Zbornica komunalnega gospodarstva

Osnovne aktivnosti zbornice


Osnovne aktivnosti zbornice so naslednje:

1. Osnovna infrastruktura za povezovanje članstva

 • mrežno povezovanje članov za uveljavljanje skupnih interesov v ZKG in za zastopanje teh interesov  do drugih organov;
 • posredovanje splošnih informacij o delovanju ZKG in posameznih skupin v okviru ZKG članom ZKG in javnosti;
 • izdelava letne, občasnih in specialnih analiz panoge (komunalne dejavnosti, tržne dejavnosti) za potrebe članov in posredovanje podatkov drugim;
 • splošna promocija članov ZKG.

2. Povezovanje ZKG v evropska združenja in sodelovanje s tujimi združenji:

 • zastopanje interesov članov ZKG v teh združenjih;
 • pridobivanje zgodnjih informacij o pripravi nove ter sprememb panožne in ostale, za panogo pomembne, EU zakonodaje;
 • možnosti prenosa dobrih praks delovanja drugih združenj (zbornic).

3. Socialni dialog na ravni panoge v Sloveniji:

 • sodelovanje na pogajanjih za prenovo oz. novo Kolektivno pogodbo komunalnih dejavnosti (KPKD) in za Tarifno prilogo h KPKD s sindikati (SKVNS in KNSS).

4. Zastopanje interesov na področju zakonodaje in politik v RS:

 • uveljavitev stališč panoge na ključnih področjih zakonodaje s področja dejavnosti in ostale specifične zakonodaje;
 • širjenje znanja o zakonodaji med člani ZKG in širše;
 • sodelovanje  pri  odpravljanju  birokratskih omejitev v zakonodaji RS v okviru usklajevanj med GZS in Ministrstvom za javno upravo ter ostalimi ministrstvi;
 • ocene učinkov uveljavljene zakonodaje in predlaganje sprememb.

5. Razvojno tehnološko področje:

 • širjenje in izmenjava dobrih praks na razvojno tehnološkem področju;
 • sodelovanje pri uveljavljanju ukrepov varstva okolja pri članih ZKG.

 6. Izobraževanje in usposabljanje:

 • sodelovanje pri pripravi in uvajanju poklicnih standardov za poklice dejavnosti, tudi s sodelovanjem v področnih odborih za poklicne standarde;
 • sodelovanje pri pripravi in izvedbi programa nacionalnih poklicnih kvalifikacij za poklice dejavnosti
 • sodelovanje pri promociji poklicev dejavnosti;
 • vplivanje na sistem izobraževanja in usposabljanja za vse poklice v dejavnosti, tudi z dajanjem mnenj na vse nove in obnovljene izobraževalne programe.

7. Prejemanje internih elektronskih novic ZKG in priprava strokovnih prispevkov po predlogah članov.


Avtor: Zbornica komunalnega gospodarstva