Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Arhiv: Več kot 70 udeležencev na strokovnem posvetu o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne odpadne vode

V petek, 5. 9. 2019, je na Gospodarski zbornici Slovenije v organizaciji Zbornice komunalnega gospodarstva potekal strokovni posvet, na katerem se ključni deležniki predstavili izvajanje Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odpadnih voda (Ur. L. RS št. 80/12 s spremembami) v praksi in razpravljali o vprašanjih, ki se ob tem odpirajo. O tematiki so razpravljali predstavniki Ministrstva za okolje in prostor, Finančne uprave RS, Informacijskega pooblaščenca RS, Inštituta za javne službe in izvajalcev javnih služb, posveta pa so se udeležile tudi druge zainteresirane inštitucije. Udeleženci so opozorili, da v praksi pri izvajanju določb uredbe, predvsem na območjih, kjer se ne izvaja javna služba oskrbe s pitno vodo in tako ni podatkov o merjeni porabi pitne vode, prihaja do težav in dilem predvsem v zvezi s pridobivanjem podatkov o zavezancih, ki so osnova za izračun okoljske dajatve. Izvajalcem obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode kot plačnikom okoljske dajatve to predstavlja oviro, saj se njihove evidence razhajajo od evidenc nadzornih organov v primeru inšpekcijskih pregledov. Udeleženci so se strinjali, da je zaračunavanje okoljske dajatve za onesnaževanje okolje zaradi odvajanja odpadne vode brez dvoma nujno, vendar so za učinkovito delo potrebna jasna navodila, ki bodo osnova za kvalitetno izvajanje javne službe in realno obravnavno v primerih postopkov inšpekcijskega nadzora.

PREDSTAVITVE SODELUJOČIH:

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

JKP ŠENTJUR

INŠTITUT ZA JAVNE SLUŽBE

FINANČNA UPRAVA RS

RS, INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC

 

Fotogalerija