Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Arhiv: Primerjalna analiza za leto 2015 se zaključuje

Zbornica komunalnega gospodarstva tudi letos nadaljuje s primerjalno analizo (benchmarking) izvajanja gospodarskih javnih služb varstva okolja. Temeljni namen primerjalne analize je analizirati podatke o ključnih oskrbovalnih pogojih in stroških izvajanja komunalnih storitev za posamezne izvajalce javnih služb ter s tem občinam zagotoviti ustrezno strokovno podlago za presojo upravičenih cen, izvajalcem pa možnosti za izboljšanje poslovanja. Protokol o sodelovanju pri projektni nalogi so skupaj z Zbornico komunalnega gospodarstva podpisale Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije ter Združenje mestnih občin Slovenije, primerjalno analizo izvaja Inštitut za javne službe, ki je tudi razvil metodologijo primerjalne analize, prilagojeno posebnostim javnih služb in potrebam presoje upravičenosti cen. Gre za strokovno in neodvisno analizo, ki izvajalcem zagotavlja strokovne podlage za argumentacijo stroškov, občinam pa omogoča, da odgovorno vodijo cenovno politiko komunalnih storitev.

Primerjalna analiza vključuje izvajalce storitev oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadne vode ter ravnanja z odpadki. Izvedeni sta že primerjalni analizi za leti 2013 in 2014. V teku je primerjalna analiza za leto 2015, v okviru katere je že zaključena analiza izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, v zaključni fazi pa je analiza izvajanja storitev ravnanja z odpadki. V okviru primerjalne analize izvajanja posamezne javne službe so bile za sodelujoče izvajalce izvedene predstavitve delavnice, za izvajalce, ki dovoljujejo razkritje oznake pa tudi poglobljena stroškovna analiza.

Število vključenih izvajalcev in obseg komunalnih storitev, ki jih zagotavljajo, potrjuje, da gre za najobsežnejšo primerjalno analizo izvajanja komunalnih storitev v Sloveniji. Zavedamo se, da je primerjalna analiza sistematičen in kontinuiran proces in z vsako izvedbo bo dosežena večja usklajenost in primerljivost podatkov in s tem možnost za poglobitev analize na procesno raven. Predvidevamo, da bomo že v mesecu juniju nadaljevali s primerjalno analizo za leto 2016 in tako zagotovili aktualne podatke o izvajanju posameznih javnih služb.

Fotogalerija

 

Arhivi