Zapri

Vrednost članstva v GZS ZEI


Zbornica elektroindustrije - ZEI


Zbornica elektroindustrije (ZEI) je v okviru Gospodarske zbornice Slovenije samostojno, prostovoljno, nepridobitno, interesno združenje pravnih in fizičnih oseb, ki na trgu opravljajo gospodarsko dejavnost v elektronski in elektroindustriji ter sorodnih dejavnostih. 

Operativne naloge ZEI izvajamo v  strokovni službi, ki je ena najmočnejših v panožni organizacijski strukturi GZS. V njej  smo visoko usposobljeni strokovnjaki s področij elektrotehnike, strojništva in tudi družboslovja vedno pripravljeni prisluhniti našim članom in jim pomagati, ostalim pa nuditi vsaj osnovno pomoč ter jih s tem spodbuditi, da z vstopom v članstvo še okrepijo vplivnost ZEI.

Za naše člane se v ZEI prednostno ukvarjamo z naslednjimi področji:

 • Zagotavljanje zgodnjega in celovitega pregleda regulatornih informacij in posredovanje le-teh članom iz področij direktiv za izdelke: EMC, LVD, RED, ErP, RoHS, uredbe REACH in  procesov vzpostavitve "Enotnega digitalnega trga EU" in »Krožne ekonomije«.
 • Vplivanje na predpise in nadzor nad slovensko in EU zakonodajo, ki zadeva našo panogo.
 • Spremljanje poslovnih, tehnoloških in razvojnih trendov v panogi in na enotnem EU trgu (na ravni EU preko aktivnega članstva ZEE v industrijskih združenjih  EU).
 • Zastopanje članov pri pogajanjih za panožno kolektivno pogodbo.
 • Zastopanje in vključevanje članov v razvojno naložbeno agendo države (Pametna specializacija in Industrijska politika).

Informacije o poslovnem okolju elektroindustrije v EU in Sloveniji

Ena od stalnih aktivnosti GZS ZEI je aktivno spremljanje nastajanja in uveljavljanja sprememb poslovnega okolja EU (Slika 1), ki ga večinoma urejajo pravila Enotnega trga. Skozi politike, direktive, priporočila EU institucij ipd. si v GZS ZEI, preko razumevanja motivov za spremembe, izkušenj ter dobrih praks pri uvajanju in izvedbi, oblikujemo celovit pregled nad trenutnim in bodočim dogajanjem na enotnem trgu EU. 
Dinamika zadnjih iniciativ Evropske komisije (Enotni digitalni trg, Krožna ekonomija, ipd.) se v zadnjem času povečuje in se vedno bolj preusmerja na definicijo novih zahtev za produkte, kot so popravljivost, trajnost, recikliranje in predelava.

Dodatno se povečujejo tudi
zahteve za informacije o proizvodu za produkte elektroindustrije (Ecodesign, WEEE, REACH, RoHS in Energy lableing) s povečanim poudarkom na snoveh, ki so vsebovane v produktih. Istočasno tudi razširjena odgovornost proizvajalcev (EPR) nalaga nove obveznosti, ki se v vedno večji meri reducirajo zgolj na zahtevo za plačilo.

GZS ZEI svojim članom zagotavlja redno in celovito informiranje o omenjenih tematikah kar je lahko odgovornim za strateške usmeritve in oblikovanje zahtev za nove produkte kot v pomoč pri obvladovanju bodočih tveganj, ki jih prinašajo spremembe na enotnem trgu EU.
 

Ključni dogodki in področja dela za člane v GZS ZEI 


1.      Digitalna preobrazba v praksi
          tristopenjski izobraževalni program o Industriji 4.0 in digitalni transformaciji podjetja

2.      MSP kava
   informiranje produktnih vodij elektroindustrije  o v regulativi in trendih elektroindustrije na enotnem trgu EU

3.      Izmenjalnica dobrih praks
          na področju vitkosti, gibkosti in digitalizacije procesov in konferenca  »Dan najboljše prakse«

4.      Razvoj kadrov
          v večini Strateško razvojno inovacijskih partnerstvih

5.      Grozd Pametne tovarne (vertikalna veriga vrednosti v SRIP Tovarne prihodnosti)
  osveščanje podjetij o Industriji 4.0 in mobiliziranje deležnikov, promocija arhitekturnega koncepta Industrije 4.0 in verige deležnikov, ki ta koncept lahko implementira v vsakem podjetju, zasnova in izvedba nacionalnega                demo centra za pametne tovarne.

6.       ETIM nacionalna točka 
  proizvajalcem elektrotehničnih izdelkov nudi možnost, da se njihovi izdelki s pomočjo ETIM klasifikacije pojavijo na digitalni polici

7.       Mednarodni projekti
   ciljno usmerjeni na interese članov (SRIP Tovarne prihodnosti in CIRCI - krožna industrija)

Vpetost GZS ZEI v podporno poslovno okolje elektroindustrije

Kot reprezentativni predstavnik elektroindustrije Slovenije je strokovna služba GZS ZEI aktivna tudi v naslednjih organih deležnikov podpornega poslovnega okolja elektroindustrije:

 • Članstvo v delovnih telesih na nivoju RS:
  o   Odbor za akreditacijo pri SA,
  o   Svet za električno varnost pri MGRT,
  o   Odbor za poklicne standarde pri  Centru RS za poklicno izobraževanje,
  o   Odbor za Priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost,
  o   Sosvet za statistiko raziskovalno-razvojne dejavnosti in tehnologije pri SURS

 • Članstvo v interesnih gospodarskih asociacijah:
  o   Zavod digitalno inovacijsko stičišče DIHS  – strateški član
  o   Sekcija znanstveno tehnološko naprednih podjetij  - ScienceTech – kolektivni član
 • Članstvo v organih upravljanja gospodarskih subjektov:
  o   Svet Centra za poslovno usposabljanje
  o   Upravni odbor za certificiranje SIQ
 • Članstvo v ORGALIM (ki na ravni EU zastopa interese nacionalnih združenj za strojegradnjo, elektro in elektronsko industrijo ter kovinsko predelavo).