Zbornica komunalnega gospodarstva

Pogrebna in pokopališka dejavnost

Na Upravnem odboru ZKG so bili za mandatno dobo štirih let imenovani člani Komisije za pogrebno in pokopališko dejavnost:

TELO:

KOMISIJA ZA POGREBNO IN POKOPALIŠKO DEJAVNOST

MANDATNO OBDOBJE:

2015 - 2019

ŠT.:

PODJETJE:

PRIIMEK IN IME:

FUNKCIJA:

1

ŽALE, d.o.o.

mag. Martinčič Robert

predsednik

2

JKP Žalec d.o.o.

Pungartnik Dušan

član

3

Marjetica Koper, d.o.o. - s.r.l.

Petrica Tamara

članica

4

Komunala Nova Gorica d.d.

Milavec Boštjan

član

5

Kostak d.d.

Škoda Manuela

članica

6

Pogrebno podjetje Maribor d.d.

Pliberšek Lidija

podpredsednica

 

Avtor: Zbornica komunalnega gospodarstva

 

 

Zbor članov je najvišji organ sekcije, ki ga sestavlja po en zastopnik ali njegov pooblaščenec iz vsake članice. Zbor članov se sestaja na rednih in izrednih sejah. Redne seje sklicuje predsednik sekcije praviloma enkrat letno, in sicer konec koledarskega leta. Izredno sejo lahko skliče predsednik sekcije na lastno pobudo, ali na podlagi sklepa delovne komisije sekcije, oziroma na zahtevo (desetih) članov sekcije.

Pristojnosti zbora članov so predvsem:

  • potrditev letnega dela in plan aktivnosti za naslednje leto,
  • odločanje o financiranju projektnih nalog,
  • sprejemanje splošnih smernic delovanja sekcije.