Skills in Metal and Electro Industry-Sk

Výstupy projektu

 

 

Projektové učebné materiály na stiahnutie

Materiály pokrývajú vzdelávacie jednotky a výsledky, učebné materiály a hodnotiace dokumenty pre každú konkrétnu zručnosť. Učebné osnovy boli navrhnuté v súlade s princípmi EQAVET, EQF a ECVET , ktoré schvaľujú prístup vzdelávacích výstupov a majú slúžiť ako referenčné rámce na zvýšenie kvality, flexibility, transparentnosti a zrozumiteľnosti kvalifikácií OVP v Európe.

 

     

 

Kurz: Kompozitné materiály

Kompozitné materiály – Vzdelávací program

Kompozitné materiály – Učebný materiál

Kompozitné materiály – Hodnotenie

 

Kurz: Systémy strojového videnia

Systémy strojového videnia – Vzdelávací program

Systémy strojového videnia – Učebný materiál

Systémy strojového videnia – Hodnotenie

 

Kurz: CAD/CAM

CAD/CAM – Vzdelávací program

CAD/CAM – Učebný materiál

CAD/CAM – Hodnotenie

 

Kurz: Čítanie technickej dokumentácie – Elektrotechnika

Čítanie technickej dokumentácie (El.) – Vzdelávací program

Čítanie technickej dokumentácie (El.) – Učebný materiál

Čítanie technickej dokumentácie (El.) – Hodnotenie

 

Kurz: Čítanie technickej dokumentácie – Strojárstvo

Čítanie technickej dokumentácie (St.) – Vzdelávací program

Čítanie technickej dokumentácie (St.) – Učebný materiál

Čítanie technickej dokumentácie (St.) – Hodnotenie


 

PODMIENKY POUŽÍVANIA PROJEKTOVÝCH UČEBNÝCH MATERIÁLOV:

V súlade s Dohodou o práve duševného vlastníctva na používanie materiálov skillME po ukončení projektu "Zručnosti v strojárskom a elektrotechnickom priemysle - skillME" podpísanej 20. novembra 2015 všetkými partnermi skillME, používanie, reprodukcia, distribúcia a verejné využitie na vzdelávacie, vyučovacie, vzdelávacie a výskumné účely ktoréhokoľvek z materiálov alebo ich častí tretími stranami je slobodné a bezplatné za predpokladu, že tretie strany sú povinné:

a) vždy uviesť úplný odkaz na zdroj materiálov (názov projektu a logo projektu, ak je to možné),

b) vždy uviesť, že projekt skillME bol financovaný v rámci programu Erasmus+ Európskej komisie.

 

General report on findings on skill gaps research (ENG)

V prvej fáze projektu partneri analyzovali  existujúce dáta v oblasti skúmania medzier v zručnostiach aby získali prehľad o rozsahu problematiky a  určenia východiskového bodu pre ďalšie aktivity. Zistenia sa ďalej využívali a upresňovali v rámci cieľových skupín a pohovorov so strojárskymi a elektrotechnickými spoločnosťami zo zúčastnených  krajín. Výsledky nám dali jasný obraz o najvyhľadávanejších kompetenciách a najzávažnejších medzerách v zručnostiach v strojárskom a elektrotechnickom priemysle dneška.

 

Alliance Founding Document: Alliance for Advancement of Vet in Metal and Electro Industry (ENG)

Cieľom Aliancie bude šíriť a zhodnocovať výsledky projektu, vytvoriť akčný plán na akreditáciu vytvorených osnov vo všetkých štyroch zúčastnených krajinách, posilniť spoluprácu a výmenu informácií o medzerách v zručnostiach a pokryť budúce potreby na trhu práce na národnej a nadnárodnej úrovni.