Zapri

Uredba o odpadni električni in elektronski opremi

Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)

Uredba o odpadni električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/15, 47/16, 72/18, 84/18 – ZIURKOE, 108/20 in 44/22 – ZVO-2) (v nadaljnjem besedilu: Uredba)  v slovenski pravni red prenaša določila Direktive 2012/19/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) (UL L št. 197 z dne 24. 7. 2012, str. 38), zadnjič spremenjeno z Direktivo (EU) 2018/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi direktiv 2000/53/ES o izrabljenih vozilih, 2006/66/ES o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih ter 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (UL L št. 150 z dne 14. 6. 2018, str. 93), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2012/19/EU) in Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/290 z dne 19. februarja 2019 o vzpostavitvi formata za registracijo in poročanje v register za proizvajalce električne in elektronske opreme (UL L št. 48 z dne 20. 2. 2019, str. 6; v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba 2019/290/EU). 

Ta uredba z namenom prispevanja k trajnostnemu razvoju določa preprečevanje ali zmanjševanje škodljivih vplivov nastajanja odpadne električne in elektronske opreme (v nadaljnjem besedilu: EEO) ter ravnanja z njo zaradi varstva okolja in varovanja človekovega zdravja ter zmanjševanja celotnega vpliva uporabe naravnih virov in izboljšanja učinkovitosti njihove uporabe.  


EEO je oprema, ki za svoje pravilno delovanje potrebuje električni tok ali elektromagnetno polje, in oprema za proizvodnjo, prenos in merjenje toka in polj, ter je načrtovana za uporabo za napetostni razred, ki ne presega 1000 voltov za izmenični tok in 1500 voltov za enosmerni tok. 

Določbe te uredbe se uporabljajo za EEO, ki je navedena v prilogi 1 te uredbe, za uvrščanje EEO pa se uporablja okvirni seznam EEO iz točke b priloge 1 te uredbe.