Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Arhiv: Objavljen razpis za nagrade in priznanja Zbornice komunalnega gospodarstva za leto 2017

Namen razpisa:

Zbornica komunalnega gospodarstva  vsako leto podeljuje nagrado in priznanja za podjetniške in osebne dosežke na področju komunalne dejavnosti:

  • nagrada se podeli, če so ti dosežki vplivali na trajne rezultate poslovanja in splošen ugled gospodarske družbe v širšem družbenem okolju,
  • priznanje se podeli podjetju, za uspešno delo na komunalnem področju ali posameznikom pa za njihov prispevek in dolgoletno delo na področju komunalne dejavnosti.

Pogoji za sodelovanje:

  • Zbornica komunalnega gospodarstva podeljuje nagrado in priznanja v skladu s Pravili o nagradah in priznanjih ZKG,
  • za nagrado lahko kandidirajo podjetja na podlagi dosežkov, ki so bili zaključeni v preteklem koledarskem letu,
  • ob jubilejih se priznanje lahko podeli za tekoče koledarsko leto (2018),
  • predlagatelji prijavijo kandidate za nagrado in priznanja na obrazcih, ki so sestavni del tega razpisa

Predloge za podelitev nagrade ali priznanja lahko podajo:

  • člani upravnega odbora ZKG,
  • komunalna podjetja, 
  • lokalne skupnosti in interesna združenja lokalnih skupnosti in
  • druge organizacije ali posamezniki, ki delujejo na področju komunalnih dejavnosti.

Način prijave:

Prijave predlogov so možne v dveh (kategorijah) – nagrada in priznanje.

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Zbornice komunalnega gospodarstva v zavihku Nagrade in priznanja.

 

Vloga mora vsebovati izpolnjene prijavne obrazce. Prijavno dokumentacijo je potrebno poslati v pisni obliki.

Vloge morajo biti posredovane v zaprti ovojnici na kateri mora biti navedeno:

»Ne odpiraj, vloga na Razpis za podelitev nagrad in priznanj ZKG (za leto 2017)« na naslov

GZS - Zbornica komunalnega gospodarstva

Dimičeva 13

1000 Ljubljana.

Rok za oddajo prijav:

Petek, 23. 02. 2018 do 13.00 ure.

Informacije:

GZS – Zbornica komunalnega gospodarstva, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, tel. 01 58 98 484, komunala@gzs.si.

Fotogalerija

 

Arhivi