Zbornica komunalnega gospodarstva

Uporabne informacije in povezave

Odlok o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času zbiranja ljudi (UL RS, št. 138/20)

9.10.2020 je začel veljati Odlok o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času zbiranja ljudi (Uradni list RS, št. 138/20), ki začasno prepoveduje zbiranje več kot deset ljudi. Zbiranje do deset ljudi je dovoljeno le, če je mogoče zagotoviti minimalne varnostne razdalje v skladu s sprejetimi navodili oziroma priporočili NIJZ. Zbiranje na javnih shodih, javnih prireditvah in drugih oblikah zbiranja nad 10 udeležencev do števila 500 udeležencev (brez nastopajočih) je možno izključno pod pogojem, da organizator pridobi pozitivno mnenje NIJZ za tako obliko zbiranja. Strežba oziroma pogostitev s hrano na takih dogodkih ni dovoljena.

Z dnem uveljavitve zakona je prenehal veljati Odlok o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 92/20 in 96/20).

Odlok je dostopen na tej povezavi: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2440/odlok-o-zacasni-splosni-omejitvi-oziroma-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-republiki-sloveniji-ter-prepovedi-prometa-posameznih-vrst-blaga-in-izdelkov-v-casu-zbiranja-ljudi

Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2

Vlada je na dopisni seji v petek, 18. 9. 2020, z odlokom začasno določila uporabo zaščitne maske ali druge ustrezne oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih kot tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 2 metra. Odlok velja od 19.9.2020 dalje. 

Dostopen je na tej povezavi: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2257/odlok-o-zacasnih-ukrepih-za-zmanjsanje-tveganja-okuzbe-in-sirjenja-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2

FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa

FURS podaja odgovore na najpogostejša vprašanja o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa:

https://www.fu.gov.si/datoteka.php?src=fileadmin/Internet/Poslovni_dogodki/Pogosta_vprasanja_interventni_ukrepi.docx

Odlok o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Republiki Sloveniji

Vlada RS je dne 15. 5. 2020 sprejela Odlok o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Republiki Sloveniji (https://www.gov.si/novice/2020-05-15-vlada-izdala-odlok-o-zacasni-splosni-omejitvi-zbiranja-ljudi-na-javnih-krajih-in-mestih-v-republiki-sloveniji/), ki je stopil v veljavo dne 18. 8. 2020 in s katerim je prenehal veljati Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji. Odlok dopušča zbiranja do 50 ljudi, če je mogoče zagotoviti minimalni stik med ljudmi.

Odlok je bil objavljen v UL RS št. 69/2020 z dne 15. 5. 2020 in je dostopen na tej povezavi: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1052/odlok-o-zacasni-splosni-omejitvi-zbiranja-ljudi-na-javnih-krajih-in-mestih-v-republiki-sloveniji


Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A)

Dne 30. 4. 2020 je bil v Uradnem listu RS št. 61/2020 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A), ki je stopil v veljavo dne 1. 5. 2020.

Dostopen je na tej povezavi: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0901/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-interventnih-ukrepih-za-zajezitev-epidemije-covid-19-in-omilitev-njenih-posledic-za-drzavljane-in-gospodarstvo-ziuzeop-a

Za večino komunalnih podjetij sta v tem zakonu pomembni dve določili: 

  • 32. člen spreminja besedilo v 82. členu ZIUZEOP in izloča javna podjetja iz obveznosti uporabe 60-dnevnega plačilnega roka za izdane račune subjektom zasebnega prava (zasebnim pravnim osebam),
  • 41. člen dodaja ZIUZEOP 100.a člen, ki govori o interventnih ukrepih odstranjevanja s strani DROE neprevzete komunalne odpadne embalaža pri IJS zbiranja komunalnih odpadkov.

MDDSZ: Tolmačenje 33. člena ZIUZEOP - Povračilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za IJS, 20. 4. 2020

Ministrstvo za delo, družine in socialne zadeve je dne 20. 4. 2020 na zaprosilo GZS podalo tolmačenje 33. člena ZIUZEOP glede upravičenosti do oprostitve plačila prispevkov za socialno varnost in izplačilom kriznega dodatka za delodajalce, ki so izvajalci gospodarskih javnih služb.

V njem pojasnjujejo, da do navedene oprostitve niso upravičeni neposredni in posredni uporabniki proračuna Republike Slovenije in občinskih proračunov ter finančne in zavarovalniške dejavnosti, ki spadajo v skupino K po standardni klasifikaciji dejavnosti. V kolikor delodajalec, vključno z gospodarskimi javnimi službami, ni naveden na seznamu registra proračunskih uporabnikov, je upravičen do oprostitve prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Register je dostopen na tej povezavi:  https://www.ujp.gov.si/dokumenti/dokument.asp?id=127

Dopis MDDSZ je dostopen na tej povezavi.

Pravice in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin (posodobljeno 14. 4. 2020)

***POSODOBLJENO***

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 14. 4. 2020 objavilo posodobljen dokument s ključnimi informacijami glede uveljavljanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin zaradi zmanjšanja širjenja koronavirusa SARSCoV-2. V dokumentu so zajeti tudi ukrepi, ki jih določa Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP).

Dokument je dostopen na tej povezavi: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MDDSZ/Koronavirus/Pravice-in-obveznosti-iz-delovnega-razmerja-v-posebnih-okoliscin-v-1.3-14_apr_2020.pdf

 

Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin

Dne 29. 3. 2020 je bil v Uradnem listu RS, št. 38/2020 objavljen Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin, dostopen na tej povezavi: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0688/odlok-o-zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih-mestih-in-povrsinah-v-republiki-sloveniji-ter-prepovedi-gibanja-izven-obcin.

Odlok stopi v veljavo 30. 3. 2020 ob 00:00 in velja do preklica.

Dne 16. 4. 2020 je bil v Uradnem listu RS, št. 53/2020 objavljen Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki je dostopen na tej povezavi: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0797/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvi-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji

Odlok prične veljati 20. aprila 2020, razen 16., 22. in 24. točke prvega odstavka 2. člena odloka, ki začnejo veljati 4. maja 2020.

Delodajalci: katere ukrepe v zvezi z delom in plačevanjem prispevkov za socialno varnost za vaše zaposlene lahko izkoristite in kako? (FURS)

***DOPOLNJENO***

Finančna uprava RS je pripravila preglednico ukrepov v zvezi z delom in plačevanjem prispevkov za socialno varnost, ki jih določa Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP). Za izvedbo teh ukrepov so predvidene tudi spremembe pri predlaganju REK obrazcev.

Dokument je dostopen na tej povezavi (dopolnjeno dne 6. 4. 2020).

Vir: FURS, 3. 4. 2020

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP)

Dne 10. 4. 2020 je bil v Uradnem listu RS, št. 49/2020 objavljen Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), ki ga je Državni zbor RS sprejel na seji dne 2. 4. 2020.

Ukrepi iz tega dela zakona ter iz aktov, sprejetih na njegovi podlagi, veljajo od 13. marca 2020 do 31. maja 2020.

Zakon je začel veljati dan po objavi v Uradnem listu RS in je dostopen na tej povezavi.

Odgovore na najpogostejša vprašanja v povezavi z zakonom lahko najdete na spletnem portalu GZS o koronavirusu na tej povezavi: https://www.gzs.si/koronavirus/vsebina/Delovna-zakonodaja/Va%C5%A1a-vpra%C5%A1anja-in-odgovori#megazakon

Oddaja vlog za uveljavljanje povračila nadomestila plač

Zavod RS za zaposlovanje je na portalu za delodajalce omogočil elektronsko oddajo vlog za uveljavljanje povračila nadomestila plače za delavce na začasnem čakanju na delo in povračila nadomestila plače za delavce z odrejeno karanteno.

Vloge je mogoče oddati na tej povezavi:
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/intukrep-povracilo-nadomestila-place


Vloge je možno oddajati samo v elektronski obliki. 

V zvezi z uveljavljanjem zahtevkov po Zakonu o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP) je v 108. členu Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo (t.i. mega zakona) navedeno, da se bodo vse vloge za čakanje obravnavale po določbah mega zakona, ker je ugodnejši. Ker ta še ni sprejet, podrobnejša navodila niso mogoča. Zato na Zavodu za zaposlovanje predlagajo, da delodajalci oddajo vloge, ki jih bodo sprejemali le preko elektronskega kanala, v roku 8 dni od uveljavitve ZIUPPP, ki že teče. Zagotavljajo, da bodo delodajalci lahko vloge ustrezno dopolnjevali, ko bo mega zakon sprejet.

ZKG, 1. 4. 2020

Navodila inšpektorjem o izvajanju inšpekcijskih nadzorov v zvezi z ukrepi delodajalcev glede zagotavljanja zdravega dela v kriznih razmerah širjenja koronavirusa

Inšpektorat Republike Slovenije za delo je 20. 3. 2020 objavil navodila inšpektorjem o izvajanju inšpekcijskih nadzorov v zvezi z ukrepi delodajalcev glede zagotavljanja zdravega dela v kriznih razmerah širjenja koronavirusa

Navodila so dostopna na tej povezavi.

Ukrepi na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa (FURS)

Finančna uprava RS je predstavila ukrepe na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa, ki izhajajo iz interventnih ukrepov, sprejetih dne 20. 3. 2020. 

Ukrepi se dotikajo roka za oddajo letnega obračuna DDPO za leto 2019, možnosti odloga in obročnega plačila davkov, roka za letno odmero dohodnine, pravice do delnega povračila nadomestila plače in več. 

Ukrepi so podrobneje predstavljeni na: https://www.gov.si/novice/2020-03-20-ukrepi-na-davcnem-podrocju-za-blazitev-posledic-koronavirusa/

 

Smernice z naborom ukrepov za omilitev posledic "korona" epidemije za državljane in gospodarstvo (Vlada RS)

Vlada RS je 23. 3. 2020 sprejela nabor ukrepov, ki so predvideni za omilitev posledic epidemije koronavirusa za državljane in gospodarstvo (t. i. protikorona paket).

Dokument je dostopen na tej povezavi.

Navodila za delodajalce in MDPŠ: Ukrepi za varovanje zdravja delavcev (MZ)

Ministrstvo za zdravje je 19. 3. 2020 na delodajalce naslovilo navodila glede varovanje zdravja delavcev v času epidemije. 

Navodila so dostopna na tej povezavi.

Potrdilo o obstoju višje sile (izdaja GZS)

Gospodarska zbornica Slovenije svojim članom, katerih komercialne pogodbe s tujimi poslovnimi partnerji vsebujejo klavzulo, da se višja sila dokazuje s potrdilom Gospodarske zbornice Slovenije oz. lokalne zbornice po sedežu podjetja, izdaja potrdilo, da je Vlada Republike Slovenija sprejela Odredbo o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije (Uradni list Uradni list RS, št. 19/20 z dne 13. 3. 2020), ki razglaša, da se na območju Republike Slovenije razglasi epidemija nalezljive bolezni COVID-19.

Potrdilo GZS lahko članom GZS pomaga pri dokazovanju v razmerju do svojih poslovnih partnerjev obstoja okoliščin višje sile zaradi razglašene epidemije COVID-19 v Republiki Sloveniji.

Več o pridobitvi potrdila >>

Brezplačna orodja za delo na daljavo

Nove razmere tudi v komunalni dejavnosti podjetja silijo v nove načine dela, na delo na daljavo, na virtualno sestankovanje in še bolj digitalno podprto skupinsko delo. 

Združenje za informatiko in telekomunikacije pri GZS je skupaj s svojimi člani pripravilo posebno ponudbo in informacijo o brezplačnih orodjih za delo na daljavo, ki jih lahko uporabite v teh razmerah.

Več informacij je dostopnih na tej povezavi.

Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev

Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev je bil dne 28. 3. 2020 objavljen v Uradnem listu RS, št. 36/2020. Veljati začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Objava v UL RS: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0683/zakon-o-interventnem-ukrepu-odloga-placila-obveznosti-kreditojemalcev-ziuopok

Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju

Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju je bil dne 28. 3. 2020 objavljen v Uradnem listu RS, št. 36/2020. Veljati začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Objava v UL RS: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0682/zakon-o-interventnih-ukrepih-na-javnofinancnem-podrocju-ziujp

Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)

Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) je bil dne 28. 3. 2020 objavljen v Uradnem listu RS, št. 36/2020. Veljati začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. 

Objava v UL RS: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0681/zakon-o-zacasnih-ukrepih-v-zvezi-s-sodnimi-upravnimi-in-drugimi-javnopravnimi-zadevami-za-obvladovanje-sirjenja-nalezljive-bolezni-sars-cov-2-covid-19-zzusudjz

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo odgovore na najpogostejša vprašanja, vezana na ukrepe, ki jih prinaša Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19).

Odgovori so dostopni na tej povezavi: https://www.gov.si/novice/2020-03-26-odgovori-na-najpogostejsa-vprasanja-vezana-na-ukrepe-ki-jih-prinasa-zakon-o-zacasnih-ukrepih-v-zvezi-s-sodnimi-upravnimi-in-drugimi-javnopravnimi-zadevami-za-obvladovanje-sirjenja-nalezljive-bolezni-sars-cov-2-covid-19/

Zakon o interventnih ukrepih na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane

Zakon o interventnih ukrepih na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane je bil dne 28. 3. 2020 objavljen v Uradnem listu RS, št. 36/2020. Veljati začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Objava v UL RS: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0680/zakon-o-interventnih-ukrepih-na-podrocju-kmetijstva-gozdarstva-in-prehrane-ziupkgp

Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov

Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov je bil dne 28. 3. 2020 objavljen v Uradnem listu RS, št. 36/2020. Veljati začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Objava v UL RS: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0679/zakon-o-interventnih-ukrepih-na-podrocju-plac-in-prispevkov-ziuppp

Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji

Vlada RS je sprejela Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji (UL RS, št. 30/2020 z dne 19. 3. 2020). Odlok je začel veljati 20. marca 2020 ob 00.00 uri.

Dostopen je na tej povezavi.

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

Zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 je Vlada Republike Slovenije na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih izdala Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, s katerim se začasno prepove ponudba ter prodaja blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije, z določenimi izjemami. Odlok je začel veljati 16. marca 2020.

Odlok je dostopen na tej povezavi.

Odgovori na najpogostejša vprašanja v povezavi z odlokom so objavljena na tej povezavi in se sproti ažurirajo.

Obveznost obveščanja delodajalca o posameznih pojavih virusa COVID-19

Informacijski pooblaščenec podaja odgovor na vprašanje, ali je v času epidemije dopustno zahtevati od delavca, da v primeru okužbe s koronavirusom to sporoči delodajalcu, z namenom zagotavljanja varnih delovnih razmer v enoti, v kateri delavec opravlja svoje delo.

Odgovor je dostopen na tej povezavi: https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=1374

Napotki in usmeritve glede izvedbe programov aktivne politike zaposlovanja

Aktualne novice glede koronavirusa in koristne številke