Pomembne informacije

 IZVAJANJE PREVERJANJA POGOJA PCT PRI ZAPOSLENIH S STRANI ZDRAVSTVENEGA INŠPEKTORATA RS (10.6.2021)

Zdravstveni inšpektorat RS v okviru svojih nadzorov nad spoštovanjem določil Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji pri delodajalcih preverja na kakšen način zagotavljajo, da zaposleni, ki izvajajo ponujanje in prodajanje blaga in storitev, enkrat tedensko izvedejo testiranje na virus SARS-CoV-2 s hitrimi antigenskimi testi (test HAG) ali z metodo verižne reakcije s polimerazo (test PCR), pri čemer lahko ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prejšnjega odstavka opravljajo le zaposleni, ki imajo negativni rezultat testa. Ob tem skladno z mnenjem Informacijskega pooblaščenca (https://www.ip-rs.si/mnenja-gdpr/zbiranje-in-hramba-dokazil-o-negativnem-izvidu-na-covid-19) v kontekstu delovnih razmerij ne more obstajati obveznost predložitve zdravstvenega izvida s strani zaposlenega, temveč zgolj informacije, ki iz takšnega izvida izhaja. Zato skladno z informacijo, ki smo jo pridobili s strani inšpektorata, inšpektorat pristnost samega dokazila o izpolnjevanju t.i. pogoja PCT preverja pri zaposlenih in ne pri delodajalcu.

 UKREP ČAKANJA NA DELO PODALJŠANJ ZA EN MESEC (27.5.2021)

Vlada je sprejela Sklep o podaljšanju ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo za mesec junij in ga bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ocenjuje se, da bo ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo tudi v prihodnje zmanjšal tveganje, da bi se podjetja, ki se zaradi covid-19 krize soočajo z nizkim povpraševanjem ali negativnimi šoki v produktivnosti, odločala za odpuščanje delavcev. Učinki interventnih ukrepov na trg dela so spodbudni, saj so omejili rast brezposelnosti. Brez sprejetih ukrepov, predvsem ukrepa povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo, ki ga delodajalci prepoznavajo kot koristnega, bi se kriza zagotovo odrazila v večjem številu brezposelnih oseb.

Ukrep, katerega veljavnost je bila v sklopu osmega protikoronskega paketa ponovno podaljšana, je omejil rast brezposelnosti tudi v prvih mesecih leta 2021. Vir: https://www.gov.si/novice/2021-05-26-77-redna-seja-vlade-republike-slovenije/

 IZDAJA SKLEPOV O USTAVITVI POSTOPKOV ZA ODSTOPLJENE VLOGE PO INTERVENTNIH ZAKONIH (26.5.2021)

Obveščamo vas, da bodo v prihodnjih dneh na Zavodu RS za zaposlovanje pričeli izdajati sklepe o ustavitvi postopkov za vse vloge po interventni zakonodaji, od katerih so delodajalci sami odstopili iz različnih razlogov.

V času izvajanja ukrepov so, z namenom čimprejšnjega izplačila nadomestil in subvencij po interventni zakonodaji, prednostno reševali aktivne vloge delodajalcev. Zato bodo sklepe o ustavitvi izdali sedaj in s tem ustrezno formalno zaključili postopke. Zavod bo v prihodnjem tednu pričel z odpošiljanjem sklepov o ustavitvi postopkov (za vse ukrepe po interventni zakonodaji, ki jih izvaja Zavod).

Pojasnilo za delodajalce je objavljeno na spletni strani: https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/izdaja-sklepov-o-ustavitvi-postopkov-za-odstopljene-vloge

 TRETJI ODSTAVEK  44. ČLENA PKP8 (ZDUOP) V LUČI NOVEGA ODLOKA - BRUTO II POVRAČILO NADOMESTILA ZA ČAKANJE (19.5.2021)

Dne 13.5.2021 je bil v Uradnem listu RS objavljen nov Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki je dodatno sprostil opravljanje v nastanitvenih obratih ter kot novo izjemo od prepovedi določil obratovanje igralnih salonov in prirejanje posebnih iger na srečo.  V skladu z 8. točko prvega odstavka 3. člena odloka ne glede na 1. člen tega odloka prepoved ponujanja  in prodajanja blaga in storitev potrošnikom ne velja za obratovanje igralnic, igralnih salonov in prirejanje posebnih iger na srečo od 5. do 22. ure, pri čemer je lahko zasedenost do 50% razpoložljivih igralnih mest. Nadalje je na podlagi četrtega odstavka 4. člena odloka ne glede na 1. člen tega odloka dovoljeno ponujanje  nastanitvenih storitev do 30 nastanitvenih enot v nastanitvenih obratih, ki imajo do 60 nastanitvenih enot. V nastanitvenih obratih, ki imajo nad 60 nastanitvenih enot, je dovoljeno ponujanje nastanitvenih storitev do 50% zasedenosti nastanitvenega obrata. V kampih je dovoljeno ponujanje do 70% razpoložljivih enot, medtem, ko je ponujanje apartmajskih nastanitvenih enot dovoljeno ne glede na število apartmajskih nastanitvenih enot, ki jih nastanitveni obrat ponuja. Ni pa dovoljeno obratovanje nočnih klubov, barov in diskotek.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je podalo stališčem, kljub predpisanim omejitvam pri ponujanju storitev nastanitvenih obratov in igralnih salonov, ki izhajajo iz varnostnih razlogov zaradi razglašene epidemije COVID-19 in ki bi lahko vplivale na obseg poslovanja (npr. omejeno število zasedenih kapacitet), opravljanje navedenih storitev z odlokom ni (več) onemogočeno oziroma prepovedano, kar je bistvenega pomena za ugotavljanje upravičenosti delodajalca do delnega povračila nadomestila plače v višini bruto II na podlagi citiranega tretjega odstavka 44. člena ZDUOP (ki za upravičenost do takšne višine povračila zahteva, da je delodajalcu opravljanje dejavnosti onemogočeno s predpisom). Posledično v izpostavljenih primerih (razen v primerih opravljanja storitev nočnih klubov, barov in diskotek) delodajalec po navedeni zakonski določbi ne more biti upravičen do delnega povračila nadomestila plače v višini bruto II.

 PRAVILNIK O DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O MERILIH SORAZMERNOSTI PRI POGOJU UGOTAVLJANJA ZNIŽANJA PRIHODKOV (5.5.2021)

Od 13. marca 2021 velja Pravilnik o merilih sorazmernosti pri pogoju ugotavljanja znižanja prihodkov. Po njem so lahko upravičenci ugotavljali upad prihodkov le na podlagi prihodkov od prodaje. Sprememba pravilnika, ki je bil objavljen v UL RS št. 58/2021 z dne 14. 4. 2021 in je začel veljati 15. aprila 2021, je prinesla še dve možnosti izračunavanja upada prihodkov in sicer glede na povprečno število zaposlenih in glede na vrednosti osnovnih sredstev brez zemljišč. Upravičenec lahko izračunava upad prihodkov na način, ki je zanj ugodnejši. Povezava do pravilnika

 ZZZS: SOBIVANJE POSTALO PRAVICA IZ OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA - UVEDBA NOVEGA RAZLOGA 16 ZA ZADRŽANOSTI OD VKLJUČNO 17.4.2021 DALJE

V Uradnem listu RS, št. 51/21, z dne 2. 4. 2021, je objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-O), ki spreminja sedemnajsto alinejo 1. točke prvega odstavka 23. člena ZZVZZ, ki med drugim ureja pravico do sobivanja v zdravstvenem zavodu ali zdravilišču z bolnim otrokom. Spremembe v tem delu so začele veljati 17. 4. 2021. Od vključno 17.4.2021 je tako sobivanje z otrokom trajna pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, tako za sobivanje v bolnišnici kot v zdravilišču, razširjen pa je tudi krog oseb, ki imajo to pravico. NavodilaPotrdilo

 UKREP SUBVENCIONIRANJA ČAKANJA NA DELO PODALJŠAN ZA MAJ

Na svoji seji 9. aprila je Vlada med drugim sprejela sklep o podaljšanju ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo navedenega ukrepa do 31. maja 2021. Več...

 POVRAČILO DELA MINIMALNE PLAČE V OBLIKI MESEČNE SUBVENCIJE - NEENAKOMERNO RAZPOREJEN/ZAČASNO PRERAZPOREJEN DELOVNI ČAS (2.4.2021)

Drugi odstavek 29. člena ZDUOP opredeljuje sorazmernost upravičenosti do subvencije, in sicer določa, da ima delodajalec pravico do subvencije minimalne plače sorazmerno delovnemu času, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi oziroma opravil delo. Obdobje, ko je delavec odsoten z dela in ima pravico do nadomestila plače in ne plače, se sorazmerno upošteva pri določitvi višine subvencije na način, da se znesek subvencije sorazmerno zmanjša, z izjemo odsotnosti delavca z dela na dan praznika ali na drug dan, ki je z zakonom določen kot prost dan, v primeru, ko bi bil delavec na dan praznika ali dela prostega dne sicer razporejen na delovno obveznost. Več...

 VLADA S SKLEPOM PODALJŠALA VELJAVNOSTI DOLOČENIH UKREPOV IZ ZZUOOP IN ZIUOPDVE (24.3.2021)

Vlada je sprejela Sklep o spremembah Sklepa o podaljšanju veljavnosti določenih ukrepov iz Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) ter Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE).

Zaradi razglasitve epidemije dne 18. oktobra 2020 je bilo potrebno sprejeti nekatere ukrepe za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo. Med drugimi sta bila v okviru ZZUOOP opredeljena dva ukrepa za samozaposlene, družbenike-poslovodje in ustanovitelje zadrug/zavodov, in sicer ukrep izredne pomoči mesečnega temeljnega dohodka in ukrep v obliki delno povrnjenega izgubljenega dohodka za samozaposlene in družbenike za čas trajanja odrejene karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka. V okviru ZIUOPDVE pa je bil določen ukrep pomoči v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov, ki pa je namenjen ne le omenjeni ciljni skupini, ampak tudi preostalemu gospodarstvu.

Vsi predhodno navedeni ukrepi so bili s Sklepom o podaljšanju veljavnosti določenih ukrepov iz ZZUOOP ter ZIUOPDVE podaljšani do 31. marca 2021. Ker se epidemija še ni končala in ker so še vedno nekatere dejavnosti prepovedane za ponujanje blaga in storitev potrošnikom ter je posledično prizadeto gospodarstvo, vključno s samozaposlenimi, družbeniki in kmeti, prav tako pa se še vedno zaradi omejevanja posledic epidemije izrekajo ukrepi karantene na domu ter se pojavljajo primeri, ko delavec dela ne more opravljati zaradi višje sile, ki je posledica omejevalnih ukrepov, je Vlada podaljšala ukrepov iz ZZUOOP in ZIUOPDVE, in sicer do 30. junija 2021. Vir: https://www.gov.si/novice/2021-03-24-66-redna-seja-vlade-republike-slovenije/

 DOKAZOVANJE UPADA PRIHODKOV PRI ČAKANJU NA DELO IN PRI MESEČNEM TEMELJNEM DOHODKU (17.3.2021)

Za uveljavljanje ukrepa čakanja na delo in prejema mesečnega temeljnega dohodka (MTD) morajo zavezanci izpolnjevati določene zakonske pogoje. Na spodnji spletni povezavi lahko najdete kratek povzetek pogojev za dodelitev teh pomoči, ki ga je pripravil FURS. https://www.gov.si/novice/2021-03-17-dokazovanje-upada-prihodkov-pri-cakanju-na-delo-in-pri-mesecnem-temeljnem-dohodku/

 MDDSZ: UREDITEV SUBVENCIONIRANJA MINIMALNE PLAČE V NOVEM INTERVENTNEM ZAKONU, PREDVSEM V POVEZAVI Z UVELJAVLJANJEM TE PRAVICE IN PREDVIDENIMI GLOBAMI V PRIMERU ODPOVEDI POGODBE O ZAPOSLITVI IZ POSLOVNEGA RAZLOGA (3.3.2021)

Delodajalec mora za pridobitev subvencije preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: FURS) predložiti izjavo, s katero izjavlja, da je zaposlenemu obračunal in izplačal plačo iz petega odstavka 29. člen PKP8 ter podatke, iz katerih izhaja upravičenost do subvencije, najpozneje do konca meseca za subvencijo za pretekli mesec, vendar najpozneje do konca julija 2021, pri čemer bo izjava na eDavkih na voljo najpozneje do 20. marca 2021. O dejanski možnosti oddaje izjave bo FURS obvestil zavezance na svoji spletni strani. MDDSZ navaja, da  upoštevaje navedeno delodajalec lahko vlaga izjave, s katerimi uveljavlja subvencijo minimalne plače za posamezni mesec, vse do skrajnega roka, torej do 31. julija 2021. Vlogo bo moral delodajalec sicer vlagati za vsak mesec posebej, saj  na enem obrazcu ne bo mogoče uveljavljati subvencije za več mesecev hkrati, lahko pa bo oddal izjave tudi za vse mesece naenkrat. Več...

Ministrstvo za finance je objavilo pravilnik, ki ureja vračanje korona pomoči glede na upad prihodkov, kot je to določil PKP7. (26.2.2021) Povezava do pravilnika

 MDDSZ: POJASNILO V ZVEZI S TRETJIM ODSTAVKOM 44. ČLENA ZAKONA O DODATNIH UKREPIH ZA OMILITEV POSLEDIC COVID-19 (22.2.2021)

MDDSZ je podal pojasnilo v zvezi s tretjim odstavkom 44. člena Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (12.2.2021). Tretji odstavek 44. člena ZDUOP določa, da je za čas, ko je delodajalcu zaradi epidemije COVID-19 s predpisi opravljanje gospodarske dejavnosti onemogočeno, v povračilo nadomestila plače, ki ga krije Republika Slovenija, vključeno nadomestilo plače z vsemi davki in prispevki delodajalca (bruto II). Več...

 MDDSZ: POJASNILO 19. ČLENA #PKP8 (18.2.2021)

19. člen ZDUOP (PKP8) ureja prepoved izplačila dobička, nagrad za poslovno uspešnost, (…) v primeru koriščenja ukrepa skrajšanega delovnega časa v letu 2021. V obrazložitvi predloga zakona je bilo »nerodno« zapisano, da se je zaradi podaljšanja ukrepa delnega subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa obveznost seznanitve FURS o izplačilu dobička, nakupih lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačilu nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, z navedenim členom vzpostavila tudi za leto 2021. To je povzročilo skrb pri nekaterih delodajalcih, da se je omenjena prepoved podaljšala še v leto 2021. MDDSZ je potrdil naše razumevanje, da prepoved iz ZDUOP (PKP8) velja zgolj za delodajalce, ki so subvencijo za skrajšanje polnega delovnega časa prejemali tudi v letu 2021. Več...

 MDDSZ: POJASNILO V ZVEZI Z VIŠINO DELNEGA POVRAČILA NADOMESTILA PLAČE DELAVCEM NA ZAČASNEM ČAKANJU NA DELO (12.2.2021)

ZDUOP v členih od 39 do 53 ureja začasni ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo, pri čemer se v 44. členu določa višino delnega povračila nadomestila plače. Tretji odstavek 44. člena ZDUOP določa, da je za čas, ko je delodajalcu zaradi epidemije COVID-19 s predpisi opravljanje gospodarske dejavnosti onemogočeno, v primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena v povračilo nadomestila plače, ki ga krije Republika Slovenija, vključeno nadomestilo plače z vsemi davki in prispevki delodajalca (bruto II) in ne zgolj nadomestilo plače in prispevki za vsa socialna zavarovanja (bruto I).

Navedeno pomeni, da je tudi v primeru iz tretjega odstavka 44. člena višina povračila izplačanega nadomestila plače navzgor omejena z višino povprečne plače v Republiki Sloveniji za mesec oktober 2020, saj omenjena določba uzakonja zgolj možnost, da ko je opravljanje dejavnosti onemogočeno s predpisi, delodajalec dobi povrnjene tudi prispevke delodajalca (bruto II). Več https://www.gov.si/novice/2021-02-12-pojasnilo-v-zvezi-s-tretjim-odstavkom-44-clena-zakona-o-dodatnih-ukrepih-za-omilitev-posledic-covid-19/

 ZZZS: PONOVNA UVELJAVITEV PRAVICE DO KRATKOTRAJNE ODSOTNOSTI S PKP 8 IN POPRAVEK INFORMACIJE GLEDE NEVŠTEVANJE DODATKOV ZARADI EPIDEMIJE COVID V OSNOVO ZA NADOMESTILA PLAČ V BREME OZZ (5.2.2021)

S 31. členom Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP), ki je bil dne 4.2.2021 objavljen v Uradnem listu RS št. 15/21, se za obdobje od 5.2.2021 do 31.12.2021ponovno uvaja pravica do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni na enak način kot je bilo to urejeno v 20. členu Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradnem listu RS, št. 152/20; v nadaljevanju: ZZUOOP) za obdobje od 24.10.2020 do 31.12.2020. Na spletni strani ZZZS v povezavi: Kratkotrajna odsotnost zaradi bolezni so vse podrobne informacije glede te pravice. Zbirna preglednica, ki povzema vsa dosedanja navodila in pravila glede osnov v breme OZZ, je ažurirana in je v priponki.

 SPREJET #PKP8 - PREGLED KLJUČNIH UKREPOV (5.2.2021)

Državni zbor RS je seji 3. 2. 2021 sprejel Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (PKP8), ki prinaša dodatne ukrepe za ohranitev delovnih mest in pomoč, med drugim podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo ter prevzem dela bremena za dvig minimalne plače s strani države. Pravna služba GZS je pripravila pregled ključnih ukrepov. Zakon je začel veljati 5. februarja. Več...

 PODALJŠAN ZAČASNI OKVIR ZA DRŽAVNO POMOČ, SPREJET ZA PODPORO GOSPODARSTVU OB IZBRUHU KORONAVIRUSA (29.1.2021)

Evropska komisija je začasni okvir za državno pomoč, sprejet za podporo gospodarstvu ob izbruhu koronavirusa, podaljšala do 31. decembra letos. Ob tem je tudi razširila področje njegove uporabe, saj je povišala zgornje meje, ki so v njem določene, in omogočila, da se do konca naslednjega leta nekateri vračljivi instrumenti pretvorijo v neposredna nepovratna sredstva.

  • Kar zadeva omejene zneske pomoči, dodeljene na podlagi začasnega okvira, so se predhodne zgornje meje na podjetje dejansko podvojile (ob upoštevanju razpoložljivosti podpore de minimis). Nove zgornje meje znašajo 225 000 evrov na podjetje, dejavno na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov (prej 100 000 evrov), 270 000 evrov na podjetje, dejavno v sektorju ribištva in akvakulture (prej 120 000 evrov), in 1,8 milijona evrov na podjetje, dejavno v vseh drugih sektorjih (prej 800 000 evrov). Tako kot prej se lahko ta pomoč kombinira s pomočjo de minimis v višini do 200 000 evrov na podjetje (do 30 000 evrov na podjetje, dejavno v sektorju ribištva in akvakulture, in do 25 000 evrov na podjetje, dejavno v kmetijskem sektorju) v obdobju treh poslovnih let, če so izpolnjene zahteve ustrezne pomoči de minimis.
  • Za podjetja, ki jih je kriza zaradi koronavirusa še posebej prizadela in katerih izguba prometa v upravičenem obdobju znaša vsaj 30 % v primerjavi z istim obdobjem leta 2019, lahko država prispeva k delu fiksnih stroškov podjetij, ki jih ne krijejo njihovi prihodki, v znesku do 10 milijonov evrov na podjetje (prej 3 milijone evrov).

Celotno sporočilo

 MDDSZ: POSTOPKI PRI TESTIRANJU DELAVCEV NA COVID 19 (13.1.2021)

MDDSZ je na svoji spletni strani objavilo informacije glede (hitrega) testiranja delavcev na prisotnost virusa SARS-CoV-2, ter cepljenja proti virusu.V določenih dejavnostih in delovnih procesih je s predpisi za obvladovanje epidemije predviden posebni presejalni programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 in testiranje posameznih skupin delavcev oziroma testiranje v posebej opredeljenih situacijah. Delodajalci, ki jih neposredno ne zavezujejo interventni predpisi lahko v kolikor je to primerno, strokovno utemeljeno in v vnaprej opredeljenih primerih, v oceni tveganja predvidijo tudi testiranje delavcev na prisotnost virusa. Potrebo po izvajanju in ustrezen način izvajanja testiranja delodajalec ugotovi in sprejme v sodelovanju z izvajalcem medicine dela in strokovnim delavcem za varnost pri delu, tako da je testiranje izvedeno na strokovno sprejemljiv način in s strani usposobljenega zdravstvenega osebja. Več...

 KRIZNI DODATEK: GZS DALA POBUDO ZA SPREMEMBO MNENJA MDDSZ GLEDE UPOŠTEVANJA POSLOVNE USPEŠNOSTI (13.1.2021)

GZS je na ministrstvo za delo naslovila pobudo za spremembo njihovega mnenja glede upoštevanja poslovne uspešnosti kot pogoja za pridobitev pravice do kriznega dodatka po #PKP7. Predlagala je, da se poslovna uspešnost, ugotovljena za določeno obdobje, pri pridobitvi pravice do kriznega dodatka, upošteva v sorazmernih deležih. Več...

 MITI IN RESNICE O 21. ČLENU NOVEGA #PKP7 (8.1.2021)

Več...

 #PKP7 SPREJET – PREGLED KLJUČNIH UKREPOV (31.12.2020)

30. decembra 202 je bil v Uradnem listu objavljen Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) oziroma t. i. #PKP7. Zakon je začel veljati 31. decembra 2020. Pravna služba GZS je pripravila pregled ključnih ukrepov po #PKP7. Več...

 Vlada  podaljšala ukrep delnega subvencioniranja skrajšanega polnega delovnega časa do 30. junija 2021 (17.12.2020)

Zaradi slabih epidemioloških razmer so tudi v prihodnjih mesecih zelo verjetna nadaljnja nihanja gospodarske aktivnosti, ki vplivajo tudi na razmere na trgu dela. Z namenom, da se ohrani delovna mesta in prepreči odpuščanja delavcev iz poslovnih razlogov je, ministrstvo, pristojno za delo, predlagalo vladi, da sprejme sklep o podaljšanju ukrepa subvencioniranja polnega skrajšanega delovnega časa do konca junija 2021. Več...

 Sprejet #PKP6 (26.11.2020)

Pregled nad ključnimi novimi ter podaljšanjem /spremembami veljavnih ukrepov. Več...

 MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE: OBVESTILO GLEDE POTRDILA O KARANTENI NA DOMU (17.11.2020)

Ministrstvo za zdravje je posredovalo Obvestilo o postopku za pridobitev potrdila za uveljavljanje pravice do delno povrnjenega izgubljenega dohodka za čas trajanja karantene na domu za samozaposlene, družbenike in delničarje gospodarske družbe oz. ustanovitelje zadruge ali zavoda in kmete. Obvestilo zajema postopek pridobitve potrdila o karanteni in način vlaganja dokumentacije za uveljavljanje pravice do delno povrnjenega izgubljenega dohodka. Ukrep mesečnega temeljnega dohodka in ukrep povrnjenega izgubljenega dohodka se med seboj izključujeta. Več...

Objavljen je bil ZAKON O ZAČASNIH UKREPIH ZA OMILITEV IN ODPRAVO POSLEDIC COVID-19 (ZZUOOP), ti. PKP5

PKP5 je bil objavljen v Uradnem listu RS dne 23.10.2020. Zakon je začel veljati naslednji dan po objavi, to je dne 24.10.2020. Povezava na objavo v Uradnem listu: https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020152.pdf

Povzetki ključnih vsebin PKP5: https://www.gzs.si/koronavirus/vsebina/Delovna-zakonodaja/Pomembne-informacije#POVZETKI%20KLJU%C4%8CNIH%20VSEBIN%20PKP5

 Stališče MDDSZ glede obveznosti opravljanja drugega dela oziroma dela na drugem kraju (na domu) zaradi izvajanja ukrepov preprečitve širjenja koronavirusne bolezni COVID-19 (24.9.2020)

MDDSZ je objavilo stališče glede obveznosti opravljanja drugega dela oziroma dela na drugem kraju (na domu) zaradi izvajanja ukrepov preprečitve širjenja koronavirusne bolezni COVID-19. Stališče je dostopno na naslednji povezavi: https://www.gov.si/novice/2020-09-22-odrejanje-drugega-dela-ali-na-drugem-kraju-zaradi-izjemnih-okoliscin/

 ČASOVNI PREGLED INTERVENTNE ZAKONODAJE GLEDE UKREPA ZAČASNEGA ČAKANJA NA DELO (13.8.2020)

Pravna služba GZS je pripravila časovni pregled interventne zakonodaje glede ukrepa čakanja na delo. Časovni pregled je namenjen lažji navigaciji uporabnikov skozi nekatere spremembe, ki jih je bil deležen omenjeni ukrep. Več...

 ČASOVNI PREGLED INTERVENTNE ZAKONODAJE (31.7.2020)

Pravna služba GZS je pripravila strnjen prikaz časovne veljavnosti interventnih ukrepov z delovnopravnega področja po posameznih zakonih (čakanje na delo, skrajšan delovni čas). Več...

 POVZETEK GLAVNIH DOLOČB SPREJETEGA ZAKONA O INTERVENTNIH UKREPIH ZA PRIPRAVO NA DRUGI VAL COVID – 19 (ZIUPDV) (10.7.2020)

Pravna služba GZS je pripravila povzetke glavnih določb #PKP4 glede povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo ter nadomestila plač delavcem zaradi odrejene karantene. Več...

 RAZPOREJANJA SKRAJŠANEGA DELOVNEGA ČASA (29.6.2020)

Na podlagi sklepa s skupnega sestanka predstavnikov ESS zaradi določb Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) v zvezi z neenakomerno razporeditvijo delovnega časa v času izvajanja ukrepov, je bilo sprejeto usklajeno strokovno stališče: s pisno odredbo je tedenski obseg zagotovljenega dela konkretnega delavca lahko razporejen tudi neenakomerno na način, da se tedenski obseg delovnega časa izravna v obdobju meseca, za katerega delodajalec tudi uveljavlja subvencijo. Več...