Skills in Metal and Electro Industry-Lat

Prasmes metālapstrādē un elektrosektorā

Erasmus+ Programma

Sector Skills Alliance

Atsauces numurs:  554370-EEP-1-2014-1-SI-EPPKA2-SSA

PROJEKTA ILGUMS: 2014.g. novembris – 2017.g. oktobris

 Neskatoties uz augsto bezdarba līmeni, metālapstrādes un elektro sektorā vēl joprojām trūkst darbinieku. Tehnoloģijām un zināšanām strauji attīstoties, uzņēmumiem ir arvien grūtāk atrast prasmīgu darbaspēku, kura prasmes atbilstu uzņēmumu ražošanas procesu vajadzībām. Prasmju trūkuma pamatā ir izglītības sistēmas novecošana un elastības trūkums.

Darbiniekiem ir nepieciešams nepārtraukti sekot līdzi mainīgajām nozares vajadzībām un pilnveidot savas zināšanas un prasmes, lai saglabātu savas darba spējas, konkurētspējas un produktivitāti.  Šie ir svarīgi jautājumi, kas ir steidzami un neatliekami jārisina. Lai atjaunotu Eiropas rūpniecību, ir jāveic ilgstoši un plaši pasākumi  tirgus prasību ievērošanai.

SkillME projekts ir izstrādāts, lai risinātu šos jautājumus un mazinātu prasmju trūkumu nozarē. Projekta galvenais mērķis ir noteikt galvenās trūkstošās prasmes metālapstrādes un elektrosektora rūpniecības nozarēs saistībā ar ražošanas modernizāciju, izstrādāt četras mācību programmas, lai novērstu prasmju trūkumu, ieviest šīs mācību programmas projekta partnervalstīs un visā Eiropā. 

 

Projekta mērķi un uzdevumi

  • Prasmju atjaunināšana, jaunas prasmes jauniem darba uzdevumiem, uzlabot nodarbināmību
  • ES darbaspēka mobilitāte
  • Izglītību un apmācību kvalitāte un efektivitāte
  • Sadarbība starp ES dalībvalstīm
  • Elastīgums un drošība
  • Prasmju un darba tirgus vajadzību saskaņošana
  • Jauniešu labāka sagatavošana darba tirgum

 

Šis projekts tika lidzfinansets ar Eiropas Komisijas atbalstu. Ši publikacija atspoguļo vienigi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildibu par taja ietvertas informacijas jebkuru iespejamo izlietojumu.