>Digitalna transformacij           
      >Lokacijske storitve           
       >AI, HPC & BigData        
              Internet storitev
                      >Internet stvari 
                   >Kibernetska varnost

Horizontalno področje »Internet storitev (IoS)«Opis stanja


Internet storitev prinaša nove ter inovativne mehanizme za sistematizirano uporabo tako interneta kot storitev drugih ponudnikov. Aktivnosti deležnikov v Sloveniji lahko v grobem delimo na dve področji: (i) ponudbo visoko specializiranih aplikacij, ki so del ekosistema interneta storitev, (ii) ter v manjšem deležu tudi ponudba osnovnih infrastrukturnih gradnikov interneta storitev. Večina takih ponudnikov v Sloveniji so mala ali srednja podjetja, katerih glavna prednost je fleksibilnost in hitra prilagodljivost trgu. Opaža pa se velika razdrobljenost akterjev, saj podjetja večinoma ločeno razvijajo rešitve in z njimi nastopajo na trgu. Eden od pomembnih ciljev IKT horizontalne mreže je, da se ta podjetja podpre ter omogoči sodelovanje in združeno delovanje posameznih razdrobljenih akterjev.

 

Koristi za podjetja

 
Svetovni trendi kažejo na vse večjo rast storitev do katerih je mogoče dostopati preko spleta. Podjetja, ki želijo razvijati visokotehnološke izdelke se morajo prilagoditi in pomembno ojačiti tehnološki nivo za konkurenčnost razvoja sodobnih digitalnih rešitev in storitev ter obvladovanje tretje platforme. Za doseganje svetovnih prebojev v razvoju specifičnih, fokusiranih nišnih tehnologij, platform in rešitev za internet storitev pa je potrebno sodelovanje ključnih akterjev iz gospodarstva ter raziskovalne sfere in tako omogočiti podjetjem dostop do ustrezno specializiranih kadrov.

Podjetja in organizacije potrebujejo za uspešen razvoj nove generacije digitalnih rešitev, mobilnih in oblačnih aplikacij ter drugih elementov digitalne oz. tretje platforme potrebujejo nova znanja in kompetence za razvoj rešitev in storitev. Partnerji horizontale ponujajo razvite rešitve, izobraževanja in prenos znanja s področja digitalnih platform, cloud-native arhitektur, mikrostoritev, razvoja API-jev, razvoj a uporabniških vmesnikov in izkušenj, integracije, računalniških oblakov, itd.

 Kot podjetje lahko v sodelovanju s področjem Internet Storitev pridobite:
- Dostop do visoko specializiranih aplikacij, ki so del ekosistema internet storitev, katere lahko pohitrijo in izboljšajo vaše poslovne procese.
- Dostop do infrastrukturnih kapacitet in širokega nabora podatkov, ki lahko obogatijo vaše storitve.
- Možnost sodelovanja z najboljšimi kadrovskimi profili, t.i. DevOps (razvojni inženirji in sistemski administratorji); eksperte na področju oblačnih arhitektur, mikrostoritev, platform PaaS, aplikacij SaaS ter konceptov XaaS; vodje projektov, ki razumejo nove koncepte digitalnih rešitev.
- Dostop do kompetenc s področja digitalnih poslovnih procesov in vrednostnih verig.
- Možnost sodelovanja s ključnimi raziskovalnimi skupinami v Sloveniji (Institut »Jožef Stefan«, Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru itd.) in s tem prenos ekspertnega znanja v gospodarstvu, ki je ključno pri razvoju izdelkov z visoko dodano vrednostjo. 
- Sodelovanje na bodočih razpisih v Sloveniji ali EU ter razvoj skupnih RRI iniciativ.

Kako skupaj do koristi


Glavni motivator sodelovanja podjetij na določenem področju je višje ovrednotenje njihovih proizvodov in storitev, ki bodo s skupno strategijo razvoja in trženja postali konkurenčnejši. Manjša podjetja pridobijo . Večja podjetja pa skozi sodelovanje z manjšimi pridobijo partnerje z novimi znanji in svežimi idejami za poslovne priložnosti, ki so fleksibilni in se hitro prilagajajo tako tržišču kot novim tehnologijam.

S skupnim razvojem storitev lahko sodelujoča podjetja in organizacije dosežejo sinergijski učinek, s pomočjo katerega nastane celovit zaokrožen izdelek, katerega vrednost je večja od seštevka posameznih prispevkov vseh partnerjev. Ključna vsebinska področja, kjer že obstaja potencial podjetij za razvoj skupnih storitev, so naslednja:

·         Napredne (mikro) storitve, ki naslavljajo splošna področja in so uporabna za vse horizontale in vertikale.

-        Storitve za brezpapirno poslovanje.
-        Storitve za zagotavljanje regulatornih vidikov.
-        Plačilne storitve in API-ji.
-        Storitve za procesiranje e-dokumentov.
-        Rešitve s področja jezikovnih tehnologij, ki vključuje storitve za učinkovito posredovanje informacij.
-        Storitve za zajem podatkov na terenu
-        Storitve za razvoj digitalnih marketplace rešitev in omni-kanalno poslovanje
-        Storitve za organizacijo in spremljanje dogodkov.

·         Generične storitve IoS, namenjene posameznim vertikalam.

-        Storitve na področju geografskih informacijskih sistemov (GIS).
-        Nabor storitev za podporo logistiki.
-        Storitve za napredno komunikacijo med akterji.
-        Domenske horizontalne storitve za merjenje kakovosti distribucijskega omrežja v realnem času.
-        Horizontalne storitve za podporo domeni interneta stvari (v smislu integracije IoS in IoT) ter področja pametnih mest.

·         Inovacije in digitalni poslovni modeli, povezani z IoS.

-        Rešitve za napredno upravljanje klicnih centrov.
-        Storitve za podporo procesov carinjenja in spremljanja poštnih pošiljk.
-        Rešitve za simulacijo procesov v industriji 4.0 za uporabo v vertikalah.
-        Rešitve za oceno vzdržnosti poslovnih modelov poslovnih subjektov in spremljanje ključnih indikatorjev uspeha.
-        Rešitve za analitiko, poslovno poročanje in rudarjenje podatkov.

·         Področje programskih platform.

-        Rešitve za cloud-native platforme, mikrostoritve, postavitev, nadzor in optimalno izrabo oblačnih storitev.
-        Rešitve za upravljanje API-jev, integracijo z zalednimi sistemi, integracija z napravami IoT.
-        Storitve v oblaku, IaaS, PaaS, HPC.
-        Vsebniki, virtualizacija in okolja za izvajanje vsebnikov.
-        Rešitve za napredne uporabniške vmesnike, mobilne aplikacije in UX.

·         Inovativne storitve IoS, povezane s tehnologijo Blockchain.

-        Storitev za hranjenje osebnih in senzorskih podatkov.
-        Rešitev za upravljanje in varno dolgoročno hrambo podatkov.
-        Rešitev za zaznavanje karakteristik množic po konceptih crowd-sensinga.

Zakaj izbrati »Internet storitev (IoS)«


V horizontalo Internet storitev je že vključenih preko 80 deležnikov, med katere štejemo vodilna razvojna podjetja, v tej gospodarski panogi, svetovno priznane raziskovalne ustanove ter univerze, ki bodo v gospodarstvo uvedle nove znanja in mehanizme za razvoj visokotehnoloških izdelkov, z visoko dodano vrednostjo. IoS pokriva širok nabor področij in ponuja rešitve, ki so uporabne ter prinašajo dodano vrednost tako za deležnike iz vertikal drugih SRIP-ov kakor tudi za ostala podjetja iz drugih področij. Ponujamo možnost sodelovanja tako na ozkih razvojno raziskovalnih področjih kot pri prijavah na RRI razpisih v Sloveniji ter EU, posredovanje pri kadrovanju specializiranih profilov in pri prenosu znanja iz raziskovalne sfere v gospodarstvo.
Kako nas kontaktirati 

Naši kontaktni osebi sta: prof. dr. matjaž Jurič, matjaz.juric@fri.uni-lj.si (vodja horizontale)
Aleš Tavčar, ales.tavcar@ijs.si ( član programskega sveta)