Skills in Metal and Electro Industry-Sk

Zručnosti v strojárskom a elektrotechnickom primeysle

ERASMUS+ PROGRAM

Sector Skills Alliance

Referenčné č.:  554370-EEP-1-2014-1-SI-EPPKA2-SSA

 


TRVANIE PROJEKTU: November 2014 – Október 2017

Vzhľadom k rýchlemu rozvoju technológií a vedomostí, európske spoločnosti v strojárskom a elektrotechnickom sektore zisťujú, že je stále zložitejšie nájsť kvalifikovanú pracovnú silu, ktorá by mohla splniť požiadavky ich výrobných procesov. Neaktuálne vzdelávacie systémy a nedostatok flexibility v školstve prispieva k rozširovaniu medzier medzi úrovňou absolventov a požiadavkami priemyslu

Na druhej strane pracovníci čelia problému, ako udržať krok s neustále sa meniacimi požiadavkami priemyslu tak, aby ostali zamestnateľní, konkurencieschopní a produktívni. Je zrejmé, že ak chceme reindustrializovať Európu, bude potrebné prijať rozsiahle opatrenia, aby zamestnanci spĺňali požiadavky trhu.

Projekt SkillME je navrhnutý ako reakcia na tieto potreby. Hlavným cielom projektu je identifikovat základné chýbajúce zrucnosti v elektrotechnickom a strojárskom priemysle, vytvorit štyri osnovy, ktoré vyplnia chýbajúce medzery a natrvalo sa zaclenia do osnov vzdelávacích inštitúcií v spolupracujúcich krajinách na projekte a po celej Európe.

Medzi ciele projektu patrí aj:

  • Aktualizovať potrebné zručnosti, poukázať na nové zručnosti potrebné pre nové pracovné pozície, zvýšiť možnosť zamestnať sa
  • Podporiť mobilitu pracovnej sily v rámci EÚ
  • Skvalitniť a zefektívniť odborné vzdelávanie
  • Podporiť spoluprácu medzi členskými krajinami EÚ
  • Flexikurita - rovnováha medzi pružným pracovným trhom a sociálnym zabezpečením s cieľom podporiť aktívne správanie sa občanov
  • Prispôsobiť zručnosti potrebám trhu práce
  • Lepšie pripraviť mladých ľudí pre trh práce

 

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia reprezentuje výlucne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékolvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii.