Zapri

POGOJI IN POSTOPEK VKLJUČITVE PODJETJA V SISTEM VAJENIŠTVA

V sistem vajeništva lahko vstopijo vsa podjetja, ki imajo verificirano učno mesto, kar pomeni, da imajo ustrezne materialne pogoje (nudijo ustrezno okolje, kjer se vajenec lahko usposablja) in kadrovske pogoje (imajo ustrezno usposobljenega mentorja), ki bo skrbel za vajence.

 Verifikacijo učnega mesta opravljajo pristojne zbornice (npr. GZS) in je za vsa podjetja brezplačna.

 Če želite verificirati učno mesto, nam pošljite izpolnjeno  V L O G O  in priloge navedene v vlogi.

 Po prejemu izpolnjene vloge se dogovorimo za obisk oz. verifikacijo učnega mesta v vašem podjetju. Zbornica bo v skladu z zakonom o vajeništvu v postopku verifikacije pregledovala:

- Ali ima delodajalec ustrezne delovne pogoje in opremo,

- njegovo poslovanje obsega dejavnost poklica, za katerega se vajenec izobražuje,

- ali vajencu lahko zagotavlja mentorja, ki ima najmanj srednjo strokovno izobrazbo, pedagoško-andragoško usposobljenost (PAUM) in vsaj tri leta delovnih izkušenj ali mojstrski, delovodski ali poslovodski naziv s področja, za katerega se vajenec usposablja (izjemoma ima mentor lahko srednjo poklicno izobrazbo in vsaj pet let delovnih izkušenj, ter pedagoško-andragoško usposobljenost  (PAUM),

- v obdobju zadnjega leta pred sklenitvijo pogodbe o vajeništvu zoper njega ni bila izdana pravnomočna sodna odločba zaradi kršitve delovno pravnih predpisov,

- zoper njega ni uveden postopek za prenehanje ali prisilna poravnava,

- v obdobju zadnjega leta pred sklenitvijo pogodbe o vajeništvu zaposlenim izplačuje plače in prispevke za socialno varnost.

Če delodajalec izpolnjuje vse navedene pogoje, ga zbornica vpiše v register učnih mest in tako že izpolnjuje vse pogoje za sklepanje vajeniških pogodbo.

 Za več informacij smo vam na voljo:

Mojca Volf, mojca.volf@gzs.si    01 58 98 531 

Marisa Ban, marisa.ban@gzs.si   01 58 98 455