Pomembne informacije

 Mnenje zagovornika načela enakosti: Pogoj PCT ni diskriminatoren do necepljenih

Zahteva izpolnjevanja pogoja PCT za dostop do dobrin, storitev in koriščenje določenih pravic ni diskriminatorna do necepljenih, ki bi se lahko cepili, a se niso, pojasnjuje zagovornik načela enakosti. Diskriminacija po zakonu pomeni nekoga obravnavati slabše zaradi njegovih osebnih okoliščin, ki si jih ni izbral sam, cepljenje pa je na izbiro. Dobrine in storitve, do katerih je možno dostopati le ob izpolnjevanju tega pogoja, so dostopne tudi necepljenim, če le predložijo negativni test na covid-19.

Povezava do celotnega mnenje: http://www.zagovornik.si/pogoj-pct-ni-diskriminatoren-do-necepljenih-saj-je-biti-ali-ne-biti-cepljeni-stvar-izbire/

 PCT pogoj pri zaposlenih - spremenjeni odloki (23.8.2021)

V petkovem Uradnem listu (št. 132/2021 z dne 20.8.2021) so bili objavljeni novi oz. spremenjeni vladni Odloki, ki prinašajo določene spremembe pri izpolnjevanju pogoja PCT pri zaposlenih.

Vlada je izdala novelo Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2, s katero so se določile nove izjeme, za katere sredstva za izvedbo presejalnih programov krije državni proračun.
Med izjemami so:

 • osebe, ki opravljajo delo v zdravstveni dejavnosti,
 • osebe, ki opravljajo delo v dejavnosti vzgoje in izobraževanja, vključno z visokošolsko dejavnostjo,
 • osebe, ki izvajajo socialno varstvene storitve in programe, pri katerih zaradi dela z oskrbovanci teh storitev in programov obstaja neposredna nevarnost za širjenje COVID-19,
 • osebe, za katere je z odloki vlade, s katerimi se določajo ukrepi za preprečevanje in obvladovanje posledic nalezljive bolezni COVID-19, določeno obvezno testiranje na virus SARS-CoV-2,
 • druge osebe, ki lahko povzročijo širjenje COVID-19 v okolju, kjer obstaja neposredna nevarnost za širjenje, zlasti uporabniki zdravstvenih storitev, oskrbovanci socialno varstvenih zavodov, osebe v zavodih za prestajanje kazni zapora, prevzgojnih domovih, centrih za tujce, varnih hišah, azilnih domovih, integracijskih hišah in kriznih centrih za otroke,
 • osebe, ki se zaradi medicinskih razlog ne smejo cepiti, kar se izkaže z zdravniškim potrdilom.

Uredba se začne 23. uporabljati avgusta 2021.

Dejavnosti, ki se skladno s spremenjenim Odlokom o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, lahko opravljajo pod pogojem PCT pri zaposlenih, so:

 • storitve higienske nege (kot na primer storitve frizerskih salonov, kozmetične ter ostale dejavnosti salonov za nego telesa, pedikura, manikura),
 • nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve,
 • storitve strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja (kot na primer inštrukcije, jezikovne šole, strokovne delavnice),
 • obratovanje igralnic, igralnih salonov in prirejanje posebnih iger na srečo,
 • sejemska dejavnost,
 • kongresna dejavnost,
 • gostinska dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač,
 • nastanitvene storitve,
 • storitve gostinskih obratov, ki nudijo glasbo za ples oziroma družabni program od 5. do 24. ure.

Za zaposlene v teh storitvah velja obvezno tedensko testiranje s testi HAG ali PCR, v kolikor ti zaposleni niso prebolevniki ali cepljeni proti COVID-19; stroške testiranja pa bo še naprej kril državni proračun.

Predlagani odlok začne veljati 23. avgusta 2021 in velja do vključno 29. avgusta 2021.

Z Odlokom o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije je bilo podobno določeno tudi za:

 • voznike avtotaksi vozila in
 • osebje upravljavca žičniških naprav, ki prihaja v neposreden stik z uporabniki žičniških naprav.

Ter z Odlokom o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji za osebe, ki izvajajo ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil.

Vsi trije odloki so začeli veljati 23. avgusta 2021 in veljajo do vključno 29. avgusta 2021 ter so objavljeni v Uradnem listu z dne 20.8.2021.

 Pojasnilo glede odsotnosti delavca z dela zaradi karantene na domu – prihod iz tuje države (17.8.2021)

Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ) je ponovno uvedel povračilo nadomestila plač delavcem zaradi karantene na domu ali nemožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva, ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej. Ukrep velja od 1. julija 2021 do 31. decembra 2021. Izplačana nadomestila plač delavcev, ki zaradi karantene na domu ali višje sile zaradi obveznosti varstva, višje sile zaradi ustavitve javnega prevoza ali višje sile zaradi zaprtja mej ne morejo opravljati dela, Republika Slovenija povrne v celoti.

Do povračila nadomestila plač bodo upravičeni delodajalci za delavce, ki ne morejo opravljati dela zaradi:

 • karantene na domu, ki je posledica stika oz. suma stika z okuženo osebo,
 • otroke do vključno 5. razreda osnovne šole in v drugih primerih),
 • višje sile zaradi ustavitve javnega prevoza,
 • višje sile zaradi zaprtja mej.

Višina nadomestila plače delavca, ki zaradi karantene na domu ne more opravljati dela, je v ZNUPZ različno določena glede na razlog oz. okoliščine, zaradi katerih je bil delavec v karanteni na domu, in sicer ZNUPZ v 27. členu določa podlago odsotnosti z dela delavca v primeru karantene na domu po stiku ali sumu stika z okuženo osebo, pri čemer do stika ni prišlo med opravljanjem dela za delodajalca (80% osnove), ter v primeru karantene na domu po stiku z okuženo osebo v okviru opravljanja dela za delodajalca (100% osnove). Nadomestilo plače, določeno v skladu s prvim, drugim in tretjim odstavkom 27. člena ZNUPZ ne sme biti nižje od minimalne plače v Republiki Sloveniji (sedmi odstavek 27. člena ZNUPZ).
ZNUPZ ne ureja podlage odsotnosti z dela delavca v primerih, ko je delavec zaradi prehoda meje v RS napoten v karanteno na domu, posledično pa tudi ne določa pravice delodajalca do uveljavljanja izplačanih nadomestil plače v času odsotnosti delavca z dela zaradi napotitve v karanteno na domu, ki je posledica prehoda državne meje. Kadar je ugotovljeno, da je delodajalec podal vlogo, s katero uveljavlja pravico do povračila izplačanih nadomestil plač delavcem, ki zaradi odrejene karantene ne morejo opravljati dela, ker jim je bila karantena odrejena na mejnem prehodu ob vstopu v Slovenijo, Zavod RS za zaposlovanje vlogo zavrne.

V zvezi z obveščanjem delodajalca s strani delavca dodajamo, da mora v skladu z zakonom, delavec, ki je v karanteni na domu, najpozneje  v 24 urah obvestiti delodajalca, da je v karanteni, in o razlogih za karanteno na domu, ter najpozneje v roku 3 delovnih dni od prejema dokazila o napotitvi v karanteno na domu, dokazilo posredovati delodajalcu.

Karantena na domu je zdravstveni ukrep, zato je ravnanje osebe v času karantene na domu prvenstveno normirano s predpisi, ki niso delovnopravne narave. Učinki oziroma posledice karantene na domu pa se lahko nanašajo tudi na pravice in obveznosti iz delovnega razmerja in sicer v okviru nezmožnosti opravljanja dela delavca pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi. Z ZNUPZ se je tako uredila pravna podlaga odsotnosti z dela delavcev, ki zaradi karantene na domu skladno z zakonom ne morejo opravljati dela. V kolikor pa v primeru napotitve v karanteno na domu delavca ni podana opravičena odsotnost delavca z dela skladno z navedenim zakonom, je potrebno preveriti vse okoliščine posameznega primera in napotitev v karanteno na domu ter nezmožnost opravljanja dela presojati znotraj vseh dejstev tudi v okviru drugih podlag odsotnosti z dela v skladu z ZDR-1, na primer inštituta višje sile v skladu s 6. odstavkom 137. člena ZDR-1. V skladu z ZDR-1 je lahko delavec v izjemnih primerih upravičen do odsotnosti z dela zaradi višje sile, ki je skladno z Obligacijskim zakonikom opredeljena s sledečimi kriteriji: prisotnost zunanjega vzroka, nepričakovanost dogodka, neizogibnost ter neodvrnljivost dogodka oziroma situacije. Naj dodamo, da v kolikor delavec zaradi karantene na domu ne more opravljati dela, in hkrati ni podana podlaga odsotnosti v skladu z Zakonom o nujnih ukrepih na področju zdravstva ali ni podana višja sila skladno z ZDR-1, potem se mora delavec z delodajalcem dogovoriti o drugi podlagi odsotnosti, ne opravljanje dela brez podlage opravičene odsotnosti, pa pomeni kršitev obveznosti iz delovnega razmerja in bi bila lahko tudi podlaga za ukrepanje delodajalca. V kolikor delodajalec delavcu v tem času organizira delo na domu, potem delavec v tem času ni odsoten, ampak še vedno opravlja delo in posledično za to obdobje prejme plačo.

 PODROBNOSTI GLEDE POGOJA PCT ZA POSAMEZNE DEJAVNOSTI (29.7.2021)

V Pravni službi Gospodarske zbornice Slovenije smo zaradi preglednosti in jasnosti pripravili pregled dejavnosti, v katerih je potrebno obvezno testiranje zaposlenih na SARS-CoV-2, po posameznih odlokih. V pregledu smo zajeli tudi izjeme, za katere bo v skladu z Uredbo o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom testiranje na SARS-CoV-2 testiranje od 23. avgusta 2021 dalje brezplačno ter navedbo dejavnosti, pri katerih je obvezno testiranje potrošnikov. Več...

 ZAKON O NUJNIH UKREPIH NA PODROČJU ZDRAVSTVA (ZNUPZ) - NEVŠTEVANJE NOVIH DODATKOV V OSNOVO (26.7.2021)

V Uradnem listu RS, št. 112/2021 z dne 13.7.2021, je bil objavljen Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ). Zakon je začel veljati naslednji dan po objavi v UL RS, to je 14.7.2021. ZNUPZ spreminja nekatere določbe interventnih in drugih zakonov. V zvezi s postopki, ki potekajo na ZZZS, ki se nanašajo na pravico do nadomestila med začasno zadržanostjo od dela, bi radi opozorili na določbe, ki se nanašajo na nevštevanje dodatkov v osnovo za obračun nadomestila plače (18., 39. in 42. člen).

Naveden  dodatki se ne vštevajo v osnovo za nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela:

 • 18. člen (sprememba pri zakonu o sistemu plač v javnem sektorju)
 • 42. člen (dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije COVID-19)

Tudi delovna uspešnost izplačana po 39. členu NUPZ se ne všteva v osnovo za nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela.

Več na spletni strani ZZZS: https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azos/nadomestila/nadom_place/nadom_visina/

 MDDZS OBJAVILO POJASNILA V ZVEZI S SKRAJŠANIM DELOVNIM ČASOM PO »PKP9« (19.7.2021)

Državni zbor je v mesecu juliju sprejel Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT), ki podaljšuje in delno spreminja začasni ukrep povračila nadomestila plače za skrajšani polni delovni čas. MDDSZ je pripravilo pojasnila k ukrepu povračila nadomestila plače za skrajšani delovni čas od polnega po Zakonu o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT) oziroma t.i. PKP 9. Pojasnila se nahajajo na  naslednji povezavi (povsem na koncu se nahaja priponka s pojasnili): https://www.gov.si/novice/2021-07-16-podaljsani-in-prenovljeni-ukrepi-ki-ohranjajo-delovna-mesta-in-pomagajo-delodajalcem/

 PONOVNA MOŽNOST UVELJAVLJANJA POVRAČILA NADOMESTILA PLAČ DELAVCEM ZARADI KARANTENE NA DOMU ALI NEMOŽNOSTI OPRAVLJANJA DELA ZARADI VIŠJE SILE OD 1.7.2021 DALJE

Z današnjim dnem (14.7.2021) je pričel veljati Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ), ki med drugim tudi ponovno ureja povračilo nadomestila plače delavcem zaradi karantene na domu ali odsotnosti z dela zaradi višje sile za obdobje od 1. julija 2021 do 31. decembra 2021. Ukrep je zelo podoben ukrepu kot smo ga poznali do sedaj in je urejen v 25. – 36. členu zakona.

Nekateri drugi pomembni ukrepi so še:

 • Ureditev dodatkov za neposredno delo s COVID-19 pacienti, ki opravljajo delo prek zunanjega izvajalca na podlagi pogodbe o poslovnem sodelovanju z izvajalci zdravstvenega varstva (41. člen)
 • Podaljšanje veljavnosti ukrepa izvajanja in financiranja PCR testiranja iz proračuna RS (22. člen)
 • Podaljšanje ukrepov sofinanciranja obvezne strateške zaloge osebne varovalne opreme za zaposlene, ki izvajajo zdravstveno nego in zdravstveno rehabilitacijo pri izvajalcih socialno varstvene storitve institucionalno varstvo v javni mreži (23. člen ZDUOP) in sofinanciranja medicinske opreme in ukrepov na področju javnega zdravja oziroma pri izvajalcih s področja socialnih storitev (81. in 82. člen ZZUOOP)  (8.- 10. člen)
 • Ureditev samotestiranja s SARS-CoV-2 testi pod pogojem predhodnega strokovnega svetovanja v lekarnah ali specializiranih prodajalnah (15. – 16. člen)

Več informacij

Povezava do besedila zakona

ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA POMOČ GOSPODARSTVU IN TURIZMU PRI OMILITVI POSLEDIC EPIDEMIJE COVID-19 (ZIUPGT) - (14.7.2021)

S 14.7.2021 je stopil v veljavo Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (v nadaljevanju: ZIUPGT). Spodaj sledi kratek pregled in povzetek ukrepov.

A. POVZETEK UKREPOV NA PODROČJU GOSPODARSTVA

1. Spremembe in dopolnitve Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) (2. člen)
Podaljšanje finančnih spodbud na podlagi programa finančnih spodbud COVID-1 iz 36. člena Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) do 31. decembra 2021. Ukrepi se lahko izvajajo šele po odobritvi s strani Evropske komisije.

2. Spremembe in dopolnitve Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) (3. – 6. člen)
Pri vračilu pomoči v obliki povračila dela nekritih fiksnih stroškov in način ugotavljanja upravičenosti do pomoči iz 112. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) se določitev roka za predložitev izjave o vračilu pomoči v obliki nekritih fiksnih stroškov določi do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2021 oziroma za obdobje, ki vključuje podatke za obdobje drugega polletja 2021, oziroma do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 2021.

Finančno nadomestilo se dodeli v obliki pavšala glede na hektar zemljišča oziroma glave velike živine glede na povprečje zadnjih treh let, pri dopolnilnih dejavnostih na kmetiji pa glede na izpad dohodka v upravičenem obdobju: Finančno nadomestilo se dodeli v skladu s Sporočilom Komisije Začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podpor gospodarstvu ob izbruhu COVID-19.

Podaljšanje roka znižanje cen zakupnin kmetijskih zemljišč v upravljanju Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije in brezplačnega zakupa zaraščenih zemljišč v lasti Republike Slovenije do 31. decembra 2021.

3. Zakon o dajatvah za motorna vozila (7. člen)
Podaljšanje roka obveznosti plačila za odjavljeno vozilo iz Zakon o dajatvah za motorna vozila (Uradni list RS, št. 54/17) iz enega leta na dve leti.

4. Dopolnitev Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (8. člen)
Sprememba, ki jo prinaša ta zakon je tudi to, da se vpis v Poslovni register Slovenije, vpis v register nastanitvenih obratov in opravljanje dejavnosti veže na dan unovčitve turističnega bona iz Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20 in spremembe) in ne na leto 2020.

5. Zakon o trgovini (9. člen)
Sprostitev omejitev obratovalnega časa prodajaln na letališčih, turistično informacijskih centrih in muzejih do 31. decembra 2021.

6. Zakon o vodah (10. člen)
Sprememba porabe sredstev Sklada za vode na način, da se ta lahko uporabijo tudi za financiranje izvajanja javne službe iz 161. člena Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 in spremembe). Ukrep se izvaja v obdobju do 31. decembra 2021.

7. Zakon o rudarstvu (11. člen)
Podaljšanje obstoječih koncesijskih pogodb po Zakonu o rudarstvu (Uradni list RS, št. 14/14 in spremembe) v letu 2021 ali v letu 2022 za 18 mesecev. Koncesionarji morajo predlog vložiti najpozneje v roku enega meseca od uveljavitve PKP9. V kolikor koncesionarji to ne storijo, se jim rudarska pravica in koncesijsko razmerje ne podaljšata in prenehata v skladu z veljavno koncesijsko pogodbo.

8. Zakon o davku na dodano vrednost (12. člen)
Začasna oprostitev plačila DDV, s pravico do odbitka DDV od 1. maja 2021 do 31. decembra 2021 za dobave zaščitne in medicinske opreme s seznama blaga, potrebnega za spopadanje s posledicami epidemije COVID, ki je namenjena za brezplačno razdeljevanje osebam, ki jih je prizadela epidemija, so temu izbruhu izpostavljene ali se z njimi spopadajo. Blago mora biti dobavljeno državnemu organu ali organizaciji, organu lokalne skupnosti, drugi osebi javnega prava ali drugi organizaciji, ki se po predpisih šteje za dobrodelno organizacijo, ali je blago dobavljeno za račun teh organov in organizacij ali blago iz druge države članice Evropske unije pridobi druga oseba za račun teh organov in organizacij.

10. Zakon o osebni izkaznici (13. člen)
Podaljšanje uporabe osebnih izkaznic, ki so potekle 29. marca 2020 do konca leta oziroma do 31. decembra 2021, vendar le, če oseba v tem času ni spremenil na osebni izkaznici vpisanega osebnega imena, prebivališča, datuma rojstva ali EMŠO, če mu ni prenehalo državljanstvo RS in če fotografija na osebni izkaznici še izkazuje njegovo pravo podobo.

11. Povračilo nadomestila plače za skrajšani polni delovni čas (14. – 26. člen)
Možnost odreditve dela s skrajšanim delovnim časom tistim delavcem, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas in določitev pogojev za uveljavitev delnega povračila nadomestila plače. Odreditev dela s skrajšanim delovnim časom je mogoča od 1. julija do  30. septembra 2021. Vlada lahko ukrep podaljša enkrat, za največ tri mesece, vendar ne dlje kot do 31. decembra 2021. Omenjenega ukrepa ni mogoče uporabiti pri delavcih, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom na podlagi posebnih predpisov. Delodajalec uveljavlja pravico do pravico do delnega povračila nadomestil plače z vlogo, ki jo vloži v elektronski obliki pri ZRSZ. Višina delnega povračila nadomestila plače znaša 80 odstotkov nadomestila plače. Nadzor nad  dodelitvijo in izplačevanjem povračila nadomestil plač izvaja ZRSZ.

Pravico do delnega povračila nadomestila plače  lahko uveljavlja delodajalec, ki:

 • je pravna ali fizična oseba, ki je bila v Poslovni register Slovenije vpisana pred 31. decembrom 2020 ter zaposluje delavce na podlagi pogodbe o zaposlitvi za polni delovni čas, oziroma fizična oseba, ki opravlja kmetijsko dejavnost in je bila najpozneje na dan 31. december 2020 vpisana v Register kmetijskih gospodarstev, in
 • po njegovi oceni najmanj 10 odstotkov zaposlenim mesečno ne more zagotavljati najmanj 90 odstotkov dela in
 • mu je s predpisom Vlade omejeno ali onemogočeno opravljanje gospodarske dejavnosti.

 

B. POVZETEK ZAČASNIH UKEPOV NA PODORČJU TURIZMA

1. Sofinanciranje regresa za letni dopust za leto 2021 (27. – 32. člen)

Sofinanciranje regresa za letni dopust za leto 2021 za pravne in fizične osebe, ki so bile vpisane v Poslovni register Slovenije do 31. maja 2021 in ki kot glavno dejavnost ali kot dopolnilno dejavnost na kmetiji po SKD Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti ter dejavnosti opravljajo eno izmed naštetih dejavnosti:

 • 11.050          Proizvodnja piva (mali proizvajalec piva skladno s 77. členom Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16))
 • 49.392          Obratovanje žičnic
 • 55.                  Gostinske nastanitvene dejavnosti (vključujoč vse poddejavnosti pod 55)
 • 56.                  Dejavnost strežbe jedi in pijač (vključujoč vse poddejavnosti pod 56)
 • 59.140          Kinematografska dejavnost
 • 77.110         Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
 • 77.210          Dajanje športne opreme v najem in zakup
 • 77.340         Dajanje vodnih plovil v najem in zakup
 • 79.110          Dejavnost potovalnih agencij
 • 79.120          Dejavnost organizatorjev potovanj
 • 79.900          Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
 • 82.300          Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
 • 85.510          Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
 • 85.520          Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje na področju kulture in umetnosti
 • 86.220         Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost - v sklopu slovenskih naravnih zdravilišč
 • 90.010          Umetniško uprizarjanje
 • 90.020          Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
 • 90.040         Obratovanje objektov za kulturne prireditve
 • 91.020          Dejavnost muzejev
 • 91.040          Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
 • 92.001          Dejavnost igralnic
 • 93.110         Obratovanje športnih objektov
 • 93.120          Dejavnosti športnih klubov
 • 93.130          Obratovanje fitnes objektov
 • 93.190          Druge športne dejavnosti
 • 93.210          Dejavnost zabaviščnih parkov
 • 93.292         Dejavnost smučarskih centrov
 • 93.299          Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas

 

Pogoj je, upad prihodkov več kot 20% v letu 2021 glede na leto 2019 in da  ima subjekt vsaj enega zaposlenega na dan uveljavitve tega zakona ter ni podjetje v težavah. Pomoč za financiranje regresa iz tega člena mora upravičenec nameniti za izplačilo regresa za zaposlene, kot jim pripada skladno z ZDR-1. Višina pomoči za financiranje regresa za letni dopust znaša 1.024 eurov na zaposlenega. Upravičenec izjavo predloži FURSU najkasneje do 30. septembra 2021. FURS izplača pomoč za financiranje regresa za letni dopust do 20. oktobra 2021.

2. Pomoč industriji srečanj in dogodkov (33. -  37. člen)

Pomoč v obliki delnega povračila stroškov organizacije srečanj in dogodkov predstavlja povračila 80 odstotkov stroškov zaradi odpovedi ali 60 odstotkov zaradi omejitve izvedbe dogodkov.  Skupni stroški morajo znašati najmanj 10.000 eurov, pri organizaciji dogodkov, ki so bili zaradi vladnih odlokov odpovedani ali omejeno izvedeni. Izvedba dogodka mora biti načrtovana v Republiki Sloveniji v obdobju od vključno 1. avgusta 2021 do vključno 31. decembra 2021. Delno povračilo lahko uveljavlja pravna ali fizična oseba, ki organizira dogodek ali dogodke ali je prijavljen na sejmu kot razstavljavec in sodi v eno v zakonu naštetih SKD 2008:

 • 55.100: Dejavnost hotelov,
 • 79.110: Dejavnost potovalnih agencij,
 • 79.120: Dejavnost organizatorjev potovanj,
 • 79.900: Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti,
 • 82.300: Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
 • 90.020: Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje,
 • 93.120: Dejavnosti športnih klubov,
 • 93.190: Druge športne dejavnosti.

Šteje se, da omejena izvedba dogodka pomeni, da:

 • se dogodka zaradi razlogov iz četrte alineje prvega odstavka tega člena udeleži za vsaj 50 odstotkov manj udeležencev glede na kapacitete prostora, kjer se dogodek organizira, ali glede na kalkulacije v izvedbenem načrtu dogodka,
 • se dogodek izvede v avdio-video izvedbi, kar pomeni, da se mora izvedba dogodka zaradi ukrepov za zajezitev širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 preseliti v virtualno okolje.

Sredstva bo izplačalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na podlagi vloge, ki jo predloži upravičenec.

3. Pomoč filmski in avdiovizualni industriji (38. – 42. člen)

Povračilo stroškov industriji srečanj ter denarnega povračila v višini 25 % upravičenih stroškov filmski in avdiovizualni industriji. Denarno povračilo lahko uveljavlja vsaka pravna ali fizična oseba, opravlja in je registrirana za eno izmed naslednjih dejavnosti:

 • 59.110: Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj,
 • 59.120: Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj,

 Sredstva izplača Ministrstvo za kulturo na podlagi vloge, ki jo predloži upravičenec.

4. Turistični boni (43. – 44. člen)

Uvedba novih bonov, namenjenih izboljšanju gospodarskega položaja na področju potrošnje v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi. Prejeli jih bodo vsi državljani in sicer: odrasli v višini 100 EUR, mladoletne osebe pa v višini 50 EUR. Novi boni bodo tako kot turistični boni iz lanskega leta, ki veljajo do 31. decembra 2021, prenosljivi med najožjimi sorodniki.

5. Upravljanje z vodami (45. člen)

Imetniki pravice za vodo za namen kopališč so oproščeni plačila povračila za obdobje od 1. januarja 2021 do 15. junija 2021.

6. Pomoč upravljalcem žičniških naprav (46. člen)

Do pomoči so upravičeni tudi upravljalci žičniških naprav, ki jim bo pripadlo povračilo izpada prihodkov od prodanih vozovnic v višini 40 % in fiksna nadomestila za nova smučišča med 500 in 1.600 evro na posamezno žičniško napravo.


 

 IZVAJANJE PREVERJANJA POGOJA PCT PRI ZAPOSLENIH S STRANI ZDRAVSTVENEGA INŠPEKTORATA RS (10.6.2021)

Zdravstveni inšpektorat RS v okviru svojih nadzorov nad spoštovanjem določil Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji pri delodajalcih preverja na kakšen način zagotavljajo, da zaposleni, ki izvajajo ponujanje in prodajanje blaga in storitev, enkrat tedensko izvedejo testiranje na virus SARS-CoV-2 s hitrimi antigenskimi testi (test HAG) ali z metodo verižne reakcije s polimerazo (test PCR), pri čemer lahko ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prejšnjega odstavka opravljajo le zaposleni, ki imajo negativni rezultat testa. Ob tem skladno z mnenjem Informacijskega pooblaščenca (https://www.ip-rs.si/mnenja-gdpr/zbiranje-in-hramba-dokazil-o-negativnem-izvidu-na-covid-19) v kontekstu delovnih razmerij ne more obstajati obveznost predložitve zdravstvenega izvida s strani zaposlenega, temveč zgolj informacije, ki iz takšnega izvida izhaja. Zato skladno z informacijo, ki smo jo pridobili s strani inšpektorata, inšpektorat pristnost samega dokazila o izpolnjevanju t.i. pogoja PCT preverja pri zaposlenih in ne pri delodajalcu.

 UKREP ČAKANJA NA DELO PODALJŠANJ ZA EN MESEC (27.5.2021)

Vlada je sprejela Sklep o podaljšanju ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo za mesec junij in ga bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ocenjuje se, da bo ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo tudi v prihodnje zmanjšal tveganje, da bi se podjetja, ki se zaradi covid-19 krize soočajo z nizkim povpraševanjem ali negativnimi šoki v produktivnosti, odločala za odpuščanje delavcev. Učinki interventnih ukrepov na trg dela so spodbudni, saj so omejili rast brezposelnosti. Brez sprejetih ukrepov, predvsem ukrepa povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo, ki ga delodajalci prepoznavajo kot koristnega, bi se kriza zagotovo odrazila v večjem številu brezposelnih oseb.

Ukrep, katerega veljavnost je bila v sklopu osmega protikoronskega paketa ponovno podaljšana, je omejil rast brezposelnosti tudi v prvih mesecih leta 2021. Vir: https://www.gov.si/novice/2021-05-26-77-redna-seja-vlade-republike-slovenije/

 IZDAJA SKLEPOV O USTAVITVI POSTOPKOV ZA ODSTOPLJENE VLOGE PO INTERVENTNIH ZAKONIH (26.5.2021)

Obveščamo vas, da bodo v prihodnjih dneh na Zavodu RS za zaposlovanje pričeli izdajati sklepe o ustavitvi postopkov za vse vloge po interventni zakonodaji, od katerih so delodajalci sami odstopili iz različnih razlogov.

V času izvajanja ukrepov so, z namenom čimprejšnjega izplačila nadomestil in subvencij po interventni zakonodaji, prednostno reševali aktivne vloge delodajalcev. Zato bodo sklepe o ustavitvi izdali sedaj in s tem ustrezno formalno zaključili postopke. Zavod bo v prihodnjem tednu pričel z odpošiljanjem sklepov o ustavitvi postopkov (za vse ukrepe po interventni zakonodaji, ki jih izvaja Zavod).

Pojasnilo za delodajalce je objavljeno na spletni strani: https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/izdaja-sklepov-o-ustavitvi-postopkov-za-odstopljene-vloge

 TRETJI ODSTAVEK  44. ČLENA PKP8 (ZDUOP) V LUČI NOVEGA ODLOKA - BRUTO II POVRAČILO NADOMESTILA ZA ČAKANJE (19.5.2021)

Dne 13.5.2021 je bil v Uradnem listu RS objavljen nov Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki je dodatno sprostil opravljanje v nastanitvenih obratih ter kot novo izjemo od prepovedi določil obratovanje igralnih salonov in prirejanje posebnih iger na srečo.  V skladu z 8. točko prvega odstavka 3. člena odloka ne glede na 1. člen tega odloka prepoved ponujanja  in prodajanja blaga in storitev potrošnikom ne velja za obratovanje igralnic, igralnih salonov in prirejanje posebnih iger na srečo od 5. do 22. ure, pri čemer je lahko zasedenost do 50% razpoložljivih igralnih mest. Nadalje je na podlagi četrtega odstavka 4. člena odloka ne glede na 1. člen tega odloka dovoljeno ponujanje  nastanitvenih storitev do 30 nastanitvenih enot v nastanitvenih obratih, ki imajo do 60 nastanitvenih enot. V nastanitvenih obratih, ki imajo nad 60 nastanitvenih enot, je dovoljeno ponujanje nastanitvenih storitev do 50% zasedenosti nastanitvenega obrata. V kampih je dovoljeno ponujanje do 70% razpoložljivih enot, medtem, ko je ponujanje apartmajskih nastanitvenih enot dovoljeno ne glede na število apartmajskih nastanitvenih enot, ki jih nastanitveni obrat ponuja. Ni pa dovoljeno obratovanje nočnih klubov, barov in diskotek.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je podalo stališčem, kljub predpisanim omejitvam pri ponujanju storitev nastanitvenih obratov in igralnih salonov, ki izhajajo iz varnostnih razlogov zaradi razglašene epidemije COVID-19 in ki bi lahko vplivale na obseg poslovanja (npr. omejeno število zasedenih kapacitet), opravljanje navedenih storitev z odlokom ni (več) onemogočeno oziroma prepovedano, kar je bistvenega pomena za ugotavljanje upravičenosti delodajalca do delnega povračila nadomestila plače v višini bruto II na podlagi citiranega tretjega odstavka 44. člena ZDUOP (ki za upravičenost do takšne višine povračila zahteva, da je delodajalcu opravljanje dejavnosti onemogočeno s predpisom). Posledično v izpostavljenih primerih (razen v primerih opravljanja storitev nočnih klubov, barov in diskotek) delodajalec po navedeni zakonski določbi ne more biti upravičen do delnega povračila nadomestila plače v višini bruto II.

 PRAVILNIK O DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O MERILIH SORAZMERNOSTI PRI POGOJU UGOTAVLJANJA ZNIŽANJA PRIHODKOV (5.5.2021)

Od 13. marca 2021 velja Pravilnik o merilih sorazmernosti pri pogoju ugotavljanja znižanja prihodkov. Po njem so lahko upravičenci ugotavljali upad prihodkov le na podlagi prihodkov od prodaje. Sprememba pravilnika, ki je bil objavljen v UL RS št. 58/2021 z dne 14. 4. 2021 in je začel veljati 15. aprila 2021, je prinesla še dve možnosti izračunavanja upada prihodkov in sicer glede na povprečno število zaposlenih in glede na vrednosti osnovnih sredstev brez zemljišč. Upravičenec lahko izračunava upad prihodkov na način, ki je zanj ugodnejši. Povezava do pravilnika

 ZZZS: SOBIVANJE POSTALO PRAVICA IZ OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA - UVEDBA NOVEGA RAZLOGA 16 ZA ZADRŽANOSTI OD VKLJUČNO 17.4.2021 DALJE

V Uradnem listu RS, št. 51/21, z dne 2. 4. 2021, je objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-O), ki spreminja sedemnajsto alinejo 1. točke prvega odstavka 23. člena ZZVZZ, ki med drugim ureja pravico do sobivanja v zdravstvenem zavodu ali zdravilišču z bolnim otrokom. Spremembe v tem delu so začele veljati 17. 4. 2021. Od vključno 17.4.2021 je tako sobivanje z otrokom trajna pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, tako za sobivanje v bolnišnici kot v zdravilišču, razširjen pa je tudi krog oseb, ki imajo to pravico. NavodilaPotrdilo

 UKREP SUBVENCIONIRANJA ČAKANJA NA DELO PODALJŠAN ZA MAJ

Na svoji seji 9. aprila je Vlada med drugim sprejela sklep o podaljšanju ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo navedenega ukrepa do 31. maja 2021. Več...

 POVRAČILO DELA MINIMALNE PLAČE V OBLIKI MESEČNE SUBVENCIJE - NEENAKOMERNO RAZPOREJEN/ZAČASNO PRERAZPOREJEN DELOVNI ČAS (2.4.2021)

Drugi odstavek 29. člena ZDUOP opredeljuje sorazmernost upravičenosti do subvencije, in sicer določa, da ima delodajalec pravico do subvencije minimalne plače sorazmerno delovnemu času, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi oziroma opravil delo. Obdobje, ko je delavec odsoten z dela in ima pravico do nadomestila plače in ne plače, se sorazmerno upošteva pri določitvi višine subvencije na način, da se znesek subvencije sorazmerno zmanjša, z izjemo odsotnosti delavca z dela na dan praznika ali na drug dan, ki je z zakonom določen kot prost dan, v primeru, ko bi bil delavec na dan praznika ali dela prostega dne sicer razporejen na delovno obveznost. Več...

 VLADA S SKLEPOM PODALJŠALA VELJAVNOSTI DOLOČENIH UKREPOV IZ ZZUOOP IN ZIUOPDVE (24.3.2021)

Vlada je sprejela Sklep o spremembah Sklepa o podaljšanju veljavnosti določenih ukrepov iz Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) ter Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE).

Zaradi razglasitve epidemije dne 18. oktobra 2020 je bilo potrebno sprejeti nekatere ukrepe za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo. Med drugimi sta bila v okviru ZZUOOP opredeljena dva ukrepa za samozaposlene, družbenike-poslovodje in ustanovitelje zadrug/zavodov, in sicer ukrep izredne pomoči mesečnega temeljnega dohodka in ukrep v obliki delno povrnjenega izgubljenega dohodka za samozaposlene in družbenike za čas trajanja odrejene karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka. V okviru ZIUOPDVE pa je bil določen ukrep pomoči v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov, ki pa je namenjen ne le omenjeni ciljni skupini, ampak tudi preostalemu gospodarstvu.

Vsi predhodno navedeni ukrepi so bili s Sklepom o podaljšanju veljavnosti določenih ukrepov iz ZZUOOP ter ZIUOPDVE podaljšani do 31. marca 2021. Ker se epidemija še ni končala in ker so še vedno nekatere dejavnosti prepovedane za ponujanje blaga in storitev potrošnikom ter je posledično prizadeto gospodarstvo, vključno s samozaposlenimi, družbeniki in kmeti, prav tako pa se še vedno zaradi omejevanja posledic epidemije izrekajo ukrepi karantene na domu ter se pojavljajo primeri, ko delavec dela ne more opravljati zaradi višje sile, ki je posledica omejevalnih ukrepov, je Vlada podaljšala ukrepov iz ZZUOOP in ZIUOPDVE, in sicer do 30. junija 2021. Vir: https://www.gov.si/novice/2021-03-24-66-redna-seja-vlade-republike-slovenije/

 DOKAZOVANJE UPADA PRIHODKOV PRI ČAKANJU NA DELO IN PRI MESEČNEM TEMELJNEM DOHODKU (17.3.2021)

Za uveljavljanje ukrepa čakanja na delo in prejema mesečnega temeljnega dohodka (MTD) morajo zavezanci izpolnjevati določene zakonske pogoje. Na spodnji spletni povezavi lahko najdete kratek povzetek pogojev za dodelitev teh pomoči, ki ga je pripravil FURS. https://www.gov.si/novice/2021-03-17-dokazovanje-upada-prihodkov-pri-cakanju-na-delo-in-pri-mesecnem-temeljnem-dohodku/

 MDDSZ: UREDITEV SUBVENCIONIRANJA MINIMALNE PLAČE V NOVEM INTERVENTNEM ZAKONU, PREDVSEM V POVEZAVI Z UVELJAVLJANJEM TE PRAVICE IN PREDVIDENIMI GLOBAMI V PRIMERU ODPOVEDI POGODBE O ZAPOSLITVI IZ POSLOVNEGA RAZLOGA (3.3.2021)

Delodajalec mora za pridobitev subvencije preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: FURS) predložiti izjavo, s katero izjavlja, da je zaposlenemu obračunal in izplačal plačo iz petega odstavka 29. člen PKP8 ter podatke, iz katerih izhaja upravičenost do subvencije, najpozneje do konca meseca za subvencijo za pretekli mesec, vendar najpozneje do konca julija 2021, pri čemer bo izjava na eDavkih na voljo najpozneje do 20. marca 2021. O dejanski možnosti oddaje izjave bo FURS obvestil zavezance na svoji spletni strani. MDDSZ navaja, da  upoštevaje navedeno delodajalec lahko vlaga izjave, s katerimi uveljavlja subvencijo minimalne plače za posamezni mesec, vse do skrajnega roka, torej do 31. julija 2021. Vlogo bo moral delodajalec sicer vlagati za vsak mesec posebej, saj  na enem obrazcu ne bo mogoče uveljavljati subvencije za več mesecev hkrati, lahko pa bo oddal izjave tudi za vse mesece naenkrat. Več...

Ministrstvo za finance je objavilo pravilnik, ki ureja vračanje korona pomoči glede na upad prihodkov, kot je to določil PKP7. (26.2.2021) Povezava do pravilnika

 MDDSZ: POJASNILO V ZVEZI S TRETJIM ODSTAVKOM 44. ČLENA ZAKONA O DODATNIH UKREPIH ZA OMILITEV POSLEDIC COVID-19 (22.2.2021)

MDDSZ je podal pojasnilo v zvezi s tretjim odstavkom 44. člena Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (12.2.2021). Tretji odstavek 44. člena ZDUOP določa, da je za čas, ko je delodajalcu zaradi epidemije COVID-19 s predpisi opravljanje gospodarske dejavnosti onemogočeno, v povračilo nadomestila plače, ki ga krije Republika Slovenija, vključeno nadomestilo plače z vsemi davki in prispevki delodajalca (bruto II). Več...

 MDDSZ: POJASNILO 19. ČLENA #PKP8 (18.2.2021)

19. člen ZDUOP (PKP8) ureja prepoved izplačila dobička, nagrad za poslovno uspešnost, (…) v primeru koriščenja ukrepa skrajšanega delovnega časa v letu 2021. V obrazložitvi predloga zakona je bilo »nerodno« zapisano, da se je zaradi podaljšanja ukrepa delnega subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa obveznost seznanitve FURS o izplačilu dobička, nakupih lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačilu nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, z navedenim členom vzpostavila tudi za leto 2021. To je povzročilo skrb pri nekaterih delodajalcih, da se je omenjena prepoved podaljšala še v leto 2021. MDDSZ je potrdil naše razumevanje, da prepoved iz ZDUOP (PKP8) velja zgolj za delodajalce, ki so subvencijo za skrajšanje polnega delovnega časa prejemali tudi v letu 2021. Več...

 MDDSZ: POJASNILO V ZVEZI Z VIŠINO DELNEGA POVRAČILA NADOMESTILA PLAČE DELAVCEM NA ZAČASNEM ČAKANJU NA DELO (12.2.2021)

ZDUOP v členih od 39 do 53 ureja začasni ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo, pri čemer se v 44. členu določa višino delnega povračila nadomestila plače. Tretji odstavek 44. člena ZDUOP določa, da je za čas, ko je delodajalcu zaradi epidemije COVID-19 s predpisi opravljanje gospodarske dejavnosti onemogočeno, v primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena v povračilo nadomestila plače, ki ga krije Republika Slovenija, vključeno nadomestilo plače z vsemi davki in prispevki delodajalca (bruto II) in ne zgolj nadomestilo plače in prispevki za vsa socialna zavarovanja (bruto I).

Navedeno pomeni, da je tudi v primeru iz tretjega odstavka 44. člena višina povračila izplačanega nadomestila plače navzgor omejena z višino povprečne plače v Republiki Sloveniji za mesec oktober 2020, saj omenjena določba uzakonja zgolj možnost, da ko je opravljanje dejavnosti onemogočeno s predpisi, delodajalec dobi povrnjene tudi prispevke delodajalca (bruto II). Več https://www.gov.si/novice/2021-02-12-pojasnilo-v-zvezi-s-tretjim-odstavkom-44-clena-zakona-o-dodatnih-ukrepih-za-omilitev-posledic-covid-19/

 ZZZS: PONOVNA UVELJAVITEV PRAVICE DO KRATKOTRAJNE ODSOTNOSTI S PKP 8 IN POPRAVEK INFORMACIJE GLEDE NEVŠTEVANJE DODATKOV ZARADI EPIDEMIJE COVID V OSNOVO ZA NADOMESTILA PLAČ V BREME OZZ (5.2.2021)

S 31. členom Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP), ki je bil dne 4.2.2021 objavljen v Uradnem listu RS št. 15/21, se za obdobje od 5.2.2021 do 31.12.2021ponovno uvaja pravica do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni na enak način kot je bilo to urejeno v 20. členu Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradnem listu RS, št. 152/20; v nadaljevanju: ZZUOOP) za obdobje od 24.10.2020 do 31.12.2020. Na spletni strani ZZZS v povezavi: Kratkotrajna odsotnost zaradi bolezni so vse podrobne informacije glede te pravice. Zbirna preglednica, ki povzema vsa dosedanja navodila in pravila glede osnov v breme OZZ, je ažurirana in je v priponki.

 SPREJET #PKP8 - PREGLED KLJUČNIH UKREPOV (5.2.2021)

Državni zbor RS je seji 3. 2. 2021 sprejel Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (PKP8), ki prinaša dodatne ukrepe za ohranitev delovnih mest in pomoč, med drugim podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo ter prevzem dela bremena za dvig minimalne plače s strani države. Pravna služba GZS je pripravila pregled ključnih ukrepov. Zakon je začel veljati 5. februarja. Več...

 PODALJŠAN ZAČASNI OKVIR ZA DRŽAVNO POMOČ, SPREJET ZA PODPORO GOSPODARSTVU OB IZBRUHU KORONAVIRUSA (29.1.2021)

Evropska komisija je začasni okvir za državno pomoč, sprejet za podporo gospodarstvu ob izbruhu koronavirusa, podaljšala do 31. decembra letos. Ob tem je tudi razširila področje njegove uporabe, saj je povišala zgornje meje, ki so v njem določene, in omogočila, da se do konca naslednjega leta nekateri vračljivi instrumenti pretvorijo v neposredna nepovratna sredstva.

 • Kar zadeva omejene zneske pomoči, dodeljene na podlagi začasnega okvira, so se predhodne zgornje meje na podjetje dejansko podvojile (ob upoštevanju razpoložljivosti podpore de minimis). Nove zgornje meje znašajo 225 000 evrov na podjetje, dejavno na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov (prej 100 000 evrov), 270 000 evrov na podjetje, dejavno v sektorju ribištva in akvakulture (prej 120 000 evrov), in 1,8 milijona evrov na podjetje, dejavno v vseh drugih sektorjih (prej 800 000 evrov). Tako kot prej se lahko ta pomoč kombinira s pomočjo de minimis v višini do 200 000 evrov na podjetje (do 30 000 evrov na podjetje, dejavno v sektorju ribištva in akvakulture, in do 25 000 evrov na podjetje, dejavno v kmetijskem sektorju) v obdobju treh poslovnih let, če so izpolnjene zahteve ustrezne pomoči de minimis.
 • Za podjetja, ki jih je kriza zaradi koronavirusa še posebej prizadela in katerih izguba prometa v upravičenem obdobju znaša vsaj 30 % v primerjavi z istim obdobjem leta 2019, lahko država prispeva k delu fiksnih stroškov podjetij, ki jih ne krijejo njihovi prihodki, v znesku do 10 milijonov evrov na podjetje (prej 3 milijone evrov).

Celotno sporočilo

 KRIZNI DODATEK: GZS DALA POBUDO ZA SPREMEMBO MNENJA MDDSZ GLEDE UPOŠTEVANJA POSLOVNE USPEŠNOSTI (13.1.2021)

GZS je na ministrstvo za delo naslovila pobudo za spremembo njihovega mnenja glede upoštevanja poslovne uspešnosti kot pogoja za pridobitev pravice do kriznega dodatka po #PKP7. Predlagala je, da se poslovna uspešnost, ugotovljena za določeno obdobje, pri pridobitvi pravice do kriznega dodatka, upošteva v sorazmernih deležih. Več...

 MITI IN RESNICE O 21. ČLENU NOVEGA #PKP7 (8.1.2021)

Več...

 #PKP7 SPREJET – PREGLED KLJUČNIH UKREPOV (31.12.2020)

30. decembra 202 je bil v Uradnem listu objavljen Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) oziroma t. i. #PKP7. Zakon je začel veljati 31. decembra 2020. Pravna služba GZS je pripravila pregled ključnih ukrepov po #PKP7. Več...

 Sprejet #PKP6 (26.11.2020)

Pregled nad ključnimi novimi ter podaljšanjem /spremembami veljavnih ukrepov. Več...

 Objavljen je bil ZAKON O ZAČASNIH UKREPIH ZA OMILITEV IN ODPRAVO POSLEDIC COVID-19 (ZZUOOP), ti. PKP5

PKP5 je bil objavljen v Uradnem listu RS dne 23.10.2020. Zakon je začel veljati naslednji dan po objavi, to je dne 24.10.2020. Povezava na objavo v Uradnem listu: https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020152.pdf

Povzetki ključnih vsebin PKP5: https://www.gzs.si/koronavirus/vsebina/Delovna-zakonodaja/Pomembne-informacije#POVZETKI%20KLJU%C4%8CNIH%20VSEBIN%20PKP5

 Stališče MDDSZ glede obveznosti opravljanja drugega dela oziroma dela na drugem kraju (na domu) zaradi izvajanja ukrepov preprečitve širjenja koronavirusne bolezni COVID-19 (24.9.2020)

MDDSZ je objavilo stališče glede obveznosti opravljanja drugega dela oziroma dela na drugem kraju (na domu) zaradi izvajanja ukrepov preprečitve širjenja koronavirusne bolezni COVID-19. Stališče je dostopno na naslednji povezavi: https://www.gov.si/novice/2020-09-22-odrejanje-drugega-dela-ali-na-drugem-kraju-zaradi-izjemnih-okoliscin/

 ČASOVNI PREGLED INTERVENTNE ZAKONODAJE GLEDE UKREPA ZAČASNEGA ČAKANJA NA DELO (13.8.2020)

Pravna služba GZS je pripravila časovni pregled interventne zakonodaje glede ukrepa čakanja na delo. Časovni pregled je namenjen lažji navigaciji uporabnikov skozi nekatere spremembe, ki jih je bil deležen omenjeni ukrep. Več...

 ČASOVNI PREGLED INTERVENTNE ZAKONODAJE (31.7.2020)

Pravna služba GZS je pripravila strnjen prikaz časovne veljavnosti interventnih ukrepov z delovnopravnega področja po posameznih zakonih (čakanje na delo, skrajšan delovni čas). Več...

 POVZETEK GLAVNIH DOLOČB SPREJETEGA ZAKONA O INTERVENTNIH UKREPIH ZA PRIPRAVO NA DRUGI VAL COVID – 19 (ZIUPDV) (10.7.2020)

Pravna služba GZS je pripravila povzetke glavnih določb #PKP4 glede povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo ter nadomestila plač delavcem zaradi odrejene karantene. Več...

 RAZPOREJANJA SKRAJŠANEGA DELOVNEGA ČASA (29.6.2020)

Na podlagi sklepa s skupnega sestanka predstavnikov ESS zaradi določb Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) v zvezi z neenakomerno razporeditvijo delovnega časa v času izvajanja ukrepov, je bilo sprejeto usklajeno strokovno stališče: s pisno odredbo je tedenski obseg zagotovljenega dela konkretnega delavca lahko razporejen tudi neenakomerno na način, da se tedenski obseg delovnega časa izravna v obdobju meseca, za katerega delodajalec tudi uveljavlja subvencijo. Več...