Zapri

PODVIG


Kontakt:


Ines Gergorić
T: 031 643 666
E: ines.gergoric@gzs.si

Akronim projekta PODVIG
Ime projekta Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah
Logotip
Opis projekta

PODJETNO, USTVARJALNO, POVEZANO, ŽIVLJENJSKO

Ključni cilj projekta je razviti in preizkusiti model celostnega razvoja kompetence podjetnosti pri dijakih skozi medpredmetno povezovanje in sodelovanje z okoljem in širšo skupnostjo. V ta namen bomo v sodelovanju z razvojnimi ter implementacijskimi gimnazijami in konzorcijskimi partnerji razvili, preizkušali in implementirali modele, ki bodo omogočali učinkovito umestitev kompetence podjetnosti v gimnazijski prostor in s pomočjo katerih bodo gimnazije celovito razvijale kulturo podjetnosti v kontekstu interdisciplinarnosti in povezovanja z okoljem.

Poseben poudarek pri projektu bo na prepoznavanju družbenih, okoljskih, gospodarskih in osebnih izzivov in njihovem reševanju s pomočjo kompetence podjetnosti v smeri iskanja trajnostnih rešitev. Zato bomo razvijali prožne oblike učenja, zlasti tistih, ki omogočajo sistematično vpeljevanje in razvijanje medpredmetnih in (kros)kurikularnih povezav s poudarkom na aktivni vlogi dijakov in reševanju avtentičnih problemskih situacij ter družbenih izzivov. Posebna pozornost bo posvečena tudi razvijanju pedagoških strategij, ki spodbujajo sodelovanje ter izmenjavo izkušenj, idej in inovacij ter najrazličnejše oblike mreženja. 

Ključni pričakovani rezultati projekta so:

·         izdelati instrumentarij za spremljanje in evalvacijo začetnega, vmesnega in končnega stanja razvitosti kompetence podjetnosti v gimnazijah,

·         razviti celosten model, kako vključevati kompetenco podjetnosti v pouk na ravni kroskurikularnosti in priporočila s strokovnimi podlagami za njegovo implementacijo,

·         vpeljati model/-le razvijanja kompetence podjetnosti v gimnazije,

·         usposobiti strokovne delavce za uspešno vključevanje kompetence podjetnosti v pouk,

·         objaviti strokovne/znanstvene prispevke in  primere dobre/uspešne prakse v revijah, zbornikih, monografijah in drugem gradivu. 

Vpeljavo/udejanjanje modela bodo skušale gimnazije realizirati s pomočjo šolskih timov ob podpori ravnateljev in z vzpostavitvijo mentorske mreže na področju znanstvenoraziskovalne sfere, umetnosti in kulture, humanitarno-prostovoljskih dejavnosti in gospodarstva.

Z navedenimi prizadevanji skušamo doseči ključni cilj, da bi postalo razvijanje kompetence podjetnosti integrirano v  izvedbeni gimnazijski kurikul.

Povezava
Trajanje 24.4.2018 - 31.8.2022
Program Evropski socialni sklad, MIZŠ