Projektno povezovanje

LIFE IP RESTART


Kontakt:


Urška Spitzer
T: 015898129
E: urska.spitzer@gzs.si

Akronim projekta LIFE IP RESTART
Ime projekta Spodbujanje recikliranja odpadkov v koristne izdelke z ustvarjanjem okolja za krožno gospodarstvo v Sloveniji
Logotip
Opis projekta

Glavni namen projekta LIFE IP RESTART je uvesti celosten nabor komplementarnih tehničnih, digitalnih, okoljskih in družbenih krožnih rešitev, s katerimi bi spodbudili izvajanje nacionalnega Programa ravnanja z odpadki in programa preprečevanja odpadkov (OPRO) in tako dosegli čim večjo samozadostnost z vidika surovin in povečali krožno gospodarstvo z recikliranjem odpadkov v uporabne produkte in tako zagotovili, da bodo cilji zastavljeni v krovni Direktivi o odpadkih do leta 2035 lahko doseženi. Ti morajo biti doseženi ob upoštevanju hierarhije ravnanja z odpadki.

Projekt bo obravnaval skupine odpadkov v Sloveniji, ki se pojavljajo v največjih količinah, kot so gradbeni odpadki (skupina 17), odpadki iz termičnih procesov (skupina 10), nekateri odpadki bioloških procesov (2, 19 in 20) ter rudarski odpadki (skupina 1). Vse te vrste odpadkov imajo odlično ciljno uporabo v gradbeništvu in drugih večjih panogah. Projekt se bo zato osredotočil predvsem na premagovanje ovir pri doseganju ciljev EU glede recikliranja ter na doseganje popolnega izvajanja nacionalnega Programa ravnanja z odpadki in programa za preprečevanje odpadkov v Sloveniji.

Projekt ima 3 specifične cilje, ki so podprti z več tehničnimi cilji za dosego glavnega namena projekta:

 1.) Zagotoviti mehanizem ocenjevanja nacionalnega Programa ravnanja z odpadki in programa preprečevanja odpadkov ter njegovega izvajanja in izboljševanja s pomočjo digitalne, tehnične in družbene odličnosti

2.) Predstaviti 6 krožnih rešitev za najbolj problematične in obsežne skupine odpadkov, ki jih obravnava nacionalni program

3.) Zagotoviti čim širši sprejem najboljših razpoložljivih rešitev in doseči skladno in celostno izvajanje ciljev, določenih v Programu ravnanja z odpadki in programu preprečevanja odpadkov.

Povezava https://life-restart.si/
Trajanje 1.1.2022-31.12.2030
Program LIFE Integrated Projects 2020 - Okolje

Evropsko izobraževanje, povezano s hrano, za spodbujanje inovativnega razvoja novih izdelkov v digitalni dobi

>>>