Zbornica komunalnega gospodarstva

Organiziranost


Zbornica komunalnega gospodarstva je samostojno, prostovoljno, nepridobitno in interesno združenje pravnih in fizičnih oseb, ki opravljajo pridobitno gospodarsko dejavnost na področju dejavnosti komunalnega gospodarstva.

Zbornica komunalnega gospodarstva je samostojni sestavni del Gospodarske zbornice Slovenije.

Na podlagi 28. člena statuta Gospodarske zbornice Slovenije (v nadaljevanju GZS) je Upravni odbor Zbornice komunalnega gospodarstva (v nadaljevanju ZKG) na svoji 16. seji dne 19. 12. 2006 sprejel in na 19. seji dne 16. 10. 2013, 4. seji dne 17.12.2015, 6. seji dne 19. 5. 2016, 3. korespondenčni seji dne 20. 3. 2017, 14. seji dne 20. 12. 2017 in 1. seji dne 18. 6. 2019 dopolnil Pravila Zbornice komunalnega gospodarstva.

Organi Zbornice komunalnega gospodarstva so:

Upravni odbor ZKG,

Predsednik ZKG,

Direktor ZKG.

UO ZKG imenuje stalna delovna telesa iz vrst članov, lahko pa tudi drugih strokovnjakov iz gospodarstva, znanosti in strokovne javnosti z namenom, da obravnavajo stanje na področju razvoja in pogojev delovanja podjetij dejavnosti komunalnega gospodarstva, ki jih pokrivajo in pripravljajo mnenja in stališča za sprejem na upravnem odboru.

Zbornica komunalnega gospodarstva ima stalna delovna telesa:

 • Komisija za ekonomiko;
 • Komisija za oskrbo s pitno vodo;
 • Komisija za odvajanje in čiščenje odpadnih voda;
 • Podkomisija za male komunalne čistilne naprave;
 • Komisija za ravnanje z odpadki;
 • Komisija za urejanje in čiščenje javnih površin;
 • Komisija za pogrebno in pokopališko dejavnost,
 • Komisija za dimnikarsko dejavnost;
 • Komisija za nagrade in priznanja ZKG;
 • Komisija za kolektivna pogajanja;
 • Programski svet za pripravo Konference komunalnega gospodarstva Slovenije;
 • Koordinacija za delo v EurEau.

Avtor: Zbornica komunalnega gospodarstva