Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Arhiv: Zbornica komunalnega gospodarstva opozorila, da robčki in krpe za čiščenje in razkuževanje ne sodijo v stranišče

SPOROILO ZA JAVNOST Rok: 28. 2. 2020, 12.00

 

 

Sporočilo za javnost
Ljubljana, 19. 3. 2020

Komunalna podjetja tudi v kriznih razmerah nemoteno zagotavljajo ključne storitve

V nedeljo, 22. marca 2020, obeležujemo svetovni dan voda, ko se spomnimo na najdragocenejšo dobrino, brez katere ni življenja na Zemlji. Slovenija ima številne vodne vire ter se po količini in kakovosti vode uvršča v sam evropski vrh. Tudi v času trenutnih kriznih razmer komunalna podjetja po vsej Sloveniji vlagajo trud v nemoteno oskrbo svojih odjemalcev z varno pitno vodo kot tudi zagotavljanje drugih gospodarskih javnih in izbirnih služb, kot so odvajanje in čiščenje odpadne vode, ravnanje z odpadki, javna snaga ter izvajanje pogrebnih in pokopaliških dejavnosti. Pri tem se soočajo s številnimi zdravstveno-varnostnimi, operativnimi in kadrovskimi izzivi, zato uporabnike prosijo za razumevanje ob sprejetih preventivnih ukrepih, obenem pa jih pozivajo k skrbnem ravnanju z odpadki.

Trenutno krizno stanje ob izbruhu koronavirusa posega tudi v delo komunalnih podjetij širom Slovenije. Zaposleni v komunalnem gospodarstvu ne glede na trenutne razmere in kljub vsakodnevnemu tveganju izpostavljenosti okužbam še naprej požrtvovalno opravljajo svoje delo in skrbijo za odvoz odpadkov, vzdrževanje delovanja vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, upravljanje čistilnih naprav ter nujen prevzem blata iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav, zagotavljanje javne snage in opravljanje drugih ključnih komunalnih storitev za nemoten potek življenja v gospodinjstvih in gospodarstvu. Pri tem se podjetja soočajo s številnimi izzivi, kot je zagotavljanje osebne zaščitne opreme za varovanje zaposlenih, ki so v stiku z morebitnimi viri okužbe, in reorganizacijo nalog zaradi izostanka delavcev, ki so odsotni z dela iz zdravstvenih razlogov, ali zaradi organizacijskih razlogov ohranitve dela delavcev komunalnega gospodarstva v zdravem okolju za primer zamenjave aktivnih sodelavcev ali izvedbe nujnih del. Ohranjanje varnosti in zdravja zaposlenih v komunalni dejavnosti je za državo strateškega pomena, saj bi lahko množični izostanki komunalnih delavcev z dela zaradi posledic epidemije ogrozili izvajanje gospodarskih javnih služb in s tem dobavo pitne vode ali odstranjevanje odpadkov.

Komunalna podjetja sprejela ukrepe za zaščito zaposlenih in uporabnikov

Z namenom zagotavljanja varnosti svojih zaposlenih in uporabnikov ter preprečevanja širjenja koronavirusa so številna komunalna podjetja sprejela preventivne ukrepe, s katerimi so omejila izvajanje določenih storitev, kadar te niso nujne, kot so na primer delovanje zbirnih centrov, prevzemanje kosovnih odpadkov, praznjenja greznic in malih komunalnih čistilnih naprav, odčitavanje obračunskih vodomerov, osebno poslovanje s strankami ipd., obenem pa zagotavljajo, da vse ključne storitve izvajajo nemoteno. Dodatno se pri številnih komunalnih podjetjih še vedno kopiči neprevzeta komunalna odpadna embalaža, pojavljajo pa se tudi težave pri prevzemu odvišnega blata iz čistilnih naprav. Komunalna podjetja zaenkrat razmere še obvladujejo, pri tem pa svoje uporabnike pozivajo, naj dosledno upoštevajo sprejete ukrepe in naj tudi sami prispevajo k nemotenemu izvajanju komunalnih storitev.

Komunalna podjetja uporabnike pozivajo k skrbnem ravnanju z odpadki

Zaradi epidemije COVID-19 se je močno povečala poraba robčkov in krp za razkuževanje in čiščenje za enkratno uporabo, kar je žal opaziti tudi v kanalizacijskih sistemih in na čistilnih napravah. Komunalna podjetja uporabnike opozarjajo, da vlažni robčki in drugi higienski proizvodi nikakor ne sodijo v straniščno školjko, temveč med mešane komunalne odpadke, saj ti v kanalizacijskih sistemih povzročijo zamašitve in možnost izpada delovanja naprav ter povzročajo dodatne stroške in obremenitve zaposlenih v komunalnem gospodarstvu. Ob ravnanju z odpadki naprošamo vse uporabnike, da tudi zaradi omenjenih težav z velikimi kupi neprevzete embalaže z odpadki ravnajo čim bolj racionalno in jih pred odlaganjem v zabojnik stiskajo in tako zmanjšajo volumen ter poskrbijo za ustrezno ločevanje. Prav tako uporabnike prosimo, da kosovne in druge odpadke ter zeleni odrez, ki jih zaradi opisanih omejitev nekaj časa ne bo mogoče tekoče oddati v zbirnih centrih ali v okviru organiziranega odvoza, shranijo doma in počakajo na izboljšanje stanja. Apeliramo na vse, da teh odpadkov ne odlagajo v naravi.


GZS-Zbornica komunalnega gospodarstva

 

 

Fotogalerija

 

Arhivi