Slovenija 5.0

Manifest industrijske politike

V priponkah objavljamo Manifest industrijske politike v slovenščini in angleščini. Obravnavali so ga udeleženci 10. Vrha slovenskega gospodarstva 20. oktobra 2015. 

Manifest industrijske politike >>> 
Manifest industrijske politike (ENG) >>> 

12 PREDNOSTNIH UKREPOV

Udeleženci 10. Vrha slovenskega gospodarstva so 20. oktobra 2015 izbrali naslednjih 12 prednostnih predlogov ukrepov iz Manifesta industrijske politike
(celotni dokument na povezavi).

a. Industrija prihodnosti (industrijska politika)


 1. Štipendijska politika

  • Več štipendij za deficitarne poklice v povezavi z gospodarstvom.
  • Štipendije za mlade raziskovalce v industriji (sofinanciranje države) z realnimi roki za končanje študija.
  • Državne štipendije v obliki povratnih sredstev.
  • Kadrovske štipendije v obliki povratnih sredstev, ki jih v isti višini kot državne štipendije financira država. K temu znesku doda najmanj enak znesek podjetje.

 2. Izobraževanje kadrov na vseh ravneh skladno s potrebami delodajalcev

  • Ustrezno načrtovanje vpisa na fakultete in tudi omejevanje vpisa bi povzročilo pozitivno selekcijo, hkrati bi se zmanjšalo število diplomantov, ki ne morejo najti zaposlitve.
  • Načrtovanje študijskih smeri po obsegu in vsebinah v skladu z dolgoročnejšimi napovedmi potreb po kompetencah s strani delodajalcev.
  • Daljše obdobje praktičnega usposabljanja v podjetjih (opcije že sedaj skozi odprti kurikulum v srednjih šolah ali skozi uvajanje izbirnih predmetov v višjih in visokih šolah).
  • Zagotoviti boljše poklicno informiranje in karierno orientacijo mladine na celotni vertikali.

 3. Prenos znanja iz akademske sfere v gospodarstvo
  • Javni inštituti in univerze: večji pomen (tudi pri napredovanjih in statusih) in obveza sodelovanja z industrijo. Vrednotijo naj se rezultati projektov v gospodarstvu, ne le članki v revijah.
  • Internacionalizacija programov, vsaj 10 odstotkov tujih predavateljev.

 4. Digitalizacija industrije

  • Izkoriščanje digitalnih inovacij, poslovnih modelov in infrastrukture za pospešitev rasti v industriji. Spodbujanje inovativnosti s sodelovanjem in digitalizacijo spremljajočih panog, kot so logistika,dizajn …
   Cilj: povečanje števila novih patentov v IKT industriji iz 13 na 20 v letu 2020.

 5. Pametno usmerjanje razvojnih sredstev

  • Centralizacija razvojnih investicijskih odločitev in financiranja v eni strokovni in neodvisni tehnološki agenciji za delitev in nadzor porabe sredstev za razvoj.
  • Aktivno privabljanje strateških vlagateljev. Promocija razvojnih oddelkov v podjetjih v tuji lasti kot regionalnih ali globalnih razvojnih centrov. Povečati sredstva za raziskovalni vavčer.
  • Ponovno uvesti inštrument KROP – krepitev razvojnih organizacij podjetij: spodbujanje zaposlovanja novih strokovnjakov in poglobljenega izobraževanja zaposlenih.

 6. Okrepljena vloga slovenske diplomacije in okrepitev ponudbe SID banke

  • Prenova sistema kadrovanja ekonomskih svetovalcev na veleposlaništva v tujini. Ekonomski svetovalci bi morali imeti vsaj nekaj let izkušenj iz gospodarstva, da bi bili sposobni učinkovito reagirati na potencialna povpraševanja in poslovne priložnosti.
  • Ureditev in posodobitev viznega režima za poslovne partnerje. Najem specializiranih agencij, ki se ukvarjajo z izdajo viz, na trgih, kjer nimamo veleposlaništev.
  • Odpiranje veleposlaništev R Slovenije na perspektivnih trgih nekdanje Sovjetske zveze (Kazahstan, območje Kavkaza, Moldova) ter na Arabskem polotoku. Ponovno odprtje veleposlaništva v Iranu.
  • Podpora ustanavljanju podjetij in lokacij v tujini.
  • Okrepitev ponudbe SID banke v smeri večjega zagotavljanja komplementarne podpore pri projektih na tujih trgih, po vzoru npr. nemške razvojne banke KfW. Povečanje varnostnih rezerv SID banke. Vzpostavitev SID banke kot vstopne banke za poslovanje z investicijskimi sredstvi EU (denimo iz naslova Junckerjevega načrta …).

b. Davčno prestrukturiranje


 1. Znižanje obdavčitve stroškov dela

  • Stroški dela naj se s postopnim zmanjševanjem v mandatu te vlade bistveno približajo povprečjem višegrajskih držav (za nekaj odstotkov na leto). Ne potrebujemo najbolj liberalnega sistema, temveč takšnega, kot velja za konkurenco.

 2. Davčne olajšave

  • Za razvoj in raziskave, osnovna sredstva naj se ohranijo na isti ravni!

 3. Okoljske in energetske dajatve

  • S postopnim zmanjševanjem v mandatu te vlade naj se znižujejo (za 10% na leto).

c. Odprava administrativnih ovir


 1. Vse na enem mestu

  • Tako pri prostorski zakonodaji, kot pri privabljanju domačih in tujih investitorjev.
  • Prostorska zakonodaja.
   • Hitra debirokratizacija postopkov po načelih “Naredi preprosto« in »Vse na enem mestu« za poslovne subjekte, na podlagi najboljših ureditev v primerljivih državah. Za izvedbo se na upravnih enotah zadolži odgovorno osebo, vključno s sankcijami v primeru kršitev
   • Pri pridobivanju gradbenih in drugih dovoljenj, ki jih potrebujejo investitorji, je kratkoročni cilj merljivo skrajšanje povprečnega časa za pridobitev gradbenega dovoljenja za 20 % do 1.1.2017.

  • Sistem za privabljanje vlagateljev.

   • Postopki za privabljanje in izvedbo zasebnih domačih in tujih investicij po načelu »Vse na enem mestu«, s posebnim poudarkom na trženju industrijskih con.
   • Cilj ukrepov:

    • vzpostaviti sistem hitrega odziva in podpore zainteresiranim vlagateljem,
    • omogočiti občinam uspešnejše privabljanje vlagateljev in širitev industrijskih con, denimo s prožnejšim sistemom pri cenah zemljišča.

 2. Večja prožnost trga dela za gospodarstvo, še zlasti pa za javni sektor (MDDSZEM)

  • Povečanje prožnosti pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi (v primeru nujne prilagoditve tržnim razmeram možnost odpovedi pogodbe o zaposlitvi brez razloga trem odstotkom vseh zaposlenih na leto; edini pogoj za zaščito starejših delavcev pred odpovedjo naj bo število let, ki delavcu manjkajo do izpolnite pogojev za polno starostno pokojnino ...).
  • Pravica do 50-odstotnega nadomestila za brezposelnost za tri mesece v primeru sporazumnega prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
  • Uzakonitev posebne oblike pogodbe o zaposlitvi za sezonsko delo …

 3. Spremeniti delovanje javne uprave (MJU)
  • Sprememba vrednot javnih uslužbencev (usposabljanje).
  • Nadzor nad izvajanjem upravnih postopkov.
  • Osebna odgovornost javnih uslužbencev.
  • Večja povezanost javnih uslužbencev z gospodarstvom.
  • Uvedba MSP testa do konca junija 2016 in povečanje učinkovitosti delovanja administracije za 5 % na leto, tudi z deregulacijo, kjer regulacija ni potrebna.
  • Vse s ciljem višje dodane vrednosti v gospodarstvu in s tem v celotni družbi.