Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Arhiv: Zaključki posveta Uveljavitev cen v skladu z uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja z dne 8. 4. 2014

Posveta se je udeležilo 74  posameznikov iz 44 komunalnih podjetij.

Po zanimivih predstavitvah in v pestri debati v okviru zadnje točke so se oblikovali naslednji zaključki:

1.Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja podpiramo. Upoštevali bomo njena določila in jo le dogovorno ter na planiran način  dopolnjevali in spreminjali.

Uredba je nastajala in nastala kot rezultat velike angažiranosti članov Zbornice komunalnega gospodarstva ob hkratnem sodelovanju Skupnosti občin Slovenije, Združenja občin Slovenije in Zveze mestnih občin Slovenije.

Uredba nalaga občinam oblikovanje cen komunalnih storitev tako, da se pokrivajo vsi stroški izvajanja obveznih občinskih javnih gospodarskih služb varstva okolja in daje možnost obnove komunalne infrastrukture.

2.Vse člane Zbornice komunalnega gospodarstva se pozove, da v roku enega meseca pisno podajo svoje pobude in predloge za dopolnitev Uredbe.

Predlagatelji bodo pobude predstavili ustreznim komisijam, ki delujejo v okviru Zbornice komunalnega gospodarstva, nakar bodo skupaj pripravili predlog za obravnavo na Upravnem odboru ZKG.

Usklajeni predlogi po posameznih področjih bodo kot en dokument po lokalnih volitvah posredovani na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

3.Pri določitvi primerljivih območij, ki jih mora v skladu z Uredbo pripraviti Ministrstvo  za kmetijstvo in okolje, je odgovornost za pošiljanje kvalitetnih podatkov, ki bodo osnova za oblikovanje teh območij, na strani izvajalcev javnih služb.

 

Zaradi bojazni, da ministrstvo ne bo uspelo pripraviti primernih in kakovostnih izhodišč za ugotavljanje oziroma primerjanje kakovosti izvajanja komunalnih storitev, bo Zbornica komunalnega gospodarstva skušala vzpostaviti ustrezno, tudi finačno, sodelovanje z združenji občin. Sodelovanje bi naj vodilo v izdelavo kakovostne primerjalne analize kot pripomoček za iskanje in privzemanje  najboljših praks.

Fotogalerija