Zbornica komunalnega gospodarstva

Komisija za kolektivna pogajanja

Na Upravnem odboru ZKG so bili za mandatno dobo štirih let imenovani člani Komisije za kolektivna pogajanja:

TELO:

KOMISIJA ZA KOLEKTIVNA POGAJANJA

MANDATNO OBDOBJE:

2019 - 2023

ŠT.:

PODJETJE:

PRIIMEK IN IME:

FUNKCIJA:

  PREDSTAVNIKI ZKG ZA KOLEKTIVNA POGAJANJA    

1

Komunalno podjetje Ptuj d.d.

mag. Širec Janko

član

2 Kostak d.d. Kermc Maja članica

3

Vodovod - kanalizacija, d.o.o. Celje

Arčan Tatjana

članica

4

Zbornica komunalnega gospodarstva

Zupanc Sebastijan

član

 

 

 

 

 

STROKOVNA SKUPINA ZA KOLEKTIVNA POGAJANJA– PRAVNA SLUŽBA GZS

 

 

1

GZS – Pravna služba

Penko Natlačen Metka

članica

2

GZS – Pravna služba

Furlan Cvetka

članica

 

 

 

 


PREDSTAVNIKI ZDS ZA KOLEKTIVNA POGAJANJA

 

 

1

Snaga d.o.o. Krajnc Martina

članica

2

JP Komunala Črnomelj d.o.o.

Stepan Križman Katja članica

3

Kostak d.d.

Leskovar Jože

član

 

 

 

 

 

STROKOVNA SKUPINA ZA KOLEKTIVNA POGAJANJA - ZDS

 

 

1

ZDS

Pirš Slavi

član

2

ZDS

David Maja

član

 

Avtor: Zbornica komunalnega gospodarstva
Leskovar Jože
           

 

Ekonomika


Podjetja – izvajalci gospodarskih javnih služb varstva okolja na področju ravnanja z odpadki so organizirani v sekciji za ravnaje z odpadki, ki deluje v okviru Zbornice komunalnega gospodarstva na GZS. Vanjo so vabljena vsa podjetja, ki izvajajo gospodarsko javno službo varstva okolja na področju ravnanja z odpadki. Pravila delovanja sekcije opredeljujejo pogoje za članstvo v sekciji, cilje in dejavnost sekcije, njene organe upravljanja in njihovo izvolitev ter financiranje sekcije. Pravila delovanje sekcije so opredeljena v Pravilih ZKG, ki jih je sprejel Upravni odbor GZS – Zbornice.

Organi Sekcije

·          Delovna komisija sekcije

·          Predsednik in podpredsednik delovne komisije sekcije.

Delovna komisija sekcije je organ upravljanja sekcije. Ima predsednika, ki je hkrati predsednik sekcije in do 5 članov, ki odražajo podjetniško strukturo članstva (velika, srednja in mala podjetja). Člani delovne komisije sekcije so izvoljeni za dobo štirih let, z možnostjo ponovne izvolitve.

Pristojnosti delovne komisije:

  • sprejema priporočila in sklepe v skladu s sprejetimi smernicami za delo sekcije,
  • obravnava in daje predloge Upravnemu odboru ZKG o zadevah, ki se nanašajo na dejavnost članov sekcije,
  • pripravlja poročilo o delu sekcije.

 

Na Upravnem odboru ZKG so bili za mandatno dobo štirih let imenovana predsednik in podpredsedniki sekcije in imenovani sledeči člani delovne komisije: