Zapri

 

Združenje za informatiko in telekomunikacije (ZIT)


KDO SMO?

ZIT je ključno in v okolju prepoznano reprezentativno združenje IKT sektorja v Sloveniji, ki podpira interese svojega sektorja in pričakovanja svojih članov ter je aktiven član podpornega okolja za uspešno digitalno preobrazbo slovenskega gospodarstva in družbe. 


Poslanstvo

Združenje za informatiko in telekomunikacije (ZIT) je eno izmed panožnih združenj, ki je del Gospodarske zbornice Slovenije. Predstavlja slovensko IKT industrijo do ključnih deležnikov v Sloveniji,  kot tudi v tujini in je eden najpomembnejših dejavnikov digitalizacije v Sloveniji - je  aktiven član podpornega okolja za uspešno digitalno preobrazbo slovenskega gospodarstva in družbe.


Storitve in aktivnosti


ZIT spodbuja digitalno ekonomijo v Sloveniji skozi 5 ključnih področij aktivnosti:

 • Promocija panoge, digitalizacije in članov ZIT - organiziramo dogodke za člane in podjetja iz drugih panog, sodelujemo z mediji, organiziramo največjo neodvisno konferenco v Sloveniji s področja digitalizacije GoDigital in podobno.
 • Podpora izvoznim aktivnostim – kjer organiziramo delegacije v tujino, dogodek za člane, izmenjavo izkušenj med člani za nastop na tujih trgih in drugo.
 • Digitalna zakonodaja, poslovanje panoge, priprava stališč - Ukvarjamo se s problematikami in pogoji poslovanja za panogo, pripravljamo stališča do zakonodajnih sprememb in spremljamo EU zakonodajo, sodelujemo z ministrstvi, razvijamo in spremljamo standarde…  
 • Soustvarjanje ekosistema za rast digitalne ekonomije v Sloveniji – kjer sodelujemo s ključnimi ministrstvi, razvijamo pobude za podporo digitalizacije Slovenije, se vključujemo v mednarodne pobude in projekte, sklepamo partnerstva »Za večjo digitalno ambicijo Slovenije« itd.
 • Storitve za povečanje konkurenčnosti članov – obsegajo informiranje, mreženje, povezovanje članov, poslovne priložnosti, izobraževanja in delavnice, 

  Vrednote

 • Vrednote, ki jih gojimo na GZS so spoštovanje, sodelovanje, kreativnost, strokovnost, odgovornost. V ZIT dodatno poudarjamo medsebojno zaupanje, spoštovanje obljub ter iskreno komunikacijo in timsko delo. Za naše člane in deležnike je sodelovanje z nami enostavno in korektno. Smo agilni in prilagodljivi. 

 • Strateški cilji

 • Zadovoljstvo članov in povečanje članstva
 • Zadovoljstvo zaposlenih na ZIT
 • Stalen razvoj novih storitev za člane ZIT
 • ZIT mora biti med pomembnimi deležniki v Sloveniji prepoznan kot eden ključnih dejavnikov slovenske digitalne ekonomije

 • ORGANIZIRANOST ZDRUŽENJA ZIT

  V okviru ZIT so organizirane sekcije, v katerih člani uveljavljajo svoje interese na področju delovanja sekcije. V ZIT trenutno delujejo naslednje sekcije:

  • ZITEX - Spodbujanje izvoza, ustvarjanje poslovnih priložnosti v tujini
  • SOEK - Izboljšanje poslovnega okolja za elektronske komunikacije
  • SeGov - Sodelovanje z državno in javno upravo
  • S3P- Spodbujanje elektronskega poslovanja, sodelovanje z vlado na področju finančne zakonodaje
  • SeKV - Povezovanje na področju kibernetske varnosti
  • ScienceTech -Povezovanje visokotehnoloških podjetij za sodelovanje z organizacijami CERN, ESA, EUMETSAT
  • eZdravje - IT sistemi za e-zdravstvo
  • AIDAS - spodbujanje razvoja in uvajanje produktov, rešitev in storitev na področju podatkovne znanosti in umetne inteligence.
  • SITIP - ukvarjanje s problematiko in priložnostmi s področja IT infrastrukture in podatkovnih centrov.

  Poleg sekcij na ZIT tečejo tudi naslednji projekti

  • SRIP GoDIGITAL (SRIP Pametna mesta in skupnosti)
  • DIHS Digitalno inovacijsko stičišče
  • CyberHub
  • AI4Slovenia (iniciativa - uporaba podatkov in umetne inteligence v gospodarstvu)
  • Gaia-X Hub Slovenia - oblačna infrastruktura
  • Center za ePoslovanje Slovenije - elektronsko poslovanje
  • Digital4Sustainability
  • ESSA - Evropska zveza za programske spretnosti
  • ARISA - Artificial Intelligence Skills Alliance
  • DS4SSCC - Data Spaces for Smart and Sustainable Cities and Communities
  • DS4SSCC DEP
  • DS4Skills - Data Space for Skills
  • HIGHFIVE- zeleno in digitalno v živilskopredelovalni industriji
  • SmartSociety

  TEMELJNE NALOGE ZDRUŽENJA ZIT

  Izboljšanje pogojev poslovanja IKT sektorja

  IKT sektor je potrebno uveljaviti kot spodbujevalca razvoja Slovenije. Z lobiranjem pri sprejemanju zakonodaje in s sodelovanjem z ministrstvi izvajamo aktivnosti za izboljšanje poslovnega okolja za delovanje podjetij IKT sektorja.

  Naloge ZIT:

  • Vplivanje na spremembe panožno specifične zakonodaje na osnovi stališč članov ZIT predvsem na področju zakonodaje za elektronske komunikacije,
  • Vzpostavljanje partnerskega odnosa z institucijami državne in javne uprave pri zagotavljanju pogojev za večjo konkurenčnost IKT podjetij in reševanje specifične problematike,
  • Vzpostavitev strokovnih skupin za sodelovanje pri pripravi iniciativ in podpore pri digitalizaciji gospodarstva in drugo 

  Ustvarjanje ekosistema za digitalizacijo gospodarstva

  Digitalizacija gospodarstva je med temeljnimi nalogami tako EU kot Slovenije kot države, kar se izkazuje skozi številne strateške in operativne iniciative. ZIT je aktivni član Digitalne koalicije Slovenije, sodeluje z Ministrstvom za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo pri načrtih za spodbujanje digitalizacije gospodarstva in izgradnje digitalnih kompetenc. Prav tako ZIT sodeluje z Ministrstvom za javno upravo pri razvoju inovativnega poslovnega okolja (npr. Razvojno inovativni oblak) ter z drugimi ministrstvi pri pripravi ustrezne zakonodaje, npr. Glede ZVOP 2. Nadalje ZIT vodi aktivnosti pri standardizaciji elektronskih dokumentov in pri vzpostavitvi registrov, ki skupaj s standardizacijo dokumentov tvorijo okolje za uveljavljanje elektronskega poslovanja med podjetji.

  S programom za digitalno Slovenijo, ki smo ga pripravili v letu 2018 in poslali vsem političnim strankam, želimo vplivati na stališča posameznih strank in odločitve vlade na področju digitalne preobrazbe gospodarstva in družbe.


  Informiranje in mreženje članov

  ZIT samostojno in v okviru GZS ter s sodelovanjem z institucijami državne uprave organizira različne dogodke za informiranje članov o razpisih, konkretnih pobudah in projektih ter z namenom  srečevanja in omogočanja novih poslovnih povezav  med člani in z uporabniki v podjetjih in državni upravi. ZIT si prizadeva tudi za sodelovanje pri načrtovanju razpisov za javna naročila z organizacijo ekspertnih skupin za pripravo ključnih izhodišč in predlogov za dokumentacijo razpisov.


  Podpora za prodor na nove trge

  Z aktivno vlogo sekcije ZITex v ZIT podpiramo člane združenja pri prodiranju in poslovanju na ciljnih tujih trgih. V okviru sekcije ZITEX smo v letu 2018 prenovili strategijo s poudarkom na večjem osredotočanju aktivnosti na tista vsebinska področja, kjer smo v Sloveniji močni ter s fokusom na tiste regije, kjer so možnosti za uspešno povečevanje izvoza večje.   

  Naloge ZITex:

  • Aktivno sodelovanje z MJU in s sektorjem za gospodarsko diplomacijo na MZZ
  • Vključevanje podjetij v za podjetja zanimive gospodarske delegacije iz tujine in v tujino
  • Organiziranje skupnih sejemskih nastopov na zanimiv trgih
  • Pripravljanje aktualnih informacij, priložnosti in primerov najboljših praks podjetij o trgih, ki so zanimivi za člane
  • Pripravljanje aktualnih informacij o razpisih, ki spodbujajo internacionalizacijo na ciljnih trgih
  • Mentorstvo kot pomoč podjetjem pri oblikovanju, razvoju in trženju storitev na tujih trgih
  • Sodelovanje s Centrom za mednarodno poslovanje na GZS, ki pomaga članom pri iskanju poslovnih priložnosti, partnerjev ali strank na konkretnih tujih trgih

  DIGITALNI TERMINOLOŠKI KOTIČEK


  UPRAVNI ODBOR ZDRUŽENJA ZIT

  Naloga upravnega odbora je odločanje o ključnih elementih poslovanja Združenja za informatiko in telekomunikacije, tako z vidika finančnega kot tudi vsebinskega poslovanja. UO tako sprejema Poslovnik o delu ZIT, voli in razrešuje predsednika in podpredsednike ZIT, sprejema program dela, poročilo o delu ter finančni načrt in finančno poročilo ZIT, sprejema priporočila in sklepe v skladu s sprejetimi smernicami za delo ZIT, obravnava in daje predloge Gospodarski zbornici Slovenije in državnim organom o zadevah, ki se nanašajo na dejavnost članov ZIT in podobno.

  V aprilu 2023 je bil izvoljen nov Upravni odbor ZIT, ki ga sestavljajo predstavniki velikih, srednjih in malih podjetij s področja informatike in telekomunikacij ter direktor ZIT. Za predsednika Upravnega odbora je bil imenovan Igor Zorko, ZZI d.o.o., za direktorja pa Nenad Šutanovac

  Predstavniki:

  Gregor Krsmanović, A1 Slovenija d.d.
  Vladimir Djurdjić, Actual I.T. d.o.o.
  Tamara Slapar, Eles d.o.o.
  Boštjan Mešič, Kontron d.o.o.
  Slavko Ovčina, Pošta Slovenije d.o.o.
  Matjaž Beričič, Telekom Slovenije d.d.
  Mark Pleško, Cosylab d.d.
  Petra Šinigoj, Seyfor d.o.o.
  Medeja Lončar, Siemens d.o.o.
  Zdravka Zalar, Smartis d.o.o.
  Mitja Vavpotič, Xlab d.o.o.
  Aleksander Bastl, Bass d.o.o.
  Benedikt Ceglar, Nil d.o.o.
  Mitja Trampuž, CREApro d.o.o.
  Tone Stanovnik, Špica International d.o.o.
  Igor Zorko, ZZI d.o.o.
  Ernest Žejn, Žejn d.o.o.
  Boštjan Gomilšek, Result d.o.o.
  Andrej Brlečič, Genis d.o.o.

  Predstavniki ZIT v Skupščini GZS v mandatnem obdobju 2023 – 2027:

  Aleksander Bastl, Bass d.o.o.
  Boštjan Mešič, Kontron d.o.o.
  Boštjan Škufca Zaveršek, Telekom Slovenije d.d.
  Tone Stanovnik, Špica International d.o.o.


   PRAVILNIK O DELOVANJU ZDRUŽENJA ZIT

  Na podlagi Statuta Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) je Upravni odbor ZIT za informatiko in telekomunikacije na svoji seji dne 18. 07. 2007 sprejel POSLOVNIK O ORGANIZACIJI IN DELU ZDRUŽENJA ZA INFORMATIKO IN TELEKOMUNIKACIJE, spremenjen v 8. točki dne 4. 5. 2023 na 1. konstitutivni seji novega UO v mandatnem obdobju 2023 - 2027, spremenjen v 2. točki na 5. seji dne 30. 1. 2024