Zapri

Arhiv: #koronainfo: Sprejet Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT)

Državni zbor Republike Slovenije je v sredo, 7. julija 2021, sprejel Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT). ZIUPGT začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Pravna služba GZS je pripravila kratek pregled in povzetek ukrepov, pomembnih za gospodarstvo.

1. Spremembe in dopolnitve Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) (2. člen)
Podaljšanje finančnih spodbud na podlagi programa finančnih spodbud COVID-1 iz 36. člena Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) do 31. decembra 2021. Ukrepi se lahko izvajajo šele po odobritvi s strani Evropske komisije.

2. Spremembe in dopolnitve Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) (3. – 6. člen)
Pri vračilu pomoči v obliki povračila dela nekritih fiksnih stroškov in način ugotavljanja upravičenosti do pomoči iz 112. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) se določitev roka za predložitev izjave o vračilu pomoči v obliki nekritih fiksnih stroškov določi do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2021 oziroma za obdobje, ki vključuje podatke za obdobje drugega polletja 2021, oziroma do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 2021.

Finančno nadomestilo se dodeli v obliki pavšala glede na hektar zemljišča oziroma glave velike živine glede na povprečje zadnjih treh let, pri dopolnilnih dejavnostih na kmetiji pa glede na izpad dohodka v upravičenem obdobju: Finančno nadomestilo se dodeli v skladu s Sporočilom Komisije Začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podpor gospodarstvu ob izbruhu COVID-19.
Podaljšanje roka znižanje cen zakupnin kmetijskih zemljišč v upravljanju Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije in brezplačnega zakupa zaraščenih zemljišč v lasti Republike Slovenije do 31. decembra 2021.

3. Zakon o dajatvah za motorna vozila (7. člen)

Podaljšanje roka obveznosti plačila za odjavljeno vozilo iz Zakon o dajatvah za motorna vozila (Uradni list RS, št. 54/17) iz enega leta na dve leti.

4. Dopolnitev Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (8. člen)

Sprememba, ki jo prinaša ta zakon je tudi to, da se vpis v Poslovni register Slovenije, vpis v register nastanitvenih obratov in opravljanje dejavnosti veže na dan unovčitve turističnega bona iz Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20 in spremembe) in ne na leto 2020.

5. Zakon o trgovini (9. člen)

Sprostitev omejitev obratovalnega časa prodajaln na letališčih, turistično informacijskih centrih in muzejih do 31. decembra 2021.

6. Zakon o vodah (10. člen)

Sprememba porabe sredstev Sklada za vode na način, da se ta lahko uporabijo tudi za financiranje izvajanja javne službe iz 161. člena Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 in spremembe). Ukrep se izvaja v obdobju do 31. decembra 2021.

7. Zakon o rudarstvu (11. člen)

Podaljšanje obstoječih koncesijskih pogodb po Zakonu o rudarstvu (Uradni list RS, št. 14/14 in spremembe) v letu 2021 ali v letu 2022 za 18 mesecev. Koncesionarji morajo predlog vložiti najpozneje v roku enega meseca od uveljavitve PKP9. V kolikor koncesionarji to ne storijo, se jim rudarska pravica in koncesijsko razmerje ne podaljšata in prenehata v skladu z veljavno koncesijsko pogodbo.

8. Zakon o davku na dodano vrednost (12. člen)

Začasna oprostitev plačila DDV, s pravico do odbitka DDV od 1. maja 2021 do 31. decembra 2021 za dobave zaščitne in medicinske opreme s seznama blaga, potrebnega za spopadanje s posledicami epidemije COVID, ki je namenjena za brezplačno razdeljevanje osebam, ki jih je prizadela epidemija, so temu izbruhu izpostavljene ali se z njimi spopadajo. Blago mora biti dobavljeno državnemu organu ali organizaciji, organu lokalne skupnosti, drugi osebi javnega prava ali drugi organizaciji, ki se po predpisih šteje za dobrodelno organizacijo, ali je blago dobavljeno za račun teh organov in organizacij ali blago iz druge države članice Evropske unije pridobi druga oseba za račun teh organov in organizacij.

9. Zakon o osebni izkaznici (13. člen)

Podaljšanje uporabe osebnih izkaznic, ki so potekle 29. marca 2020 do konca leta oziroma do 31. decembra 2021, vendar le, če oseba v tem času ni spremenil na osebni izkaznici vpisanega osebnega imena, prebivališča, datuma rojstva ali EMŠO, če mu ni prenehalo državljanstvo RS in če fotografija na osebni izkaznici še izkazuje njegovo pravo podobo.

10. Povračilo nadomestila plače za skrajšani polni delovni čas (14. – 26. člen)

Možnost odreditve dela s skrajšanim delovnim časom tistim delavcem, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas in določitev pogojev za uveljavitev delnega povračila nadomestila plače. Odreditev dela s skrajšanim delovnim časom je mogoča od 1. julija do 30. septembra 2021. Vlada lahko ukrep podaljša enkrat, za največ tri mesece, vendar ne dlje kot do 31. decembra 2021. Omenjenega ukrepa ni mogoče uporabiti pri delavcih, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom na podlagi posebnih predpisov. Delodajalec uveljavlja pravico do pravico do delnega povračila nadomestil plače z vlogo, ki jo vloži v elektronski obliki pri ZRSZ. Višina delnega povračila nadomestila plače znaša 80 odstotkov nadomestila plače. Nadzor nad dodelitvijo in izplačevanjem povračila nadomestil plač izvaja ZRSZ.

Pravico do delnega povračila nadomestila plače lahko uveljavlja delodajalec, ki:

  • je pravna ali fizična oseba, ki je bila v Poslovni register Slovenije vpisana pred 31. decembrom 2020 ter zaposluje delavce na podlagi pogodbe o zaposlitvi za polni delovni čas, oziroma fizična oseba, ki opravlja kmetijsko dejavnost in je bila najpozneje na dan 31. december 2020 vpisana v Register kmetijskih gospodarstev, in
  • po njegovi oceni najmanj 10 odstotkov zaposlenim mesečno ne more zagotavljati najmanj 90 odstotkov dela in
  • mu je s predpisom Vlade omejeno ali onemogočeno opravljanje gospodarske dejavnosti.

Fotogalerija