Združenje za informatiko in telekomunikacije

 

Združenje za informatiko in telekomunikacije (ZIT)


ZIT je ključno in v okolju prepoznano reprezentativno združenje IKT sektorja v Sloveniji, ki podpira interese svojega sektorja in pričakovanja svojih članov ter je aktiven član podpornega okolja za uspešno digitalno preobrazbo slovenskega gospodarstva in družbe.


SPLOŠNO

Združenje za informatiko in telekomunikacije (ZIT) je eno mlajših združenj med 26 panožnimi združenji, ki delujejo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije.

Najpomembnejša naloga združenja je povečanje vlaganj v IKT tehnologije v gospodarstvu in javni upravi ter izboljšati pogoje poslovanja podjetjem iz IKT sektorja. Prizadevamo si za povezovanje države in IKT podjetij ter sodelovanje pri trženju in uvajanju teh rešitev v tujini. S povezovanjem ponudnikov in njihovih rešitev spodbujamo skupni nastop in trženje celovitih rešitev na tujih trgih.

V združenju delujemo v skladu z interesi IKT podjetij člani združenja in soustvarjamo poslovno okolje (ekosistem), ki podjetjem končnim uporabnikom pomaga izkoriščati IKT tehnologije in rešitve na najbolj učinkovit način.

Za člane pripravljamo informacije o trgih, organiziramo tematsko usmerjene IKT konference ter druge dogodke s ciljem povezovanja in vzpostavljanja poslovnih kontaktov z uporabniki v podjetjih in javni upravi. S poglabljanjem partnerskih odnosov z državnimi institucijami in  lobiranjem v Sloveniji in EU, si prizadevamo za čim bolj ugodno poslovno okolje v IKT industriji. Sodelujemo pri  sprejemanju panožnih specifičnih zakonov in direktiv, posebna pozornost pa je namenjena internacionalizaciji v obliki organizacije poslovnih delegacij in skupinskih sejemskih nastopov.


ORGANIZIRANOST ZDRUŽENJA ZIT

V okviru ZIT so organizirane sekcije, v katerih člani uveljavljajo svoje interese na področju delovanja sekcije. V ZIT trenutno delujejo naslednje sekcije:

 • ZITEX - Spodbujanje izvoza, ustvarjanje poslovnih priložnosti v tujini
 • SOEK - Izboljšanje poslovnega okolja za elektronske komunikacije
 • SeGov - Sodelovanje z državno in javno upravo
 • S3P- Spodbujanje elektronskega poslovanja, sodelovanje z vlado na področju finančne zakonodaje
 • SeKV - Povezovanje na področju kibernetske varnosti
 • ScienceTech -Povezovanje visokotehnoloških podjetij za sodelovanje z organizacijami CERN, ESA, EUMETSAT

Poleg sekcij na ZIT tečejo tudi naslednji projekti

 • IKT horizontalna mreža (SRIP Pametna mesta in skupnosti)
 • Digital Innovation Hub Slovenia Digitalno inovacijsko stičišče
 • Projekt Cyber - Regional policies for competitive cybersecurity SMEs
 • ePoslovanje (Rose / e-Slog )– standardi in podpora elektronskega poslovanja slovenskega gospodarstva
 • eZdravstvo (IT sistemi za e-zdravstvo)
 • AI4Slovenia (iniciativa - uporaba podatkov in umetne inteligence v gospodarstvu)

TEMELJNE NALOGE ZDRUŽENJA ZIT

Izboljšanje pogojev poslovanja IKT sektorja

IKT sektor je potrebno uveljaviti kot spodbujevalca razvoja Slovenije. Z lobiranjem pri sprejemanju zakonodaje in s sodelovanjem z ministrstvi izvajamo aktivnosti za izboljšanje poslovnega okolja za delovanje podjetij IKT sektorja.

Naloge ZIT:

 • Vplivanje na spremembe panožno specifične zakonodaje na osnovi stališč članov ZIT predvsem na področju zakonodaje za elektronske komunikacije,
 • Vzpostavljanje partnerskega odnosa z institucijami državne in javne uprave pri zagotavljanju pogojev za večjo konkurenčnost IKT podjetij in reševanje specifične problematike,
 • Vzpostavitev strokovnih skupin za sodelovanje pri pripravi iniciativ in podpore pri digitalizaciji gospodarstva in drugo 

Ustvarjanje ekosistema za digitalizacijo gospodarstva

Digitalizacija gospodarstva je med temeljnimi nalogami tako EU kot Slovenije kot države, kar se izkazuje skozi številne strateške in operativne iniciative. ZIT je aktivni član Digitalne koalicije Slovenije, sodeluje z Ministrstvom za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo pri načrtih za spodbujanje digitalizacije gospodarstva in izgradnje digitalnih kompetenc. Prav tako ZIT sodeluje z Ministrstvom za javno upravo pri razvoju inovativnega poslovnega okolja (npr. Razvojno inovativni oblak) ter z drugimi ministrstvi pri pripravi ustrezne zakonodaje, npr. Glede ZVOP 2. Nadalje ZIT vodi aktivnosti pri standardizaciji elektronskih dokumentov in pri vzpostavitvi registrov, ki skupaj s standardizacijo dokumentov tvorijo okolje za uveljavljanje elektronskega poslovanja med podjetji.

S programom za digitalno Slovenijo, ki smo ga pripravili v letu 2018 in poslali vsem političnim strankam, želimo vplivati na stališča posameznih strank in odločitve vlade na področju digitalne preobrazbe gospodarstva in družbe.


Informiranje in mreženje članov

ZIT samostojno in v okviru GZS ter s sodelovanjem z institucijami državne uprave organizira različne dogodke za informiranje članov o razpisih, konkretnih pobudah in projektih ter z namenom  srečevanja in omogočanja novih poslovnih povezav  med člani in z uporabniki v podjetjih in državni upravi. ZIT si prizadeva tudi za sodelovanje pri načrtovanju razpisov za javna naročila z organizacijo ekspertnih skupin za pripravo ključnih izhodišč in predlogov za dokumentacijo razpisov.


Podpora za prodor na nove trge

Z aktivno vlogo sekcije ZITex v ZIT podpiramo člane združenja pri prodiranju in poslovanju na ciljnih tujih trgih. V okviru sekcije ZITEX smo v letu 2018 prenovili strategijo s poudarkom na večjem osredotočanju aktivnosti na tista vsebinska področja, kjer smo v Sloveniji močni ter s fokusom na tiste regije, kjer so možnosti za uspešno povečevanje izvoza večje.   

Naloge ZITex:

 • Aktivno sodelovanje z MJU in s sektorjem za gospodarsko diplomacijo na MZZ
 • Vključevanje podjetij v za podjetja zanimive gospodarske delegacije iz tujine in v tujino
 • Organiziranje skupnih sejemskih nastopov na zanimiv trgih
 • Pripravljanje aktualnih informacij, priložnosti in primerov najboljših praks podjetij o trgih, ki so zanimivi za člane
 • Pripravljanje aktualnih informacij o razpisih, ki spodbujajo internacionalizacijo na ciljnih trgih
 • Mentorstvo kot pomoč podjetjem pri oblikovanju, razvoju in trženju storitev na tujih trgih
 • Sodelovanje s Centrom za mednarodno poslovanje na GZS, ki pomaga članom pri iskanju poslovnih priložnosti, partnerjev ali strank na konkretnih tujih trgih

DIGITALNI TERMINOLOŠKI KOTIČEK


UPRAVNI ODBOR ZDRUŽENJA ZIT

V maju 2019 je bil izvoljen nov Upravni odbor ZIT, ki ga sestavljajo predstavniki velikih, srednjih in malih podjetij s področja informatike in telekomunikacij. Za predsednika UO ZIT je bil izvoljen Igor Zorko, za direktorja ZIT pa Nenad Šutanovac.

Predstavniki:
Gregor Krsmanović, A1 Slovenija d.d.
Andrej Kotar, Comtrade d.o.o.
Venčeslav Perko, Eles d.o.o.
Boštjan Mešič, Iskratel d.o.o.
Iztok Renčelj, Pošta Slovenije d.o.o.
Matjaž Beričič, Telekom Slovenije d.o.o.
Janko Burgar, Cosylab d.d.
Barbara Domicelj, Microsoft d.o.o.
Medeja Lončar, Siemens d.o.o.
Zdravka Zalar, Smartis d.o.o.
Mitja Vavpotič, Xlab d.o.o.
Aleksander Bastl, Bass d.o.o.
Haris Pinjo, CISCO SYSTEMS d.o.o.
Aljoša Jerman Blažič, SETCCE d.o.o.
Tone Stanovnik, Špica International d.o.o.
Igor Zorko, ZZI d.o.o.
Ernest Žejn, Žejn d.o.o.


 PRAVILNIK O DELOVANJU ZDRUŽENJA ZIT

Na podlagi Statuta Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) je Upravni odbor ZIT za informatiko in telekomunikacije na svoji seji dne 18. 07. 2007 sprejel POSLOVNIK O ORGANIZACIJI IN DELU ZDRUŽENJA ZA INFORMATIKO IN TELEKOMUNIKACIJE.