Pomembne informacije

MDDSZ: UREDITEV SUBVENCIONIRANJA MINIMALNE PLAČE V NOVEM INTERVENTNEM ZAKONU, PREDVSEM V POVEZAVI Z UVELJAVLJANJEM TE PRAVICE IN PREDVIDENIMI GLOBAMI V PRIMERU ODPOVEDI POGODBE O ZAPOSLITVI IZ POSLOVNEGA RAZLOGA (3.3.2021)

Delodajalec mora za pridobitev subvencije preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: FURS) predložiti izjavo, s katero izjavlja, da je zaposlenemu obračunal in izplačal plačo iz petega odstavka 29. člen PKP8 ter podatke, iz katerih izhaja upravičenost do subvencije, najpozneje do konca meseca za subvencijo za pretekli mesec, vendar najpozneje do konca julija 2021, pri čemer bo izjava na eDavkih na voljo najpozneje do 20. marca 2021. O dejanski možnosti oddaje izjave bo FURS obvestil zavezance na svoji spletni strani. MDDSZ navaja, da  upoštevaje navedeno delodajalec lahko vlaga izjave, s katerimi uveljavlja subvencijo minimalne plače za posamezni mesec, vse do skrajnega roka, torej do 31. julija 2021. Vlogo bo moral delodajalec sicer vlagati za vsak mesec posebej, saj  na enem obrazcu ne bo mogoče uveljavljati subvencije za več mesecev hkrati, lahko pa bo oddal izjave tudi za vse mesece naenkrat. Več...

Ministrstvo za finance je objavilo pravilnik, ki ureja vračanje korona pomoči glede na upad prihodkov, kot je to določil PKP7. (26.2.2021) Povezava do pravilnika

MDDSZ: Pojasnilo v zvezi s tretjim odstavkom 44. člena Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (22.2.2021)

MDDSZ je podal pojasnilo v zvezi s tretjim odstavkom 44. člena Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (12.2.2021). Tretji odstavek 44. člena ZDUOP določa, da je za čas, ko je delodajalcu zaradi epidemije COVID-19 s predpisi opravljanje gospodarske dejavnosti onemogočeno, v povračilo nadomestila plače, ki ga krije Republika Slovenija, vključeno nadomestilo plače z vsemi davki in prispevki delodajalca (bruto II). Več...

MDDSZ: POJASNILO 19. ČLENA #PKP8 (18.2.2021)

19. člen ZDUOP (PKP8) ureja prepoved izplačila dobička, nagrad za poslovno uspešnost, (…) v primeru koriščenja ukrepa skrajšanega delovnega časa v letu 2021. V obrazložitvi predloga zakona je bilo »nerodno« zapisano, da se je zaradi podaljšanja ukrepa delnega subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa obveznost seznanitve FURS o izplačilu dobička, nakupih lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačilu nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, z navedenim členom vzpostavila tudi za leto 2021. To je povzročilo skrb pri nekaterih delodajalcih, da se je omenjena prepoved podaljšala še v leto 2021. MDDSZ je potrdil naše razumevanje, da prepoved iz ZDUOP (PKP8) velja zgolj za delodajalce, ki so subvencijo za skrajšanje polnega delovnega časa prejemali tudi v letu 2021. Več...

MDDSZ: POJASNILO V ZVEZI Z VIŠINO DELNEGA POVRAČILA NADOMESTILA PLAČE DELAVCEM NA ZAČASNEM ČAKANJU NA DELO (12.2.2021)

ZDUOP v členih od 39 do 53 ureja začasni ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo, pri čemer se v 44. členu določa višino delnega povračila nadomestila plače. Tretji odstavek 44. člena ZDUOP določa, da je za čas, ko je delodajalcu zaradi epidemije COVID-19 s predpisi opravljanje gospodarske dejavnosti onemogočeno, v primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena v povračilo nadomestila plače, ki ga krije Republika Slovenija, vključeno nadomestilo plače z vsemi davki in prispevki delodajalca (bruto II) in ne zgolj nadomestilo plače in prispevki za vsa socialna zavarovanja (bruto I).

Navedeno pomeni, da je tudi v primeru iz tretjega odstavka 44. člena višina povračila izplačanega nadomestila plače navzgor omejena z višino povprečne plače v Republiki Sloveniji za mesec oktober 2020, saj omenjena določba uzakonja zgolj možnost, da ko je opravljanje dejavnosti onemogočeno s predpisi, delodajalec dobi povrnjene tudi prispevke delodajalca (bruto II). Več https://www.gov.si/novice/2021-02-12-pojasnilo-v-zvezi-s-tretjim-odstavkom-44-clena-zakona-o-dodatnih-ukrepih-za-omilitev-posledic-covid-19/

ZZZS: PONOVNA UVELJAVITEV PRAVICE DO KRATKOTRAJNE ODSOTNOSTI S PKP 8 IN POPRAVEK INFORMACIJE GLEDE NEVŠTEVANJE DODATKOV ZARADI EPIDEMIJE COVID V OSNOVO ZA NADOMESTILA PLAČ V BREME OZZ (5.2.2021)

 1. PRAVICA DO KRATKOTRAJNE ODSOTNOSTI
  S 31. členom Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP), ki je bil dne 4.2.2021 objavljen v Uradnem listu RS št. 15/21, se za obdobje od 5.2.2021 do 31.12.2021ponovno uvaja pravica do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni na enak način kot je bilo to urejeno v 20. členu Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradnem listu RS, št. 152/20; v nadaljevanju: ZZUOOP) za obdobje od 24.10.2020 do 31.12.2020.
  Za obdobje med 1.1.2021 in 4.2.2021 kratkotrajne odsotnosti ni možno uveljaviti.
  V primeru, da v roku 60 dni od vložitve zahtevka ne prejmete nakazila za vložene zahtevke za refundacijo za razlog 13-bolezen-3 dni, pokličite po telefonu na območno enoto ali izpostavo, ki ste jo označili ob oddaji zahtevka kot prejemnico, in preverite, ali je prejela vaš zahtevek.
  Na spletni strani ZZZS v povezavi: Kratkotrajna odsotnost zaradi bolezni so vse podrobne informacije glede te pravice.
 2. NEVŠTEVANJE DODATKOV ZARADI EPIDEMIJE COVID-19 V OSNOVO ZA NADOMESTILA PLAČ V BREME ZZZS
  Opravičujemo se, da sta v obvestilu z dne 4.2.2021 (ki je dopolnjevalo informacijo z dne 29.1.2021) dve manjši pomanjkljivosti:
 • pri navedbi kriznega dodatka iz 33. člena ZIUZEOP, ki se ne všteva v osnovo, je bila v besedilu in v preglednici navedena napačna VD, pod katero se poroča na REK - pravilna VD je 1190-Dohodek iz delovnega razmerja, ki se ne všteva v davčno osnovo''
 • v preglednici je bila pri VD na REK 1151, ki se všteva v osnovo, pomotoma navedena le dohodninska vrsta dohodka na iREK 1101 (ki se je uporabljala do 31.12.2019), ne pa tudi 1111 (ki se uporablja od 1.1.2020 dalje).

Zbirna preglednica, ki povzema vsa dosedanja navodila in pravila glede osnov v breme OZZ, je ažurirana in je v priponki.

SPREJET #PKP8 - PREGLED KLJUČNIH UKREPOV (5.2.2021)

Državni zbor RS je seji 3. 2. 2021 sprejel Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (PKP8), ki prinaša dodatne ukrepe za ohranitev delovnih mest in pomoč, med drugim podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo ter prevzem dela bremena za dvig minimalne plače s strani države. Pravna služba GZS je pripravila pregled ključnih ukrepov. Zakon je začel veljati 5. februarja. Več...

ZZZS: NEVŠTEVANJE DODATKOV ZARADI EPIDEMIJE COVID V OSNOVO ZA NADOMESTILA PLAČ V BREME OZZ - DOPOLNITEV INFORMACIJE Z DNE 29.1.2021 IN ZBIRNA PREGLEDNICA (5.2.2021)

V primeru, da je osnova za nadomestilo plače v breme OZZ iz leta 2020 ali iz leta 2021, se v to osnovo ne štejejo naslednji dodatki:

a) poročan na REK-1 pod VD 1090-Dohodek, ki se ne všteva v davčno osnovo  (ta VD se sicer nikoli ne šteje v osnovo za nadomestila plače v breme OZZ):

iz PKP 2 - ZIUZEOP - Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20 - http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8190   (in PKP 8)

 • krizni dodatek iz 33. člena  ZIUZEOP (na REK-1 poročan pod VD ''1090–Dohodek, ki se ne všteva v davčno osnovo'', na iREK je znesek v polju A052, v polju A051 pa je izbrana vrsta dohodka 0000)
 1. b) poročani na REK-1 pod VD 1001-Plača in nadomestilo plače:

  iz PKP 5  - ZZUOOP  - Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20–ZIUOPDVE- http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8254
 • delovna uspešnost zaradi izvajanja nacionalnega razpisa za izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev (šifra D028 po Uredbi o enotni metodologiji) iz 35. člena  ZZUOOP,
 • dodatek zaradi začasne razporeditve (šifra C085 po Uredbi o enotni metodologiji) iz 55. člena ZZUOOP,
 • dodatek za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za COVID-19 (šifra C086 po Uredbi o enotni metodologiji) iz 56. člena ZZUOOP,

iz PKP 6 - ZIUOPDVE -  Uradni list RS št. 175/2020 -  http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8272 

 • dodatek za začasno premestitev zaposlenega v Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij (šifra C085 po Uredbi o enotni metodologiji) iz 85. člena  ZIUOPDVE,
 • dodatek za delo v rizičnih razmerah direktorjem v javnem sektorju v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva  (šifra C226 po Uredbi o enotni metodologiji)  iz 125. člena ZIUOPDVE,
 • dodatek za delo v rizičnih razmerah po 11. točki prvega odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18) - šifra C223 po Uredbi o enotni metodologiji. Izvzem tega dodatka iz osnove za nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela je določil 123. člen ZIUOPDVE (za odsotnosti z dela od vključno 28.11.2020 dalje - pojasnilo MJU št. 1002-1397/2020/5 z dne 10.12.2020)

iz PKP 7  - ZIUPOPDVE - Uradni list RS št. 203/2020 -  http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8304   

 • dodatek za nevarnost za javne uslužbence na delovnih mestih plačne skupine J, ki opravljajo delo v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva in so v času epidemije nadpovprečno izpostavljeni tveganju za svoje zdravje oziroma prekomerno obremenjeni zaradi obvladovanja epidemije (šifra C227 po Uredbi o enotni metodologiji) iz 87. člena ZIUPOPDVE.

Navedeno pomeni, da takrat, ko seštevate podatke o plačah in nadomestilih, izplačanih v letu 2020 oz. 2021, ki predstavljajo osnovo za nadomestila v breme OZZ, ne prištejete zgoraj naštetih dodatkov, ne glede na to, v katerem delu leta 2020 oz. 2021 so bili izplačani.

Ob tem še opozarjamo, da to niso povsem identični dodatki, ki so izvzeti iz osnove za dohodnino za 2020 in 2021, ki jih nekateri delodajalci poročate letno FURS-u v datoteki VIRIZV.DAT (pri dohodnini je namreč izvzet nekoliko drugačen nabor dodatkov in le za določene skupine delodajalcev).

Nevštevanje dodatkov v osnovo se upošteva tudi v primeru, ko se bo npr. delavec, ki je prejemal dodatke v letu 2020 pri delodajalcu javnega sektorja, zaposlil  v letu 2021 pri drugem delodajalcu (tudi če je to v gospodarstvu) in bo v letu 2021 zadržan o dela v breme ZZZS. V takem primeru mora ta novi delodajalec pri izračunu bruto osnove za nadomestilo v breme ZZZS, ki predstavlja seštevek plač in nadomestil, izplačanih v letu 2020, upoštevati, da se v osnovo ne seštejejo morebitni našteti dodatki, ki so na podlagi določb PKP izrecno izvzeti iz osnove.

Prosimo vas, da sodelavcem ZZZS, ki obračunavajo nadomestila, ob morebitni preverbi razhajanja s kontrolnimi podatki FURS (v katere lahko na ZZZS vpogledujemo šele ob obdelavi refundacije) pojasnite, da so vzrok razhajanja našteti dodatki - torej da je bil posamezni delavec prejemnik dodatkov, ki se ne vštevajo v osnovo in je zato dejanska osnova za nadomestilo v breme ZZZS nižja od podatka o izplačanih plačah in nadomestilih, ki je razviden iz kontrolnega vpogleda v oddane obrazce iREK-1 (pod vrsto dohodka 1001).

Več...

SESTANKI V ŽIVO - TOLMAČENJE ODLOKA O ZAČASNI DELNI OMEJITVI GIBANJA LJUDI ZARADI PREPREČEVANJA OKUŽB S SARS-COV-2 (2.2.2021)

Direktorat za policijo in druge varnostne vede je posredoval odgovor glede vprašanja organizacije sestankov v živo za več oseb iz različnih podjetij. Kot so sporočili, naj bi delovni procesi potekali nemoteno, seveda ob priporočilih NIJZ, vendar pa naj bi združevanje veljalo le samo za osebe iz iste organizacije, ki so že v vsakodnevnem stiku. To pa ne velja za osebe, ki v tem krogu  niso (vsakodnevni stiki). Zato glede na epidemiološko stanje na območju Republike Slovenije še vedno predlagajo izvedbo sestankov brez osebnih stikov, torej preko aplikacij.

ZZZS: NEVŠTEVANJE DODATKOV ZARADI EPIDEMIJE COVID-19 V OSNOVO ZA NADOMESTILA PLAČ V BREME OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA (29.1.2021)

S tem navodilom ZZZS dopolnjuje dosedanje informacije o nevštevanju dodatkov zaradi epidemije COVID-19 v osnovo za nadomestila plač v breme ZZZS.

V primeru, da je osnova za nadomestilo plače v breme ZZZS iz leta 2020 ali iz leta 2021, se v to osnovo ne štejejo naslednji dodatki:

DODATKI IZ PKP 5  - ZZUOOP  - Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20–ZIUOPDVE - http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8254

 • delovna uspešnost zaradi izvajanja nacionalnega razpisa za izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev (šifra D028 po Uredbi o enotni metodologiji) iz 35. člena  ZZUOOP,
 • dodatek zaradi začasne razporeditve (šifra C085 po Uredbi o enotni metodologiji) iz 55. člena ZZUOOP,
 • dodatek za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za COVID-19 (šifra C086 po Uredbi o enotni metodologiji) iz 56. člena ZZUOOP,

DODATKI IZ PKP 6 - ZIUOPDVE -  Uradni list RS št. 175/2020 -  http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8272 

 • dodatek za začasno premestitev zaposlenega v Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij (šifra C085 po Uredbi o enotni metodologiji) iz 85. člena  ZIUOPDVE,
 • dodatek za delo v rizičnih razmerah direktorjem v javnem sektorju v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva  (šifra C226 po Uredbi o enotni metodologiji)  iz 125. člena ZIUOPDVE,
 • dodatek za delo v rizičnih razmerah po 11. točki prvega odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18) - šifra C223 po Uredbi o enotni metodologiji. Izvzem tega dodatka iz osnove za nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela je določil 123. člen ZIUOPDVE,

DODATKI IZ PKP 7  - ZIUPOPDVE - Uradni list RS št. 203/2020 -  http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8304   

 • dodatek za nevarnost za javne uslužbence na delovnih mestih plačne skupine J, ki opravljajo delo v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva in so v času epidemije nadpovprečno izpostavljeni tveganju za svoje zdravje oziroma prekomerno obremenjeni zaradi obvladovanja epidemije (šifra C227 po Uredbi o enotni metodologiji) iz 87. člena ZIUPOPDVE.

Navedeno pomeni, da takrat, ko se seštevajo podatki o plačah in nadomestilih, izplačanih v letu 2020 oz. 2021, ki predstavljajo osnovo za nadomestila v breme ZZZS, se ne prištejejo zgoraj našteti dodatki (pri tistih delavcih, ki so bili do posameznih dodatkov v skladu z določbami posameznega PKP upravičeni).

Ob tem ZZZS opozarja, da to niso povsem identični dodatki, ki so izvzeti iz osnove za dohodnino za 2020 in 2021, ki se poročajo letno FURS-u v datoteki VIRIZV.DAT (pri dohodnini je namreč izvzet nekoliko drugačen nabor dodatkov in le za določene skupine delodajalcev).

Nevštevanje dodatkov v osnovo se upošteva tudi v primeru, ko se bo npr. delavec, ki je prejemal dodatke v letu 2020 pri delodajalcu javnega sektorja, zaposlil  v letu 2021 pri drugem delodajalcu (tudi če je to v gospodarstvu) in bo v letu 2021 zadržan o dela v breme ZZZS. V takem primeru mora ta novi delodajalec pri izračunu bruto osnove za nadomestilo v breme ZZZS, ki predstavlja seštevek plač in nadomestil, izplačanih v letu 2020, upoštevati, da se v osnovo ne seštejejo morebitni našteti dodatki iz PKP-jev, ki so na podlagi določb PKP izrecno izvzeti iz osnove.

Ker za navedene dodatke na obrazcih REK-1 ni bila uvedena nova vrsta dohodka, ZZZS prosi, da se sodelavcem ZZZS, ki obračunavajo nadomestila, ob morebitni preverbi razhajanja s kontrolnimi podatki FURS (v katere lahko na ZZZS vpogledujemo šele ob obdelavi refundacije) pojasni, da so vzrok razhajanja našteti dodatki (torej da je bil posamezni delavec prejemnik dodatkov iz PKP-jev, ki se ne vštevajo v osnovo in je zato dejanska osnova za nadomestilo v breme ZZZS nižja od podatka o izplačanih plačah in nadomestilih, ki je razviden iz kontrolnega vpogleda v oddane obrazce iREK-1).

PODALJŠAN ZAČASNI OKVIR ZA DRŽAVNO POMOČ, SPREJET ZA PODPORO GOSPODARSTVU OB IZBRUHU KORONAVIRUSA (29.1.2021)

Evropska komisija je začasni okvir za državno pomoč, sprejet za podporo gospodarstvu ob izbruhu koronavirusa, podaljšala do 31. decembra letos. Ob tem je tudi razširila področje njegove uporabe, saj je povišala zgornje meje, ki so v njem določene, in omogočila, da se do konca naslednjega leta nekateri vračljivi instrumenti pretvorijo v neposredna nepovratna sredstva.

Višje zgornje meje pomoči

Ob upoštevanju vztrajne gospodarske negotovosti ter podaljšanih vladnih ukrepov za omejitev gospodarske dejavnosti, s katerimi naj bi se zajezilo širjenje virusa, so se z današnjo spremembo prav tako povišale zgornje meje nekaterih ukrepov podpore, določene v začasnem okviru:

 • Kar zadeva omejene zneske pomoči, dodeljene na podlagi začasnega okvira, so se predhodne zgornje meje na podjetje dejansko podvojile (ob upoštevanju razpoložljivosti podpore de minimis). Nove zgornje meje znašajo 225 000 evrov na podjetje, dejavno na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov (prej 100 000 evrov), 270 000 evrov na podjetje, dejavno v sektorju ribištva in akvakulture (prej 120 000 evrov), in 1,8 milijona evrov na podjetje, dejavno v vseh drugih sektorjih (prej 800 000 evrov). Tako kot prej se lahko ta pomoč kombinira s pomočjo de minimis v višini do 200 000 evrov na podjetje (do 30 000 evrov na podjetje, dejavno v sektorju ribištva in akvakulture, in do 25 000 evrov na podjetje, dejavno v kmetijskem sektorju) v obdobju treh poslovnih let, če so izpolnjene zahteve ustrezne pomoči de minimis.
 • Za podjetja, ki jih je kriza zaradi koronavirusa še posebej prizadela in katerih izguba prometa v upravičenem obdobju znaša vsaj 30 % v primerjavi z istim obdobjem leta 2019, lahko država prispeva k delu fiksnih stroškov podjetij, ki jih ne krijejo njihovi prihodki, v znesku do 10 milijonov evrov na podjetje (prej 3 milijone evrov).

Evropska komisarka za politiko konkurence Margrethe Vestager je dejala: »Ker pandemija koronavirusa traja dlje, kot smo upali, moramo še naprej skrbeti za to, da lahko države članice zagotavljajo potrebno podporo za preživetje podjetij. S tem bomo državam članicam omogočili, da izkoristijo vso prožnost pravil o državni pomoči, hkrati pa omejili izkrivljanja konkurence.«

Celotno sporočilo:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_21_261

Predlog #PKP8: GZS pripravila predloge sprememb (27.1.2021)

Gospodarska zbornica Slovenije je danes na Vlado RS in poslanske skupine naslovila predloge sprememb Predloga zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (#PKP8) v amandmajski obliki. Spremembe pričakuje tako pri subvencioniranju minimalne plače kot pri ukrepih čakanja na delo, skrajšanega delovnega časa ter kratkotrajnih bolniških odsotnosti. Več...

MDDSZ: POSTOPKI PRI TESTIRANJU DELAVCEV NA COVID 19 (13.1.2021)

MDDSZ je na svoji spletni strani objavilo informacije glede (hitrega) testiranja delavcev na prisotnost virusa SARS-CoV-2, ter cepljenja proti virusu.V določenih dejavnostih in delovnih procesih je s predpisi za obvladovanje epidemije predviden posebni presejalni programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 in testiranje posameznih skupin delavcev oziroma testiranje v posebej opredeljenih situacijah. Delodajalci, ki jih neposredno ne zavezujejo interventni predpisi lahko v kolikor je to primerno, strokovno utemeljeno in v vnaprej opredeljenih primerih, v oceni tveganja predvidijo tudi testiranje delavcev na prisotnost virusa. Potrebo po izvajanju in ustrezen način izvajanja testiranja delodajalec ugotovi in sprejme v sodelovanju z izvajalcem medicine dela in strokovnim delavcem za varnost pri delu, tako da je testiranje izvedeno na strokovno sprejemljiv način in s strani usposobljenega zdravstvenega osebja. Več: https://www.gov.si/novice/2021-01-13-postopki-pri-testiranju-delavcev-na-covid-19/

PREDLOG ZAKONA O DODATNIH UKREPIH ZA OMILITEV POSLEDIC COVID-19 (PKP8) – POGLAVITNE REŠITVE PREDLOGA (26.1.2021)

Vlada je seji 25.1.2021 sprejela predlog Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (PKP8), ki prinaša dodatne ukrepe za ohranitev delovnih mest in pomoč, med drugim podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo ter prevzem dela bremena za dvig minimalne plače s strani države. Pravna služba GZS je pripravila pregled poglavitnih rešitev predloga. Več...

V Državnem zboru RS predlog zakona še ni bil obravnavan in še ne velja.

VLADA POTRDILA PREDLOG #PKP8 (25.1.2021)

Vlada je na ponedeljkovi dopisni seji sprejela predlog Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (#PKP8), ki prinaša dodatne ukrepe za ohranitev delovnih mest in pomoč gospodarstvu v zaostrenih razmerah epidemije covida-19, med drugim podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo ter prevzem dela bremena za dvig minimalne plače s strani države. Vlada bo zakon posredovala v sprejetje Državnemu zboru Republike Slovenije po nujnem postopku. Več: https://www.gov.si/novice/2021-01-25-vlada-potrdila-predlog-zakona-o-dodatnih-ukrepih-za-omilitev-posledic-covid-19-pkp8/

MNENJE MDDSZ - ODPRTJE VRTCEV IN ŠOL TER UVELJAVLJANJE ODSOTNOSTI Z DELA ZARADI VIŠJE SILE (25.1.2021)

Glede na okoliščino odpiranja vrtcev in šol na MDDSZ pojasnjujejo, da v primerih, ko bo zagotovljeno varstvo vrtčevskih otrok in se šolanje otrok ne bo več izvajalo na daljavo, na splošno ne bodo več podane okoliščine višje sile zaradi varstva. Odsotnost z dela zaradi višje sile zaradi varstva pa bo možno uveljavljati npr. v regijah, kjer se vrtci in šole še ne bodo odprli, v primeru karantene otroka, v primeru, ko se bo šolanje na daljavo še vedno izvajalo za učence 4. in 5. razreda. Več https://www.gov.si/novice/2021-01-21-odprtje-vrtcev-in-sol-ter-uveljavljanje-odsotnosti-z-dela-zaradi-visje-sile/

SOBIVANJE STARŠEV OB BOLNEM OTROKU - razlog 14-SOBIVANJE
Z 98. členom Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE), ki je bil objavljen v Ur.l. RS št. 175/2020 in je začel veljati 28.11.2020, so bile začasno dopolnjene določbe Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) glede pravice staršev do sobivanja v zdravstvenem zavodu ob bolnem otroku in nadomestila za obdobje od vključno 28.11.2020 do vključno 31.12.2021. S PKP 7, natančneje z 8. členom Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE), pa je bil omenjeni 98. člen ZIUPDVE dopolnjen. Glavna novost je, da se pravica do sobivanja lahko odobri tudi za polnoletno osebo, če ima ta z odločbo Centra za socialno delo priznan status invalida. Zaradi navedene širitve pravice je bilo dopolnjeno potrdilo o sobivanju. Potrdilo sedaj vključuje tudi izjavo zavarovane osebe, ki koristi pravico do nadomestila zaradi sobivanja, s katero ta potrjuje, da so podatki na potrdilu o sobivanju pravilni – starost, če sobiva s polnoletno oseba, da ima ta z odločbo CSD priznan status invalida. Če se v postopku refundacije ali izplačila nadomestila ugotovi, da podatki niso resnični, zavarovana oseba ni upravičena do nadomestila oz. je dolžna nadomestilo vrniti. Spremenjen je tudi način financiranja pravice do sobivanja, in sicer se stroški za financiranje tako storitev prehrane in nastanitve kot tudi nadomestil, zagotavljajo v breme proračuna oz. sredstev EU. Iz tega razloga se v bodoče zahteva, da so obračuni za razlog 14-sobivanje na ločenem zahtevku za refundacijo (ne more biti skupaj z ostalimi razlogi zadržanosti na istem zahtevku). Več: Pravica do sobivanja v zdravstvenem zavodu ob hospitaliziranem otroku

KRIZNI DODATEK: GZS DALA POBUDO ZA SPREMEMBO MNENJA MDDSZ GLEDE UPOŠTEVANJA POSLOVNE USPEŠNOSTI (13.1.2021)

GZS je na ministrstvo za delo naslovila pobudo za spremembo njihovega mnenja glede upoštevanja poslovne uspešnosti kot pogoja za pridobitev pravice do kriznega dodatka po #PKP7. Predlagala je, da se poslovna uspešnost, ugotovljena za določeno obdobje, pri pridobitvi pravice do kriznega dodatka, upošteva v sorazmernih deležih. Več...

MITI IN RESNICE O 21. ČLENU NOVEGA #PKP7 (8.1.2021)

Več...

MF: POJASNILO GLEDE KRIZNEGA DODATKA PO #PKP7 (8.1.2021)

V pomoč državljanom in drugim deležnikom je finančno ministrstvo objavilo pojasnila v zvezi z vprašanji glede kriznega dodatka.

https://www.gov.si/novice/2021-01-08-pojasnila-glede-kriznega-dodatka/

ZRSZ: OPOMNIK O IZTEKU ROKOV (8.1.2021)

1) ČAKANJE NA DELO, BLIŽA SE SKRAJNI ROK ZA ODDAJO VLOG

Delodajalci lahko vlogo za uveljavitev delnega povračila nadomestila plače za delavce, ki so jih napotili na začasno čakanje na delo, oddajo le še do 15. januarja.

15. 1. 2021 je torej skrajni rok za oddajo vlog. To velja tudi za delodajalce, ki bi delavce na primer napotili na čakanje v drugi polovici januarja (do 31. 1. 2021).

2) ČAKANJE NA DELO, IZJAVA PO PKP7

Delodajalci so imeli več vprašanj glede izjave, ki je del vloge po ZIUPOPDVE (poravnani davki, predloženi REK obrazci).

Zavod ob sami obravnavi vlog za delno povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo na podlagi ZIUPOPDVE več ne bo preverjal podatkov FURS o plačanih zapadlih obveznostih iz naslova obveznih dajatev ter o predloženih obračunih davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za zadnjih pet let. Delodajalec namreč v ta namen ob oddaji vloge poda izjavo.

V izogib naknadnim nepotrebnim zapletom ZRZS opozarja na to, da ste pozorni, da imate navedeno ob oddaji vloge urejeno. Zavod bo namreč skladno z zakonom naknadno preverjal pravilnost navedenih izjav v postopkih nadzora.

3) SUBVENCIONIRANJE SKRAJŠANJA POLNEGA DELOVNEGA ČASA, ROKI ZA ODDAJO VLOG

ZRSZ je z uveljavitvijo ZIUPOPDVE 31.12.2020 delodajalcem vnovič omogočil oddajo vlog za subvencioniranje skrajšanja polnega delovnega časa. Delodajalci in vaši sodelavci sprašujejo glede konkretnih skrajnih rokov za oddajo vlog, zato posredujemo podrobnejšo informacijo.

Delodajalci, ki so delavcem odredili delo s skrajšanim polnim delovnim časom s 1.1.2021, vložijo vlogo preko portala za delodajalce na naši spletni strani najkasneje do ponedeljka, 18.1.2021.

Delodajalci, ki so delavcem odredili delo s skrajšanim polnim delovnim časom z 31.12.2020, vložijo vlogo najkasneje do 15.1.2021.

Delodajalci, ki so delavcem odredili delo s skrajšanim polnim delovnim časom med 16. in 30.12.2020, pa vlogo vložijo najkasneje do 14.1.2021.

4) ZDRUŽITEV NOVA KBM D.D. IN ABANKA D.D.

ZRSZ je pred časom že posredoval informaciji, da bo Nova KBM d.d. vsem delodajalcem, ki so komitenti Abanke spremenila številke TRR. NKBM je na pobudo Zavoda RS za zaposlovanje z namenom izplačevanja sredstev po interventnih zakonih (nadomestilo za čas čakanja na delo, subvencije za skrajšan polni delovni čas, povračilo nadomestila za karanteno in višjo silo in druga izplačila na podlagi sklenjenih pogodbah), podaljšala rok prenakazovanja sredstev s starih TRR na nove TRR do 31. 3. 2021. Zato sklepanje aneksov k pogodbam oziroma izdaja nadomestnih sklepov zaradi spremembe TRR v tem času ni potrebna.

Številko novega TRR naj delodajalci čim prej uredijo na AJPES.

#PKP7 SPREJET – PREGLED KLJUČNIH UKREPOV (31.12.2020)

30. decembra 202 je bil v Uradnem listu objavljen Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) oziroma t. i. #PKP7. Zakon je začel veljati 31. decembra 2020. Pravna služba GZS je pripravila pregled ključnih ukrepov po #PKP7. Več...

#PKP7 OBJAVLJEN V URADNEM LISTU (31.12.2020)
Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) oziroma t. i. #PKP7 je bil objavljen v Uradnem listu RS dne 30. decembra 2020. Zakon začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, torej 31. decembra 2020.

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8304

OBJAVE V MEDIJIH GLEDE OPOZORILA FURS (23.12.2020)

V zadnjih dneh smo prejeli veliko klicev zaskrbljenih delodajalcev glede objav v medijih, v katerih so bila povzeta opozorila FURS, da je vlogo v primeru karantene ali višje sile potrebno vložiti vsakih 10 dni.

Pojasnjujemo, da se objave v medijih ne nanašajo na vloge, ki jih za svoje delavce delodajalci vložijo pri Zavodu. Informacija se nanaša le na vloge, o katerih odloča FURS- torej vloge samozaposlenih, družbenikov in kmetov, ki ne morejo opravljati dejavnosti in organizirati opravljanja dejavnosti na domu. 

PREDLOG #PKP7: GZS PODPIRA MOŽNOST ODPOVEDI ZAPOSLITVE OB IZPOLNITVI POGOJEV ZA STAROSTNO UPOKOJITEV (23.12.2020)

Gospodarska zbornica Slovenije je na poslanske skupine in poslance Državnega zbora RS naslovila pismo v podporo 28. členu v predlogu #PKP7, ki omogoča odpoved pogodbe o zaposlitvi delavcu, če izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine. Več...

PREDLOG #PKP7 SPREJET NA VLADI – KLJUČNI UKREPI (21.12.2020)

Vlada je na seji dne 19.12. 2020 sprejela predlog Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 oziroma #PKP7.

Glavni cilj predloga zakona je omiliti in odpraviti posledice Covid-19 na področje gospodarstva, dela in delovnih razmerij, socialnega varstva ter zdravstvenega varstva. Z zakonom se določajo začasni ukrepi za omilitev in odpravo posledic nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na področje gospodarstva, infrastrukture, socialnega varstva in zdravstvenega varstva, dela in delovnih razmerij.

Pravna služba GZS je pripravila pregled ključnih ukrepov. Predlog zakona bo predvidoma 29. 12. 2020 obravnavan v Državnem zboru in trenutno še ne velja. Več...

Vlada  podaljšala ukrep delnega subvencioniranja skrajšanega polnega delovnega časa do 30. junija 2021 (17.12.2020)

Zaradi slabih epidemioloških razmer so tudi v prihodnjih mesecih zelo verjetna nadaljnja nihanja gospodarske aktivnosti, ki vplivajo tudi na razmere na trgu dela. Z namenom, da se ohrani delovna mesta in prepreči odpuščanja delavcev iz poslovnih razlogov je, ministrstvo, pristojno za delo, predlagalo vladi, da sprejme sklep o podaljšanju ukrepa subvencioniranja polnega skrajšanega delovnega časa do konca junija 2021. Več...

ZAČASNI OKVIR IN KORIŠČENJE UKREPOV (14.12.20)

Pri pomočeh, ki se dodelijo v skladu s točko 3.1 Začasnega okvirja, je ukrep omejen na maksimalno višino 800.000 EUR. Posamezen subjekt po tej točki (3.1) lahko prejme največ 800.000 EUR kot vsoto vseh pomoči po tej točki od 13. 3. 2020 naprej. Zgornja meja pomoči, kljub pritiskom nekaterih držav (tudi Slovenije), da se zaradi novih valov korone zviša, zaenkrat ni bil sprejet s strani EK.

Največ pomoči po tem členu je bilo v povprečju dodeljeno v  prvem PKP1 paketu, kjer so se dodeljevale pomoči za nadomestilo plač (tudi povračilo nadomestila plače za čakanje na delo). Pri PKP 3-5 se pomoči z naslova čakanja na delo ne vštevajo več v kvoto 800.000 EUR, ampak se dodeljujejo v skladu s točko 3.10, kjer višina pomoči na podjetje ni omejena. Pri tej točki je pogoj, da država podjetju ne sme kriti več kot 80% stroška dela.

V PKP6 je obravnava povračila nadomestila plače za čakanje odvisna od višine povračila nadomestila:

 • povračilo nadomestila v višini 80% ni omejeno s skupnim zneskom 800.000 EUR prejetih sredstev;
 • povračilo nadomestila v višini 100% pa se izvaja skladno s točko 3.1 Sporočila Komisije Začasni okvir za ukrepe državnih pomoči v podpro gospodarstvu ob izbruhu COVID-19; pri tem je pomembno, da skupni znesek javnih sredstev, prejetih skladno s točko 3.1 Sporočila Komisije Začasni okvir, ni presegel 800.000 EUR na posamezno podjetje.

Ministrstvo za finance: seznam vseh kriznih ukrepov, ki predstavljajo državno pomoč

ZZZS: SOBIVANJE (po ZIUOPDVE) (11.12.2020)
V Uradnem listu RS št. 175/2020 je bil objavljen Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE), ki je začel veljati 28.11.2020. S tem zakonom so bile med drugim tudi začasno dopolnjene (z 98. členom) določbe Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) glede pravice staršev do sobivanja v zdravstvenem zavodu ob bolnem otroku in nadomestila za navedeni čas, in sicer za obdobje od vključno 28.11.2020 do vključno 31.12.2021 (če ukrep ne bo podaljšan). Pravica se ne uveljavlja na podlagi eBOL osebnega zdravnika otroka, ampak na podlagi posebnega potrdila o sobivanju, ki ga izda bolnišnica. Potrdilo o sobivanju je, podobno kot potrdilo o darovanju krvi, obvezna priloga k zahtevku za refundacijo (za delavce) oziroma k zahtevku za direktno izplačilo (za samostojne zavezance).
Uvaja se nov razlog zadržanosti ''14-sobivanje''. Obračun nadomestila se izvede po enakih pravilih kot za razlog ''06-nega'', torej po 80% osnove iz ZZVZZ ter z upoštevanjem spodnjega in zgornjega limita iz ZZVZZ.
Več informacij o predvidenem načinu uveljavljanja te pravice najdete na portalu za zavezance v povezavi: Pravica do sobivanja v zdravstvenem zavodu ob hospitaliziranem otroku
Na tem spletnem naslovu je na koncu objavljen tudi vzorec potrdila o sobivanju, ki ga bodo izdajale bolnišnice. Dodana je tudi preglednica vrst možnih zadržanosti od dela zaradi otroka.

ZZZS: KRATKOTRAJNA ODSOTNOST ZARADI BOLEZNI (po ZZUUOP) (11.12.2020)
Pravica do koriščenja nadomestila po razlogu ''13-bolezen-3 dni'' - vse informacije so objavljene na portalu ZZZS za zavezance v povezavi: Kratkotrajna odsotnost zaradi bolezni
Po prvotni objavi je bil popravljen pripomoček za fiksni obračun. Na zahtevek se namreč  iz obračuna niso pravilno prenesle 4 decimalke urne osnove po ZDR.
ZZZS je prejel mnenje Ministrstva za zdravje glede izvajanja določbe 20. člena ZZUUOP o trajanju pravice ''tri zaporedne delovne dni v kosu''. Po tem mnenju nedelovni dnevi (praznik, vikend ali nedelovni prosti dan med tednom) predstavljajo prekinitev kratkotrajne bolniške odsotnosti in se morebitni neizkoriščeni dnevi ne morejo prenesti. Dejansko to pomeni, da si morajo ti (do) trije delovni dnevi koledarsko slediti. Za lažjo predstavo izvajanja določbe v praksi, vam v prilogi posredujemo nekaj konkretnih primerov.
Obenem vse vlagatelje zahtevkov za kratkotrajno odsotnost na ZZZS prosijo, da v primeru, da ne dobijo nakazila v roku 60 dni od oddaje zahtevka preko posebnega portala, kontaktirate območno enoto ali izpostavo, na katero ste želeli posredovati zahtevek in preverite, ali je zahtevek na ZZZS ustrezno sprejet in evidentiran. Vse novosti in ukrepe, ki vplivajo na poslovanje ZZZS v času epidemije, lahko spremljate v povezavi: https://www.zzzs.si/COVID-19

Primeri kratkotrajne odsotnosti z dela.

ZRSZ: SKRAJŠAN POLNI DELOVNI ČAS, ZAČASNO ČAKANJE NA DELO, KARANTENA IN VIŠJA SILA

Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z uveljavljanjem pravice do:

 • povračila nadomestila plače zaposlenim, ki ne morejo opravljati dela zaradi odrejene karantene in/ali zaradi višje sile, ki je posledica obveznosti varstva otrok, zaprtih meja ali ustavitve javnega prevoza
 • subvencije za skrajšanje polnega delovnega časa in
 • delnega povračila nadomestila plače za zaposlene na začasnem čakanju na delo

Kliknite sem za ogled.

ZRSZ: POVRAČILO NADOMESTILA ZA KARANTENO ALI VIŠJO SILO PO ŠESTEM INTERVENTNEM ZAKONU (3.12.2020)

Od 2. decembra je na portalu za delodajalce na voljo nova vloga za povračilo nadomestila plače zaradi karantene ali višje sile na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije (ZIUOPDVE). V 6. interventnem zakonu (PKP6), ki velja od 28. novembra, višja sila zajema obveznost varstva otrok, ustavitev javnega prevoza in zaprtje državnih mej. Več...

ZRSZ: POVRAČILO NADOMESTILA ZA ZAČASNO ČAKANJE PO ŠESTEM INTERVENTNEM ZAKONU (3.12.2020)

Od danes, 2. decembra je na portalu za delodajalce na voljo nova vloga za povračilo nadomestila plače za začasno čakanje na delo na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije (ZIUOPDVE). Omenjeni 6. interventni zakon (PKP6), ki velja od 28. novembra, prinaša kar nekaj novosti. Več...

Sprejet #PKP6 (26.11.2020)

Pregled nad ključnimi novimi ter podaljšanjem /spremembami veljavnih ukrepov. Več...

MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE: OBVESTILO GLEDE POTRDILA O KARANTENI NA DOMU (17.11.2020)

Ministrstvo za zdravje je posredovalo Obvestilo o postopku za pridobitev potrdila za uveljavljanje pravice do delno povrnjenega izgubljenega dohodka za čas trajanja karantene na domu za samozaposlene, družbenike in delničarje gospodarske družbe oz. ustanovitelje zadruge ali zavoda in kmete. Obvestilo zajema postopek pridobitve potrdila o karanteni in način vlaganja dokumentacije za uveljavljanje pravice do delno povrnjenega izgubljenega dohodka. Ukrep mesečnega temeljnega dohodka in ukrep povrnjenega izgubljenega dohodka se med seboj izključujeta. Več...

FURS je na svoji spletni strani objavil dokument »Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP5 na davčnem področju«.

Povezava na dokument: https://www.fu.gov.si/drugo/novice_ter_pogosta_vprasanja_in_odgovori_v_zvezi_z_ukrepi_pkp5_na_davcnem_podrocju/

Protokol za obvladovanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 na delovnih mestih v času razglašene epidemije (17.11.2020)

Ministrstvo za zdravje je že 23. oktobra zaradi velikega števila okuženih in spremenjenega načina dela epidemiološke službe, ki kontaktira neposredno samo okužene z virusom SARS-CoV-2, objavilo Protokol za obvladovanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 na delovnih mestih v času razglašene epidemije, s katerim je v sodelovanje pri obravnavi visoko tveganih stikov, vključilo specialiste medicine dela, prometa in športa. Ključno je, da se v vseh delovnih organizacijah dosledno spoštujete navodilo, da vsi delavci, ki imajo kakršnekoli bolezenske znake, OSTANEJO DOMA in pokličejo svojega izbranega zdravnika za nadaljnja navodila. Delavec, ki ima potrjeno okužbo z virusom SARS-CoV-2 (s testom ali na podlagi mnenja zdravnika), je o tem takoj dolžan obvestiti delodajalca. Več...

UKINITEV JAVNEGA PREVOZA V POVEZAVI Z VIŠJO SILO (17.11.2020)

S 16.11.2020 je stopil v veljavo Odlok o začasni prepovedi, omejitvah in načinu izvajanja prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije. S tem odlokom se je zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 začasno prepovedalo izvajanje javnega linijskega prevoza potnikov, stalnega izvenlinijskega prevoza potnikov, občasnega prevoza potnikov in javnega železniškega prevoza potnikov v notranjem prometu, razen posebnega linijskega prevoza potnikov in avtotaksi prevozov. Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka bo Vlada Republike Slovenije ugotavljala vsakih 14 dni.

Z ukinitvijo javnega prevoza je nekaterim delavcem onemogočen prihod na delo, kar se lahko smatra kot nezmožnost prihoda na delo zaradi višje sile (če so izpolnjeni vsi elementi višje sile).  V zvezi z okoliščino višje sile zaradi nemožnosti prihoda na delo zaradi ukinitve javnega prevoza trenutno veljavna interventna zakonodaja ne določa posebne pravne podlage za opravičeno odsotnost z dela in posledično do nadomestila plače v tem primeru, zato je treba upoštevati splošen delovnopravni okvir v ZDR-1. V skladu z veljavno ureditvijo (ZDR-1) je delavec, ki je odsoten z dela zaradi višje sile zaradi ukinitve javnega prevoza upravičen do nadomestila plače v višini 50 odstotkov plače oziroma najmanj 70 odstotkov minimalne plače. To nadomestilo delodajalcu ne bo povrnjeno s strani proračuna RS.

Več o tem si lahko preberete tudi na spletni strani MDDSZ: https://www.gov.si/novice/2020-11-17-ukinitev-javnega-prevoza-v-povezavi-z-visjo-silo/                                                                                                                                                          

Gospodarska zbornica Slovenije je med svoje amandmaje k PKP6 uvrstila tudi predlog, da je okoliščina višje sile zaradi nemožnosti prihoda na delo zaradi ukinitve javnega prevoza vključena v interventno zakonodajo in se tako omogoči delodajalcem povračilo izplačanega nadomestila plače s strani proračuna RS.

OBVEZNOST VARSTVA OTROK IN VIŠJA SILA - NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA IN ODGOVORI (11.11.2020)
MDDSZ je pripravil odgovore na najpogostejša vprašanja v zvezi z obveznostjo varstva otrok in višjo silo. Več...

ZADOSTUJE ENA LASTNOROČNA IZJAVA ZAPOSLENEGA, KI NA DELO PRIHAJA IZ DRUGE OBČINE

Obveščamo vas, da smo s strani Direktorata za policijo in druge varnostne naloge prejeli odgovor na vprašanje, kako naj delodajalci in delavci praktično izvajajo izpolnjevanje obvezne lastnoročne izjave za zaposlene, ki prebivajo izven občine sedeža delodajalca in dnevno prihajajo na delo, saj krožijo informacije, da morajo to izpolnjevati dnevno.

Direktorat za policijo in druge varnostne naloge je v odgovoru navedel, da je skladno z Odlokom o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradi list št. 155/20) obveznost posameznika, da ob morebitni kontroli predloži dokazilo o:

 • upravičenosti prehajanja občinske meje (3. odstavek 4. člena Odloka),
 • seznanjenosti in strinjanju/zavedanju odgovornosti zaradi neupoštevanje predpisov (4. odstavek 4. člena Odloka).

V nadaljevanju še Direktorat za policijo in druge varnostne naloge navaja, da Odlok ne predpisuje časovne omejitve, zato predlagajo, da vsak delodajalec pripravi en dokument za posameznega delavca, v katerem je navedena vsebina, ki je predpisana v 3. in 4. odstavku 4. člena Odloka in ta dokument naj bo podpisan s strani tako delodajalca kot s strani delavca.

ZZZS je pripravil nekaj pomembnih informacij in gradiv glede pravic v primeru odsotnosti povezanih z okužbami s COVID-19.

1. Kratkotrajna odsotnost zaradi bolezni in uvedba razloga 13-bolezen-3 dni

Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP), ki je začel veljati dne 24. 10. 2020 in ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 152/2020 v povezavi: https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020152.pdf uvaja novo pravico – pravico do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni (20. člen). Delavec je lahko odsoten z dela zaradi bolezni brez potrdila o upravičeni zadržanosti od dela, ki ga izda izbrani osebni zdravnik, torej brez predhodne ugotovitve razlogov za takšno odsotnost z dela s strani osebnega zdravnika zavarovanca, do tri zaporedne delovne dni, in sicer največ enkrat v posameznem koledarskem letu. Za čas te odsotnosti je delavec upravičen do nadomestila plače, ki ga izplača delodajalec, ki nato zahteva refundacijo od ZZZS.

Informacije o tej novi pravici in postopku uveljavljanja so objavljene na spletni strani ZZZS, na portalu za zavarovane osebe v povezavi: Več o novi pravici, postopku uveljavljanja in nadomestilu (za zavarovane osebe).

Informacije o postopku refundacije nadomestila plače pa so objavljene na portalu za zavezance v povezavi: Več o postopku refundacije nadomestila plače zaradi kratkotrajne odsotnosti od dela zaradi bolezni (za delodajalce)


2. Zbirna preglednica možnih odsotnosti z dela, vrste in višine prejemkov in možnosti refundacije

3. Dodatna pojasnila glede posameznih odsotnosti z dela - izolacija, poškodba pri delu, nega otroka, delo od doma

Novo glede ureditve karantene na domu

Ministrstvo za zdravje je objavilo nov protokol glede ureditve karanten na domu. Vzpostavlja se ureditev, ki bo zagotovila, da bo obveščenih čim več tistih, ki so bili v tesnem stiku z okuženo osebo in bodo, če ne gre drugače, ostali doma v karanteni na domu in bodo za ta čas prejeli nadomestilo dohodka.

Vsi tisti, ki jim je bilo sporočeno, da so bili v tesnem stiku z okuženo osebo neposredno ali preko aplikacije, naj ostanejo doma in ravnajo, kot da so v karanteni na domu.

Zaposleni, o tem, da so bili v tesnem stiku, obvestijo delodajalca. Delodajalec se bo v sodelovanju z zdravniki medicine dela odločil, ali lahko oseba dela od doma, ali se ji lahko delo organizira tako, da ne bo možen morebiten prenos okužbe na druge zaposlene med delom in niti med prihodom na delo in iz dela domov, ali pa naj oseba ostane v karanteni na domu. 

V primeru, da bo oseba ostala doma v karanteni na domu, bo  delodajalec v sodelovanju s svojim izvajalcem medicine dela posredoval to informacijo na Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) skupaj z naslovom ali elektronskim naslovom zaposlenega ob njegovem privoljenju. NIJZ bo osebi v roku 72 ur poslal na ta naslov potrdilo o tem, da prestaja karanteno na domu. S tem potrdilom zaposleni pri delodajalcu uveljavlja nadomestilo.

Nekateri zaposleni so zaradi narave dela ostali doma v soglasju z delodajalcem tudi v tem vmesnem času, ko se niso izdajale odločbe o karanteni in tudi še ne potrdila. Za tiste, ki so bili doma in niso mogli opravljati dela od doma ali koristiti ur oziroma dopusta, bo lahko delodajalec pridobil potrdilo tudi za to obdobje. Za vse, ki pa so bili do sedaj s strani epidemiologa obveščeni, da jim bo odrejena karantena na domu, je za uveljavljanje nadomestila še vedno potrebna odločba ministrstva.

Podrobnejše informacije

Informacija FURS – odpisi, odlogi in obročno plačevanje

FURS pojasnjuje, da protikoronski ukrepi trenutno ne omogočajo lažjega uveljavljanja obročnega plačila oziroma odloga plačila davkov zaradi posledic epidemije.

Poslovni subjekti lahko zaprosijo za obročno plačilo oziroma odlog, vendar pod rednimi pogoji. Poleg izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije morajo dokazati, da bodo hujšo gospodarsko škodo uspeli preprečiti in obroke davka plačati oziroma odlog plačila ustrezno zavarovati.

Več informacij

Kaj peti paket protikorona ukrepov prinaša za samozaposlene, družbenike in kmete?

FURS je pripravil informacijo glede petega paketa protikorona ukrepov za samozaposlene, družbenike in kmete. Prva priloga se nanaša na mesečni temeljni dohodek, druga pa na povračilo izgubljenega dohodka v primeru karantene ali obveznosti varstva otrok.

Podrobnejše informacije so objavljene v pogostih vprašanjih in odgovorih na strani FURS-a: https://www.fu.gov.si/datoteka.php?src=fileadmin/Internet/Poslovni_dogodki/Pogosta_vprasanja_interventni_ukrepi_PKP5.docx

Več informacij

Objavljen je bil ZAKON O ZAČASNIH UKREPIH ZA OMILITEV IN ODPRAVO POSLEDIC COVID-19 (ZZUOOP), ti. PKP5

PKP5 je bil objavljen v Uradnem listu RS dne 23.10.2020. Zakon je začel veljati naslednji dan po objavi, to je dne 24.10.2020.

Povezava na objavo v Uradnem listu: https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020152.pdf

Povzetki ključnih vsebin PKP5: https://www.gzs.si/koronavirus/vsebina/Delovna-zakonodaja/Pomembne-informacije#POVZETKI%20KLJU%C4%8CNIH%20VSEBIN%20PKP5

PKP5– Pravica do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni – postopek izvajanja

Dne 23. 10. 2020 je bil v Uradnem listu RS, št. 152/20 objavljen Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP), ki je začel veljati dne 24. 10. 2020, in uvaja novo pravico – pravico do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni (20. člen). Delavec je lahko odsoten z dela zaradi bolezni brez potrdila o upravičeni zadržanosti od dela, ki ga izda izbrani osebni zdravnik, torej brez predhodne ugotovitve razlogov za takšno odsotnost z dela s strani osebnega zdravnika zavarovanca, do tri zaporedne delovne dni, in sicer največ enkrat v posameznem koledarskem letu. Za čas te odsotnosti je delavec upravičen do nadomestila plače, ki ga izplača delodajalec, ki nato zahteva refundacijo od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). ZZZS delavcu refundira izplačano nadomestilo v breme proračuna.

Več o postopku izvajanja si lahko preberete tukaj.

Podaljšanje Začasnega okvirja za državno pomoč

Evropska komisija se je 13.10.2020 odločila za podaljšanje in razširitev področja uporabe začasnega okvira za državno pomoč, sprejetega 19. marca 2020 za podporo gospodarstvu ob izbruhu koronavirusa. Vsi oddelki začasnega okvira so podaljšani za šest mesecev, in sicer do 30. junija 2021, oddelek, ki omogoča podporo podjetjem pri dokapitalizaciji, pa je podaljšan za tri mesece, tj. do 30. septembra 2021.

Več informacij: https://ec.europa.eu/slovenia/news/state-aid-revamp_sl

Celotno sporočilo za javnost: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_20_1872

POVZETKI KLJUČNIH VSEBIN PKP5 (16.10.2020)

15. oktobra je bil v Državnem zboru RS sprejet ZAKON O ZAČASNIH UKREPIH ZA OMILITEV IN ODPRAVO POSLEDIC COVID-19 (ZZUOOP), ti. PKP5.

Ključni ukrepi, pomembni za področje dela:

 1. Kratkotrajna odsotnost zaradi bolezni (20.člen)
 2. Testiranja na SARS-COV-2, ki jih plača delodajalec, se ne bodo štela za boniteto (33. člen)
 3. Nadomestilo plač delavcem zaradi odrejene karantene ali nemožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva (57.  – 67. Člen)
 4. Ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo (68.- 78. Člen)
 5. Izredna pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka (88.- 92. Člen)
 6. Delno povrnjeni izgubljeni dohodek za samozaposlene in družbenike za čas trajanja karantene na domu ali nemožnosti in opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka (93. – 97. Člen)
 7. Možnost podaljšanja ukrepa skrajšanja delovnega časa (6. člen)

Podrobnejše informacije

Stališče MDDSZ glede obveznosti opravljanja drugega dela oziroma dela na drugem kraju (na domu) zaradi izvajanja ukrepov preprečitve širjenja koronavirusne bolezni COVID-19 (24.9.2020)

MDDSZ je objavilo stališče glede obveznosti opravljanja drugega dela oziroma dela na drugem kraju (na domu) zaradi izvajanja ukrepov preprečitve širjenja koronavirusne bolezni COVID-19. Stališče je dostopno na naslednji povezavi: https://www.gov.si/novice/2020-09-22-odrejanje-drugega-dela-ali-na-drugem-kraju-zaradi-izjemnih-okoliscin/

ČASOVNI PREGLED INTERVENTNE ZAKONODAJE GLEDE UKREPA ZAČASNEGA ČAKANJA NA DELO (13.8.2020)

Pravna služba GZS je pripravila časovni pregled interventne zakonodaje glede ukrepa čakanja na delo. Časovni pregled je namenjen lažji navigaciji uporabnikov skozi nekatere spremembe, ki jih je bil deležen omenjeni ukrep. Več...

ČASOVNI PREGLED INTERVENTNE ZAKONODAJE (31.7.2020)

Pravna služba GZS je pripravila strnjen prikaz časovne veljavnosti interventnih ukrepov z delovnopravnega področja po posameznih zakonih (čakanje na delo, skrajšan delovni čas). Več...

POVZETEK GLAVNIH DOLOČB SPREJETEGA ZAKONA O INTERVENTNIH UKREPIH ZA PRIPRAVO NA DRUGI VAL COVID – 19 (ZIUPDV) (10.7.2020)

Pravna služba GZS je pripravila povzetke glavnih določb #PKP4 glede povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo ter nadomestila plač delavcem zaradi odrejene karantene. Več...

ODDAJA KONČNIH POROČIL ZA ZAČASNO ČAKANJE NA DELO (1.7.2020)

Od 1. julija je na portalu ZRZS za delodajalce omogočena oddaja končnih poročil za začasno čakanje na delo. https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/oddaja-koncnih-porocil-za-povracilo-nadomestila-place

RAZPOREJANJA SKRAJŠANEGA DELOVNEGA ČASA (29.6.2020)

Na podlagi sklepa s skupnega sestanka predstavnikov ESS zaradi določb Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) v zvezi z neenakomerno razporeditvijo delovnega časa v času izvajanja ukrepov, je bilo sprejeto usklajeno strokovno stališče: s pisno odredbo je tedenski obseg zagotovljenega dela konkretnega delavca lahko razporejen tudi neenakomerno na način, da se tedenski obseg delovnega časa izravna v obdobju meseca, za katerega delodajalec tudi uveljavlja subvencijo. Več...

MDDSZ: POVRAČILO NADOMESTILA PLAČE DELAVCEM NA ZAČASNEM ČAKANJU NA DELO in SUBVENCIONIRANJE SKRAJŠANJA POLNEGA DELOVNEGA ČASA (5.6.2020)

MDDSZ je na svoji spletni strani objavil pogosta vprašanja in odgovore o ukrepih povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo in subvencije za krajši delovni čas po Zakonu o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE). Oba ukrepa sta namenjena ohranjanju čim več delovnih mest. https://www.gov.si/novice/2020-06-05-ukrep-cakanje-na-delu-in-skrajsani-delovni-cas/

ZRSZ OBJAVIL ODGOVORE NA NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA (5.6.)

Na svoji spletni strani je ZRSZ objavil najpogostejša vprašanja in odgovore o ukrepih povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo in subvencije za krajši delovni čas po Zakonu o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE). Več...

ZRSZ: POVRAČILO NADOMESTILA PLAČE ZA ZAČASNO ČAKANJE IN SUBVENCIONIRANJE SKRAJŠANEGA DELOVNEGA ČASA (3.6.2020)

Na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije (ZIUOOPE), ki je pričel veljati 31. maja, so na Zavodu RS za zaposlovanje pristojni za izvajanje dveh ukrepov: delnega povračila nadomestila plače za začasno čakanje na delo in delnega subvencioniranja skrajšanega delovnega časa. https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/povracilo-nadomestila-place-za-zacasno-cakanje-in-subvencije-skrajsani-delovni-cas

FURS: POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI O UKREPIH NA DAVČNEM PODROČJU ZA BLAŽITEV POSLEDIC KORONAVIRUSA (1.6.2020)

 • FURS na svoji spletni strani objavlja tekoče ažuriran nabor vprašanj in odgovorov, vezanih na letni obračun DDPO in DohDej, znižanje mesečne (trimesečne) akontacije davka, odlog, odpis in obročno plačilo davkov, odlog in oprostitev plačila prispevkov samozaposlenim, verskim delavcem in kmetom, mesečni temeljni dohodek za samozaposlene, verske uslužbence in kmete, interventne ukrepe na področju plač za zaposlene, ukrep delnega povračila nadomestila plače in oprostitve prispevkov od nadomestila plače, letne odmere dohodnine, teka rokov za opravljanje procesnih dejanj zavezancev. https://www.fu.gov.si/drugo/pogosta_vprasanja_in_odgovori_o_ukrepih_na_davcnem_podrocju_za_blazitev_posledic_koronavirusa/

ZZZS: NADOMESTILA PLAČ V BREME ZZZS IN IZVAJANJE ZIUZEOP (16.4.2020)

v Uradnem listu RS št. 49/2020 na povezavi: https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020049.pdf je bil dne 10. aprila 2020 objavljen Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP).

Na podlagi določb 56. člena ZIUZEOP se nadomestila plač med začasno nezmožnostjo za delo zaradi bolezni, poškodbe izven dela, poškodbe po tretji osebi izven dela, poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, ki so sicer bremenila delodajalce zasebnega sektorja in samostojne zavezance (za prvih 30 delovnih dni), od vključno 11.4.2020 do 31.5.2020 obračunajo v breme ZZZS.

Vse informacije glede zadržanosti od dela in uveljavljanja nadomestila plače v zvezi z epidemijo COVID-19, vključno z izvajanjem 56. člena ZIUZEOP, najdete na spletni strani ZZZS na povezavi: https://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzs.nsf/o/55F91A45343677D6C125852D00303245

Na zgornji povezavi sta objavljeni navodili za delodajalce zasebnega sektorja in samostojne zavezance, kjer so podrobno opisani postopki vložitve zahtevkov za refundacije za delavce pri delodajalcih zasebnega sektorja in zahtevkov za samostojne zavezance:

 • Delodajalec, ki ni neposredni ali posredni proračunski uporabnik, bo za obdobje zadržanosti od vključno 11.4.2020 do 31.05.2020, ki bi glede na določbe ZDR bremenilo delodajalca (torej do vključno 30 delovnih dni), vložil posebni mesečni zahtevek za refundacijo z oznako ''COVID-19'' na novi spletni strani ZZZS, o kateri vas bomo obvestili posebej. Oddati bo možno Excelovo datoteko (pripravljeno na podlagi v zgornji povezavi objavljenega pripomočka) ali pdf datoteko, pripravljeno iz programa delodajalca za obračun plač.
 • Delodajalec pri obračunu nadomestila po 56. členu ZIUZEOP uporabi takšen % osnove po razlogih zadržanosti 01, 02, 03, 04 in 05 kot to določa ZDR in takšno urno osnovo za nadomestilo kot jo uporablja delodajalec pri obračunu nadomestila v svoje breme ( po ZDR ali kolektivni pogodbi, če je ta ugodnejša).
 • Preko nove spletne strani se ne bodo oddajali ''običajni'' zahtevki za refundacijo po ZZVZZ, ampak le novi COVID-19 zahtevki.
 • Novih COVID-19 zahtevkov po 56. členu ZIUZEOP ne bo možno oddati preko portala SPOT ali preko vmesnika.
 • Samostojni zavezanec bo vložil mesečno vlogo za direktno izplačilo nadomestila na ZZZS za obdobje od vključno 11.4.2020 do 31.05.2020. Vloga je enaka kot jo samostojni zavezanci vlagajo že sedaj za nadomestila, ki jih ZZZS izplačuje po določbah ZZVZZ za zadržanosti zaradi bolezni ali poškodbe od vključno 31. delovnega dne oz. od 1. delovnega dne za nego, spremstvo, darovanje krvi, transplantacijo, izolacijo ter poškodbe, nastale v okoliščinah iz 18. člena ZZVZZ.

Podrobnejše informacije o drugih ukrepih v zvezi z epidemijo in novo zakonodajo lahko najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/

Na tem spletnem naslovu pa FURS dopolnjuje in popravlja zbirko vprašanj in odgovorov: https://www.gov.si/novice/2020-04-07-zbirka-pogostih-vprasanj-in-odgovorov/

Posebej opozarjamo na posebnost glede izvajanja 33. člena ZIUZEOP, ki je uvedel oprostitev plačila vseh prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (PIZ) za vse delavce pri delodajalcih v zasebnem sektorju. Prosimo vas, da upoštevate, da oprostitev prispevkov za PIZ ne velja v času odsotnosti zaradi bolniškega staleža, za katerega delodajalec dobi povrnjeno nadomestilo plače s strani ZZZS, to pa je v naslednjih primerih:

 • od prvega dne odsotnosti npr. zaradi nege, izolacije, spremstva (navadni zahtevek za refundacijo preko SPOT, vmesnika ali v papirni obliki),
 • od 31 delovnega dne odsotnosti dalje v ostalih primerih (navadni zahtevek za refundacijo preko SPOT, vmesnika ali v papirni obliki),
 • od prvega dne odsotnosti od 11. 4. 2020 do predvidoma 31. 5. 2020 v skladu s 56. člena ZIUZEOP zaradi nezmožnosti za delo zaradi bolezni, poškodbe izven dela, poškodba po tretji osebi izven dela, poškodba pri delu, poklicne bolezni, ki ga je pred ZIUZEOP moral do 30. delovnega dne izplačati v svoje breme delodajalec (novi COVID-19 zahtevek na spletni strani ZZZS).