Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Objavljeni mnenji Komisije za spremljanje izvajanja in razlago KPKD

Objavljeni mnenji Komisije za spremljanje izvajanja in razlago KP KD Zbornica komunalnega gospodarstva

Uradnem listu RS št. 152/2020 z dne 23. 10. 2020 sta bili objavljeni mnenji Komisije za spremljanje izvajanja in razlago Kolektivne pogodbe komunalne dejavnosti v povezavi z izvajanjem 1. odstavka 3. člena Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti in 63. člena Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti.

Mnenje v zvezi z izvajanjem 1. odstavka 3. člena TP h KPKD

 

Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov določa, da se višina povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov, določena s tem zakonom oziroma na njegovi podlagi, uporablja, v kolikor ni s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti določeno drugače. V 1. odstavku 3. člena Tarifne priloge h KP KD je določeno, da je delavec upravičen do povračila stroškov prehrane v višini 6,12 EUR na dan, »razen ko zakon določa drugače«. V izogib nejasnostim, ali se pri povračilu stroškov prehrane uporablja KP KD ali zakon, je komisija sprejela mnenje, da upoštevaje vse pravne podlage dejavnosti komunale velja povračilo stroškov prehrane v višini 6,12 evrov na dan.

Objavljeno mnenje je dostopno na povezavi:

Mnenje k 1. odst. 3. člena TP h KP KD

Mnenje v zvezi z izvajanjem 63. člena KP KD

V povezavi s pravico očeta do odsotnosti z dela z nadomestilom plače ob rojstvu dvojčkov po 63. členu KP KD je komisija podala mnenje, da v primeru, da sta dvojčka rojena v istem dnevu, zaposlenemu pripada en dan dopusta, v primeru, da sta rojena v različnih dneh, pa dva dni dopusta.

Objavljeno mnenje je dostopno na povezavi:

Mnenje k 63. členu KP KD

Fotogalerija