Pomembnejša določila kodeksa Združenja


 • Svetovalec prevzema samo tista naročila, za katerih izvedbo ima zahtevane sposobnosti, izkušnje in usposobljene sodelavce, ki lahko takoj začno delati.
 • Išče rešitve, ki bodo na ravni znanosti, razvoja stroke in bodo na najboljši način zadovoljile potrebe naročnika.
 • Svetovalec priporoča svoje storitve samo takrat, ko pričakuje, da bo njegovo delo koristilo naročniku.
 • Svojo dejavnost izvaja skrbno in izdela poročilo ter obenem vpliva na uvedbo svojih predlogov in sodeluje z naročnikom tako dolgo, da slednji nalogo izvaja sam.
 • Svetovalec je dolžan varovati poslovne skrivnosti naročnika.
 • Plačilo svatovalca je lahko samo honorar, za katerega se je dogovoril pred začetkom dela.
 • Opravljeno delo mora biti zaračunono glede na dejansko porabljeni ali predvideni čas. Praviloma ne sme biti plačano v obliki deleža v zaslužku, prihranku ali participaciji. Če je plačilo vezano na učinek ali razultat, mora biti višina plačila dogovorjena vnaprej.
 • Svetovalec mora ustvariti in skrbeti za kar najboljše odnose z vsemi delavci naročnika.
 • Poklic svetovalca je neodvisen, zato ga svetovalec ne sme opravljati na trgovski način.
 • Za opravljanje poklica svetovalca sta nujna poznavanje in uporaba sodobnih strokovnih metod za ustvarjalno delo in osebna predanost poklicu.
 • Poleg poklicnega dela pri naročnikih si bodo vsi člani združenja prizadevali, da bodo vodilni kadri, osebje in naročniki v podjetjih uporabljali najnovejše strokovne metode in zagotovili, da bodo te metode uporabljene ob maksimalnem spoštovanju osebnosti ljudi.
 • Kršitev kodeksa obravnava častno razsodišče po določilih pravil združenja.
 • Kodeks potrjuje skupščina združenja.

Avtor: ZMCS