Sciencetech

Člani Science Tech so lahko pravne osebe, ki so:

  • člani GZS
  • registrirani v Sloveniji
  • razvili kompetence in sposobnost sodelovanja v najzahtevnejših znanstveno-tehnoloških projektih
  • imajo jasno izražen interes za razvoj kompetenc in sposobnosti za sodelovanje v najzahtevnejših znanstveno-tehnoloških projektih.

 Kolektivni član ScienceTech je tudi Zbornica elektronske in elektroindustrije pri Gospodarski zbornici Slovenije, ki svoje člane še dodatno spodbuja, da delujejo v ScienceTech oziroma, da se včlanijo v ScienceTech.

 Izpolnjevanje kriterija opredeljenega v tretji alineji prejšnjega odstavka pravna oseba izkaže na podlagi sodelovanja ali nameri sodelovanja na zahtevnih znanstveno-tehnoloških projektih, kar dokaže z referencami prejetih in/ali oddanih projektov na mednarodne in/ali domače razpise iz področja raziskav in razvoja.

 Za izpolnjevanje četrtega kriterija lahko zakoniti zastopnik pravne osebe, poda pisno izjavo, da pravna oseba razvija kompetence in bo najkasneje v naslednjih štirih letih od vstopa izpolnila kriterije iz tretje alineje prvega odstavka tega člena.

ScienceTech lahko za strokovno pomoč pri izpolnitvi določene temeljne naloge povabi k sodelovanju zunanjega strokovnjaka.

Vsak novi član mora za pristop v ScienceTech podpisati pristopno izjavo, katere del so poslovnik in drugi akti ScienceTech, ki jo posreduje predsedniku ScienceTech. Po prejemu in seznanitvijo s prijavo, predsednik ScienceTech novemu članu posreduje odločite sekcije (odločitve, ki niso javno objavljene) ter ostale člane seznani s prejeto pristopno izjavo. Predsednik ScienceTech skliče sejo, na katero se vabi tudi novi član. Članstvo postane aktivno šele, ko se novi član na seji ScienceTech seznani z in poda soglasje na veljavni program dela ScienceTech. S podpisom pristopne izjave novi član potrjuje, da je seznanjen z določili tega poslovnika ter drugih aktov ScienceTech in, da bo deloval v skladu z njimi, prav tako pa varoval poslovne skrivnosti, ki se nanašajo na člane. Člani so prav tako zavezani k upoštevanju pravil GZS in ZIT. Za vse nove člane skladno z določili tega poslovnika veljajo že sprejete odločitve sekcije. Seznam članov se objavi na spletni strani ZIT. Član je dolžan predsedniku ScienceTech nemudoma sporočiti spremembo podatkov, ki se nanašajo nanj ter so pomembni za izvajanje pravic in dolžnosti, ki se nanašajo nanj kot člana ScienceTech.

 Članstvo v ScienceTech je prostovoljno, pri čemer lahko vsak član izstopi iz ScienceTech tako, da predsedniku ScienceTech poda pisno odstopno izjavo. Predsednik ScienceTech z izstopom člana seznani preostale člane.

 Član ne more prenesti članstva na tretjo osebo.