Sciencetech

Povečana potreba po raziskovalni infrastrukturi in povečano število mednarodnih znanstveno-infrastrukturnih projektov vpliva na pozitivni trend rasti trga visokotehnoloških rešitev in porast povpraševanja po produktih in storitvah na tem področju. Poslanstvo ScienceTech je, poglobitev, uveljavitev, širitev in skupen nastop slovenskih podjetij na ScienceTech trgu, povezovanje s predstavniki države in mednarodnimi inštitucijami (CERN, ITER, ESFRI, FAIR, ESA idr.) ter pridobivanje relevantnih referenc skozi sodelovanje na največjih in najzahtevnejših evropskih ter svetovnih projektih ter zastopanje deležnikov Slovenije v najvidnejših mednarodnih inštitucijah s področja ScienceTech, kot je tudi CERN.

Glavni cilji pobude so pridobivanje novih poslov, poslovno povezovanje s tujimi poslovnimi partnerji in povečanje sodelovanja na največjih in najzahtevnejših mednarodnih projektih z namenom doseganja največjih koristi za končne uporabnike članov Science Tech. Poleg tega si bomo prizadevali za izboljšanje nacionalnih in evropskih regulatornih aktov na področju ScienceTech in poslovnega okolja za delovanje članov sekcije na področjih glavnih gospodarskih dejavnosti članov sekcije ter bo za gospodarstvo osrednja točka za povezovanje gospodarstva med seboj kot tudi gospodarstva in znanosti na področju ScienceTech.

Za uresničevanje svojega poslanstva si bo ScienceTech prizadevala izpolniti naslednje temeljne naloge:

 • zastopanje interesov članov za področje ScienceTech v partnerskem odnosu v trikotniku: Gospodarstvo – Znanost - Država
 • zastopanje interesov članov v največjih mednarodnih znanstveno-tehnoloških projektih kot so CERN, ITER, ESFRI, FAIR, ESA idr.
 • zagotavljanje in/ali imenovanje predstavnikov Slovenije v nacionalnih in mednarodnih znanstveno-tehnoloških projektih v partnerstvu in v dogovoru, ali na podlagi pooblastila, z državo ali posameznimi vladnimi resorji  
 • povezovanje za učinkovito sodelovanje slovenskega gospodarstva na  največjih mednarodnih znanstveno-tehnoloških projektih
 • spremljanje in obravnava predlogov aktov nacionalnih, evropskih in mednarodnih regulatornih organov ter ukrepov, ki zavezujejo člane oziroma  nanje vplivajo
 • priprava, predstavitev in posredovanje usklajenih stališč državnim ter drugim nacionalnim, evropskim in mednarodnim organom, organizacijam ter nosilcem javnih pooblastil v procesu sprejemanja regulatornih ukrepov
 • oblikovanje predlogov in pobud za sprejem ukrepov za izboljšanje poslovnega okolja in večjega vključevanja v mednarodne razvojne znanstveno-tehnološke povezave in projekte
 • sodelovanje na področju priprave ukrepov za pospeševanje vključevanja Slovenskega gospodarstva v mednarodne znanstveno-tehnološke projekte
 • priprava priporočil, dobre prakse, organizacija poslovnih dogodkov, konferenc, okroglih miz, delavnic, tiskovnih konferenc
 • spodbujanje sodelovanja med člani sekcije ter med sekcijo in drugimi združenji in znanostjo
 • druge aktivnosti
 • druge naloge, ki so povezane z interesi članov sekcije, jih opredeli Programski odbor ali Zbor članov sekcije.