Stališča in komentarji

Kadrovska vrzel

Podaljševanje delovne aktivnosti: ukrepi in spodbude, ki bodo zagotavljali primernejše pogoje za delo in večjo motiviranost starejših nad 55 let

Aktivna politika priseljevanja, ki bo poleg tujih delavcev privabljala domov tudi Slovence po svetu

Aktivna politika zaposlovanja: oblikovanje ukrepov, ki bodo aktivirali dolgotrajno brezposelne in spodbudili delodajalce k zaposlovanju

Trg dela: varna prožnost delovnega razmerja in posodobitev plačnega modela

Praktično izobraževanje: prenos dela izobraževalnega procesa v prakso v podjetjih

Nove kompetence: vključevanje tehničnega pouka, podjetništva in logike na vseh ravneh izobraževanja

Spodbujanje sposobnosti reševanja kompleksnih problemov in kreativnosti odraslih: ukrepi za pospešeno zapolnitev vrzeli v bralnih in numeričnih sposobnostih zaposlenih

Večja usklajenost izobraževalnih programov s potrebami na trgu dela in povečanje zaposljivost diplomantov

Omejitev bega možganov ter spodbuda kroženju znanja

Arhiv: Register podjetij z dodano vrednostjo

Gospodarska zbornica Slovenije je oblikovala predlog za pospešitev zaposlovanja tujcev v podjetjih z visoko dodano vrednostjo, kar je v skladu z dokumentom Nastavki za razvojno partnerstvo treh generacij 2018-25.