Inovativna Slovenija

 

START CIRCLES

 Supporting TrAnsition from lineaR To CIRCuLar valuE chainS / Podpora za prehod iz linearnih v krožne vrednostne verige

Krožno gospodarstvo (s številnimi novimi direktivami) pred podjetja postavlja nove izzive. Več pozornosti kot doslej bo potrebno posvetiti uporabi recikliranih oziroma predelanih materialov. Potrebne bodo inovacije in nove tehnologije za izboljšanje postopkov reciklaže in predelave materialov s povečanjem snovnega izplena teh postopkov. V programskem območju so opazne velike regionalne razlike v zmožnostih inoviranja in prav MSP manjkajo ključni partnerji v podporo inovacijam. Projektno območje ponuja dobre pogoje za skupno reševanje teh problemov. V programskem območju so v mednarodno tokove vpete R&R institucije na področju materialov (polimeri, les). Obstaja tudi jasna (politična) zaveza k trajnosti.

Glavni cilj projekta je povečanje inovativnosti MSPjev na področju trajnostnega razvoja in učinkovite rabe virov na programskem območju. START CIRCLES bo izboljšal dostop MSP do informacij, aktivnosti in podpornih inovacijskih partnerjev ter krepil in spremljal sodelovanje med MSP in R&R partnerji.

Glavni rezultat projekta je trajnostno vključevanje MSP v čezmejne inovacijske mreže in verige vrednosti, ki nudijo podporo krožnemu gospodarstva, in s tem povečanje inovativnosti podjetij ter oblikovanje novih izdelkov/materialov.
START CIRCLES je bil oblikovan z vidika MSP in R&R organizacij in njihovih potreb, da bi lahko spremljali MSP od začetka inovacijskega sodelovanja do uvedbe novega izdelka na trg ter za posamezne faze ponudili nove in trajnostno naravnane podporne storitve.

Sledeči pristopi so v projektu novi/inovativni:

  • dokumentiranje in uporaba R&R znanj za spodbujanje krožnega gospodarstva
  • nove oblike sodelovanja, še posebej oblikovanja vrednostnih verig, ki nudijo podporo krožnemu gospodarstvu (izobraževanje mediatorjev)
  • spremljanje MSP pri sodelovanju s RR
  • podpora pri uvedbi novih izdelkov na podlagi novih poslovnih modelov
  • priporočilo politikam na novo temo: poslovni modeli za krožno gospodarstvo
     
     

Newsletter:

  1. START CIRCLES Newsletter 1