poplave2023

Aktualne informacije


Predvideni ukrepi za gospodarstvo v predlogu interventnega zakona

Prejšnji petek (25. 8. 2023) je Vlada v DZ poslala predlog Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP). Obravnavan bo po nujnem postopku, predvidoma v četrtek na izredni seji DZ. Pred tem pa ga bo obravnaval matični odbor. Pravna služba GZS je pripravila pregled predvidenih ukrepov, namenjenih gospodarstvu.

 1. OBVEZNI SOLIDARNOSTNI PRISPEVEK IN SOLIDARNOSTNA DELOVNA SOBOTA (99. in 98. člen)
 • Zavezanci obveznega prispevka: fizične osebe (zavezanci ZDoh-2), podjetja (zavezanci po ZDDPO-2), kmetje, samozaposleni
 • Višina: pravne osebe po stopnji 0,8 % od osnove - davčna osnova dohodka po ZDDPO-2 pred zmanjšanjem za pokrivanje izgub in olajšave za leto 2023 oziroma 2024 oziroma prihodki za davčno leto, ki se začne v letu 2023 oziroma 2024.
  (Zaposleni po stopnji 0,3 % od vsote bruto dohodkov fizične osebe, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, razen dohodka, ki je oproščen plačila dohodnine)
 • Obvezni solidarnostni prispevek se za posamezno leto zmanjša za obračunan prispevek delavca oziroma delodajalca za SOS zaradi solidarnostne delovne sobote, vendar največ do višine obveznega solidarnostnega prispevka
 • Opcija sta 2 delovni soboti (ena letos, druga v 2024), t.i. solidarnostna sobota; v soglasju med zaposlenimi in delodajalci
 • Prispevek delavca je znesek plače delavca za opravljeno delo v okviru solidarnostne delovne sobote po obračunanih davkih in obveznih prispevkih za socialno varnost. Prispevek delodajalca je enak znesku, ki ga prispeva delavec
 • Prispevek delodajalca se ne šteje za olajšavo za donacije ali odhodek po ZDDPO-2 in ZDoh
 1. MORATORIJ NA ODPLAČILO POSOJIL (148.-150.člen)
 • Zavezuje banke in hranilnice
 • Velja 12 mesecev
 • Upravičenci: fizične in pravne osebe, po določenih kriterijih glede višine nastale škode
 • Na odloženi del glavnice se lahko obračunavajo obresti v višini največ 12-mesečnega EURIBOR-ja oziroma po redni dogovorjeni obrestni meri, če je ta za kreditojemalca ugodnejša
 • Rok za vložitev vloge 31. 12. 2023

 

 1. NADOMESTILA PLAČ DELAVCEM, ki odpravljajo posledice poplav pri delodajalcu
 • Delodajalci, katerih delavci so pomagali pri čiščenju v poplavljenih podjetjih, so upravičeni do povračila izplačanih plač (134.-143.člen)
 • Tako izplačane plače država povrne v celoti, vendar največ do višine povprečne mesečne plače za mesec maj 2023 (2.208 EUR)
 • Ukrep velja od 3. 8. 2023 do 3. 9. 2023
 • Rok uveljavljanja povračila 15 dni od uveljavitve zakona
 • Za delodajalce, ki bodo koristili ukrep delnega povračila nadomestila plače za čas čakanja na delo doma, se določa obveznost ohranitve zaposlitev delavca tudi po prenehanju koriščenja ukrepa, in sicer za obdobje enako prejemanju delnega povračila nadomestila plače
 1. POMOČ SAMOZAPOSLENIM (samozaposleni, družbeniki in kmetje)
 • Znižan pogoj za pridobitev pomoči
 • Pomoč prejmejo vsi, ki so se jim znižali čisti prihodki od prodaje na letni ravni za 25 % v letu 2023 glede na leto 2022
 1. HITREJŠE ZAPOSLOVANJE TUJCEV (86.-96.člen)
 • Omejitev le na dela, vezana na odpravo posledic poplav in plazov
 • Tujci z območja nevizumskih držav (države Balkana razen Kosova)
 • ZRSZ mora v 10 dneh odločiti o soglasju
 • V 3 mesecih mora UE odločiti o enotnem dovoljenju za bivanje in delo
 • Ukrep velja do 31. 8. 2024
 1. OSTALE DAVČNE IN FINANČNE REŠITVE
 • Predplačil pomoči v višini do 10-odstotne ocenjene škode podjetjem ne bo potrebno zavarovati z bančno garancijo
 • Zagotovitev ugodnejše davčne obravnave za pravne osebe/samostojne podjetnike, ki osebam, ki so ostali brez domov, zagotovijo nastanitev (118.člen)
 • Za huje poškodovane nepremičnine, se občine lahko odpovejo prihodku iz naslova NUSZ, v korist davčnim zavezancem (116.člen)
 • Delodajalci, ki prejemajo sredstva zaradi zaposlovanja invalidov, bodo ta sredstva lahko porabili tudi za sanacijo v poplavah nastale škode, in sicer za nakup opreme, ki je bila poškodovana, sanacijo stavb, v katerih delodajalec izvaja gospodarsko dejavnost, nakup poškodovanega repromateriala in podobno (do 31.12.2023) (100.člen)
 • Oprostitev plačila sodnih taks v postopkih o predlogih za vpis v zemljiško knjigo, vloženih v zvezi s poplavami in plazovi (132.člen)
 • Sprememba obračuna postavk na računu za električno energijo in plin (111. in 112.člen) velja do ponovne priključitve oz. oskrbe
 • Posebna ureditev izplačila enkratne solidarnostne pomoči – ob izpolnjenih pogojih se lahko izplača v več delih
 • Zavezancu po ZDDPO-2 ter zavezancu po ZDoh-2 ni treba povečati davčne osnove, če je do odtujitve prišlo na podlagi uničenja zaradi poplav in plazov (20.člen ugodna davčna obravnava za uničeno opremo)
 1. OSTALI NEFINANČNI UKREPI
 • Zvišanje dovoljenega obsega začasnega in občasnega dela (upokojenci): od 1.9.2023 do 31.12.2023 opravlja začasno ali občasno delo v obsegu do največ 78 ur na koledarski mesec; bruto dohodek ne sme presegati 11.122,51 EUR (32.člen)
 • Pri nujni rekonstrukciji objektov, s katero se vzpostavi prejšnje stanje objekta, lahko lega, gabariti in zunanjost objekta spremenijo v obsegu manjših dopustnih odstopanj iz GZ-1 (65.člen)
 • V določenih primerih in pod določenimi pogoji se omogoča odstop od uporabe pravil ZJN-3; predvideva se pospešitev postopkov javnega naročanja

Fotogalerija