Zbornica komunalnega gospodarstva

Smernice in priporočila

Na tem mestu so zbrane mednarodne in nacionalne smernice, priporočila in zakonodajna določila glede izvajanja javnih služb ravnanja z odpadki, oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadne vode, urejanja javnih površin, pogrebne in pokopališke dejavnosti ter dimnikarske dejavnosti:

Napotki za cepljenje pogrebnih delavcev, 9.3.2021

Zbornica komunalnega gospodarstva je Vlado RS ob objavi Nacionalne strategije cepljenje proti COVID-19 pozvala k dopolnitvi seznama prednostnih skupin z zaposlenimi v pogrebni dejavnosti. Ti so namreč pri izvajanju pogrebne dejavnosti izpostavljeni stiku z umrlimi, med katerimi so tudi okuženi s COVID-19, obenem pa večje število okužb med zaposlenimi v tej dejavnosti pomeni tveganje za motnje pri njenem izvajanju, kar bi lahko imelo širše družbene in javnozdravstvene posledice. Zbornica je opozorila, da je zaradi narave dela pogrebna dejavnost primerljiva z zdravstveno dejavnostjo in bi morala biti uvrščena visoko na prednostno listo za cepljenje.

Odziv Kabineta predsednika vlade izkazuje, da je Posvetovalna skupina za cepljenje pri NIJZ sprejela sklep, da se zaposlene v pogrebnih službah obravnava kot zdravstvene sodelavce, zato naj bodo prednostno cepljeni proti COVID-19.

Dopis je dostopen tu: KPV, Odgovor na poziv za dopolnitev Nacionalne strategije cepljenja proti COVID-19, 9.3.2021

Nacionalna strategija cepljenja proti COVID-19, 1.3.2021

Vlada RS je 1. 3. 2021 sprejela Nacionalno strategijo cepljenja proti COVID-19. Cilj strategije je najprej cepiti skupine prebivalstva, ki imajo največje tveganje za težji potek in smrt zaradi COVID-19, in nato v čim krajšem času doseči čim boljšo precepljenost prebivalstva, in sicer vsaj 60 % (1.200.000 prebivalcev). Strategija določa prednostno listo skupin za cepljenje.

Do dokumenta lahko dostopate tu:

Nacionalna strategija cepljenja proti COVID-19

 

Priporočila NIJZ za postopanje z umrlimi s COVID-19 ali sumom na COVID-19

Nacionalni inštitut za javno zdravje je pripravil Priporočila za postopanje z umrlimi s COVID-19 (ali sumom na COVID-19), ki so dostopna na tej povezavi: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_postopanje_z_umrlimi_.pdf

Priporočila za postopanje z umrlimi s COVID-19 in dodatne smernice NIJZ so objavljene tudi na tej povezavi: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-zdravstveni-delavci

Posodobljene smernice WHO na področju oskrbe s pitno vodo, odpadne vode, ravnanja z odpadki in zagotavljanja javne higiene ob izbruhu koronavirusa (AN) in znanstveni povzetek o monitoringu SARS-COV-2 virusa v odpadni vodi

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) in UNICEF sta marca 2020 pripravila smernice in priporočila za izvajalce javnih služb oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadne vode ter ravnanja z odpadki v povezavi s tveganji, praksami in zagotavljanjem standardov javne higiene ob pojavu virusov, vključno s koronavirusom COVID-19. 29. julija 2020 so bile objavljene posodobljene smernice, ki so dostopne na tej povezavi (v angleščini). 

Svetovna zdravstvena organizacija je pripravila tudi znanstveni prispevek o monitoringu SARS-COV-2 virusa v odpadni vodi z dne 5. avgusta 2020. Dostopen je na tej povezavi.

Monitoring odpadnih vod COVID-19

Stališče NIJZ z dne 20. 4. 2020 glede opravljanja vzorčenja v okviru obratovalnega monitoringa odpadnih voda je dostopno na tej povezavi.

POSODOBLJENO: Priporočila lastnikom objekotv za hišno vodovodno omrežje (HVO) po daljši prekinitvi uporabe pitne vode (COVID-19), 17. 4. 2020

Center za zdravstveno ekologijo pri NIJZ je dne 15. 4. 2020 objavil in dne 17. 4. 2020 posodobil priporočila lastnikom objektov za hišno vodovodno omrežje (HVO) po daljši prekinitvi uporabe pitne vode (COVID-19).

Priporočilo je dostopno na tej povezavi: https://www.nijz.si/sl/priporocila-lastnikom-objektov-za-hisno-vodovodno-omrezje-hvo-po-daljsi-prekinitvi-uporabe-pitneMOP: Obvestilo glede obratovanja zbirnih centrov v času epidemije COVID-19, 7.4.2020

Ministrstvo za okolje in prostor je dne 7. 4. 2020 izdalo obvestilo glede obratovanja zbirnih centrov v času epidemije COVID-19.

V njem ministrstvo izvajalce javnih služb poziva, naj se organizacija dela v zbirnih centrih uredi tako, da:

Izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov v zbirnem centru (na območju lastne občine ali če je zagotovljeno prepuščanje odpadkov v zbirnem centru na območju druge občine) zagotovi izvajanje javne službe, na način, da so pri delovanju centra smiselno upoštevana določila Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 38/20).

Obvestilo je v celoti dostopno na tej povezavi.

Navodila MOP za ravnanje ob virusu COVID 19 – področje odpadkov in odpadne vode (POSODOBLJENO)

Ministrstvo za okolje in prostor je podalo navodilo, kako ravnati z odpadki v gospodinjstvih z bolniki, ki kažejo znake bolezni koronavirusa COVID-19, ter določene informacije glede blata iz KČN in komunalne odpadne vode. 

To navodilo je dostopno na naslednji povezavi (dopolnjeno dne 18. 3. 2020):


https://www.gov.si/novice/2020-03-17-odpadke-v-gospodinjstvih-z-bolniki-ki-kazejo-znake-bolezni-koronavirusa-covid-19-se-lahko-odvrze-izkljucno-v-posodo-za-mesane-komunalne-odpadke/.

Poročilo JRC v zvezi z varnostjo dobave kritičnih kemikalij, uporabljanih pri oskrbi s pitno vodo in čiščenju odpadne vode

Skupno raziskovalno središče (JRC) pri Evropski komisiji je objavilo Poročilo v zvezi z varnostjo dobave kritičnih kemikalij, uporabljanih pri oskrbi s pitno vodo in čiščenju odpadne vode.


>> POROČILO

 

Gre za predhodno oceno JRC oz. EK glede varnosti oskrbe s kritičnimi kemikalijami, ki so potrebne v postopkih priprave pitne vodo ter odvajanja in čiščenja odpadnih voda v trenutnih razmerah. Poročilo je na voljo v angleškem jeziku.

Ključni poudarki:

• prekinitev čiščenja odpadne vode bi imela velik vpliv predvsem na okolje, medtem ko bi bila imela prekinitev oskrbe s pitno vodo nepopravljive posledice;
• manjši obrati za oskrbo s pitno vodo in območja, kjer se za oskrbo s pitno vodo črpa površinska voda, so verjetno najbolj ranljiva (pri nas skoraj vso vodo, ki je namenjena oskrbi s pitno vodo, načrpamo iz podzemnih virov - 97 %);

• tveganja SARS-CoV-2 v zvezi z ravnanjem z odpadnimi vodami in ponovno uporabo vode so pod nadzorom;
• za nemoteno oskrbo s pitno vodo ravnanje z odpadnimi vodami je treba omogočiti neomejeno dovoljenje za prevoz, tudi prek evropskih meja;
• zelene alternative obstajajo, vendar je na kratki rok nadomestitev tradicionalnih flokulantov / koagulantov nerealna.


 

Obratovanje tržnic (MGRT)

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev, ki je v veljavi od 16. marca 2020, v drugem členu kot izjemo od prepovedi določa prodajalne z živili, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0570/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji

MGRT je med odgovori na najpogostejša vprašanja v povezavi z odlokom na vladni spletni strani https://www.gov.si/novice/2020-03-18-posodobljeno-najpogostejsa-vprasanja-glede-sprejetega-odloka-o-zacasni-prepovedi-prodaje-blaga-in-storitev/ v povezavi z delovanjem tržnic navedel naslednjo razlago:

Ali je dovoljeno prodajanje živil na tržnici?

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na območju Republike Slovenije. V drugem členu so določene izjeme od navedene splošne prepovedi. Tržnice spadajo med izjeme, ki dopuščajo prodajo potrošnikom, in sicer med prodajalne z živili, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, vendar pa le v delu, v kolikor se na tržnici izvaja prodaja živil, ne pa tudi drugih izdelkov (obutev, obleke, suha roba, itd.). Prodaja slednjih na tržnici skladno z odlokom ni dovoljena, enako kot v drugih nakupovalnih središčih.

Ali je dovoljena prodaja sadik na tržnicah?

Potrošnikom se lahko ponuja in prodaja tudi seme in sadike, saj se tako zagotavlja boljša samooskrba z zelenjavo in sadjem upoštevajoč determiniranost setvenega koledarja. Prav tako gre za opravilo, ki ga lahko v okviru ukrepov prepovedi gibanja izvajajo državljani doma. V okviru odloka se sadike in semena lahko prodajo v prodajalnah, ki v pretežni meri prodajajo živila vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, kmetijskih prodajalnah in v okviru programa vrta in kmetijstvo v prodajalnah. Tržnice z odlokom niso izrecno urejene, vendar (kot smo že predhodno podali razlago) sodijo med prodajalne z živili. Prodaja sadik zelenjave ali sadja na tržnicah zato ni v nasprotju z odlokom, če se izvaja skladno z navodili, s katerimi se nepotrebna tveganja za zdravje potrošnikov in prodajalcev preprečijo.

Izvajanje neodložljivih in nujnih del glede vzdrževanja cest in komunalnih storitev (MI)

Ministrstvo za infrastrukturo je dne 25. 3. 2020 v sklopu odgovorov na najpogostejša vprašanja s področja prometa, ki so se do pojavila v zvezi z epidemijo koronavirusa COVID-19, podalo odgovor tudi na vprašanje o morebitnem zmanjšanju aktivnosti glede vzdrževanja cest in komunalnih storitev

Ministrstvo pojasnjuje, da se v času razglasitve epidemije nalezljivih bolezni – korona virusa (COVID-19) v sklopu rednega vzdrževanja glavnih in regionalnih cest izvajajo vsa neodložljiva dela, nujna dela pa samo v obsegu, predhodno dogovorjenim z nadzornikom.

Razdelitev del med neodložljiva in nujna je razvidna iz Priloge 1 Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest. Kot primer navajajo nekaj neodložljivih in nujnih del.

Neodložljiva dela:

 • Pregledniška služba,
 • čiščenje vozišč glavnih cest,
 • črpanje udarnih jam,
 • prekopi za odvod vode,
 • zamenjave pokrovov jaškov,
 • utrjevanje in odstranjevanje nestabilnega materiala,
 • nadomestitev izginule ali uničene signalizacije,
 • popravila svetlobnih signalnih naprav,
 • vzdrževanje telekomunikacijskih naprav,
 • košnja na območju cestišča v širini bankine ali pregledne berme,
 • čiščenje preglednega polja,
 • označitev fizičnih ovir s prom. signalizacijo in opremo,
 • intervencijski ukrepi,
 • posipanje cest in pluženje snega ter posipanje poledice na vozišču.

Nujna dela:

 • čiščenja prometnih površin zunaj vozišča,
 • popravila zmrzlinskih poškodb,
 • sanacije mrežastih razpok in lokalnih neravnin,
 • ohrapavljenje obrabne plasti,
 • zalivanje reg in razpok,
 • čiščenje, popravila, utrjevanje, uravnavanje in profiliranje bankin,
 • čiščenje in lokalna popravila naprav za odvodnjavanje,
 • izkopi zasutih jarkov,
 • čiščenje brežin in berm,
 • lokalna popravila brežin in nasipov,
 • odstranitev materiala za mrežami,
 • manjša popravila mrež,
 • čiščenje in popravila signalizacije,
 • horizontalna prometna signalizacija,
 • čiščenje, popravila in nadomestitve cestne razsvetljave,
 • obsekovanje, obrezovanje,
 • čiščenje smeti,
 • odstranitev fizičnih ovir iz prostega profila ceste,
 • čiščenje dilatacij,
 • manjša lokalna popravila nosilne konstrukcije cestnih objektov,
 • nadzor osnih obremenitev, mas in dimenzij vozil,
 • druga dela vezana na zimsko službo.

 

Vir: https://www.gov.si/novice/2020-03-25-epidemija-koronavirus-covid-19-najpogostejsa-vprasanja-in-odgovori-v-zvezi-s-prometom/

Smernice WHO in UNICEFA na področju oskrbe s pitno vodo, odpadne vode, ravnanja z odpadki in zagotavljanja javne higiene ob izbruhu koronavirusa (SI, AN)

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) in UNICEF sta pripravila smernice in priporočila za izvajalce javnih služb oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadne vode ter ravnanja z odpadki v povezavi s tveganji, praksami in zagotavljanjem standardov javne higiene ob pojavu virusov, vključno s koronavirusom COVID-19.

Trenutno še ni dokazov o preživetju virusa COVID-19 v pitni vodi ali kanalizaciji. Virus COVID-19 je po kemijski strukturi podoben drugim človeškim koronavirusom, za katere že obstajajo podatki in raziskave o njihovem preživetju v okolju in o učinkovitih ukrepih za njihovo deaktivacijo, zato dokument podaja smernice na podlagi obstoječih dognanj o drugih koronavirusih in trenutnem vedenju o koronavirusu COVID-19.

Originalni dokument v angleškem jeziku je dostopen na tej povezavi (3. 3. 2020). PODOBLJENA VERZIJA je dostopna na tej povezavi (19. 3. 2020).

GZS-Zbornica komunalnega gospodarstva je pripravila tudi neuraden slovenski prevod (verzija 3. 3. 2020), ki je dostopen na tej povezavi. (Opozorilo: Prevod je neuraden, v primeru dvoma je veljavna angleška verzija.)

Priporočila za čiščenje in ravnanje z odpadki v domači oskrbi pri ljudeh s COVID-19 (ali sumom na COVID-19)

Nacionalni inštitut za javno zdravje je objavil priporočila za čiščenje in ravnanje z opadki v domači oskrbi, namenjena bolnikom s COVID-19 ali sumom na COVID-19, ki morajo ostati doma v samoizolaciji.

Priporočila za ravnanje z odpadki: https://www.nijz.si/sl/priporocila-za-ciscenje-in-ravnanje-z-odpadki-v-domaci-oskrbi-pri-ljudeh-s-covid-19-ali-sumom-na 

Priporočila za razkuževanje in čiščenje prostorovhttps://www.nijz.si/sl/navodila-za-ciscenje-in-razkuzevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-katerih-se-je-zadrzeval

Opravljanje dimnikarskih storitev

Vlada RS je na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih sprejela Odlok o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki je začel veljati 16. marca 2020.

 

Glede opravljanja dimnikarskih storitev je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na povezavi https://www.gov.si/novice/2020-03-18-posodobljeno-najpogostejsa-vprasanja-glede-sprejetega-odloka-o-zacasni-prepovedi-prodaje-blaga-in-storitev/ podalo podrobnejše pojasnilo.

 

Na vprašanje »Ali dimnikarska dejavnost spada med tiste, ki ne smejo izvajati storitev na domu uporabnikov? Ali lahko dimnikarji opravljajo redne in periodične dimnikarske storitve«, je podano naslednje pojasnilo:


 

»Rednih in periodičnih dimnikarskih storitev zaradi preprečevanja razširjanja virusa ni dovoljeno izvajati, zaradi neposrednih stikov s potrošniki, zlasti tudi s starejšimi. Izključno se, kot določa izjema 2. člena Odloka lahko izvajajo izredne storitve, kot na primer storitve v primeru dimniškega požara, uhajanja ogljikovega monoksida ali zamašitve peči ali dimnika. S temi dimnikarskimi storitvami se v tej izredni situaciji preprečuje neposredno ogrožanje javne varnosti in zdravja. Pri tem pa je treba paziti na čim manjše stike in ustrezno zaščito opremo ter prezračenost prostorov, kjer se storitve izvajajo.«

Stališče MNZ vezano na zbiranje ljudi na javnih površinah – pogrebne slovesnosti in gradbišča

Vlada RS je izdala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi na javnih shodih in javnih prireditvah ter drugih dogodkih na javnih krajih v Republiki Sloveniji, ki je začel veljati 20. marca 2020 in ki do nadaljnjega prepoveduje gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepoveduje dostop na javna mesta in površine v Republiki Sloveniji. 


 

Od Ministrstva za notranje zadeve smo prejeli odgovore na vprašanja (na povezavi), ki smo jih podali na temo Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi na javnih shodih in javnih prireditvah ter drugih dogodkih na javnih krajih v Republiki Sloveniji.

 

Za komunalno dejavnost sta pomembni naslednji dve vprašanji in odgovora MNZ:

 

1.  Ali prepoved zbiranja na javnih mestih največ do pet oseb velja tudi za pogrebne slovesnosti? Če da, ali omejitev velja samo za svojce kot udeležence pogreba ali tudi za izvajalce pogrebne dejavnosti? V kolikor velja tudi za izvajalce pogrebne dejavnosti, pogrebi s krsto do preklica prepovedi ne bodo več možni, saj mora sodelovati več kot 5 izvajalcev. 


Odgovor MNZ: Na pogrebni slovesnosti lahko sodelujejo izvajalci pogrebne dejavnosti in ožji družinski člani ali člani skupnega gospodinjstva.


2.  Ali se prepoved nanaša na delo na gradbišču? Po našem razumevanju gradbišče ni javni prostor, saj mora biti ustrezno označeno in vstop nezaposlenim nanj je prepovedan, na njem pa veljajo posebna pravila določena z Pravilnikom o gradbiščih. Kaj pa popravila cest?


Odgovor MNZ: Gradbišče mora biti označeno. Če pa gre za popravilo ceste, bi lahko šlo za nujno zadevo, kar se presoja glede na okoliščine.

 

 

 

ZKG, 21. 3. 2020

Preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2

Za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 je priporočljivo upoštevati vsakodnevne preventivne ukrepe, ki jih je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravlje na tej povezavi: 

https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019

  • Izogibamo se tesnim stikom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.
  • Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
  • V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.
  • Upoštevamo pravila higiene kašlja.
  • Redno si umivamo roke z milom in vodo.
  • V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost etanola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.
  • Splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna.
  • V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.

Poslovni nasveti GZS v času koronavirusa

Gospodarska zbornica Slovenije je vzpostavila poseben portal s koristnimi informacijami glede koronavirusa, ki se bodo sprotno ažurirale in so dostopne na tej povezavi: https://www.gzs.si/koronavirus.

Na portalu so objavljene ažurne informacije glede delovne zakonodaje, likvidnosti in financ kot tudi splošni poslovni nasvetu.

Objavljeni so tudi odgovori na najpogostejša vprašanja o posledicah koronavirusa.