Pomembne informacije

MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE: OBVESTILO GLEDE POTRDILA O KARANTENI NA DOMU (17.11.2020)

Ministrstvo za zdravje je posredovalo Obvestilo o postopku za pridobitev potrdila za uveljavljanje pravice do delno povrnjenega izgubljenega dohodka za čas trajanja karantene na domu za samozaposlene, družbenike in delničarje gospodarske družbe oz. ustanovitelje zadruge ali zavoda in kmete. Obvestilo zajema postopek pridobitve potrdila o karanteni in način vlaganja dokumentacije za uveljavljanje pravice do delno povrnjenega izgubljenega dohodka. Ukrep mesečnega temeljnega dohodka in ukrep povrnjenega izgubljenega dohodka se med seboj izključujeta. Več...

FURS je na svoji spletni strani objavil dokument »Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP5 na davčnem področju«.

Povezava na dokument: https://www.fu.gov.si/drugo/novice_ter_pogosta_vprasanja_in_odgovori_v_zvezi_z_ukrepi_pkp5_na_davcnem_podrocju/

Protokol za obvladovanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 na delovnih mestih v času razglašene epidemije (17.11.2020)

Ministrstvo za zdravje je že 23. oktobra zaradi velikega števila okuženih in spremenjenega načina dela epidemiološke službe, ki kontaktira neposredno samo okužene z virusom SARS-CoV-2, objavilo Protokol za obvladovanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 na delovnih mestih v času razglašene epidemije, s katerim je v sodelovanje pri obravnavi visoko tveganih stikov, vključilo specialiste medicine dela, prometa in športa. Ključno je, da se v vseh delovnih organizacijah dosledno spoštujete navodilo, da vsi delavci, ki imajo kakršnekoli bolezenske znake, OSTANEJO DOMA in pokličejo svojega izbranega zdravnika za nadaljnja navodila. Delavec, ki ima potrjeno okužbo z virusom SARS-CoV-2 (s testom ali na podlagi mnenja zdravnika), je o tem takoj dolžan obvestiti delodajalca. Več...

UKINITEV JAVNEGA PREVOZA V POVEZAVI Z VIŠJO SILO (17.11.2020)

S 16.11.2020 je stopil v veljavo Odlok o začasni prepovedi, omejitvah in načinu izvajanja prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije. S tem odlokom se je zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 začasno prepovedalo izvajanje javnega linijskega prevoza potnikov, stalnega izvenlinijskega prevoza potnikov, občasnega prevoza potnikov in javnega železniškega prevoza potnikov v notranjem prometu, razen posebnega linijskega prevoza potnikov in avtotaksi prevozov. Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka bo Vlada Republike Slovenije ugotavljala vsakih 14 dni.

Z ukinitvijo javnega prevoza je nekaterim delavcem onemogočen prihod na delo, kar se lahko smatra kot nezmožnost prihoda na delo zaradi višje sile (če so izpolnjeni vsi elementi višje sile).  V zvezi z okoliščino višje sile zaradi nemožnosti prihoda na delo zaradi ukinitve javnega prevoza trenutno veljavna interventna zakonodaja ne določa posebne pravne podlage za opravičeno odsotnost z dela in posledično do nadomestila plače v tem primeru, zato je treba upoštevati splošen delovnopravni okvir v ZDR-1. V skladu z veljavno ureditvijo (ZDR-1) je delavec, ki je odsoten z dela zaradi višje sile zaradi ukinitve javnega prevoza upravičen do nadomestila plače v višini 50 odstotkov plače oziroma najmanj 70 odstotkov minimalne plače. To nadomestilo delodajalcu ne bo povrnjeno s strani proračuna RS.

Več o tem si lahko preberete tudi na spletni strani MDDSZ: https://www.gov.si/novice/2020-11-17-ukinitev-javnega-prevoza-v-povezavi-z-visjo-silo/                                                                                                                                                                      

Gospodarska zbornica Slovenije je med svoje amandmaje k PKP6 uvrstila tudi predlog, da je okoliščina višje sile zaradi nemožnosti prihoda na delo zaradi ukinitve javnega prevoza vključena v interventno zakonodajo in se tako omogoči delodajalcem povračilo izplačanega nadomestila plače s strani proračuna RS.

OBJAVLJEN PREDLOG #PKP6 (12.11.2020)

Vlada je objavila Predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije covid-19 oziroma t. i. #PKP6, ki določa začasne ukrepe za omilitev in odpravo posledic nalezljive bolezni covid-19. Zakon je Vlada že poslala v obravnavo in sprejem v Državni zbor RS. Zakon bo začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Besedilo predloga zakona lahko najdete na povezavi.

OBVEZNOST VARSTVA OTROK IN VIŠJA SILA - NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA IN ODGOVORI (11.11.2020)
MDDSZ je pripravil odgovore na najpogostejša vprašanja v zvezi z obveznostjo varstva otrok in višjo silo. Več...

ZADOSTUJE ENA LASTNOROČNA IZJAVA ZAPOSLENEGA, KI NA DELO PRIHAJA IZ DRUGE OBČINE

Obveščamo vas, da smo s strani Direktorata za policijo in druge varnostne naloge prejeli odgovor na vprašanje, kako naj delodajalci in delavci praktično izvajajo izpolnjevanje obvezne lastnoročne izjave za zaposlene, ki prebivajo izven občine sedeža delodajalca in dnevno prihajajo na delo, saj krožijo informacije, da morajo to izpolnjevati dnevno.

Direktorat za policijo in druge varnostne naloge je v odgovoru navedel, da je skladno z Odlokom o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradi list št. 155/20) obveznost posameznika, da ob morebitni kontroli predloži dokazilo o:

 • upravičenosti prehajanja občinske meje (3. odstavek 4. člena Odloka),
 • seznanjenosti in strinjanju/zavedanju odgovornosti zaradi neupoštevanje predpisov (4. odstavek 4. člena Odloka).

V nadaljevanju še Direktorat za policijo in druge varnostne naloge navaja, da Odlok ne predpisuje časovne omejitve, zato predlagajo, da vsak delodajalec pripravi en dokument za posameznega delavca, v katerem je navedena vsebina, ki je predpisana v 3. in 4. odstavku 4. člena Odloka in ta dokument naj bo podpisan s strani tako delodajalca kot s strani delavca.

 

ZZZS je pripravil nekaj pomembnih informacij in gradiv glede pravic v primeru odsotnosti povezanih z okužbami s COVID-19.

1. Kratkotrajna odsotnost zaradi bolezni in uvedba razloga 13-bolezen-3 dni

Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP), ki je začel veljati dne 24. 10. 2020 in ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 152/2020 v povezavi: https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020152.pdf uvaja novo pravico – pravico do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni (20. člen). Delavec je lahko odsoten z dela zaradi bolezni brez potrdila o upravičeni zadržanosti od dela, ki ga izda izbrani osebni zdravnik, torej brez predhodne ugotovitve razlogov za takšno odsotnost z dela s strani osebnega zdravnika zavarovanca, do tri zaporedne delovne dni, in sicer največ enkrat v posameznem koledarskem letu. Za čas te odsotnosti je delavec upravičen do nadomestila plače, ki ga izplača delodajalec, ki nato zahteva refundacijo od ZZZS.

Informacije o tej novi pravici in postopku uveljavljanja so objavljene na spletni strani ZZZS, na portalu za zavarovane osebe v povezavi: Več o novi pravici, postopku uveljavljanja in nadomestilu (za zavarovane osebe).

Informacije o postopku refundacije nadomestila plače pa so objavljene na portalu za zavezance v povezavi: Več o postopku refundacije nadomestila plače zaradi kratkotrajne odsotnosti od dela zaradi bolezni (za delodajalce)


2. Zbirna preglednica možnih odsotnosti z dela, vrste in višine prejemkov in možnosti refundacije

3. Dodatna pojasnila glede posameznih odsotnosti z dela - izolacija, poškodba pri delu, nega otroka, delo od doma

 Novo glede ureditve karantene na domu

Ministrstvo za zdravje je objavilo nov protokol glede ureditve karanten na domu. Vzpostavlja se ureditev, ki bo zagotovila, da bo obveščenih čim več tistih, ki so bili v tesnem stiku z okuženo osebo in bodo, če ne gre drugače, ostali doma v karanteni na domu in bodo za ta čas prejeli nadomestilo dohodka.

Vsi tisti, ki jim je bilo sporočeno, da so bili v tesnem stiku z okuženo osebo neposredno ali preko aplikacije, naj ostanejo doma in ravnajo, kot da so v karanteni na domu.

Zaposleni, o tem, da so bili v tesnem stiku, obvestijo delodajalca. Delodajalec se bo v sodelovanju z zdravniki medicine dela odločil, ali lahko oseba dela od doma, ali se ji lahko delo organizira tako, da ne bo možen morebiten prenos okužbe na druge zaposlene med delom in niti med prihodom na delo in iz dela domov, ali pa naj oseba ostane v karanteni na domu. 

V primeru, da bo oseba ostala doma v karanteni na domu, bo  delodajalec v sodelovanju s svojim izvajalcem medicine dela posredoval to informacijo na Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) skupaj z naslovom ali elektronskim naslovom zaposlenega ob njegovem privoljenju. NIJZ bo osebi v roku 72 ur poslal na ta naslov potrdilo o tem, da prestaja karanteno na domu. S tem potrdilom zaposleni pri delodajalcu uveljavlja nadomestilo.

Nekateri zaposleni so zaradi narave dela ostali doma v soglasju z delodajalcem tudi v tem vmesnem času, ko se niso izdajale odločbe o karanteni in tudi še ne potrdila. Za tiste, ki so bili doma in niso mogli opravljati dela od doma ali koristiti ur oziroma dopusta, bo lahko delodajalec pridobil potrdilo tudi za to obdobje. Za vse, ki pa so bili do sedaj s strani epidemiologa obveščeni, da jim bo odrejena karantena na domu, je za uveljavljanje nadomestila še vedno potrebna odločba ministrstva.

Podrobnejše informacije

Informacija FURS – odpisi, odlogi in obročno plačevanje

FURS pojasnjuje, da protikoronski ukrepi trenutno ne omogočajo lažjega uveljavljanja obročnega plačila oziroma odloga plačila davkov zaradi posledic epidemije.

Poslovni subjekti lahko zaprosijo za obročno plačilo oziroma odlog, vendar pod rednimi pogoji. Poleg izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije morajo dokazati, da bodo hujšo gospodarsko škodo uspeli preprečiti in obroke davka plačati oziroma odlog plačila ustrezno zavarovati.

Več informacij

 

Kaj peti paket protikorona ukrepov prinaša za samozaposlene, družbenike in kmete?

FURS je pripravil informacijo glede petega paketa protikorona ukrepov za samozaposlene, družbenike in kmete. Prva priloga se nanaša na mesečni temeljni dohodek, druga pa na povračilo izgubljenega dohodka v primeru karantene ali obveznosti varstva otrok.

Podrobnejše informacije so objavljene v pogostih vprašanjih in odgovorih na strani FURS-a: https://www.fu.gov.si/datoteka.php?src=fileadmin/Internet/Poslovni_dogodki/Pogosta_vprasanja_interventni_ukrepi_PKP5.docx

Več informacij

 

Objavljen je bil ZAKON O ZAČASNIH UKREPIH ZA OMILITEV IN ODPRAVO POSLEDIC COVID-19 (ZZUOOP), ti. PKP5

PKP5 je bil objavljen v Uradnem listu RS dne 23.10.2020. Zakon je začel veljati naslednji dan po objavi, to je dne 24.10.2020.

Povezava na objavo v Uradnem listu: https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020152.pdf

Povzetki ključnih vsebin PKP5: https://www.gzs.si/koronavirus/vsebina/Delovna-zakonodaja/Pomembne-informacije#POVZETKI%20KLJU%C4%8CNIH%20VSEBIN%20PKP5

 

PKP5– Pravica do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni – postopek izvajanja

Dne 23. 10. 2020 je bil v Uradnem listu RS, št. 152/20 objavljen Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP), ki je začel veljati dne 24. 10. 2020, in uvaja novo pravico – pravico do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni (20. člen). Delavec je lahko odsoten z dela zaradi bolezni brez potrdila o upravičeni zadržanosti od dela, ki ga izda izbrani osebni zdravnik, torej brez predhodne ugotovitve razlogov za takšno odsotnost z dela s strani osebnega zdravnika zavarovanca, do tri zaporedne delovne dni, in sicer največ enkrat v posameznem koledarskem letu. Za čas te odsotnosti je delavec upravičen do nadomestila plače, ki ga izplača delodajalec, ki nato zahteva refundacijo od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). ZZZS delavcu refundira izplačano nadomestilo v breme proračuna.

Več o postopku izvajanja si lahko preberete tukaj.

 

Podaljšanje Začasnega okvirja za državno pomoč

Evropska komisija se je 13.10.2020 odločila za podaljšanje in razširitev področja uporabe začasnega okvira za državno pomoč, sprejetega 19. marca 2020 za podporo gospodarstvu ob izbruhu koronavirusa. Vsi oddelki začasnega okvira so podaljšani za šest mesecev, in sicer do 30. junija 2021, oddelek, ki omogoča podporo podjetjem pri dokapitalizaciji, pa je podaljšan za tri mesece, tj. do 30. septembra 2021.

Več informacij: https://ec.europa.eu/slovenia/news/state-aid-revamp_sl

Celotno sporočilo za javnost: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_20_1872

POVZETKI KLJUČNIH VSEBIN PKP5 (16.10.2020)

15. oktobra je bil v Državnem zboru RS sprejet ZAKON O ZAČASNIH UKREPIH ZA OMILITEV IN ODPRAVO POSLEDIC COVID-19 (ZZUOOP), ti. PKP5.

Ključni ukrepi, pomembni za področje dela:

 1. Kratkotrajna odsotnost zaradi bolezni (20.člen)
 2. Testiranja na SARS-COV-2, ki jih plača delodajalec, se ne bodo štela za boniteto (33. člen)
 3. Nadomestilo plač delavcem zaradi odrejene karantene ali nemožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva (57.  – 67. Člen)
 4. Ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo (68.- 78. Člen)
 5. Izredna pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka (88.- 92. Člen)
 6. Delno povrnjeni izgubljeni dohodek za samozaposlene in družbenike za čas trajanja karantene na domu ali nemožnosti in opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka (93. – 97. Člen)
 7. Možnost podaljšanja ukrepa skrajšanja delovnega časa (6. člen)

Podrobnejše informacije

Stališče MDDSZ glede obveznosti opravljanja drugega dela oziroma dela na drugem kraju (na domu) zaradi izvajanja ukrepov preprečitve širjenja koronavirusne bolezni COVID-19 (24.9.2020)

MDDSZ je objavilo stališče glede obveznosti opravljanja drugega dela oziroma dela na drugem kraju (na domu) zaradi izvajanja ukrepov preprečitve širjenja koronavirusne bolezni COVID-19. Stališče je dostopno na naslednji povezavi: https://www.gov.si/novice/2020-09-22-odrejanje-drugega-dela-ali-na-drugem-kraju-zaradi-izjemnih-okoliscin/

ZRSZ: oddaja vlog za delno povračilo nadomestila place za delavce na čakanju v mesecu SEPTEMBRU (28.8.2020)

Vloge za povračilo nadomestila plače za september lahko oddate na Portalu za delodajalce ZRSZ od petka, 28. 8. 2020. Več...

Vlada podaljšala ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo podaljšala do 30. septembra (28.8.2020)

Vlada Republike Slovenije je na včerajšnji redni seji s sklepom vlade podaljšala ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcev na začasnem čakanju na delo podaljšala še za en mesec, in sicer do 30. septembra 2020. Skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 lahko Vlada RS ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo s sklepom največ dvakrat podaljša za obdobje enega meseca, vendar ne dlje kot do 30. septembra 2020.

ČASOVNI PREGLED INTERVENTNE ZAKONODAJE GLEDE UKREPA ZAČASNEGA ČAKANJA NA DELO (13.8.2020)

Pravna služba GZS je pripravila časovni pregled interventne zakonodaje glede ukrepa čakanja na delo. Časovni pregled je namenjen lažji navigaciji uporabnikov skozi nekatere spremembe, ki jih je bil deležen omenjeni ukrep. Več...

ČASOVNI PREGLED INTERVENTNE ZAKONODAJE (31.7.2020)

Pravna služba GZS je pripravila strnjen prikaz časovne veljavnosti interventnih ukrepov z delovnopravnega področja po posameznih zakonih (čakanje na delo, skrajšan delovni čas). Več...

ZRSZ: DELODAJALCI, KI SO UKREP ČAKANJA NA DELO KORISTILI V JULIJU, MORAJO ZA AVGUST VLOŽITI NOVO VLOGO (27.7.2020)

Zavod RS za zaposlovanje je na spletni strani objavil novico o podaljšanju ukrepa povračila nadomestila plače delavcem na čakanju do 31. avgusta 2020: https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/moznost-delnega-povracila-nadomestila-place-podaljsana-do-konca-avgusta. Posebej izpostavljajo, da morajo delodajalci, ki so ukrep koristili v juliju, za mesec avgust pri Zavodu RS za zaposlovanje vložiti novo vlogo (preko Portala za delodajalce).

TRGOVINE ZNOVA LAHKO ODPRTE V NEDELJO (23.7.2020)

Vlada je 23. julija sprejela spremembo Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, s katero se odpravi določitev minimalnega obratovalnega časa in odpravi prepoved obratovanja trgovin ob nedeljah in z zakonom določenim dela prostih dnevih. S tem se trgovcem znova omogoči, da obratovalni čas določijo v skladu s svojo poslovno odločitvijo. Še vedno pa ostajajo zaprti nočni klubi in diskoteke. Odlok stopi v veljavo 24.7.2020.

UKREP ZAČASNEGA ČAKANJA NA DELO PODALJŠAN DO KONCA AVGUSTA (23.7.2020)

Vlada je na svoji redni 27. seji dne 23.7.2020 odločila, da se ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo, ki ga določa Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19, podaljša do 31. avgusta 2020. Več na https://www.gov.si/novice/2020-07-23-27-redna-seja-vlade-republike-slovenije/

POVZETEK GLAVNIH DOLOČB SPREJETEGA ZAKONA O INTERVENTNIH UKREPIH ZA PRIPRAVO NA DRUGI VAL COVID – 19 (ZIUPDV) (10.7.2020)

Pravna služba GZS je pripravila povzetke glavnih določb #PKP4 glede povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo ter nadomestila plač delavcem zaradi odrejene karantene. Več...

ODDAJA KONČNIH POROČIL ZA ZAČASNO ČAKANJE NA DELO (1.7.2020)

Od 1. julija je na portalu ZRZS za delodajalce omogočena oddaja končnih poročil za začasno čakanje na delo. https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/oddaja-koncnih-porocil-za-povracilo-nadomestila-place

RAZPOREJANJA SKRAJŠANEGA DELOVNEGA ČASA (29.6.2020)

Na podlagi sklepa s skupnega sestanka predstavnikov ESS zaradi določb Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) v zvezi z neenakomerno razporeditvijo delovnega časa v času izvajanja ukrepov, je bilo sprejeto usklajeno strokovno stališče: s pisno odredbo je tedenski obseg zagotovljenega dela konkretnega delavca lahko razporejen tudi neenakomerno na način, da se tedenski obseg delovnega časa izravna v obdobju meseca, za katerega delodajalec tudi uveljavlja subvencijo. Več...

VLADA RS PREDLAGA PODALJŠANJE TRAJANJA UKREPA DELNEGA POVRAČILA NADOMESTILA ZA ZAČASNO ČAKANJE NA DELO DO 31. JULIJA (24.6.2020)

Vlada Republike Slovenije je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 ter ga predložila v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru Republike Slovenije po nujnem postopku. S predlogom zakona se podaljšuje trajanje ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delu do 31. julija 2020, glede na stanje in potrebe na trgu dela. Vlada lahko ukrep pred njegovih iztekom s sklepom največ dvakrat podaljša za obdobje enega meseca, vendar ne dlje kot do 30. septembra 2020.

Poleg tega je namen predloga zakona tudi blaženje učinkov zaradi delavcu odrejene karantene v breme delodajalca, ko se ta ne more izogniti odsotnosti delavca, ki dela ne more opravljati in mu ni možno odrediti dela na domu, mu pa mora delodajalec na podlagi delovnopravne zakonodaje zagotoviti nadomestilo plače za čas odsotnosti. Predlog zakona tako delodajalcem omogoča uveljavitev povračila nadomestila plače tudi za te primere, delavci pa bodo upravičeni do nadomestila plače, pri čemer bo višina nadomestila odvisna od vzroka za izdajo odločbe o karanteni.  

Sporočilo za javnost je objavljeno na spletnem portalu GOV.SI.

MDDSZ: POVRAČILO NADOMESTILA PLAČE DELAVCEM NA ZAČASNEM ČAKANJU NA DELO in SUBVENCIONIRANJE SKRAJŠANJA POLNEGA DELOVNEGA ČASA (5.6.2020)

MDDSZ je na svoji spletni strani objavil pogosta vprašanja in odgovore o ukrepih povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo in subvencije za krajši delovni čas po Zakonu o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE). Oba ukrepa sta namenjena ohranjanju čim več delovnih mest. https://www.gov.si/novice/2020-06-05-ukrep-cakanje-na-delu-in-skrajsani-delovni-cas/

ZRSZ OBJAVIL ODGOVORE NA NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA (5.6.)

Na svoji spletni strani je ZRSZ objavil najpogostejša vprašanja in odgovore o ukrepih povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo in subvencije za krajši delovni čas po Zakonu o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE). Več...

ZRSZ: POVRAČILO NADOMESTILA PLAČE ZA ZAČASNO ČAKANJE IN SUBVENCIONIRANJE SKRAJŠANEGA DELOVNEGA ČASA (3.6.2020)

Na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije (ZIUOOPE), ki je pričel veljati 31. maja, so na Zavodu RS za zaposlovanje pristojni za izvajanje dveh ukrepov: delnega povračila nadomestila plače za začasno čakanje na delo in delnega subvencioniranja skrajšanega delovnega časa. https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/povracilo-nadomestila-place-za-zacasno-cakanje-in-subvencije-skrajsani-delovni-cas

FURS: POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI O UKREPIH NA DAVČNEM PODROČJU ZA BLAŽITEV POSLEDIC KORONAVIRUSA (1.6.2020)

 • FURS na svoji spletni strani objavlja tekoče ažuriran nabor vprašanj in odgovorov, vezanih na letni obračun DDPO in DohDej, znižanje mesečne (trimesečne) akontacije davka, odlog, odpis in obročno plačilo davkov, odlog in oprostitev plačila prispevkov samozaposlenim, verskim delavcem in kmetom, mesečni temeljni dohodek za samozaposlene, verske uslužbence in kmete, interventne ukrepe na področju plač za zaposlene, ukrep delnega povračila nadomestila plače in oprostitve prispevkov od nadomestila plače, letne odmere dohodnine, teka rokov za opravljanje procesnih dejanj zavezancev. https://www.fu.gov.si/drugo/pogosta_vprasanja_in_odgovori_o_ukrepih_na_davcnem_podrocju_za_blazitev_posledic_koronavirusa/

ZZZS: NADOMESTILA PLAČ V BREME ZZZS IN IZVAJANJE ZIUZEOP (16.4.2020)

v Uradnem listu RS št. 49/2020 na povezavi: https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020049.pdf je bil dne 10. aprila 2020 objavljen Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP).

Na podlagi določb 56. člena ZIUZEOP se nadomestila plač med začasno nezmožnostjo za delo zaradi bolezni, poškodbe izven dela, poškodbe po tretji osebi izven dela, poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, ki so sicer bremenila delodajalce zasebnega sektorja in samostojne zavezance (za prvih 30 delovnih dni), od vključno 11.4.2020 do 31.5.2020 obračunajo v breme ZZZS.

Vse informacije glede zadržanosti od dela in uveljavljanja nadomestila plače v zvezi z epidemijo COVID-19, vključno z izvajanjem 56. člena ZIUZEOP, najdete na spletni strani ZZZS na povezavi: https://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzs.nsf/o/55F91A45343677D6C125852D00303245

Na zgornji povezavi sta objavljeni navodili za delodajalce zasebnega sektorja in samostojne zavezance, kjer so podrobno opisani postopki vložitve zahtevkov za refundacije za delavce pri delodajalcih zasebnega sektorja in zahtevkov za samostojne zavezance:

 • Delodajalec, ki ni neposredni ali posredni proračunski uporabnik, bo za obdobje zadržanosti od vključno 11.4.2020 do 31.05.2020, ki bi glede na določbe ZDR bremenilo delodajalca (torej do vključno 30 delovnih dni), vložil posebni mesečni zahtevek za refundacijo z oznako ''COVID-19'' na novi spletni strani ZZZS, o kateri vas bomo obvestili posebej. Oddati bo možno Excelovo datoteko (pripravljeno na podlagi v zgornji povezavi objavljenega pripomočka) ali pdf datoteko, pripravljeno iz programa delodajalca za obračun plač.
 • Delodajalec pri obračunu nadomestila po 56. členu ZIUZEOP uporabi takšen % osnove po razlogih zadržanosti 01, 02, 03, 04 in 05 kot to določa ZDR in takšno urno osnovo za nadomestilo kot jo uporablja delodajalec pri obračunu nadomestila v svoje breme ( po ZDR ali kolektivni pogodbi, če je ta ugodnejša).
 • Preko nove spletne strani se ne bodo oddajali ''običajni'' zahtevki za refundacijo po ZZVZZ, ampak le novi COVID-19 zahtevki.
 • Novih COVID-19 zahtevkov po 56. členu ZIUZEOP ne bo možno oddati preko portala SPOT ali preko vmesnika.
 • Samostojni zavezanec bo vložil mesečno vlogo za direktno izplačilo nadomestila na ZZZS za obdobje od vključno 11.4.2020 do 31.05.2020. Vloga je enaka kot jo samostojni zavezanci vlagajo že sedaj za nadomestila, ki jih ZZZS izplačuje po določbah ZZVZZ za zadržanosti zaradi bolezni ali poškodbe od vključno 31. delovnega dne oz. od 1. delovnega dne za nego, spremstvo, darovanje krvi, transplantacijo, izolacijo ter poškodbe, nastale v okoliščinah iz 18. člena ZZVZZ.

Podrobnejše informacije o drugih ukrepih v zvezi z epidemijo in novo zakonodajo lahko najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/

Na tem spletnem naslovu pa FURS dopolnjuje in popravlja zbirko vprašanj in odgovorov: https://www.gov.si/novice/2020-04-07-zbirka-pogostih-vprasanj-in-odgovorov/

Posebej opozarjamo na posebnost glede izvajanja 33. člena ZIUZEOP, ki je uvedel oprostitev plačila vseh prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (PIZ) za vse delavce pri delodajalcih v zasebnem sektorju. Prosimo vas, da upoštevate, da oprostitev prispevkov za PIZ ne velja v času odsotnosti zaradi bolniškega staleža, za katerega delodajalec dobi povrnjeno nadomestilo plače s strani ZZZS, to pa je v naslednjih primerih:

 • od prvega dne odsotnosti npr. zaradi nege, izolacije, spremstva (navadni zahtevek za refundacijo preko SPOT, vmesnika ali v papirni obliki),
 • od 31 delovnega dne odsotnosti dalje v ostalih primerih (navadni zahtevek za refundacijo preko SPOT, vmesnika ali v papirni obliki),
 • od prvega dne odsotnosti od 11. 4. 2020 do predvidoma 31. 5. 2020 v skladu s 56. člena ZIUZEOP zaradi nezmožnosti za delo zaradi bolezni, poškodbe izven dela, poškodba po tretji osebi izven dela, poškodba pri delu, poklicne bolezni, ki ga je pred ZIUZEOP moral do 30. delovnega dne izplačati v svoje breme delodajalec (novi COVID-19 zahtevek na spletni strani ZZZS).

ZZZS: UVELJAVLJANJE REFUNDACIJSKIH ZAHTEVKOV S PRIPOMOČKOM ZA DEJANSKI OBRAČUN ZA DELODAJALCE (14.4.2020)

 • Objavljamo povezavo na podrobnejše obvestilo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za delodajalce z dne 10. 4. 2020 o uveljavljanju refundacijskih zahtevkov zaradi epidemije COVID-12 od 11. 4. 2020 dalje (s pripomočkom za dejanski obračun za delodajalce).

FURS je 07.04.2020 objavil odgovore na pogosta vprašanja o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa. Pripravili so tudi pregled ukrepov za delodajalce v zvezi z delom in plačevanjem prispevkov za socialno varnost za zaposlene, s konkretnimi navodili za izvedbo, kako jih lahko izkoristijo. Vprašanja in odgovore so pripravili tudi s področja letnega obračuna davka od dobička pravnih oseb in s tem povezanimi akontacijami, postopke o znižanju mesečne (trimesečne) akontacije davka, možnost odloga, odpisa in obročnega odplačevanja davka ipd.

 • I. Letni obračun DDPO in DohDej
  • I-a. Plačevanje akontacij DDPO in DohDej
 • II. Znižanje mesečne (trimesečne) akontacije davka
 • III. Odlog, odpis in obročno plačilo davkov
 • IV. Odlog in oprostitev plačila prispevkov samozaposlenim, verskim delavcem in kmetom
 • V. Mesečni temeljni dohodek za samozaposlene, verske uslužbence in kmete
 • VI. Interventni ukrepi na področju plač za zaposlene
  • VI-a. Ukrep delne oprostitve plačila prispevkov od plače za delo v času epidemije
  • VI-b. Izplačilo kriznega dodatka
 • VII. Ukrep delnega povračila nadomestila plače in oprostitve prispevkov od nadomestila plače
 • VIII. Letna odmera dohodnine
 • IX. Tek rokov za opravljanje procesnih dejanj zavezancev

Zavod RS za zaposlovanje obvešča, da je bila dosedanja vloga za uveljavljanje povračila nadomestila plače za začasno čakanje na delo iz poslovnih razlogov z dnem 7.4.2020 umaknjena s portala za delodajalce. V skladu z novo, ugodnejšo zakonodajo, na Zavodu RS Slovenije pripravljamo novo vlogo, ki jo bo možno oddati na portalu ob uveljavitvi novega MEGA zakona (ZIUZEOP).

Vse že sprejete vloge bo Zavod upošteval in jih ne bo potrebno na novo vlagati.

 • Državni zbor je 2.4.2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), ki bo stopil v veljavo dan po objavi v Uradnem listu RS. ZIUZEOP bo omogočal povračilo nadomestila za delavce, ki ste jih napotili na začasno čakanje na delo od 13. marca 2020 dalje. Tudi vloge, ki jih boste vložili za delavce, napotene na začasno čakanje na delo od 13. marca 2020 dalje, bodo pravočasne, če jih boste vložili v roku osem dni od uveljavitve ZIUEOP. Prosimo, da spremljate dejanski datum uveljavitve zakona. Vse vloge za povračilo nadomestila za delavce, napotene na začasno čakanje na delo, ki bodo oddane po Zakonu o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (Uradni list št. 36/2020) do uveljavitve ZIUZEOP, bomo obravnavali po ZIUZEOP. Po uveljavitvi ZIUZEOP bomo na portalu za delodajalce omogočili vlaganje vlog za povračilo nadomestila za delavce, ki zaradi višje sile ne morejo opravljati dela.