Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Arhiv: Posvet v zvezi s predpisanimi zahtevami na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode


Zbornica komunalnega gospodarstva, v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor, organizira posvet v zvezi s predpisi, pomembnimi za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, implementacijo teh zahtev in najpogostejšimi vprašanji s tega področja, ki se pojavljajo po uveljavitvi sprememb predpisov. Vsebine bosta predstavili mag. Nataša Vodopivec iz Direktorata za okolje in Andreja Čater iz Direktorata za vode in investicije Ministrstva za okolje in prostor.

Posvet bo v petek, 1. aprila 2016 ob 9.30 uri v dvorani A, Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana.

Dnevni red:
9:00 – 9:30 Registracija udeležencev
9:30 – 9:40 Uvod
9:40 – 9:50 Predstavitev Direktive Sveta z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode
9:50 – 10:00 Predstavitev določb Zakona o varstvu okolja – pravne podlage za področne podzakonske predpise
10:00 – 11:10 Predstavitev področnih podzakonskih predpisov
- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo
- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode
- Pravilnik o občutljivih območjih
- Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda
- Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
11:10 – 12:00 Razprava
12:00 – 12:20 Odmor
12:20 – 12:45 Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode
12:45 – 13:00 Poročanje izvajalcev javne službe za leto 2015
13:00 – 14:00 Razprava in zaključek

Posvet je namenjen članom GZS – Zbornice komunalnega gospodarstva.

Fotogalerija

Obrazec za prijavo

 

Arhivi