Zbornica komunalnega gospodarstva

Uporabne informacije in povezave

#PKP8 - Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP) (5.2.2021)

V Uradnem listu RS, št. 15/2021 z dne 4. 2. 2021 je bil objavljen Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (PKP8), ki prinaša dodatne ukrepe za ohranitev delovnih mest in pomoč, med drugim podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo ter prevzem dela bremena za dvig minimalne plače s strani države. Zakon je začel veljati 5. februarja.

Poglavitne rešitve predloga zakona so:

 • subvencioniranje minimalne plače v prvi polovici leta 2021, v drugi polovici pa delna razbremenitev delodajalcev pri plačilu prispevkov za socialno varnost za delavce v delovnem razmerju;
 • podaljšanje ukrepa čakanja na delo od 1. februarja do 30. aprila, z možnostjo podaljšanja ukrepa s sklepom vlade še 2 krat po 1 mesec;
 • solidarnostni dodatek za prejemnike nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas, vojnim veteranom in invalidom po zakonu, ki ureja socialno vključevanje invalidov; solidarnostni dodatek za brezposelne, za dijake starejše od 18 let, za študente, ki se izobražujejo v tujini;
 • sprememba pri obračunu kriznega dodatka;
 • podaljšanje ukrepa kratkotrajne odsotnost zaradi bolezni.

Pravna služba GZS je pripravila pregled ključnih ukrepov.

SPREMEMBA PRI KRIZNEM DODATKU (26. in 27. člen)

 

Delodajalec vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar mesečna plača za november 2020,pri kateri se ne upošteva plačilo za poslovno uspešnost, ni presegla dvakratnika minimalne plače, ob plači za mesec januar 2021izplačakrizni dodatek v višini 200 eurov, ki je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov. Upravičenec predloži izjavo za povračilo preko informacijskega sistema FURS v elektronski obliki najpozneje do konca marca 2021. FURS izplača povračilo kriznega dodatka najpozneje do 20. aprila 2021. Člena se ne uporablja za zaposlene, katerim je bil krizni dodatek že izplačan do začetka uporabe tega zakona. Dodana je kazenska določba, tj. globa v primeru neizplačila kriznega dodatka.

SUBVENCIONIRANJE MINIMALNE PLAČE (28. – 30. člen)

S 28. členom sespreminja najnižja osnova za obračun prispevkovod plače in nadomestila plače, ki bo za plače in nadomestila plače, izplačane zamesece od julija do decembra 2021, določena v višini minimalne plače. Dodatni pogoji za koriščenje ukrepa niso predvideni.

V 29. členu je določenasubvencija za delodajalce. Delodajalec je za vsakega zaposlenega, katerega plača za polni delovni čas, brez dodatkov, določenih z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, dela plače za delovno uspešnost in plačila za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi, ne dosega zneska, določenega v skladu z Zakonom o minimalni plači, upravičen do povračila dela minimalne plače v obliki mesečne subvencije v višini50 eurov. Delodajalec je do subvencije upravičen za plačilo delaod 1. januarja do 30. junija 2021.

Delodajalec, ki je uveljavil subvencijo, mora v primeru, da je od uveljavitve tega zakona prišlo do izplačila dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2021 oziroma za leto 2021, o tem seznaniti FURS. Prejeta sredstva mora vrniti po vročitvi odločbe, skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva uveljavitve pravic iz tega zakona do dneva vračila.

Delodajalec v obdobju prejemanja subvencije in še tri mesece po tem ne sme začeti postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga delavcem, za katere je bil upravičen do prejemanja subvencije, ali odpovedati pogodbe o zaposlitvi večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov, razen če je bil program razreševanja presežnih delavcev sprejet že pred uveljavitvijo tega zakona (prepoved odpuščanja).

30. člen vsebuje sankcijsko določbo, in sicer je določena globa za delodajalce, ki bodo kršili prepoved odpuščanja.

PODALJŠANJE UKREPA ČAKANJA NA DELO IN PRILAGODITEV KRITERIJA ZA UPRAVIČENOST (39.- 53. člen)

Delodajalec lahko napoti posameznega delavca na začasno čakanje na delo za obdobje od 1. februarjado 30. aprila 2021. Vlada lahko ukrep podaljša največ dvakrat za obdobje enega meseca, vendar ne dlje kot do 30. junija 2021.

Do ukrepa so upravičeni tisti delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v letu 2021 zaradi epidemije ali posledic epidemije upadli za več kot20 odstotkovglede na leto 2019 oziroma 2020.

Višina povračila:

a)višina delnega povračila izplačanega nadomestila znaša 80 odstotkov nadomestila plače iz 42. člena tega zakona in je omejena z višino povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji za mesec oktober 2020. V 80 odstotkov nadomestila plače, ki ga krije Republika Slovenija, je vključeno nadomestilo plače in prispevki za vsa socialna zavarovanja (bruto I);

b)višina povračila izplačanega nadomestila za plače lahko znaša 100 odstotkov za delodajalce, pri katerih skupni znesek javnih sredstev, prejetih skladno s točko 3.1 Sporočila Komisije Začasni okvir za ukrepe državnih pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19, ni presegel 800.000 eurov na posamezno podjetje. Višina delnega povračila izplačanega nadomestila plače je omejena z višino povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji. V 100 odstotkov povračila nadomestila plače, ki ga krije Republika Slovenija, je vključeno nadomestilo plače in prispevki za vsa socialna zavarovanja (bruto I);

c)za čas, ko je delodajalcu prepovedano opravljanje dejavnosti zaradi vladnega odloka, je v povračilo nadomestila plače, ki ga krije Republika Slovenija, vključeno nadomestilo plače z vsemi davki in prispevki delodajalca (bruto II).

Delodajalec se pri uveljavitvi pravice odloči, ali bo uveljavljal povračilo izplačanega nadomestila plače v višini 100 odstotkov ali 80 odstotkov, in sicer pri oddaji vloge preko ZRSZ.

DOPOLNITEV UKREPA SKRAJŠANEGA DELOVNEGA ČASA (18. in 19. člen)

S spremembo se od 1. februarja 2021 omogoča uporaba ukrepa tudi fizičnim osebam, ki opravljajo kmetijsko dejavnosti in so vpisane v ustrezen register ter preko pogodbe o zaposlitvi zaposlujejo delavce.

PODALJŠANJE UKREPA KRATKOTRAJNE ODSOTNOSTI ZARADI BOLEZNI (31. člen)

Ukrep bo veljal do 31. decembra 2021.

PODALJŠANJE PRIJAVE DELA OD DOMA PREKO OBRAZCA (25. člen)

Ukrep dolžnosti delodajalca obvestiti Inšpektorat Republike Slovenije za delo o delu na domu iz 102. člena ZIUOPDVE velja do 31. decembra 2021.

PODALJŠANJE UKREPOV NA PODROČJU INFRASTRUKTURE (PREVOZOV) (7. in 8. člen ter 10. - 12. člen)

Zakon podaljšuje trajanje določenih ukrepov s področja infrastrukture (izvajanja prevozov).


Pripravila: Pravna služba GZS

Povezava: https://www.gzs.si/koronavirus/vsebina/Delovna-zakonodaja/Aktualna-vpra%C5%A1anja-in-odgovori#1128841116-pregled-kljunih-ukrepov

#PKP7 - Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) (30.12.2020)

 

Sprejet #PKP7 - pregled ključnih ukrepov

Državni zbor RS je 29. decembra 2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) oziroma t. i. #PKP7, ki je bil dne 30. decembra 2020 objavljen v Uradnem listu RS, št. 203/2020 in je pričel veljati dan po objavi.

Dostopen je na povezavi: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3772/zakon-o-interventnih-ukrepih-za-pomoc-pri-omilitvi-posledic-drugega-vala-epidemije-covid-19-ziupopdve

 

Zakon prinaša ukrepe za pomoč gospodarstvu in zaščito delovnih mest, ob tem pa podobno kot #PKP1 tudi dodatke za posamezne skupine prebivalstva, med njimi upokojence, študente, družine, verske uslužbence in druge.

Pravna služba GZS je pripravila pregled ključnih ukrepov:


DELNO KRITJE FIKSNIH STROŠKOV (9. člen)

 

Maksimalna višina delnega kritja fiksnih stroškov, ki ga je sicer uvedel #PKP6, se za upravičence po novem določa po naslednjih kriterijih:

 • 1.000 eurov mesečno na zaposlenega ali samozaposlenega oziroma družbenika, delničarja ali ustanovitelja zadruge ali zavoda, v upravičenem obdobju, ki so jim prihodki od prodaje upadli za 30 do vključno 70 odstotkov,
 • 2.000 eurov mesečno na zaposlenega ali samozaposlenega oziroma družbenika, delničarja ali ustanovitelja zadruge ali zavoda, v upravičenem obdobju, ki so jim prihodki od prodaje upadli za več kot 70 odstotkov,
 • 70 odstotkov neto izgube (AOP 187 ali AOP 183 in četrtina predvidene akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2020) upravičenca, ki je srednje veliko ali veliko podjetje, navedene v izkazih poslovnega izida v upravičenem obdobju oziroma 90 odstotkov neto izgube (AOP 187 ali AOP 183 in četrtina predvidene akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2020) upravičenca, ki je mikro ali malo podjetje, v izkazih poslovnega izida v upravičenem obdobju. V ugotavljanje poslovnega izida se ne šteje pomoč, pridobljena s tem ukrepom.

ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI DELAVCEM, KI IZPOLNJUJEJO POGOJE ZA STAROSTNO UPOKOJITEV (21. člen)

Zaposlenim, ki izpolnjujejo pogoje za starostno upokojitev, torej praviloma v starosti 60 let in s 40 leti delovne dobe, bo lahko delodajalec odpovedal delovno razmerje brez navedbe utemeljenega razloga in z odpovednim rokom 60 dni.

V primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi (PoZ) na podlagi omenjene interventne določbe ima delavec pravico do odpravnine v skladu s 108. členom Zakona o delovnih razmerjih, ki ureja odpravnino v primeru delodajalčeve odpovedi PoZ delavcu iz poslovnega razloga oz. razloga nesposobnosti.

PODALJŠANJE UKREPA SKRAJŠANEGA DELOVNEGA ČASA (25. člen in nasl.)

Podaljšanje ukrepa skrajšanega delovnega časa do 30. junija 2021. Po novem delodajalec vlogi priloži tudi izjavo, za katero kazensko in materialno odgovarja, da je delavcem plačal plačo oziroma nadomestilo plače. Lažna izjava je sankcionirana z vračilom prejetih sredstev in globo.

IZRABA LETNEGA DOPUSTA ZA LETO 2020 – SPECIALNA DOLOČBA (54. člen)

Delavec, ki zaradi nujnih delovnih potreb, povezanih z obvladovanjem virusa SARS-CoV-2 ali zaradi posledic epidemije COVID-19, ni mogel izrabiti preostanka letnega dopusta za leto 2020 v rokih, kot jih določa ZDR-1, ima pravico letni dopust za leto 2020 izrabiti do 31. decembra 2021.

ZAKON O FINANČNEM POSLOVANJU, POSTOPKIH ZARADI INSOLVENTNOSTI IN PRISILNEM PRENEHANJU (56. člen in nas.)

Ne glede na 38. člen in prvi odstavek 39. člena ZFPPIPP poslovodstvo ni zavezano vložiti predloga za začetek stečajnega postopka ali postopka prisilne poravnave, če je dolgoročna plačilna nesposobnost družbe posledica razglasitve epidemije. Ta ukrep se uporablja do 31. marca 2021, razen če ni izgledov, da bo družba lahko položaj dolgoročne plačilne nesposobnosti odpravila. Vlada RS lahko s sklepom ukrep podaljša še za 6 mesecev.

 

Če organi družbe zaradi objektivnih posledic razglasitve epidemije ne morejo pravočasno izvesti dejanj in ukrepov finančnega prestrukturiranja iz 36. in 37. člena ZFPPIPP, jih morajo začeti izvajati najpozneje v enem mesecu po preklicu epidemije.

 

Šteje se, da je dolgoročna plačilna nesposobnost družbe posledica razglasitve epidemije, če družba opravlja dejavnost, za katero je bilo z vladnim, ministrskim ali občinskim predpisom ali aktom določeno, da se opravljanje dejavnosti (storitve oziroma prodaja blaga) zaradi epidemije začasno prepove ali bistveno omeji ali če družba na dan 31. decembra 2019 ni bila dolgoročno plačilno nesposobna.

 

Ne glede na 236., 237. in 238. člen ZFPPIPP je obdobje, za katerega lahko sodišče odloži odločanje o upnikovem predlogu za začetek stečaja, in obdobje, v katerem dolžnik opraviči svojo zahtevo za odložitev odločanja, štiri mesece, če je insolventnost dolžnika posledica razglasitve epidemije. Ta ukrep se uporablja v stečajnem postopku, ki je uveden na predlog upnika, najpozneje do 30. marca 2021. Vlada lahko s sklepom ukrep podaljša za najdaljih šest mesecev.

ZAČASNI UKREPI NA PODROČJU INFRASTRUKTURE – PROMETA (72. člen in nasl.)

Sprejeti so naslednji ukrepi:

 • Znižanje pristojbine za navigacijske službe zračnega prometa na terminalih za leto 2021.
 • Nadomestila za izvajalca GJS prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu.
 • Nadomestila za izvajalce šolskih prevozov - pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki, registrirani v Republiki Sloveniji, ki so imetniki licence za prevoz potnikov in izvajajo posebne linijske prevoze na podlagi 54. člena ZPCP-2 za osnovne šole ali šole s prilagojenim programom ali zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, so upravičeni do nadomestila izpada prihodkov iz naslova šolskih prevozov od 1. novembra 2020 do 31. marca 2021, in sicer za vse dni, ko bi v skladu s šolskim koledarjem, morali izvajati šolske prevoze, pa so ti začasno ustavljeni.
 • Nadomestila za občasne prevoze s kombiniranimi vozili - imetniki licence za opravljanje prevozov v cestnem prometu, ki izvajajo prevoz potnikov (standardna klasifikacija dejavnosti Statističnega urada Republike Slovenije 49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet in 49.310 Mestni in primestni kopenski potniški promet), so upravičeni do nadomestila dela stroškov, ki so jih imeli od 1. novembra 2020 do 31. marca 2021.
 • Nadomestila za avtobusne postaje - upravljavci avtobusnih postaj so upravičeni do nadomestila izpada prihodkov zaradi začasne ustavitve izvajanja javnega linijskega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije za obdobje od 1. novembra 2020 do 31. marca 2021.

KRIZNI DODATEK (85. člen)

Vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar zadnja izplačana mesečna plača ni presegla dvakratnika minimalne plače, delodajalec izplača ob plači za mesec december 2020 krizni dodatek v višini 200 eurov, ki je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov.

Sredstva za izplačilo kriznega dodatka se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije oziroma iz sredstev, pridobljenih iz proračuna Evropske unije.

Za povračilo izplačanega kriznega dodatka zaposlenemu delodajalec preko informacijskega sistema FURS predloži izjavo, s katero izjavlja, da je zaposlenemu izplačal krizni dodatek. Upravičenec predloži izjavo preko informacijskega sistema FURS v elektronski obliki najpozneje do konca februarja 2021. FURS izplača povračilo kriznega dodatka najpozneje do 20. marca 2021.

ZAČASNI UKREPI GLEDE POVRAČILA DELAVCEM NA ZAČASNEM ČAKANJU NA DELO IN VRAČILA NEUPRAVIČENO PREJETIH SREDSTEV (89. člen in nasl.)

Vračila in nadzor vračil upravičenj: subjekt, ki je uveljavil povračilo nadomestila plače na začasnem čakanju na delo po ZIUOOPE, ZZUOOP in ZIUPDV in naknadno ugotovi, da ni izpolnil pogoja upada prihodkov, o tem obvesti Finančno upravo Republike Slovenije najkasneje do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2020 oziroma za obdobje, ki vključuje podatke za obdobje drugega polletja 2020, oziroma do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 2020, in vrne znesek prejete pomoči v 30 dneh od vročitve odločbe. Za uveljavljena povračila, ki se nanašajo na obdobja od 1. januarja 2021, subjekt Finančno upravo Republike Slovenije obvesti najkasneje do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2021 oziroma za obdobje, ki vključuje podatke za obdobje drugega polletja 2021, oziroma do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 2021. Po poteku roka za plačilo do plačila se mu obračunavajo zakonske zamudne obresti. Ne glede na določbe ZIUOOPE, ZZUOOP in ZIUPDV se pri ugotavljanju znižanja prihodkov v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 upošteva načelo sorazmernosti, kar pomeni, da se upošteva sorazmerno znižanje prihodkov v letu 2020 v primerjavi z obsegom poslovanja v letu 2019. Merila sorazmernosti določi minister, pristojen za finance, s podzakonskim predpisom.

 

Obročno vračilo pomoči: FURS in ZRSZ lahko za vračilo neupravičeno prejetih sredstev, izplačanih na podlagi zakonov, ki urejajo interventne ukrepe, povezane z epidemijo COVID-19, dovolita obročno plačilo dolga iz tega naslova v največ šestih mesečnih obrokih v obdobju šestih mesecev zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije. Za čas, ko je dovoljeno obročno plačilo, se za odloženi znesek (vključno z zamudnimi obrestmi) ne zaračunajo obresti.

ZAČASNI UKREPI NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA, ZA NOVOROJENCE IN VERSKE USLUŽBENCE (92. člen in nasl.)

Sprejeti so sledeči začasni ukrepi:

 • Solidarnostni dodatek za upokojence, katerih pokojnina znaša 714,00 eurov ali manj, v višini od 130 do 300 eur.
 • Enkratni solidarnostni dodatek za otroke v višini 50 eur za otroka; upravičen je eden od staršev za otroka, za katerega je upravičen do otroškega dodatka v prvem do petem dohodkovnem razredu za mesec november 2020.
 • Enkratni solidarnostni dodatek za študente v višini 150 eur.
 • Enkratni solidarnostni dodatek za izboljšanje socialnega položaja oseb v višini 150 eur za osebe, ki niso prejele solidarnostnega dodatka za upokojence in katerih obdavčljivi dohodki po ZDoh-2 za leto 2019, preračunano na mesec, niso presegli zneska 591,20 eurov, če so na dan uveljavitve zakona:
  • dopolnile 65 let starosti in
  • nosilci oziroma člani kmetije, skladno z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
 • Začasno denarno nadomestilo zaradi izgube zaposlitve se prizna brezposelni osebi od prvega dne nastanka brezposelnosti in največ za čas trajanja razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 osebi, ki ji je od 18. oktobra 2020 dalje prenehala pogodba o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali s potekom časa, za katerega je bila sklenjena, in je bila pred 18. oktobrom 2020 na podlagi delovnega razmerja vključena v obvezna socialna zavarovanja v Republiki Sloveniji, pri čemer ne izpolnjuje pogojev za pridobitev nadomestila za brezposelnost.
 • Izredna pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka za verske uslužbence: 700 eurov na mesec za oktober, november in december 2020.
 • Enkratni solidarnostni dodatek za novorojence v višini 500 eurov, do katerega je upravičen eden od staršev ali druga oseba ali posvojitelj po zakonu, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke, za vsakega otroka s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, rojenega od vključno 1. januarja 2020 do eno leto po koncu epidemije, za katerega je upravičen do pomoči ob rojstvu otroka po zakonu, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke.

ZAČASNI UKREPI NA PODROČJU GOSPODARSTVA (103. člen in nasl.)

Namensko premoženje javnega sklada za likvidnostna sredstva za podjetja za izvajanje finančnih produktovpreko Javnega sklada RS za podjetništvo v višini 90 mio eur.

 

Sredstva za garancije za bančne kredite: Za zagotovitev likvidnosti in ohranitev delovanja mikro, malih in srednje velikih podjetij Republika Slovenija zagotovi finančna sredstva za ukrep garancij za bančne kredite za mikro, mala in srednje velika podjetja, ter zniževanje bančnih stroškov. Ukrep izvede Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, ki z ministrstvom, pristojnim za gospodarstvo, v ta namen sklene pogodbo. Višina: 30 mio eur.

 

Poroštvo SID banki za prvo izgubo posojilnega sklada finančnega inženiringa na področju turizma: Sredstva Republike Slovenije za poroštvo se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije s sklenitvijo neposredne pogodbe, pri čemer je poroštvo dano brezplačno in se vnovči na prvi poziv. SID banka bo za izvajanje ukrepa finančnega inženiringa iz prejšnjega odstavka tega člena zagotovila 200 mio eurov ugodnih posojil, od tega se 25 odstotkov nameni za obratna sredstva in 75 odstotkov za investicije in obratna sredstva vezana na investicije.

POMOČ ZA NAKUP HITRIH TESTOV (106. člen)

Pravna ali fizična oseba, ki je organizirana kot gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik ali zadruga, je upravičena do pomoči za nakup hitrih testov v višini 40 eurov na zaposlenega na dan oddaje vloge.

Pogoj za pridobitev: davčni dolg do FURSni večji od 5.000 eur.

Kot zaposleni se šteje tudi samozaposleni, ki je v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 15. člena ZPIZ-2 in družbenik ali delničar gospodarske družbe oziroma ustanovitelj zadruge, ki je poslovodna oseba, in je na dan oddaje vloge v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 16. člena ZPIZ-2.

ZAČASNI UKREPI NA PODROČJU NAJEMNIH RAZMERIJ POSLOVNIH STAVB IN POSLOVNIH PROSTOROV (117. člen)

Najemnik poslovnih stavb ali poslovnih prostorov, ki mu je zaradi epidemije COVID-19 s predpisi opravljanje gospodarske dejavnosti onemogočeno ali bistveno omejeno in zaradi tega poslovne nepremičnine ne more v celoti ali v pretežnem delu uporabljati za dogovorjen namen, lahko:

 • ne glede na Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih najemno pogodbo odpove s pisno izjavo z odpovednim rokom 8 dni;
 • zahteva odlog plačila obveznosti iz najemne pogodbe;
 • zahteva podaljšanje veljavnosti najemne pogodbe, sklenjene za določen čas.

Najemodajalec ne sme odpovedati ali odstopiti od najemne pogodbe, ker je najemnik zahteval odlog plačila najemnine ali podaljšanje najemne pogodbe v skladu s tem zakonom.

 

#PKP6 - Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) (28. 11. 2020)

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 175/2020 z dne 27.11.2020 in stopa v veljavo dan po objavi v UL RS.

NOVI UKREPI

 

 • Kritje stroškov prostovoljnega cepljenja proti sezonski gripi

V sezoni 2020/2021 (od 1. septembra dalje) se stroški prostovoljnega cepljenja proti sezonski gripi krijejo iz proračuna Republike Slovenije.

 • Delno kritje fiksnih stroškov

Pravne ali fizične osebe, ki so bile registrirane najkasneje do 1. septembra 2020, lahko v primeru zmanjšanja obsega poslovanja zaradi posledic epidemije COVID-19 ali dejavnosti ne morejo opravljati, zaprosijo za pomoč v obliki delnega kritja fiksnih stroškov za obdobje zadnjega četrtletja 2020, če je njihov ocenjen padec v četrtletni prodaji medletno (2020Q4 glede na 2019Q4) vsaj 30-odstoten.

Višina nekritih fiksnih stroškov se določi v odstotku od letnih prihodkov za leto 2019 glede na upad prihodkov (1,2 % na mesec poslovanja v 2019 pri padcu prodaje nad 70 % in 0,6 % pri padcu med 30 in 70 %). Ob tem velja še vrsta omejitev glede izplačanega zneska, in sicer, da znesek ne sme biti večji od 1.000 EUR mesečno na redno zaposlenega v zadnjem četrtletju 2020 ter da je krite lahko največ 70 % izgube srednje velikega ali velikega podjetja in 90% neto izgube mikro ali malega podjetja.

Podjetja brez neto izgube iz tega zakona tako niso upravičena do povračil, kljub morebitnem padcu v prodaji. Upravičenci bodo na Finančno upravo predložili izjavo o ocenjenem izpadu prihodkov do konca leta in bodo nato 20. v mesecu dobili izplačilo.

Upravičeno obdobje pomoči se lahko s sklepom vlade podaljša za največ šest mesecev.

 • Informatizacija postopka prijave dela na domu do 31. 12. 2020

Delodajalci bodo lahko zahtevano vsebino vnesli v elektronski obrazec in oddali preko sistema SPOT. Vlada lahko ukrep s sklepom podaljša za obdobje šestih mesecev.

 • Oprostitev najemnin, če je lastnik država ali lokalna skupnost

Najemnikom poslovnih stavb ali prostorov, ki so v lasti Republike Slovenije ali lokalnih skupnosti in ki jim je bilo zaradi ukrepov države od vključno 19. oktobra 2020 dalje opravljanje gospodarske dejavnosti onemogočeno ali pa bistveno otežkočeno, se pod določenimi pogoji ne zaračunava najemnina ali del najemnine.

 • Oprostitev uvoznih dajatev in plačila DDV od dobav in pridobitev zaščitne in medicinske opreme znotraj Evropske unije
 • Ureditev pravnih podlag za izvedbo elektronskih ali virtualnih skupščin
 • Vodenje splošnega upravnega postopka ob izrednem dogodku

Ob naravnih in drugih hujših nesrečah, ob epidemijah ali podobnih izrednih dogodkih, ki v večjem obsegu vplivajo na položaj strank, omejujejo ali onemogočajo upravno odločanje posameznega organa ali vseh organov, vlada z odlokom določi enega ali več začasnih ukrepov, ki so nujni, primerni in sorazmerni za zavarovanje položaja strank ter omogočanje odločanja v upravnih zadevah.

Ti začasni ukrepi so:

- določitev krajevne pristojnosti enega ali več organov državne uprave ali nosilcev javnega pooblastila iz državne pristojnosti, če organ ali nosilec javnega pooblastila, ki je krajevno pristojen po splošnih pravilih, dlje časa ne more poslovati, ali je zakonito poslovanje oteženo. Organ ali nosilec javnega pooblastila, ki je krajevno pristojnost pridobil z odlokom, se lahko dogovori z organom ali nosilcem javnega pooblastila, ki je krajevno pristojen po splošnih pravilih, da prevzame odločanje v že začetih zadevah;

- vlaganje vlog izven poslovnega časa in v dela prostih dneh;

- vlaganje vlog po elektronski poti brez varnega elektronskega podpisa s kvalificiranim potrdilom in način ugotavljanja istovetnosti vložnikov;

- omejitev vlaganja vlog neposredno pri organu, razen vlog, ki se po zakonu vložijo samo pri organu;

- omejitev sodelovanja javnosti pri procesnih dejanjih zaradi varovanja zdravja udeležencev;

- omejitev izvrševanja pravice do pregledovanja dokumentov zadeve v prostorih organa, kadar se stranki lahko pošlje kopija dokumentov;

- določitev vročanja z vložitvijo v elektronski predal, ki ni varen elektronski predal po 86. členu tega zakona, če se naslovniku omogoči, da se z odločbo, sklepom ali drugim dokumentom lahko seznani;

- podaljšanje roka za izpolnitev obveznosti, določene s posamičnim upravnim aktom, na zahtevo stranke, če obveznosti iz upravičenega razloga ne more izpolniti pravočasno;

- podaljšanje roka za izdajo in vročitev odločbe, ki je ni mogoče izdati in vročiti v zakonitem roku za največ dva meseca;

- prekinitev teka roka za uveljavitev procesnih pravic in izpolnitev procesnih obveznosti, roka za uveljavljanje materialnih pravic ter izpolnitev materialnih obveznosti, če je zaradi izrednega dogodka onemogočeno poslovanje organa ali onemogočeno ali znatno oteženo uveljavljanje pravic in izpolnjevanje obveznosti strank, razen v nujnih zadevah.

 

Ukrepi se odredijo za toliko časa, kolikor traja izredni dogodek, vendar ne za več kot tri mesece. Če izredni dogodek traja dlje kot tri mesece, se veljavnost začasnih ukrepov lahko podaljša, vendar vsakič najdlje za tri mesece. Vlada mesečno preverja okoliščine izrednega dogodka in upravičenost začasnih ukrepov.

 • Zadostna dokazila po ZJN-3

Naročnik od uveljavitve tega zakona do 15. aprila 2021 kot zadosten dokaz v zvezi s prvim odstavkom 75. člena ZJN-3 upošteva izjavo, dano v prijavi ali ponudbi, če kandidat ali ponudnikiz razlogov, povezanih z ukrepi zaradi preprečevanja okužbe s SARS-CoV-2, ne more zagotoviti ustreznih dokazil oziroma do teh dokazil iz enakih razlogov ne more dostopati naročnik, kadar jih je dolžan pridobiti sam. Kot zadosten dokaz pa lahko naročnik upošteva tudi izpis iz sodnega ali drugega ustreznega registra, ki ni starejši od štirih mesecev.

 • Znižanje cen zakupnin kmetijskih zemljišč v upravljanju Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije in brezplačni zakup zaraščenih zemljišč v lasti Republike Slovenije

PODALJŠANJE / SPREMEMBE ŽE VELJAVNIH UKREPOV

 • Povračilo nadomestila plače za čas čakanja na delo doma podaljšano do 31. 1. 2021ter sprememba maksimalne višine povračila nadomestila(od novembra dalje bo nadomestilo omejeno z zneskom povprečne slovenske plače tj. približno 1.800 evrov bruto).

Do ukrepa so upravičeni tisti delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije ali posledic epidemije upadli za več kot 20 odstotkov glede na leto 2019.
Če niso poslovali v celotnem letu 2019 oziroma 2020, so do ukrepa upravičeni tudi tisti delodajalci, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije ali posledic epidemije znižali za več kot 20 odstotkov glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019.Če v letu 2019 niso poslovali, so do ukrepa upravičeni tudi tisti delodajalci, ki so bili registrirani najpozneje na dan 1. september 2020 in ki se jim bodo povprečni mesečni dohodki v letu 2020 zaradi epidemije ali posledic epidemije znižali za več kot 20 odstotkov glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 31. avgusta 2020. Če pogoji iz tega odstavka ob predložitvi letnih poročil za leto 2020 ne bodo doseženi, upravičenec vrne prejeta sredstva na podlagi ukrepa. Če vlogo vloži delodajalec, registriran po 1. septembru 2020, ZRSZ vlogo s sklepom zavrže. Zoper sklep ni pritožbe.

 • Nadomestilo plač delavcem zaradi odrejene karantene ali nemožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva, ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej

Zakon v tem delu spreminja PKP5 in ureja poleg obstoječih dodatna povračila nadomestila plač delavcem. Nadomestila plač bodo delodajalcem povrnjena v naslednjih primerih:

A. povračilo nadomestila plač delavcem zaradi odrejene karantene

B. povračilo nadomestila plač delavcem zaradi nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile

- višja sila zaradi obveznosti varstva,

- višja sila zaradi ustavitve javnega prevoza,

- višja sila zaradi zaprtja mej.

 

Pravice do ukrepov nadomestila plač delavcev zaradi odrejene karantene ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva, višje sile zaradi ustavitve javnega prevoza ali višje sile zaradi zaprtja mej, lahko uveljavlja vsak delodajalec v Republiki Sloveniji, razen:

-neposredni ali posredni uporabnik proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna občine, katerega delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 70 odstotkov,

-delodajalec, ki opravlja finančno ali zavarovalniško dejavnost, ki spada v skupino K po standardni klasifikaciji dejavnosti, in je imel na dan 13. marca 2020 več kot deset zaposlenih,

-tuja diplomatska predstavništva in konzulati, mednarodne organizacije, predstavništva mednarodnih organizacij ter institucije, organi in agencije Evropske unije v Republiki Sloveniji.

 • Odlog plačila kreditnih obveznosti

Omogočen je odlog plačila obveznosti iz sklenjenih kreditnih pogodb kot tudi na novo odobrenih kreditov. Odlog plačila obveznosti iz bančnih posojil bo možen za prizadete subjekte (podjetja in gospodinjstva) za obdobje 12 mesecev za vložene vloge do konca 2020. Možnost odloga je razširjena tudi na fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in niso državljani Republike Slovenije. Vlada lahko ta ukrep podaljša še za obdobje šest mesecev.

Odlog do kreditnih obveznosti pri javnih skladih je podaljšan do 30. 6. 2021. Podjetja v težavah, ki so prejela posojilo od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, lahko še 12 mesecev po preklicu epidemije zaprosijo za odlog plačila kreditnih obveznosti.

 • Spremembe pri poroštveni shemi za posojila podjetjem

Dvignjen je najvišji znesek posojila, ki je predmet poroštva, in sicer z10 % prihodkov od prodaje in povprečne višine stroškov dela v letu 2019 na 25 % prihodkov od prodaje ali na dvojni znesek stroškov dela. Kreditojemalcu ni več potrebno, da se registrira v sistem večstranskega pobota.

 • Odlog plačila davkov in prispevkov

Davčni organ lahko dovoli odlog za čas do dveh let oziroma dovoli plačilo davka ali prispevkov v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev zaradi epidemije tudi za akontacije davka ali davčni odtegljaj. Za čas, ko je zavezancu za davek odloženo plačilo davka ali prispevkov, se za odloženi znesek ne zaračunajo obresti.

 

Vir: https://www.gzs.si/Portals/282/Sprejet%20%23PKP6.pdf

MGRT - Podrobnejša pojasnila Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev (20.11.2020)

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki je začel veljati 16. novembra 2020, z namenom omejitve stikov in gibanja prebivalstva ter zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, zožuje izjeme glede izvajanja dejavnosti in začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije. 

MGRT je na svoji strani objavil uporabna pojasnila v zvezi s trenutno veljavnim Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev. Pojasnila si lahko preberete na naslednji povezavi: https://www.gov.si/novice/2020-11-17-podrobnejsa-pojasnila-odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev/ 

 
 

Ukinitev javnega prevoza v povezavi z višjo silo (17.11.2020)

S 16. 11. 2020 je stopil v veljavo Odlok o začasni prepovedi, omejitvah in načinu izvajanja prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije. S tem odlokom se je zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 začasno prepovedalo izvajanje javnega linijskega prevoza potnikov, stalnega izvenlinijskega prevoza potnikov, občasnega prevoza potnikov in javnega železniškega prevoza potnikov v notranjem prometu, razen posebnega linijskega prevoza potnikov in avtotaksi prevozov. Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka bo Vlada Republike Slovenije ugotavljala vsakih 14 dni.

Z ukinitvijo javnega prevoza je nekaterim delavcem onemogočen prihod na delo, kar se lahko smatra kot nezmožnost prihoda na delo zaradi višje sile (če so izpolnjeni vsi elementi višje sile).  V zvezi z okoliščino višje sile zaradi nemožnosti prihoda na delo zaradi ukinitve javnega prevoza trenutno veljavna interventna zakonodaja ne določa posebne pravne podlage za opravičeno odsotnost z dela in posledično do nadomestila plače v tem primeru, zato je treba upoštevati splošen delovnopravni okvir v ZDR-1. V skladu z veljavno ureditvijo (ZDR-1) je delavec, ki je odsoten z dela zaradi višje sile zaradi ukinitve javnega prevoza upravičen do nadomestila plače v višini 50 odstotkov plače oziroma najmanj 70 odstotkov minimalne plače. To nadomestilo delodajalcu ne bo povrnjeno s strani proračuna RS.

Več o tem si lahko preberete tudi na spletni strani MDDSZ: https://www.gov.si/novice/2020-11-17-ukinitev-javnega-prevoza-v-povezavi-z-visjo-silo/ 

Vir: https://www.gzs.si/koronavirus/vsebina/Delovna-zakonodaja/Pomembne-informacije

Nov način pridobivanja potrdil o prestajanju karantene na domu (12.11.2020)

Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za javno upravo in NIJZ so pripravili poenostavljen postopek za pridobitev Potrdila o karantneni na domu, ki je na voljo od 12. 11. 2020 dalje. S tem potrdilom lahko delodajalec ali oseba sama (samozaposleni, kmeti, družbeniki) uveljavljata nadomestilo za plačo ali druge pravice iz naslova zdravstvenega in socialnega varstva.

Postopek za pridobitev Potrdila je poenostavljen, da bi v čim večji meri razbremenili vse zdravstvene delavce, saj morajo opravljati druge nujnejše naloge. Na spletni strani Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) in na portalu eUprave je zato objavljen obrazec za pridobitev potrdila o karanteni na domu, ki ga izpolni zaposleni sam ali s pomočjo delodajalca. NIJZ mu na podlagi vnesenih podatkov izda Potrdilo na elektronski naslov kot dokazilo za uveljavljanje pravice do nadomestila plače ali drugih pravic iz naslova zdravstvenega in socialnega varstva. Ob tem dobi tudi Navodila o karanteni na domu

Obrazec lahko oddate z uporabo e-identitete ali brez. V primeru oddaje brez uporabe e-identitete vnesete svojo enotno matično številko občana (EMŠO) in davčno številko ter elektronski naslov, na katerega želite prejeti potrdilo o karanteni. V primeru oddaje obrazca z e-identiteto pa boste potrdilo prejeli v predal Moja eUprava.

Ministrstvo za zdravje je ob tem pripravilo tudi Protokol za obvladovanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 na delovnih mestih v času razglašene epidemije (Protokol), ki je objavljen na spletni strani Ministrstva za zdravje. S tem protokolom in poenostavljenimi administrativnimi postopki za pridobivanje potrdila želijo omogočiti, da bodo, kljub številnim omejitvam, delovni procesi tekli čim bolj nemoteno.

Vir: https://www.gov.si/novice/2020-11-12-nov-nacin-pridobivanja-potrdil-o-prestajanju-karantene-na-domu/


Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (12.11.2020)

Dne 12. 11. 2020 je bil v Uradnem listu RS št. 163/2020 objavljen Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki prične veljati dne 16. 11. 2020.

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji določa, da je začasno prepovedano ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije. Dovoljujejo se nekatere izjeme, ki so nujno potrebne za zagotavljanje osnovnih potreb družbe oziroma so pomembne za zagotavljanje varnosti in zdravja, in sicer:

– prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, pri čemer se kot izjema ne šteje prodaja oblačil, obutve in tehničnega blaga v teh prodajalnah, – lekarne, – prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki, – tržnice, – kmetijske prodajalne, – bencinske servise, – banke in zavarovalniške storitve, – pošto, – dostavne službe, – servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (vulkanizerske, avtomehanične, avtoličarske ali avtokleparske delavnice, delavnice za popravilo koles), – dimnikarske storitve, pod pogojem, da je v prostoru, kjer se izvajajo dimnikarske storitve prisoten samo en izvajalec, če pa to ni mogoče, je lahko v prostoru prisoten izvajalec storitve in ena oseba, ki je uporabnik male kurilne naprave; opravljanje dimnikarskih storitev ni dovoljeno v prostorih, v katerih je nameščena mala kurilna naprava, ki jih po opravljeni storitvi ni mogoče prezračiti, – gradbena dela v oziroma na nenaseljenih gradbiščih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki, – trafike in kioske za prodajo časopisov in revij, – osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, med 6. in 21. uro; pri čemer konzumiranje hrane in pijače na javnih površinah ni dovoljeno, – druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 152/20, 157/20 in 159/20).

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (12.11.2020)

Dne 12. 11. 2020 je bil v Uradnem listu RS št. 163/2020 objavljen Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, ki stopi v veljavo 13. 11. 2020.

Z odlokom se doda izjema veljave omejitev za organe političnih strank. Poleg prireditev, shodov, porok in verskih obredov se prepovedujejo tudi slavja in praznovanja. Začasno je prepovedano tudi zbiranje ljudi, z izjemo za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva.

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (2.11.2020)

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji določa, da je začasno prepovedano ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije. 

Odlok je bil dne 31.10.2020 dopolnjen z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, s katerim je Vlada RS med izjeme od prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom dodala:

 gradbena, vzdrževalna in montažna dela, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da prihaja do minimalnega možnega stika s potrošniki (na primer ogrevanje, vodovod, odtoki, električne inštalacije, keramične in druge obloge, prezračevanje, krovska, fasaderska dela, montaža kuhinj in podobno),
storitve, ki se opravljajo na prostem in pri katerih se lahko zagotovi, da prihaja do minimalnega možnega stika s potrošniki (na primer vrtnarske storitve),
servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja tehničnega blaga,
dimnikarske storitve, pod pogojem, da je v prostoru, kjer se izvajajo dimnikarske storitve prisoten samo en izvajalec, če pa to ni mogoče, je lahko v prostoru prisoten izvajalec storitve in ena oseba, ki je uporabnik male kurilne naprave; opravljanje dimnikarskih storitev ni dovoljeno v prostorih, v katerih je nameščena mala kurilna naprava, ki jih po opravljeni storitev ni mogoče prezračiti,
družbe za upravljanje ter
knjižnice.

Vse informacije, vezane na Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, so objavljene na enotnem spletnem mestu: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-prodaje-blaga-in-storitev/ 

Na tej spletni strani, ki se dnevno posodoblja, se objavljajo tudi pojasnila na podlagi prejetih vprašanj.

Izvajanje 20. člena ZZUOOP (29.10.2020)

ZZZS je pripravil nekaj pomembnih informacij in gradiv glede pravic v primeru odsotnosti povezanih z okužbami s COVID-19

1. Kratkotrajna odsotnost zaradi bolezni in uvedba razloga 13-bolezen-3 dni

Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP), ki je začel veljati dne 24. 10. 2020 in ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 152/2020 v povezavi: https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020152.pdf uvaja novo pravico – pravico do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni (20. člen). Delavec je lahko odsoten z dela zaradi bolezni brez potrdila o upravičeni zadržanosti od dela, ki ga izda izbrani osebni zdravnik, torej brez predhodne ugotovitve razlogov za takšno odsotnost z dela s strani osebnega zdravnika zavarovanca, do tri zaporedne delovne dni, in sicer največ enkrat v posameznem koledarskem letu. Za čas te odsotnosti je delavec upravičen do nadomestila plače, ki ga izplača delodajalec, ki nato zahteva refundacijo od ZZZS.

Informacije o tej novi pravici in postopku uveljavljanja so objavljene na spletni strani ZZZS, na portalu za zavarovane osebe v povezavi: Več o novi pravici, postopku uveljavljanja in nadomestilu (za zavarovane osebe).

Informacije o postopku refundacije nadomestila plače pa so objavljene na portalu za zavezance v povezavi: Več o postopku refundacije nadomestila plače zaradi kratkotrajne odsotnosti od dela zaradi bolezni (za delodajalce)

2. Zbirna preglednica možnih odsotnosti z dela, vrste in višine prejemkov in možnosti refundacije

3. Dodatna pojasnila glede posameznih odsotnosti z dela - izolacija, poškodba pri delu, nega otroka, delo od doma

Pripravila: Pravna služba GZS

Lastnoročna izjava zaposlenega ob prehajanju mej občin (29. 10. 2020)

Zadostuje ena lastnoročna izjava zaposlenega, ki na delo prihaja iz druge občine

GZS je s strani Direktorata za policijo in druge varnostne naloge prejela odgovor na vprašanje, kako naj delodajalci in delavci praktično izvajajo izpolnjevanje obvezne lastnoročne izjave za zaposlene, ki prebivajo izven občine sedeža delodajalca in dnevno prihajajo na delo, saj krožijo informacije, da morajo to izpolnjevati dnevno.

Direktorat za policijo in druge varnostne naloge je v odgovoru navedel, da je skladno z Odlokom o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradi list št. 155/20) obveznost posameznika, da ob morebitni kontroli predloži dokazilo o:

- upravičenosti prehajanja občinske meje (3. odstavek 4. člena Odloka),
- seznanjenosti in strinjanju/zavedanju odgovornosti zaradi neupoštevanje predpisov (4. odstavek 4. člena Odloka).

V nadaljevanju še Direktorat za policijo in druge varnostne naloge navaja, da Odlok ne predpisuje časovne omejitve, zato predlagajo, da vsak delodajalec pripravi en dokument za posameznega delavca, v katerem je navedena vsebina, ki je predpisana v 3. in 4. odstavku 4. člena Odloka in ta dokument naj bo podpisan s strani tako delodajalca kot s strani delavca.

#PKP5: NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA IN ODGOVORI

Dne 23. 10. 2020 je bil v Uradnem listu RS št. 152/2020 objavljen Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP), ki je stopil v veljavo dne 24.10.2020.

PKP5 podaljšuje nekatere dosedanje ukrepe za ohranitev delovnih mest oz. uvaja nekatere nove. Gre za peti sveženj ukrepov, katerega nosilec je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Zakon zajema ukrepe na področju zdravstva, dela, socialnega varstva, gospodarstva, vzgoje in izobraževanja, izvrševanja kazenskih sankcij in pravosodja, kmetijstva, gospodarstva in prehrane ter infrastrukture.

Zakon uvaja tudi novo pravico, in sicer pravico do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni (20. člen). Delavec je lahko odsoten z dela zaradi bolezni brez potrdila o upravičeni zadržanosti od dela, ki ga izda izbrani osebni zdravnik, torej brez predhodne ugotovitve razlogov za takšno odsotnost z dela s strani osebnega zdravnika zavarovanca, do tri zaporedne delovne dni, in sicer največ enkrat v posameznem koledarskem letu. Za čas te odsotnosti je delavec upravičen do nadomestila plače, ki ga izplača delodajalec, ki nato zahteva refundacijo od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). ZZZS delavcu refundira izplačano nadomestilo v breme proračuna. Več o postopku izvajanja si lahko preberete v obvestilu ZZZS na tej povezavi.

Pravna služba GZS je pripravila odgovore na najpogostejša vprašanja v povezavi s PKP5 glede: 

 • čakanja na delo,
 • skrajšanega polnega delovnega časa,
 • karantene in višje sile,
 • ostalih novosti PKP5,
 • vzorcov odredbe za skrajšan delovni čas, čakanje na delo, dugo.

Najpogostejša prašanja in odgovori so zbrani na povezavi: https://www.gzs.si/koronavirus/vsebina/Delovna-zakonodaja/Aktualna-vpra%C5%A1anja-in-odgovori

Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (26.10.2020)

Odlokom o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, objavljenim v Uradnem list RS št. 155/2020 z dne 26.10.2020, se s 27. oktobrom 2020 začasno omeji oziroma prepove zbiranje ljudi v Republiki Sloveniji, začasno se omeji prehajanje med občinami. Prav tako se omeji gibanje ljudi med 21.00 in 06.00 uro, razen za primere:

 • - odpravljanja neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,
 • - prihoda in odhoda na delo ter izvajanja nujnih delovnih nalog,
 • - dostopa in nudenja storitev za nujne primere,
 • - opravljanje storitev dostave hrane ali zdravil,
 • - potovanja oseb, ki so vstopile v Republiko Slovenijo z namenom tranzita čez ozemlje Republike Slovenije v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Republiki Sloveniji

Odlok se ne uporablja za dejavnosti, ki se izvajajo za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb.

Začasno je prepovedano zbiranje več kot šest ljudi. Zbiranje do šest ljudi je dovoljeno samo, če je mogoče zagotoviti minimalno varnostno razdaljo v skladu s sprejetimi navodili oziroma priporočili NIJZ, začasno so prepovedane tudi vse prireditve, shodi, poroke in verski obredi. Izjema je zbiranje ožjih družinskih članov ali članov skupnega gospodinjstva.

Prehajanje med občinami je dovoljeno le ob izpolnjevanju izjem. Te izjeme so:  1. prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog, 2. opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti, 3. odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje, 4. varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov ali če gre za izvajanje starševske skrbi in stikov z otrokom, 5. dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter zdraviliškega zdravljenja, 6. dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev, 7. dostop do storitev za nujne primere, 8. dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona, 9. dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami, 10. izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču za člane istega gospodinjstva, 11. potovanja oseb, ki so vstopile v Republiko Slovenijo z namenom tranzita čez ozemlje Republike Slovenije v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Republiki Sloveniji, 12. dostop do trgovin ali storitev v drugi občini, če so bližje prebivališču osebe, kot so te trgovine ali storitve v občini prebivališča, ali če jih v občini prebivališča ni, 13. nujno vzdrževanje groba, pri čemer mora posameznik izkazati upravičenost z dokazilom o najemu groba ali drugim ustreznim dokazilom.

Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/20 in 151/20).

Nova ureditev karanten na domu (od 24.10.2020)

Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 prinaša novo ureditev karanten na domu, ki bo začela veljati s 24. oktobrom 2020. 

Ministrstvo za zdravje je objavilo nov protokol glede ureditve karanten na domu. Vzpostavlja se ureditev, ki bo zagotovila, da bo obveščenih čim več tistih, ki so bili v tesnem stiku z okuženo osebo in bodo, če ne gre drugače, ostali doma v karanteni na domu in bodo za ta čas prejeli nadomestilo dohodka.

 

Vsi tisti, ki jim je bilo sporočeno, da so bili v tesnem stiku z okuženo osebo neposredno ali preko aplikacije, naj ostanejo doma in ravnajo, kot da so v karanteni na domu.


Zaposleni, o tem, da so bili v tesnem stiku, obvestijo delodajalca. Delodajalec se bo v sodelovanju z zdravniki medicine dela odločil, ali lahko oseba dela od doma, ali se ji lahko delo organizira tako, da ne bo možen morebiten prenos okužbe na druge zaposlene med delom in niti med prihodom na delo in iz dela domov, ali pa naj oseba ostane v karanteni na domu. 

V primeru, da bo oseba ostala doma v karanteni na domu, bo  delodajalec v sodelovanju s svojim izvajalcem medicine dela posredoval to informacijo na Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) skupaj z naslovom ali elektronskim naslovom zaposlenega ob njegovem privoljenju. NIJZ bo osebi v roku 72 ur poslal na ta naslov potrdilo o tem, da prestaja karanteno na domu. S tem potrdilom zaposleni pri delodajalcu uveljavlja nadomestilo.


Nekateri zaposleni so zaradi narave dela ostali doma v soglasju z delodajalcem tudi v tem vmesnem času, ko se niso izdajale odločbe o karanteni in tudi še ne potrdila. Za tiste, ki so bili doma in niso mogli opravljati dela od doma ali koristiti ur oziroma dopusta, bo lahko delodajalec pridobil potrdilo tudi za to obdobje. Za vse, ki pa so bili do sedaj s strani epidemiologa obveščeni, da jim bo odrejena karantena na domu, je za uveljavljanje nadomestila še vedno potrebna odločba ministrstva.


Več o tem na: https://www.gov.si/novice/2020-10-23-nova-ureditev-karanten-na-domu/

Protokol za obvladovanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 na delovnih mestih v času razglašene epidemije (23.10.2020)

Ministrstvo za zdravje je v sodelovanju s strokovnjaki medicine dela in športa ter epidemiologije dne 23. 10. 2020 pripravilo okviren protokol dela v času razglašene epidemije. Za učinkovito obvladovanje širjenja okužb v naslednjih tednih je pomembno sodelovanje tako delodajalcev kot specialistov medicine dela, prometa in športa, ki dobro poznajo delo v organizacijah

Protokol za obvladovanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 na delovnih mestih v času razglašene epidemije je dostopen na tej povezavi (PDF).


Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (23.10.2020)

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji določa, da je začasno prepovedano ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije. V nadaljevanju naštevamo le nekatere, to so na primer nastanitvene storitve, igralnice, gostinske storitve, frizerske in kozmetične storitve, velnes storitve, storitve bazenov, kinematografske storitve, kulturne storitve, storitve fitnes centrov, storitve avtopralnic in podobno.

Izjema od tega so:

 • prodajalne z živili vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, 
 • lekarne, 
 • prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki,
 • drogerije,
 • tržnice,
 • prodajalne s hrano za živali,
 • program vrt in kmetijstvo v prodajalnah,
 • kmetijske prodajalne, 
 • drevesnice in vrtnarije,
 • cvetličarne,  
 • bencinski servisi,
 • servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (na primer vulkanizerske, avtoličarske, avtokleparske, delavnice za popravilo koles), 
 • prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo gradbeno-inštalaterski material,
 • banke,
 • zavarovalniške storitve,
 • pošta, 
 • dostavne službe,
 • trafike in kioski za prodajo časopisov in revij,
 • druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja.

Ne glede na dejavnost, pa je dovoljen osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki med 6.00 in 21.00 uro. Dovoljena je tudi prodaja na daljavo (npr. spletna prodaja, naročilo po telefonu), kot jo ureja zakon, ki ureja varstvo potrošnikov.

Dejavnost priprave jedi in pijač brez časovne omejitve je dovoljena izključno:

 • v primeru dostave jedi in pijač,
 • v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oziroma varovance.

Dovoljene so tudi vse oblike ponudbe in prodaje blaga in storitev, ki so kot izjema navedene v drugih vladnih odlokih.

Izvajanje vseh dejavnosti je možno le pod pogojemda se zagotovi minimalni možni stik s potrošniki, v skladu z navodili NIJZ. Prav tako je potrebno upoštevati vsa druga higienska priporočila Ministrstva za zdravje in NIJZ. Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja ponudba ter prodaja blaga in storitev, se omeji na 20 m2 na posamezno stranko, ali na 1 stranko, v kolikor je prostor manjši od 20 m2.

Storitve nastanitvenih obratov (hoteli, moteli, penzioni, prenočišča, gostišča, hotelska in apartmajska naselja, planinski in drugi domovi, kampi, prostori za goste pri sobodajalcih, kmetije ter marine) se ne smejo ponujati, izjemoma pa jih lahko koristijo:

 • osebe, ki zaradi opravljanja gospodarske dejavnosti potrebujejo nastanitev,
 • tisti, ki opravljajo dejavnost javne službe v Sloveniji,
 • ter tuji državljani, ki v Slovenijo prihajajo s poslovnim razlogom, so predstavniki diplomatskih misij ali člani državniških delegacij.
 • osebe, ki so s strani izvajalcev zdravstvene dejavnosti napotene na zdravljenje
 • osebe, ki so s strani izvajalcev zdravstvene dejavnosti napotene, da v nastanitvenem obratu opravljajo zdravstveno dejavnost;
 • športniki, strokovni delavci v športu in osebe, ki opravljajo dopolnilno strokovno delo v skladu z Zakonom o športu.

Ponujanje nastanitvenih storitev je dovoljeno tudi za namen izvajanja ukrepov zaradi zajezitve okužbe s koronavirusom, in sicer v primeru izvajanja ukrepa osamitve, izolacije oziroma karantene.

Gostje, ki so ob uveljavitvi tega odloka že nastanjeni v nastanitvenem obratu, lahko storitev koristijo do njenega poteka.

Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka Vlada Republike Slovenije ugotavlja vsakih sedem dni in ob upoštevanju strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi še naprej uporabljajo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi.

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji stopi v veljavo 24. oktobra 2020. Z dnem uveljavitve omenjenega odloka, preneha veljati Odlok o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji.

Povzeto po: Vlada RS

Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-COV-2 (19.10.2020)

Odlokom o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 se z 20.10.2020 začasno omeji oziroma prepove zbiranje ljudi v Republiki Sloveniji, začasno se omeji prehajanje med statističnimi regijami. Prav tako se omeji gibanje ljudi med 21.00 in 06.00 uro, razen za primere:

 • odpravljanja neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,
 • prihoda in odhoda na delo ter izvajanja nujnih delovnih nalog,
 • dostopa in nudenja storitev za nujne primere.

Odlok se ne uporablja za dejavnosti, ki se izvajajo za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb.

Začasno je prepovedano zbiranje več kot šest ljudi. Zbiranje do šest ljudi je dovoljeno samo, če je mogoče zagotoviti minimalno varnostno razdaljo v skladu s sprejetimi navodili oziroma priporočili NIJZ, začasno so prepovedane tudi vse prireditve, shodi, poroke in verski obredi. Izjema je zbiranje ožjih družinskih članov ali članov skupnega gospodinjstva.

Prehajanje med statističnimi regijami je dovoljeno le ob izpolnjevanju izjem. Te izjeme so:  prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog, opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti, odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje, varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov, dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter zdraviliškega zdravljenja, dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev, dostop do storitev za nujne primere, dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona, dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami, izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču za člane istega gospodinjstva.

ODLOK O DOPOLNITVAH ODLOKA O ZAČASNI DELNI OMEJITVI GIBANJA LJUDI IN OMEJITVI OZIROMA PREPOVEDI ZBIRANJA LJUDI ZARADI PREPREČEVANJA OKUŽB S SARS-COV-2 (22.10.2020)

S spremembo Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 se dodajo nove izjeme v času omejitve gibanja med 21. in 6. uro. Dovoli se izvajanje storitev dostave jedi in pijač, zdravil in osnovnih življenjskih potrebščin pravnim osebam in samostojnim podjetnikom, če imajo za to registrirano dejavnost. Dovoli se tranzit oseb, ki so vstopile v Republiko Slovenijo z namenom potovanja v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Republiki Sloveniji. Dodajo se tudi nove izjeme pri omejitvi prehajanja med statističnimi regijami. Nova 11. točka omogoča prehod med regijami tudi za tranzit oseb, ki so vstopile v Republiko Slovenijo z namenom potovanja v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Republiki Sloveniji. V 4. točki se doda izjema za izvajanje starševske skrbi in stikov z otrokom. Doda se uveljavljanje izjem tudi za člana skupnega gospodinjstva in ožje družinske člane osebe (zakonec, zunajzakonski partner, partner iz sklenjene in nesklenjene partnerske zveze in razvezani zakonec in partner, ki mu je s sodno odločbo prisojena preživnina, in njihovi starši, zakonski in nezakonski otrok, posvojenec in otrok, ki je z odločbo pristojnega organa nameščen v družino z namenom posvojitve), kadar potujejo skupaj.

Povzeto po: Vlada RS

Odlok o razlasitvi epidemije (18.10.2020)

Z odlokom je na območju Republike Slovenije razglašena epidemija nalezljive bolezni COVID-19. Odlok je začel veljati 19.10.2020 in velja 30 dni. https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2588/odlok-o-razglasitvi-epidemije-nalezljive-bolezni-covid-19-na-obmocju-republike-slovenije

Prebivalcem iz rdečih regij je od petka, 16. 10. 2020, prepovedan prehod v druge regije, glede česar veljajo nekatere izjeme. Te izjeme so: prihod in odhod na delo, izvajanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti, zagotavljanje storitev za zavarovanje zdravja in premoženja, varstvo ali nega družinskega člana, dostop do lekarn, zdravstvenih storitev in bolnišnic, dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev, dostop do storitev za nujne primere, dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona, dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami, izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču, koriščenja turističnih kapacitet katerih rezervacija je bila opravljena do uveljavitve tega odloka.

Odlok o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času zbiranja ljudi (9.10.2020)

9.10.2020 je začel veljati Odlok o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času zbiranja ljudi (Uradni list RS, št. 138/20), ki začasno prepoveduje zbiranje več kot deset ljudi. Zbiranje do deset ljudi je dovoljeno le, če je mogoče zagotoviti minimalne varnostne razdalje v skladu s sprejetimi navodili oziroma priporočili NIJZ. Zbiranje na javnih shodih, javnih prireditvah in drugih oblikah zbiranja nad 10 udeležencev do števila 500 udeležencev (brez nastopajočih) je možno izključno pod pogojem, da organizator pridobi pozitivno mnenje NIJZ za tako obliko zbiranja. Strežba oziroma pogostitev s hrano na takih dogodkih ni dovoljena.

Z dnem uveljavitve zakona je prenehal veljati Odlok o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 92/20 in 96/20).

Odlok je dostopen na tej povezavi: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2440/odlok-o-zacasni-splosni-omejitvi-oziroma-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-republiki-sloveniji-ter-prepovedi-prometa-posameznih-vrst-blaga-in-izdelkov-v-casu-zbiranja-ljudi


Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širšjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (19.9.2020)

Vlada je na dopisni seji v petek, 18. 9. 2020, z odlokom začasno določila uporabo zaščitne maske ali druge ustrezne oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih kot tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 2 metra. Odlok velja od 19.9.2020 dalje. 

Dostopen je na tej povezavi: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2257/odlok-o-zacasnih-ukrepih-za-zmanjsanje-tveganja-okuzbe-in-sirjenja-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2

Odlok o dopolnitvah in spremembi Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (16.10.2020)

S spremembo Odloka o dopolnitvah in spremembi Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 je uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza obvezna tudi na odprtih javnih krajih oziroma prostorih in v osebnih vozilih, če je v njem več oseb, ki ne živijo v istem gospodinjstvu. Izjeme od uporabe zaščitne opreme veljajo za otroke do dopolnjenega 6. leta starosti, učence v osnovni šoli in dijake v srednji šoli, izključno ko so v matičnem oddelku, vzgojitelje predšolskih otrok, vzgojitelje predšolskih otrok-pomočnike in učitelje do vključno 5. razreda osnovne šole pri opravljanju neposrednega dela z otroki oziroma učenci, višje in visokošolske učitelje, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala ter osebe, ki izvajajo individualno športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre.

 

FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa

FURS podaja odgovore na najpogostejša vprašanja o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa:

https://www.fu.gov.si/datoteka.php?src=fileadmin/Internet/Poslovni_dogodki/Pogosta_vprasanja_interventni_ukrepi.docx

Odlok o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Republiki Sloveniji

Vlada RS je dne 15. 5. 2020 sprejela Odlok o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Republiki Sloveniji (https://www.gov.si/novice/2020-05-15-vlada-izdala-odlok-o-zacasni-splosni-omejitvi-zbiranja-ljudi-na-javnih-krajih-in-mestih-v-republiki-sloveniji/), ki je stopil v veljavo dne 18. 8. 2020 in s katerim je prenehal veljati Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji. Odlok dopušča zbiranja do 50 ljudi, če je mogoče zagotoviti minimalni stik med ljudmi.

Odlok je bil objavljen v UL RS št. 69/2020 z dne 15. 5. 2020 in je dostopen na tej povezavi: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1052/odlok-o-zacasni-splosni-omejitvi-zbiranja-ljudi-na-javnih-krajih-in-mestih-v-republiki-sloveniji


Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A)

Dne 30. 4. 2020 je bil v Uradnem listu RS št. 61/2020 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A), ki je stopil v veljavo dne 1. 5. 2020.

Dostopen je na tej povezavi: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0901/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-interventnih-ukrepih-za-zajezitev-epidemije-covid-19-in-omilitev-njenih-posledic-za-drzavljane-in-gospodarstvo-ziuzeop-a

Za večino komunalnih podjetij sta v tem zakonu pomembni dve določili: 

 • 32. člen spreminja besedilo v 82. členu ZIUZEOP in izloča javna podjetja iz obveznosti uporabe 60-dnevnega plačilnega roka za izdane račune subjektom zasebnega prava (zasebnim pravnim osebam),
 • 41. člen dodaja ZIUZEOP 100.a člen, ki govori o interventnih ukrepih odstranjevanja s strani DROE neprevzete komunalne odpadne embalaža pri IJS zbiranja komunalnih odpadkov.

MDDSZ: Tolmačenje 33. člena ZIUZEOP - Povračilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za IJS, 20. 4. 2020

Ministrstvo za delo, družine in socialne zadeve je dne 20. 4. 2020 na zaprosilo GZS podalo tolmačenje 33. člena ZIUZEOP glede upravičenosti do oprostitve plačila prispevkov za socialno varnost in izplačilom kriznega dodatka za delodajalce, ki so izvajalci gospodarskih javnih služb.

V njem pojasnjujejo, da do navedene oprostitve niso upravičeni neposredni in posredni uporabniki proračuna Republike Slovenije in občinskih proračunov ter finančne in zavarovalniške dejavnosti, ki spadajo v skupino K po standardni klasifikaciji dejavnosti. V kolikor delodajalec, vključno z gospodarskimi javnimi službami, ni naveden na seznamu registra proračunskih uporabnikov, je upravičen do oprostitve prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Register je dostopen na tej povezavi:  https://www.ujp.gov.si/dokumenti/dokument.asp?id=127

Dopis MDDSZ je dostopen na tej povezavi.

Pravice in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin (posodobljeno 14. 4. 2020)

***POSODOBLJENO***

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 14. 4. 2020 objavilo posodobljen dokument s ključnimi informacijami glede uveljavljanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin zaradi zmanjšanja širjenja koronavirusa SARSCoV-2. V dokumentu so zajeti tudi ukrepi, ki jih določa Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP).

Dokument je dostopen na tej povezavi: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MDDSZ/Koronavirus/Pravice-in-obveznosti-iz-delovnega-razmerja-v-posebnih-okoliscin-v-1.3-14_apr_2020.pdf

 

Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin

Dne 29. 3. 2020 je bil v Uradnem listu RS, št. 38/2020 objavljen Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin, dostopen na tej povezavi: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0688/odlok-o-zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih-mestih-in-povrsinah-v-republiki-sloveniji-ter-prepovedi-gibanja-izven-obcin.

Odlok stopi v veljavo 30. 3. 2020 ob 00:00 in velja do preklica.

Dne 16. 4. 2020 je bil v Uradnem listu RS, št. 53/2020 objavljen Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki je dostopen na tej povezavi: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0797/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvi-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji

Odlok prične veljati 20. aprila 2020, razen 16., 22. in 24. točke prvega odstavka 2. člena odloka, ki začnejo veljati 4. maja 2020.

Delodajalci: katere ukrepe v zvezi z delom in plačevanjem prispevkov za socialno varnost za vaše zaposlene lahko izkoristite in kako? (FURS)

***DOPOLNJENO***

Finančna uprava RS je pripravila preglednico ukrepov v zvezi z delom in plačevanjem prispevkov za socialno varnost, ki jih določa Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP). Za izvedbo teh ukrepov so predvidene tudi spremembe pri predlaganju REK obrazcev.

Dokument je dostopen na tej povezavi (dopolnjeno dne 6. 4. 2020).

Vir: FURS, 3. 4. 2020

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP)

Dne 10. 4. 2020 je bil v Uradnem listu RS, št. 49/2020 objavljen Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), ki ga je Državni zbor RS sprejel na seji dne 2. 4. 2020.

Ukrepi iz tega dela zakona ter iz aktov, sprejetih na njegovi podlagi, veljajo od 13. marca 2020 do 31. maja 2020.

Zakon je začel veljati dan po objavi v Uradnem listu RS in je dostopen na tej povezavi.

Odgovore na najpogostejša vprašanja v povezavi z zakonom lahko najdete na spletnem portalu GZS o koronavirusu na tej povezavi: https://www.gzs.si/koronavirus/vsebina/Delovna-zakonodaja/Va%C5%A1a-vpra%C5%A1anja-in-odgovori#megazakon

Oddaja vlog za uveljavljanje povračila nadomestila plač

Zavod RS za zaposlovanje je na portalu za delodajalce omogočil elektronsko oddajo vlog za uveljavljanje povračila nadomestila plače za delavce na začasnem čakanju na delo in povračila nadomestila plače za delavce z odrejeno karanteno.

Vloge je mogoče oddati na tej povezavi:
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/intukrep-povracilo-nadomestila-place


Vloge je možno oddajati samo v elektronski obliki. 

V zvezi z uveljavljanjem zahtevkov po Zakonu o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP) je v 108. členu Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo (t.i. mega zakona) navedeno, da se bodo vse vloge za čakanje obravnavale po določbah mega zakona, ker je ugodnejši. Ker ta še ni sprejet, podrobnejša navodila niso mogoča. Zato na Zavodu za zaposlovanje predlagajo, da delodajalci oddajo vloge, ki jih bodo sprejemali le preko elektronskega kanala, v roku 8 dni od uveljavitve ZIUPPP, ki že teče. Zagotavljajo, da bodo delodajalci lahko vloge ustrezno dopolnjevali, ko bo mega zakon sprejet.

ZKG, 1. 4. 2020

Navodila inšpektorjem o izvajanju inšpekcijskih nadzorov v zvezi z ukrepi delodajalcev glede zagotavljanja zdravega dela v kriznih razmerah širjenja koronavirusa

Inšpektorat Republike Slovenije za delo je 20. 3. 2020 objavil navodila inšpektorjem o izvajanju inšpekcijskih nadzorov v zvezi z ukrepi delodajalcev glede zagotavljanja zdravega dela v kriznih razmerah širjenja koronavirusa

Navodila so dostopna na tej povezavi.

Ukrepi na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa (FURS)

Finančna uprava RS je predstavila ukrepe na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa, ki izhajajo iz interventnih ukrepov, sprejetih dne 20. 3. 2020. 

Ukrepi se dotikajo roka za oddajo letnega obračuna DDPO za leto 2019, možnosti odloga in obročnega plačila davkov, roka za letno odmero dohodnine, pravice do delnega povračila nadomestila plače in več. 

Ukrepi so podrobneje predstavljeni na: https://www.gov.si/novice/2020-03-20-ukrepi-na-davcnem-podrocju-za-blazitev-posledic-koronavirusa/

 

Smernice z naborom ukrepov za omilitev posledic "korona" epidemije za državljane in gospodarstvo (Vlada RS)

Vlada RS je 23. 3. 2020 sprejela nabor ukrepov, ki so predvideni za omilitev posledic epidemije koronavirusa za državljane in gospodarstvo (t. i. protikorona paket).

Dokument je dostopen na tej povezavi.

Navodila za delodajalce in MDPŠ: Ukrepi za varovanje zdravja delavcev (MZ)

Ministrstvo za zdravje je 19. 3. 2020 na delodajalce naslovilo navodila glede varovanje zdravja delavcev v času epidemije. 

Navodila so dostopna na tej povezavi.

Potrdilo o obstoju višje sile (izdaja GZS)

Gospodarska zbornica Slovenije svojim članom, katerih komercialne pogodbe s tujimi poslovnimi partnerji vsebujejo klavzulo, da se višja sila dokazuje s potrdilom Gospodarske zbornice Slovenije oz. lokalne zbornice po sedežu podjetja, izdaja potrdilo, da je Vlada Republike Slovenija sprejela Odredbo o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije (Uradni list Uradni list RS, št. 19/20 z dne 13. 3. 2020), ki razglaša, da se na območju Republike Slovenije razglasi epidemija nalezljive bolezni COVID-19.

Potrdilo GZS lahko članom GZS pomaga pri dokazovanju v razmerju do svojih poslovnih partnerjev obstoja okoliščin višje sile zaradi razglašene epidemije COVID-19 v Republiki Sloveniji.

Več o pridobitvi potrdila >>

Brezplačna orodja za delo na daljavo

Nove razmere tudi v komunalni dejavnosti podjetja silijo v nove načine dela, na delo na daljavo, na virtualno sestankovanje in še bolj digitalno podprto skupinsko delo. 

Združenje za informatiko in telekomunikacije pri GZS je skupaj s svojimi člani pripravilo posebno ponudbo in informacijo o brezplačnih orodjih za delo na daljavo, ki jih lahko uporabite v teh razmerah.

Več informacij je dostopnih na tej povezavi.

Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev

Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev je bil dne 28. 3. 2020 objavljen v Uradnem listu RS, št. 36/2020. Veljati začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Objava v UL RS: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0683/zakon-o-interventnem-ukrepu-odloga-placila-obveznosti-kreditojemalcev-ziuopok

Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju

Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju je bil dne 28. 3. 2020 objavljen v Uradnem listu RS, št. 36/2020. Veljati začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Objava v UL RS: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0682/zakon-o-interventnih-ukrepih-na-javnofinancnem-podrocju-ziujp

Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)

Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) je bil dne 28. 3. 2020 objavljen v Uradnem listu RS, št. 36/2020. Veljati začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. 

Objava v UL RS: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0681/zakon-o-zacasnih-ukrepih-v-zvezi-s-sodnimi-upravnimi-in-drugimi-javnopravnimi-zadevami-za-obvladovanje-sirjenja-nalezljive-bolezni-sars-cov-2-covid-19-zzusudjz

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo odgovore na najpogostejša vprašanja, vezana na ukrepe, ki jih prinaša Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19).

Odgovori so dostopni na tej povezavi: https://www.gov.si/novice/2020-03-26-odgovori-na-najpogostejsa-vprasanja-vezana-na-ukrepe-ki-jih-prinasa-zakon-o-zacasnih-ukrepih-v-zvezi-s-sodnimi-upravnimi-in-drugimi-javnopravnimi-zadevami-za-obvladovanje-sirjenja-nalezljive-bolezni-sars-cov-2-covid-19/

Zakon o interventnih ukrepih na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane

Zakon o interventnih ukrepih na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane je bil dne 28. 3. 2020 objavljen v Uradnem listu RS, št. 36/2020. Veljati začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Objava v UL RS: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0680/zakon-o-interventnih-ukrepih-na-podrocju-kmetijstva-gozdarstva-in-prehrane-ziupkgp

Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov

Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov je bil dne 28. 3. 2020 objavljen v Uradnem listu RS, št. 36/2020. Veljati začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Objava v UL RS: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0679/zakon-o-interventnih-ukrepih-na-podrocju-plac-in-prispevkov-ziuppp

Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji

Vlada RS je sprejela Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji (UL RS, št. 30/2020 z dne 19. 3. 2020). Odlok je začel veljati 20. marca 2020 ob 00.00 uri.

Dostopen je na tej povezavi.

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

Zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 je Vlada Republike Slovenije na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih izdala Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, s katerim se začasno prepove ponudba ter prodaja blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije, z določenimi izjemami. Odlok je začel veljati 16. marca 2020.

Odlok je dostopen na tej povezavi.

Odgovori na najpogostejša vprašanja v povezavi z odlokom so objavljena na tej povezavi in se sproti ažurirajo.

Obveznost obveščanja delodajalca o posameznih pojavih virusa COVID-19

Informacijski pooblaščenec podaja odgovor na vprašanje, ali je v času epidemije dopustno zahtevati od delavca, da v primeru okužbe s koronavirusom to sporoči delodajalcu, z namenom zagotavljanja varnih delovnih razmer v enoti, v kateri delavec opravlja svoje delo.

Odgovor je dostopen na tej povezavi: https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=1374

Napotki in usmeritve glede izvedbe programov aktivne politike zaposlovanja

Aktualne novice glede koronavirusa in koristne številke