poplave2023

Aktualne informacije


Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 27. 10. 2023

Vlada je na dopisni seji v petek, 27. 10. 2023, potrdila spremembe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP-A), ki ga bo Državni zbor obravnaval po nujnem postopku. Najpomembnejše novosti so:

  • Spreminjajo se določbe o solidarnostni delovni soboti. Ukinja se prispevek delodajalca za delo na solidarnostno soboto, ki je bil do sedaj določen v enaki višini kot prispevek delavca. Prispevek delavca za Sklad za obnovo Slovenije je znesek plače delavca za opravljeno delo v okviru solidarnostne delovne sobote, od plače delavca za opravljeno delo v okviru solidarnostne delovne sobote pa se ne plača dohodnine in obveznih prispevkov za socialno varnost.

Če je bila solidarnostna delovna sobota opravljena do uveljavitve ZIUOPZP-A, se obračunan in plačan prispevek delavca oziroma delodajalca za Sklad za obnovo Slovenije na podlagi zahtevka delavca oziroma delodajalca, vrne, če je zahtevek vložen najpozneje do 31. decembra 2023. (11. člen ZIUOPZP-A)

  • Črta se začasni ukrep obveznega solidarnostnega prispevka. (12. člen ZIUOPZP-A)
  • Nove določbe o povrnitvi škode društvom in ustanovam s katerimi se določa, da se tudi nevladnim organizacijam za škodo na premičninah zagotovi do največ 60 % škode na opremi ter do 80 % škode nastale zaradi uničenja zalog, če so bile zaloge namenjene kot pomoč prebivalstvu. (7. člen ZIUOPZP-A)
  • Nove določbe o določitvi metodologije in normativov za določanje cen in omejitvi vrednosti. (20. člen ZIUOPZP-A)
  • Spremenjene določbe 56. člena ZOPPN-F; v pogodbah o dobavi blaga ali izvajanju storitev ali izvedbe gradenj se pogodbeno dogovorjeni roki podaljšajo za najdlje šest mesecev. Pri projektih, katerih izvedba je neposredno vezana oziroma se sofinancira iz finančne perspektive 2014–2020 ter pri projektih, ki se sofinancirajo iz Načrta za okrevanje in odpornost, se pogodbeno dogovorjeni roki ne podaljšajo. (24. člen ZIUOPZP-A)
  • Vsi upravni postopki, ki so potrebni za zagotovitev ukrepov po ZIUOPZP, se izvajajo prednostno. (2. člen ZIUOPZP-A)
  • Nove določbe, ki se nanašajo na vračilo prejetih sredstev po ukrepu za povračilo izplačanih plač delavcem, ki so bili prizadeti zaradi poplav in plazov pri svojih delodajalcih. Omogoči se obročno vračilo pomoči, pri čemer se vračanje prilagodi glede na finančne zmožnosti upravičencev. (14. in 15. člen ZIUOPZP-A)

Fotogalerija