Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Objavljen razpis za podelitev nagrad in priznanj Zbornice komunalnega gospodarstva za leto 2021

Namen razpisa:

Zbornica komunalnega gospodarstva  vsako leto podeljuje nagrado in priznanja za podjetniške in osebne dosežke na področju komunalne dejavnosti:

 • nagrada se podeli, če so ti dosežki vplivali na trajne rezultate poslovanja in splošen ugled gospodarske družbe v širšem družbenem okolju,
 • priznanje se podeli podjetju, za uspešno delo na komunalnem področju ali posameznikom za njihov prispevek in dolgoletno delo na področju komunalne dejavnosti.

 

 

Pogoji za sodelovanje:

 • Zbornica komunalnega gospodarstva podeljuje nagrado in priznanja v skladu s Pravili o nagradah in priznanjih ZKG,
 • za nagrado lahko kandidirajo podjetja na podlagi dosežkov, ki so bili zaključeni v preteklem koledarskem letu,
 • ob jubilejih se priznanje lahko podeli za tekoče koledarsko leto (2022),
 • predlagatelji prijavijo kandidate za nagrado in priznanja na obrazcih, ki so sestavni del tega razpisa

 

 

Predloge za podelitev nagrade ali priznanja lahko podajo:

 • člani upravnega odbora ZKG,
 • komunalna podjetja, 
 • lokalne skupnosti in interesna združenja lokalnih skupnosti in
 • druge organizacije ali posamezniki, ki delujejo na področju komunalnih dejavnosti.

 

Merila za nagrado:

Komisija bo pri oceni predlogov in izbiri nagrajencev upoštevala zlasti:

 

 • splošne razvojne rezultate,
 • rezultate poslovanja,
 • družbeno in okoljsko odgovornost podjetja in
 • internacionalizacijo podjetja.

 

Podeli se lahko največ ena nagrada.

 

Merila za priznanja:

Komisija bo pri oceni predlogov in izbiri prejemnikov priznanj upoštevala zlasti:

 

 • jubileje in obletnice komunalnih podjetij,
 • ravnanje z okoljem in energetsko učinkovitost,
 • prispevek in delovanje na področju komunalnih dejavnosti,
 • uvajanje inovacij in raziskovalnega dela in
 • družbeno odgovornost podjetja in organizacijsko kulturo.

 

Podeli se lahko največ 7 priznanj, za posameznike in komunalna podjetja.

 

Način prijave:

Prijave predlogov so možne v dveh (kategorijah) – nagrada in priznanje.

Celotno besedilo razpisa in obrazci za prijavo:

Obrazec_priznanje_2021_ZKG.doc

Obrazec_nagrada_2021_ZKG.doc

Razpis_za_2021_ZKG.pdf

Pravila_o_nagradah_in_priznanjih_ZKG_sprejeta_15_9_2016.pdf

 

Vloga mora vsebovati izpolnjene prijavne obrazce. Prijavno dokumentacijo je potrebno poslati v pisni obliki.

Vloge morajo biti posredovane v zaprti ovojnici na kateri mora biti navedeno:

»Ne odpiraj, vloga na Razpis za podelitev nagrad in priznanj ZKG (za leto 2021)« na naslov:

GZS – Zbornica komunalnega gospodarstva, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana

ali poslane po elektronski pošti na komunala@gzs.si. Elektronska pošta mora

biti naslovljena z »Vloga na Razpis za podelitev nagrad in priznanj ZKG (za leto

2021)«.

 

Rok za oddajo prijav:

Petek, 25. 02. 2022 do 12.00 ure.

Informacije:

GZS – Zbornica komunalnega gospodarstva, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, tel. 01 58 98 484, komunala@gzs.si.

Fotogalerija

 

Arhivi