Zapri

Pravilnik o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi

Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS)

 

Pravilnik o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi omejuje uporabo nekaterih nevarnih snovi v EEO. Trenutno se omejuje uporabo desetih snovi: svinec, kadmij, živo srebro, šestvalentni krom, polibromirani bifenili (PBB) in polibromirani difenil etri (PBDE), bis(2-etilheksil) ftalat (DEHP), butil benzil ftalat (BBP) , dibutil ftalat (DBP) in diizobutil ftalat (DIBP).

Kategorije EEO, ki jih zajema ta direktiva so:
1. veliki gospodinjski aparati,
2. mali gospodinjski aparati,
3. oprema za IT in telekomunikacije,
4. oprema za zabavno elektroniko,
5. oprema za razsvetljavo,
6. električna in elektronska orodja,
7. igrače, oprema za prosti čas in šport,
8. medicinski pripomočki,
9. instrumenti za spremljanje in nadzor vključno z instrumenti za spremljanje in nadzor za industrijsko uporabo,
10. avtomati,
11. druga EEO, ki ni zajeta v nobeni od zgornjih kategorij.

Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za naslednje vrste ali skupine EEO:

1. ki se uporablja za zaščito bistvenih interesov javne ali nacionalne varnosti Republike Slovenije, vključno z orožjem, strelivom in vojnim materialom, namenjenim za izrecno vojaške namene,
2. ki je namenjena za uporabo v vesolju,
3. ki je oblikovana specifično kot del druge opreme, ki je izvzeta ali ne spada v področje uporabe tega pravilnika in ki jo je mogoče zamenjati le z enako, posebej oblikovano opremo,
4. ki je posebej oblikovana za raziskave in razvoj ter je na voljo le na podlagi izmenjave med podjetji,
5. za velika nepremična industrijska orodja, velike nepremične naprave, potniška ali tovorna prevozna sredstva, razen nehomologiranih dvokolesnih vozil,
6. za necestne premične stroje, ki so na voljo izključno profesionalnim uporabnikom,
7. za aktivne medicinske pripomočke za vsaditev,
8. za fotovoltaične panelne plošče, namenjene uporabi v sistemu, ki ga za stalno uporabo na vnaprej določenem mestu oblikujejo, sestavijo in namestijo strokovnjaki, da bi proizvajal energijo iz sončne svetlobe za javne, poslovne, industrijske ali zasebne namene,
9. orgle.

Ta pravilnik se uporablja brez poseganja v predpise glede varnosti in zdravja ter kemikalij, ali v predpise glede ravnanja z odpadki.

V Prilogi II Direktive 2011/65/EU so navedene omejene snovi in njihove največje dovoljene vrednosti masnih koncentracij v homogenih materialih. Tako EEO, kabli in rezervni deli za popravilo, ponovno uporabo, posodabljanje funkcij delovanja ali povečanje zmogljivosti, ki jih gospodarski subjekti dajejo na trg v Republiki Sloveniji, v homogenih materialih ne smejo vsebovati snovi večjih masnih koncentracij in sicer:

-          svinec (0,1 %),
-          živo srebro (0,1 %),
-          kadmij (0,01%),
-          šestvalentni krom (0,1 %),
-          polibromirani bifenili (PBB) (0,1 %),
-          polibromirani difeniletri (PBDE) (0,1 %),
-          di(2-etilheksil) ftalat (DEHP) (0,1 %),
-          benzil butil ftalat (BBP) (0,1 %),
-          dibutil ftalat (DBP) (0,1 %),
-          diizobutil ftalat (DIBP) (0,1 %).
-          Omejitev DEHP, BBP, DBP in DIBP se za medicinske pripomočke, vključno z in vitro medicinskimi pripomočki, ter instrumente za spremljanje in nadzor, vključno z instrumenti za spremljanje in nadzor za industrijsko uporabo, uporablja od 22. julija 2021.
-          Omejitev DEHP, BBP, DBP in DIBP se ne uporablja za kable ali rezervne dele za popravilo, ponovno uporabo, nadgradnjo funkcij ali nadgradnjo zmogljivosti EEO, dane na trg pred 22. julijem 2019, in medicinskih pripomočkov, vključno z in vitro medicinskimi pripomočki, ter instrumentov za spremljanje in nadzor, vključno z instrumenti za spremljanje in nadzor za industrijsko uporabo, danih na trg pred 22. julijem 2021.
-          Omejitev DEHP, BBP in DBP se ne uporablja za igrače, za katere že velja omejitev za DEHP, BBP in DBP na podlagi vnosa 51 v Prilogi XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006.

Nekaj izjem je navedenih v drugem odstavku 4. člena pravilnika.


Proizvajalec 
mora pred dajanjem EEO na trg izvesti naslednje postopke in zagotoviti da:
-         da je bila EEO, ki jo dajo na trg, načrtovana in izdelana v skladu z omejitvami navedenih nevarnih snovi,
-         izvesti postopek notranjega nadzora proizvodnje, ali za njegovo izvedbo pooblastiti tretjo osebo, in izdelati zahtevano tehnično dokumentacijo;
-         če EEO izpolnjuje veljavne zahteve, morajo pripraviti izjavo EU o skladnosti in na končni proizvod pritrditi oznako CE. Kadar druga veljavna zakonodaja zahteva uporabo vsaj enako strogega postopka ocenjevanja skladnosti, lahko proizvajalci skladnost z zahtevami iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika dokažejo v okviru tega postopka in pripravijo eno tehnično dokumentacijo.

-          hraniti tehnično dokumentacijo in izjavo EU o skladnosti še deset let po tem, ko je bila EEO dana na trg.
-          izvajati postopke za ohranjanje skladnosti proizvodne serije, pri čemer morajo upoštevati spremembe pri oblikovanju proizvoda ali njegovih lastnosti ter spremembe harmoniziranih standardov ali tehničnih specifikacij glede skladnosti EEO.
-          voditi register neustrezne EEO in njenega odpoklica ter o tem obveščati distributerje.
-          na EEO navesti vrsto, serijo ali serijsko številko ali kateri koli drugi identifikacijski element, ali, kadar velikost ali narava EEO tega ne dopušča, te podatke navesti na embalaži ali v dokumentaciji, ki spremlja EEO.
-          na EEO navesti svoje ime, registrirano trgovsko ime ali registrirano blagovno znamko in naslov, na katerem so dosegljivi glede informacij o EEO. Kadar to ni mogoče, lahko te podatke navedejo na embalaži ali spremni listini EEO. V naslovu mora biti naveden center za stike, kjer je proizvajalec dosegljiv. Kadar za posamezne skupine EEO drugi veljavni predpisi predpisujejo vsaj enako stroge določbe o označevanju imena in naslova proizvajalca, se za njeno označevanje uporabljajo določbe teh predpisov.
-          V primeru domneve, da EEO, ki so jo dali na trg, ni v skladu s tem pravilnikom, morajo nemudoma izvesti korektivne ukrepe, da zagotovijo skladnost EEO ali pa jo, če je to potrebno, umakniti ali odpoklicati. O teh ukrepih morajo takoj obvestiti Urad Republike Slovenije za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ) in mu predložiti informacije, zlasti o neskladnostih in sprejetih korektivnih ukrepih.
-          na podlagi utemeljene zahteve pristojnega organa posredovati vse informacije in dokumentacijo za dokazovanje skladnosti EEO s tem pravilnikom, Na zahtevo pristojnega organa morajo sodelovati pri vsaki dejavnosti, katere cilj je zagotoviti skladnost EEO, ki so jih dali na trg, s tem pravilnikom.

Proizvajalci lahko s pisnim pooblastilom imenujejo pooblaščenega zastopnika in mu dodeli nekatere naloge, kot je določeno v pooblastilu, najmanj pa lahko:

-    za inšpektorje, pristojne za kemikalije, ima na voljo izjavo EU o skladnosti in tehnično dokumentacijo deset let po tem, ko je bila EEO dana na trg,

-    na podlagi utemeljene zahteve pristojnega organa predloži vse informacije in dokumentacijo, potrebne za dokazovanje skladnosti EEO s tem pravilnikom,

-    na zahtevo pristojnega organa v okviru svojih pooblastil sodeluje pri vseh dejavnostih, katerih cilj je zagotoviti skladnost EEO s tem pravilnikom.

Proizvajalci na pooblaščenega zastopnika ne morejo prenesti obveznosti zagotavljanja, da je bila EEO, ki jo dajo na trg, načrtovana in izdelana v skladu z omejitvami navedenih nevarnih snovi.


Uvoznik ima podobne dolžnosti kot proizvajalec, saj mora zagotoviti da:
          je EEO, ki jo dajejo na trg v skladu s tem pravilnikom,
-          zagotoviti, da je proizvajalec izvedel ustrezen postopek ugotavljanja skladnosti in pripravil tehnično dokumentacijo. Zagotoviti morajo, da ima EEO oznako CE, da je opremljena z zahtevanimi dokumenti, ter da je proizvajalec spoštoval zahteve tega pravilnika.
-          Če meni ali upravičeno domneva, da EEO ni v skladu z omejitvami tega pravilnika, lahko da EEO na trg šele po tem, ko so neskladja odpravljena. O izvedenih ukrepih mora obvestiti proizvajalca in pristojni organ.
       na EEO navesti svoje ime, registrirano trgovsko ime ali registrirano blagovno znamko in naslov, na katerem je dosegljiv glede informacij o EEO. Kadar to ni mogoče, lahko podatke iz prejšnjega stavka navedejo na embalaži ali spremni listini EEO.
-          voditi register neustrezne EEO in njenega odpoklica ter o tem obveščati distributerje. Kadar za posamezne skupine EEO drugi veljavni predpisi predpisujejo vsaj enako stroge določbe o označevanju imena in naslova proizvajalca, se za njeno označevanje uporabljajo določbe teh predpisov.
-          Če ugotovi, da EEO, ki so jo dali na trg, ni v skladu s tem pravilnikom, morajo nemudoma izvesti korektivne ukrepe, da zagotovijo skladnost EEO, ali pa jo, če je to potrebno, umakniti ali odpoklicati. O tem morajo obvestiti pristojni organ in mu predložiti informacije, zlasti o neskladnostih in sprejetih korektivnih ukrepih.
-          hraniti izvod izjave EU o skladnosti deset let po tem, ko je bila EEO dana na trg, ter jo na zahtevo predložiti inšpektorjem, pristojnim za kemikalije.
-          Na podlagi utemeljene zahteve pristojnega organa ali inšpektorjev, pristojnih za kemikalije, morajo posredovati vse informacije in dokumentacijo, potrebne za dokazovanje skladnosti EEO s tem pravilnikom. Na zahtevo pristojnega organa morajo sodelovati pri vsaki dejavnosti, katere cilj je zagotoviti skladnost EEO, ki so jih dali na trg, s tem pravilnikom.Za distributerje veljajo manj stroge zahteve in sicer:
-          Skrbeti morajo, da ima EEO, katere dostopnost omogočajo na trgu, oznako CE in da je opremljena z zahtevanimi dokumenti v jeziku, ki ga potrošniki in drugi končni uporabniki brez težav razumejo, ter da sta proizvajalec in uvoznik ravnala v skladu z zahtevami iz sedmega in osmega odstavka 6. člena tega pravilnika ter četrtega odstavka prejšnjega člena.
-          Kadar distributer meni ali upravičeno domneva, da EEO ni v skladu s tem pravilnikom, lahko omogoči dostopnost EEO na trgu šele po tem, ko so neskladja odpravljena, ter o tem obvesti proizvajalca ali uvoznika in inšpekcijo, pristojno za kemikalije.
-          Distributerji, ki menijo ali upravičeno domnevajo, da EEO, katere dostopnost omogočajo na trgu, ni v skladu s tem pravilnikom, morajo izvesti potrebne korektivne ukrepe, s katerimi se doseže skladnost EEO, ali pa jo, če je to potrebno, umaknejo ali odpokličejo. O tem takoj obvestijo pristojni organ in mu predložijo informacije, zlasti o neskladnostih in sprejetih korektivnih ukrepih.
-          Na podlagi utemeljene zahteve pristojnega organa morajo distributerji posredovati vse informacije in dokumentacijo, potrebne za dokazovanje skladnosti EEO s tem pravilnikom in z njim na njegovo zahtevo sodelovati pri vsaki dejavnosti, katere cilj je zagotoviti skladnost EEO, katere dostopnost na trg so omogočili, s tem pravilnikom.Če uvoznik ali distributer da na trg EEO pod svojim imenom ali blagovno znamko, ali spremeni EEO, ki je že na trgu, na način, ki lahko vpliva na izpolnjevanje veljavnih zahtev, se za namene tega pravilnika obravnava kot proizvajalec in zanj veljajo obveznosti proizvajalca iz 6. člena tega pravilnika.

 

Gospodarski subjekti morajo na zahtevo inšpekcije, pristojne za kemikalije, za obdobje desetih let po tem, ko je bila EEO dana na trg, posredovati podatke o:

-        vsakem gospodarskem subjektu, ki jim je dobavil EEO;

-        vsakem gospodarskem subjektu, ki so mu dobavili EEO.

Oznaka CE mora biti vidno, čitljivo in neizbrisno nameščena na dokončano EEO ali na njeno tablico s podatki. Če to ni mogoče ali je to upravičeno zaradi narave EEO, se oznaka namesti na embalažo in na dokumente, ki spremljajo EEO. Oznaka CE mora biti nameščena, preden je EEO dana na trg.

Če ni dokazov o nasprotnem, se šteje, da je EEO, ki je opremljena z oznako CE, v skladu s tem pravilnikom.

Za materiale, komponente in EEO, ki so opravili preskuse ali meritve za ugotavljanje skladnosti s pogoji iz 4. člena tega pravilnika, ali ki so bili ocenjeni v skladu s harmoniziranimi standardi, se domneva, da so v skladu z zahtevami tega pravilnika.