Zapri

POGUM


Kontakt:


Ines Gergorić
T: 031 643 666
E: ines.gergoric@gzs.si

Akronim projekta POGUM   QUALIFY
Ime projekta »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah«
Logotip
Opis projekta

V okviru vsake organizacijske enote ZRSŠ deluje mreža konzorcisjkih partnerjev (3 ali 4 razvojne šole ter 9 ali 10 implementacijskih šol in ostali člani konzorcija), ki implementirajo ideje in načrtovane aktivnosti v procesu razvijanja kompetence podjetnosti skozi učno prakso. Na način, da skozi učni proces učenci rešujejo dejanske probleme lokalne skupnosti, se oblikuje proces prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem.

V projektu POGUM (PO-djetnost, Gradnik za-Upanja Mladih), ki pomeni »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah« bomo spodbujali način razmišljanja in razumevanja podjetnosti v osnovnih šolah kot zmožnost razvijanja ustvarjalnosti, inovativnosti in proaktivnosti posameznika in skupin.
Ključna cilja javnega razpisa sta:
– razvoj, preizkušanje, implementacija, spremljanje in evalviranje celovitega modela podjetnosti v osnovni šoli in odprtega ter prožnega prehajanja med osnovno šolo in okoljem
– opolnomočenje šolajočih (učencev v osnovni šoli) in strokovnih delavcev (učiteljev, svetovalnih delavcev, drugih strokovnih delavcev, vodstvenih delavcev in ravnateljev v OŠ) s kompetenco podjetnosti.
V projektu si prizadevamo za razumevanje podjetnosti, ki presega razumevanje podjetniških krožkov, priprav na tekmovanje v podjetništvu ipd. V povezavi s kompetenco podjetnosti (EntreComp) in v skladu z premišljenimi nameni na ravni vzgoje in izobraževanja, projekt omogoča:
• da bi učenci starši, lokalne skupnosti in družba v celoti povečala pozornost k oblikovanju osebnosti za dvig sposobnosti problemskega pristopa k učenju, sposobnosti reflektiranega dela v skupini, sposobnosti načrtovanja lastne življenjske pot in pri njej vztrajati, sposobnosti kombinirati skrb zase s skrbjo za druge in za okolje;
• ob tem naj šola krepi še sposobnosti samoomejitve, toleranco, iniciativnost in proaktivnost ipd.
Šolarjem in strokovnemu osebju (učiteljem, svetovalnim delavcem, drugim strokovnim in vodstvenim delavcem v osnovnih šolah) želimo omogočiti razumevanje kompetence podjetnosti, da bi jo uspešno implementirali v učni proces obveznega kurikula ter skozi druge dejavnosti, ki jih šole izvajajo v času šolanja šoloobveznih otrok. To bomo dosegli tako, da bomo v razvojnih timih konzorcijskih partnerjev, razvili modele razvijanja podjetnosti, jih preizkusili, spremljali, ovrednotili in izvajali prožen prehod med izobraževanjem in okoljem (za boljše vključevanje šole v okolje z različnimi zainteresiranimi akterji v okolju). Želimo, da kompetenca podjetnosti in inovativnosti postala del kulture okolja.
Mladim želimo omogočiti način razmišljanja, da bodo delovali proaktivno in samoiniciativno, z namenom prenosa znanja in zmožnosti iz šolskega okolja navzven, kar naj bi prispevalo k uspešnemu oblikovanju karierne orientacije.

 Konceptualni model kompetence podjetnosti

Je zaokrožen v razvoju veščin znotraj posameznega področja: od IDEJ IN PRILOŽNOSTI, preko VIROV, do prenosa idej v prakso – AKCIJA. Razvoj posamezne veščine temelji na didaktični izvedbi pouka, zato bo delo razvojnih timov v projektu usmerjeno v didaktične strategije, ki spodbujajo kompetenco podjetnosti in inovativnosti. Poleg tega, bo v projektu sočasno potekala razvojna skupina pedagoškega vodenja s poudarkom na vzpostavitvi in vodenju učeče se skupnosti.

 

Na ravni države je MIZŠ skrbnik za izvajanje projekta preko strateškega sveta. Ta je neposredno povezan s strateškim timom projekta, ki sprejema ključne odločitve dela v projektu.

Razvojni tim: Konceptualizacija kompetence podjetnosti na področju vzgoje in izobraževanja v Slovenijiter trije delovni timi: Ideje in priložnosti; Viri; Akcija; usmerjajo in povezujejo aktivnosti v projektu med šolami in ostalimi člani konzorcija.

Povezava https://www.zrss.si/objava/projekt-pogum
Trajanje 3.2.2017 - 31.8..2022
Program Evropski socialni sklad, MIZŠ