Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Arhiv: Revizijsko poročilo: Izvajanje dimnikarske službe

Računsko sodišče RS je 25.4.2013 objavilo Revizijsko poročilo:Izvajanje dimnikarske službe.

Računsko sodišče je revidiralo pravilnost in smotrnost poslovanja Ministrstva za okolje in prostor, ki od 10. 2. 2012 nadaljuje z delom kot Ministrstvo za kmetijstvo in okolje in h kateremu so se pridružila delovna področja Ministrstva za okolje in prostor, ki se nanašajo na okolje.

Cilj revizijeje bil izrek mnenja o pravilnosti ter uspešnosti in učinkovitosti poslovanja ministrstva pri vzpostavitvi pogojev za izvajanje dimnikarske službe in nadzoru nad njenim izvajanjem v letih 2009, 2010 in 2011. Računsko sodišče je o pravilnosti poslovanja ministrstva pri vzpostavitvi pogojev za izvajanje dimnikarske službe in nadzoru nad njenim izvajanjem v letih 2009, 2010 in 2011 izreklo negativno mnenje, ker ministrstvo ni poslovalo v skladu s predpisi v naslednjih primerih:

· ministrstvo do 31. 12. 2011 ni vzpostavilo in vodilo evidence kurilnih naprav in evidence storitev dimnikarske službe, čeprav bi ju moralo voditi od 1. 1. 2007; ni pripravilo spletne aplikacije in obrazcev, s katerimi bi koncesionarji posredovali podatke o vpisih, izbrisih in spremembah podatkov o malih kurilnih napravah ter podatke o izvedenih storitvah dimnikarske službe;

· koncesionarjema na dveh dimnikarskih območjih ob pripojitvi in statusnih spremembah ni izdalo dovoljenja za prenos koncesije, oziroma po izdanem dovoljenju za prenos ni sklenilo koncesijske pogodbe z univerzalnim pravnim naslednikom koncesionarja;

· po stečaju koncesionarja na dimnikarskem območju ni izbralo novega koncesionarja in

· ni izvedlo nobenega odvzema koncesije in tudi ni začelo s postopki za odvzem koncesije pri

koncesionarjih na 133 dimnikarskih območjih zaradi kršitev, za katere je v skladu s predpisi in koncesijskimi pogodbami predviden odvzem koncesije oziroma enostranski odstop od koncesijske pogodbe.

Celotno poročilo lahko preberete na:

http://www.rs-rs.si/rsrs/rsrs.nsf/I/K31611BDBD722CB1FC1257B480030480A/$file/MOPDimnikarPSP09-11.pdf  

Fotogalerija