Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Arhiv: Ali ministrstvo za okolje in prostor vodijo civilne iniciative?

V slovenskem prostoru se pojavlja vse več tako imenovanih iniciativ - civilnih pobud, ki s svojim delovanjem želijo »reševati« problematiko državljanov RS. Največ te problematike se navezuje na dejavnosti, ki so v pristojnosti Ministrstva za okolje in prostor.

Vse te civilne iniciative bi se morale za reševanje različnih problematik odločati iz istega razloga. Pomagati ljudem pri problemih koriščenja javnih dobrin v smislu zagotavljanja primernih strokovnih storitev komunalnih in drugih služb. Vse več dvomov pa se pojavlja tudi v javnosti ali se te civilne iniciative v rokah posameznikov ne izkoriščajo tudi za morebitno okoriščanje posameznikov ali za okoriščanje v predvolilne namene ob bližajočih se lokalnih volitvah..

Tudi na področju dimnikarske dejavnosti je prišlo do ustanovitve civilne iniciative. Razlog za njeno ustanovitev je zelo verjeten ta, da so se nekateri posamezniki na področjih, kjer v preteklosti ni bila organizirana dimnikarska dejavnost po veljavnem zakonu (približno tretjina občin ni imela odloka o organiziranju te službe na svojem področju), uprli zakonski dolžnosti o obveznem izvajanju dejavnosti. Ali pa gre enostavno za nabiranje predvolilnih točk v lokalnih območjih, saj je všečno volilcem govoriti, da plačujejo preveč za dimnikarske storitve. Še posebej, če so se prej temu vešče izogibali. Tovrstno agitiranje je politikantsvo najnižje vrste, saj zanemarja strokovno izvajanje storitev in s tem ogroža življenja in tvega veliko materialno škodo. Sprašujemo se, kdo bo odgovarjal za življenja, če bo prišlo do tragičnih nesreč zaradi požarov ali zastrupitev, ki so posledica malomarnega in nestrokovnega vzdrževanja dimnikov?

Z uvedbo državne gospodarske javne službe na področju te dejavnosti je bilo celotno področje države enotno urejeno in sprejeta enotna tarifa za vse občane, ne glede na oddaljenost od lokacije izvajalca storitve na posameznem koncesijskem območju. Od te uvedbo dalje je začela civilna iniciativa zavajati javnost (uporabnike storitev), širiti dezinformacije o slabo opravljenih storitvah oz. o neustrezno strokovno usposobljenih dimnikarjih in s tem želela preprečiti strokovno uveljavitev dimnikarske službe.To zavajanje je potrdilo tudi MOP, ki je posredovalo podatke na vprašanje poslanca g. Andreja Vizjaka v decembru 2009, da je bilo v letu 2009 na Ministrstvu sprejeto pri opravljanju dimnikarskih storitev naslednje število prijav s strani uporabnikov ali izvajalcev.

Prejete prijave

Obravnavane prijave

Inšpekcijski ukrepi

Prekrškovni ukrepi

Še v postopku

2231

609

120

220

163


Prejete prijave so se nanašale na naslednja vprašanja, ki so razvrščena glede na pogostost prijav:
- onemogočanje dostopa do kurilne naprave ( 80 %)
- obvestilo koncesionarja o preseganju emisije CO ( 15%)
- pritožbe na kvaliteto izvajanja javne službe ( 4 %)
- izvajanje javne službe brez koncesije (1 %).

Iz podatkov je jasno razvidno, da je večina prijav v bistvu zavračanje zakonske obveznosti (80%) in le 4% pritožb na kvaliteto storitev. Omenjeni podatek ne podpira zavajujočih trditev civilne iniciative, da izvajalci dimnikarskih storitev izvajajo le te slabo oz. da so neustrezno strokovno usposobljeni. Posebej je potrebno poudariti, da se je od podeljevanja koncesij v letu 2006 dalje izobrazbena struktura izboljšala in da je bila kontrolirana s strani pristojnih organov. Ministrstvo bi moralo v večini primerov ukrepati po službeni dolžnosti in zavračanje storitve sankcionirati, vendar se to v večini primerov ni zgodilo. Izvajalci ugotavljajo, da tovrstno neukrepanje škodljivo za razvoj in ureditev dimnikarstva, ki v Sloveniji že stoletja skozi strokovne preglede kurilnih naprav preprečuje požare in zastrupitve, ki nastajajo zaradi zanemarjanja in nestrokovnega vzdrževanja kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav. Strokovno usposobljeni dimnikarji so zagotovilo za družbo, da ne prihaja do gospodarskih škod in tragičnih smrti, opravljajo pa tudi meritve emisije snovi v zrak iz malih kurilnih naprav in vodijo evidenco izpustov, ki jo zahteva EU.

Ne moremo mimo dejstva, da vsaj v primeru dimnikarske službe,interes civilne iniciative ni s skupnimi močmi Ministrstva in izvajalcev urediti to službo v strokovnem smislu.

Vzrok je popolnoma jasen. Nekdo bi s takšno spremembo pridobil kar nekaj dela, za katerega ni strokovno usposobljen. Ali so to serviserji, inštalaterji ali morda še kdo drug, vedo samo predstavniki civilne iniciative, ostali vključeni in morda celo še kdo na pristojnem Ministrstvu. Takšno razmišljanje lahko opravičujemo z dejstvom, da so na MOP-u imeli veliko več sestankov s civilno iniciativo kot z predstavniki sekcije dimnikarjev. Dimnikarstvo je edina dejavnost v kateri se o njenem načinu organiziranosti in cenahMOP usklajuje s civilnimi iniciativami. Koliko pa bi kupec bilo katere storitve želel plačati, če lahko sam odloča o ceni? Strokovno vzdrževanje kurilnih naprav je prepomembna dejavnost, da jo bi družba lahko prepustila trgu brez reguliranja. Da bi tovrstne storitve lahko opravljal kar kdorkoli brez ustreznega znanja. Dimnikarski sekciji v okviru Zbornice komunalnega gospodarstva in OZS si prizadevata dvigniti strokovni nivo dimnikarskih storitev in v sodelovanju z MOP opravljati strokovne meritve emisije snovi v zrak iz malih kurilnih naprav na način strokovnih kriterijev. Zato pozivamo MOP, da kriterije oblikuje v sodelovanju s strokovno podkovanimi predstavniki stroke in ne z iniciativami, katerih zadnja skrb je varovanje življenj in preprečitev gospodarskih škod.

Dimnikarski sekciji pri GZS in OZS

Fotogalerija