Zbornica komunalnega gospodarstva

Seznam tipskih MKČN, ki so uvrščene na seznam tipskih MKČN, ki razpolagajo z ustrezno dokumentacijo in za katere so proizvajalci, dobavitelji oz. prodajalci MKČN naročili objavo na javno dostopnih spletnih straneh ZKG

 

Zbornica komunalnega gospodarstva (ZKG) vodi seznam tistih tipskih malih komunalnih čistilnih naprav do 50 PE (MKČN) po standardu SIST EN 12566-3, ki razpolagajo z ustrezno dokumentacijo po predpisih o gradbenih proizvodih. Seznam je sestavljen na podlagi prostovoljne odločitve proizvajalcev, dobaviteljev oz. prodajalcev MKČN, da Podkomisija za MKČN pri ZKG pregleda dokumentacijo naprav, ki so v prodaji v Sloveniji. V kolikor določenega tipa MKČN ni na seznamu, to ne pomeni, da naprava ne razpolaga z ustrezno dokumentacijo po predpisih o gradbenih proizvodih. Seznam se dopolnjuje po prejemu ustrezne dokumentacije s strani dobaviteljev oz. prodajalcev MKČN na podlagi odločitve Podkomisije za MKČN. Dokumentacija dokazuje, da je tipska MKČN lahko v prodaji na slovenskem trgu, ne predstavlja pa dokazila, da izpolnjuje tudi zahteve predpisov na področju varstva okolja.

Na tej povezavi objavljamo tiste tipe in velikostne razrede MKČN, ki so uvrščeni na seznam in za katere so proizvajalci, dobavitelji oz. prodajalci naročili javno objavo. Celoten seznam je dostopen izključno članom ZKG.

Izvajalci javnih služb morajo, ne glede na to ali gre za tipsko MKČN, ki je uvrščena na seznam, izvesti obvezne storitve javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, uporabnika storitev obiskati, izvesti predpisan pregled MKČN in ostale obvezne storitve, in seveda storitve na predpisan način tudi zaračunati, kar je pogosto (poleg vprašanj v zvezi s plačilom okoljske dajatve zaradi odvajanja komunalne odpadne vode) problem.

V zvezi s predpisi, ki urejajo področje MKČN, in v katerih so določeni tudi kriteriji pomembni pri izbiri MKČN, je dobro vedeti, da:

- je dovoljeno odpadno vodo čistiti tudi v netipskih MKČN (npr. rastlinska MKČN, lagunska MKČN), za katere se ne izdaja izjave o lastnostih, temveč se zanje izdela projektno dokumentacijo, s tem da parametri onesnaženosti ne presegajo mejnih vrednosti v skladu z 8. Členom Uredbe o odvajanju in čiščenju odpadne vode (Ur. l. RS št. 98/15). MKČN je lahko sestavljena tudi iz posameznih enot (npr. prvi del po strandardu SIST EN 12566-1 ali 12566-4, drugi del po standardu SIST EN 12566-6, SIST-TP CEN/TR 12566-5 ali 12566-2),
- je skladno z 21 členom Uredbe o odvajanju in čiščenju odpadne vode (Ur. l. RS št. 98/15) potrebno pri izbiri ustrezne tipske MKČN preveriti tudi učinke čiščenja glede na parameter KPK, ki mora biti naveden v izjavi o lastnostih in označen na proizvodu (za tipske MKČN je na območjih izven aglomeracij zahtevan učinek čiščenja 80% za parameter KPK), ter
- da morajo MKČN, ki se jih vgrajuje znotraj območij aglomeracij, zagotavljati stopnjo čiščenja, ki je predpisana za to aglomeracijo (v kolikor gre za odvajanje in čiščenje odpadne vode znotraj aglomeracije, za katero je predpisano terciarno čiščenje, mora vgrajena MKČN zagotavljati enako stopnjo čiščenja).

 

Skladno z navedenim opozarjamo, da so na seznamu tipskih MKČN lahko tudi naprave, ki izkazujejo učinke čiščenja nižje od 80% za parameter KPK, ki so že v uporabi in se jih lahko uporablja (obstoječe male komunalne čistilne naprave).

Na spodnjem internetnem naslovu NANDO je na voljo seznam priglašenih organov (NB - Notified Body) v EU.

Predlog za pregled dokumentacije naprav, ki so v prodaji v Sloveniji s strani Podkomisije za MKČN pri ZKG mora biti podan na predvidenem OBRAZCUNa tej povezavi je na voljo opisan Način pregleda prejete dokumentacije MKČN in dopis dobaviteljem/prodajalcem MKČN z navodili za objavo na javno dostopnih spletnih straneh.

Podrobnejše informacije lahko najdete tudi na spletnih straneh TIRS.

Omejitev odgovornosti: Seznam MKČN in informacije na spletni strani so pripravljeni z največjo mero skrbnosti. Kazenska in civilna odgovornost za stvarne in pravne napake je izključena in Zbornica komunalnega gospodarstva ne odgovarja za nikakršno neposredno ali posredno škodo, ki bi lahko nastala zaradi uporabe morebitnih napačnih ali netočnih informacij.