Zbornica komunalnega gospodarstva

Tržne storitve


Opravljanje storitev in nalog za plačilo oz. dodatno plačilo (možni popusti za člane ZKG).

1. Seminarji, posveti in izobraževanje na področju panožnih vsebin - tudi v sodelovanju GZS-Službo za varovanje okolja, drugimi organizacijskimi enotami GZS ter tudi zunanjimi izvajalci:

 • na področju zakonodaje dejavnosti;
 • na področju okoljske zakonodaje;
 • na področju javnega naročanja in javno-zasebnega partnerstva;
 • na področju stvarno-pravne zakonodaje;
 • na področju varnosti in zdravja pri delu.

2. Delovanje sekcij in drugih ožjih oblik interesnega združevanja v okviru ZKG:

 • možnost izmenjave dobrih praks;
 • povezovanje v ožja strokovna združenja na EU ali mednarodnem nivoju;
 • možnost izpeljave skupnih projektov.

3. Poglobljeno individualno svetovanje na področju panožnih vsebin in strokovna pomoč na posebnih področjih

 • pridobivanje dodatnih posebnih informacij za člane ZKG in ostale uporabnike;
 • pridobivanje dodatnih znanj in usposobljenosti v posameznem članu ZKG.

4. Ostali projekti:

 • izdelava posebnih analiz in študij;
 • sodelovanje v nacionalnih in EU projektih.

5. Izobraževanje in usposabljanje

 • priprava in izvedba specifičnih izobraževanj in usposabljanj glede na potrebe članov.

Avtor: Zbornica komunalnega gospodarstva