Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Arhiv: Ključne aktivnosti Kompetenčnega centra za razvoj kadrov v vodarstvu v prvem letu delovanja

Kompetenčni center za razvoj kadrov v vodarstvu z 22 partnerji deluje od marca 2017 dalje. Ob koncu poletja je v konzorcij vstopil nov partner, Komunalno podjetje Velenje.

Izhodišče vseh aktivnosti predstavljajo prepoznane kompetence na ravni partnerstva, ki vključujejo formalno in neformalno pridobljeno znanje, sposobnosti, veščine in izkušnje ter druge osebnostne lastnosti, potrebne za uspešno opravljanje specifičnih delovnih nalog. Zapisane so v dokumentu model kompetenc, ki ga je v prvih mesecih projekta izdelal kadrovski partner Racio razvoj v sodelovanju s strokovno skupino in predstavniki prepoznanih panožnih profilov (ključnih delovnih mest) vseh sodelujočih podjetij.

Prvi odzivi usposabljanj so sicer nakazali potrebo po dopolnitvi modela, saj se je pokazala velika komplementarnost med delovnimi mesti in nalogami, vezanimi tako na področje vodooskrbe kot tudi odvajanja/čiščenja vode.

Od septembra dalje potekajo intenzivna usposabljanja. Do konca 31. oktobra je bilo tako realiziranih 841 vključitev, kar pomeni skoraj polovico zastavljenega cilja projekta (1790 vključitev) ter do sredine novembra napovedanih 160 usposabljanj.

V ospredju so teme vezane na zakonodajne novosti, strokovna znanja s področja panoge, predvsem udeležbe na strokovnih konferencah doma in v tujini, računalniška znanja, tuji jeziki ter razvoj vodstvenih in drugih mehkih kompetenc. V sodelovanju z Zbornico komunalnega gospodarstva kadrovski partner sprotno identificira izvajalce in organizira strokovna usposabljanja.

V decembru bo potekalo še intenzivnejše vzpostavljanje mreže internih predavateljev ter razširitev konzorcija. Do konca projekta (december 2018) bo tako večji poudarek na notranjih usposabljanjih, prenosu znanj in dobrih praks med partnerji, ter na izdelavi predlogov za Nacionalne poklicne kvalifikacije.

Zapis pripravili:

mag. Alenka Brod in Martina Trobiš,

Racio razvoj d.o.o., kadrovski partner

Celje, 27. november 2017

Arhiv fotografij: projektna pisarna KOC vodarstvo

Fotogalerija