe izobraževalnega centra sodobnih tehnologij Šolskega centra Postojna.

Korak do Aeropolisa na Brniku

Direkcija RS za infrastrukturo, Aerodrom Ljubljana, Občina Cerklje na Gorenjskem in podjetje SGP Pomgrad so na Brniku podpisali pogodbo za prestavitev glavne ceste Kranj - Spodnji Brnik na območju Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana.

Razpis za kadrovski razvoj 1.200 zaposlenih

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je v začetku julija objavil javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesni industriji za obdobje 2016-2017. Zanj so si prizadevali v GZS-Združenju lesne in pohištvene industrije.

Formula za kakovost pri javnem naročanju. Končno!

Ministrstvo za javno upravo je izdelalo Smernice za javno naročanje arhitekturnih in inženirskih storitev, verzija 1.0.

4 mio € prihranka pri trošarinah za električno energijo za porabnike z letno porabo > 10.000 MWh

1. 7. 2016 je bil objavljen novi Zakon o trošarinah ZTro-1 (Ur.l. št. 47/2016).

Podjetništvo, inovativnost in internacionalizacija v ključnem zakonu

Sredi junija je bila v Državnem zboru RS sprejeta novela zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja sprejeta.

Začasen umik ratifikacije »unitarnega patenta«

GZS je dosegla začasen umik Zakona o ratifikaciji Sporazuma o enotnem sodišču za patente, s katerim bi Slovenije pristopila k sistemu enotnega evropskega patenta, t.i. unitarni patent.

Na Gorenjskem več kadrov za gospodarstvo

Območna zbornica Gorenjska (OZG) je podprla predlog ŠC Škofja Loka, da bi za šolsko leto 2016 /17 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport odprlo tri dodatne oddelke, in sicer za programe mizar, orodjar in strojni tehnik.

Podpora oživitvi mestnih središč

Država bo prek Spirita sofinancirala promocijske aktivnosti za podporo in razvoj drobnega gospodarstva v mestnih središčih, v sodelovanju z GZS - Podjetniško trgovsko zbornico, vodstvi lokalnih občin ter turizmom. Na mednarodni konferenci, ki jo bo organizirala PTZ, bodo predstavljene dobre prakse in povezave med slovenskimi in tujimi občinami, kot tudi med slovenskimi in tujimi podjetniki, ki delujejo v mestnih središčih.

Z odgovornejšim upravljanjem do četrt milijarde

Slovenija je pridobila 12 mest na lestvici IMD v zadnjih 2 letih (2016/2014), kar je predvsem posledica znižanja javno-finančnega primanjkljaja oziroma bolj odgovornega upravljanja države.

Pooblaščeni ocenjevalci še naprej pristojni za kulturno dediščino

Državni zbor je 19. aprila letos sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1D).

Manj bremen pri okoljevarstvenih dovoljenjih

10. maja 2016 je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1I) (Uradni list RS, št. 30/16), s katerim se odpravlja časovna omejitev veljavnosti okoljevarstvenih dovoljenj.

Nižje trošarine

Vlada je pred prazniki sprejela novelo Zakona o trošarini (ZTro-1), v kateri je upoštevala predlog GZS in trošarino za elektriko za porabnike z letno porabo >10.000 MWh znižala iz 3,05 € / MWh na 1,8 €/ Mwh.

Končno omejeno trajanje bančne garancije za odpravo napak

Na vladi je bila 7.4. 2016 sprejeta spremenjena Uredba o finančnih zavarovanjih v javnem naročanju, ki v 8. členu prinaša novo omejitev javnim naročnikom pri njihovih zahtevah za bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi.

Nepremičnine bodo ocenjevali pooblaščeni ocenjevalci

Skladno z določbami Zakona o revidiranju (ZRev) so za ocenjevanje vrednosti nepremičnin pristojni zgolj pooblaščeni ocenjevalci.

600.000 evrov za design menedžment

Direktorat za lesarstvo bo za pilotno nadaljevanje projekta Kompetenčni center za razvoj kadrov v lesarstvu (KOCles 2.0), v katerega bo sistematično vključen tudi design menedžment, namenil 600.000 evrov v letih 2016 in 2017, poročajo iz Združenja lesne in pohištvene industrije..

Še 6 milijonov evrov za investicije v Pomurju

Pomurska gospodarska zbornica je sodelovala pri podaljšanju zakona za Pomurje za dve leti.

Gospodarstvu prihranili okoli 14 milijonov €

Začela je veljati nova Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida.

Odgovornost ostaja na strani imetnika nevarnih odpadkov

Odgovornost za izdelavo ocene nevarnih odpadkov ostaja na strani imetnika odpadkov kot doslej in ne na strani prevzemnika.

5 pozitivnih signalov iz vlade

Vlada RS se je pred 12 dnevi s sklepom opredelila do predlogov iz Manifesta industrijske politike.

Prva rešitev za konično tarifo

Na pobudo jeklarske industrije, pri čemer je sodelovala tudi GZS, je Agencija RS za energijo posegla v razmerje stroška omrežnine glede na doseženo obračunsko moč oziroma preneseno električno energijo.

Preprečili 8 mio dodatnih stroškov

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je po posredovanju Zbornice za poslovanje z nepremičninami pri GZS umaknilo predlog sprememb Stanovanjskega zakona.

200 milijonov evrov novih posojil za podjetja z nahrbtniki

Gospodarsko ministrstvo je s SID banko pripravilo program financiranja malih in srednjih podjetij, ki imajo zdrava jedra, a težave z odplačevanjem dolgov.

50-odstotni bonus za člane ZRS

Zbornica računovodskih servisov (ZRS) je uspela skupaj z dvema slovenskima zavarovalnicama pripraviti zavarovalni program poklicne odgovornosti, ki je boljši kot obstoječi zavarovalni produkti na slovenskem zavarovalnem trgu.

Hitreje do posodobljenega okoljevarstvenega dovoljenja

25. decembra 2015 je začela veljati nova Uredba o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav (Ur. list RS, št. 103/15), s katero se v slovenski pravni red prenaša del vsebine direktive 2010/75/EU o industrijskih emisijah.

Prednosti nove kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti

V novi kolektivni pogodbi gradbenih dejavnosti je med najpomembnejšimi dogovor o prerazporeditvi obsega letnega delovnega časa na 12 mesecev.

Nižji stroški zemljišč v Novi Gorici

Na Območni zbornici Severne Primorske so z Mestno občino Nova Gorica dosegli dogovor, da se zniža obremenitev (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča) za segment gospodarstva, industrijskih in skladiščnih dejavnosti.

Premiki v novih kolektivnih pogodbah

V večini od novih ali prenovljenih kolektivnih pogodbah dejavnosti (KPD), ki so bile podpisane, lani, predlani in v letu 2013, so dodatni premiki v korist delodajalcev predvsem na področju dodatka za delovno dobo – v sedmih KPD.