Zbornica komunalnega gospodarstva

Komisija za nagrade in priznanja ZKG

Na Upravnem odboru ZKG so bili z mandatno dobo štirih let imenovani člani Komisije za nagrade in priznanja:

TELO:

KOMISIJA ZA NAGRADE IN PRIZNANJA ZKG

MANDATNO OBDOBJE:

2019 - 2023

ŠT.:

PODJETJE:

PRIIMEK IN IME:

FUNKCIJA:

1.

Komunalno podjetje Ptuj d.d.

mag. Janko Širec

predsednik

2.

Komunala Izola d.o.o.

Denis Bele

član

3.

Zbornica komunalnega gospodarstva

Sebastijan Zupanc

član

 

Avtor: Zbornica komunalnega gospodarstva
           

 

Ekonomika


Podjetja – izvajalci gospodarskih javnih služb varstva okolja na področju ravnanja z odpadki so organizirani v sekciji za ravnaje z odpadki, ki deluje v okviru Zbornice komunalnega gospodarstva na GZS. Vanjo so vabljena vsa podjetja, ki izvajajo gospodarsko javno službo varstva okolja na področju ravnanja z odpadki. Pravila delovanja sekcije opredeljujejo pogoje za članstvo v sekciji, cilje in dejavnost sekcije, njene organe upravljanja in njihovo izvolitev ter financiranje sekcije. Pravila delovanje sekcije so opredeljena v Pravilih ZKG, ki jih je sprejel Upravni odbor GZS – Zbornice.

Organi Sekcije

·          Delovna komisija sekcije

·          Predsednik in podpredsednik delovne komisije sekcije.

Delovna komisija sekcije je organ upravljanja sekcije. Ima predsednika, ki je hkrati predsednik sekcije in do 5 članov, ki odražajo podjetniško strukturo članstva (velika, srednja in mala podjetja). Člani delovne komisije sekcije so izvoljeni za dobo štirih let, z možnostjo ponovne izvolitve.

Pristojnosti delovne komisije:

  • sprejema priporočila in sklepe v skladu s sprejetimi smernicami za delo sekcije,
  • obravnava in daje predloge Upravnemu odboru ZKG o zadevah, ki se nanašajo na dejavnost članov sekcije,
  • pripravlja poročilo o delu sekcije.

 

Na Upravnem odboru ZKG so bili za mandatno dobo štirih let imenovana predsednik in podpredsedniki sekcije in imenovani sledeči člani delovne komisije: