Začasne prepovedi in drugi odloki

ODLOK O ZAČASNI SPLOŠNI OMEJITVI ZBIRANJA - NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA IN ODGOVORI (1.7.2020)

Vlada Republike Slovenije je 29. junija 2020 izdala Odlok o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji, ki velja od 30. junija 2020. S spremembo, s katero prenehajo veljati vsi prejšnji odloki o omejitvi zbiranj, se ponovno zaostrujejo pogoji za zbiranje ljudi. MNZ je odgovore na najpogostejša vprašanja. https://www.gov.si/novice/2020-07-01-najpogostejsa-vprasanja-in-odgovori-glede-odloka-o-zacasni-splosni-omejitvi-zbiranja/

PREKLIC EPIDEMIJE (14.5.2020)
Odlok o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19): S tem odlokom se na območju Republike Slovenije prekliče epidemija nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) z 31.05. 2020 dalje. https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1030/odlok-o-preklicu-epidemije-nalezljive-bolezni-sars-cov-2-covid-19

SEZNAM BLAGA, KI JE ZAČASNO OPROŠČENO UVOZNIH DAJATEV IN PLAČILA DDV
Odlok o določitvi seznama blaga za spopadanje s posledicami epidemije COVID-19, ki je začasno oproščeno uvoznih dajatev in plačila davka na dodano vrednost pri uvozu (14.5.2020): S tem odlokom se kot začasni ukrep zaradi epidemije COVID-19 določa seznam blaga, potrebnega za spopadanje s posledicami epidemije COVID-19, ki je oproščeno uvoznih dajatev in plačila davka na dodano vrednost pri uvozu. Seznam blaga je v prilogi odloka. https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1032/odlok-o-dolocitvi-seznama-blaga-za-spopadanje-s-posledicami-epidemije-covid-19-ki-je-zacasno-oprosceno-uvoznih-dajatev-in-placila-davka-na-dodano-vrednost-pri-uvozu

ZAČASNI POGOJI ZA IZVAJANJE ŠPORTNE DEJAVNOSTI

ZAČASNA PREPOVED PRODAJE BLAGA IN STORITEV NEPOSREDNIM POTROŠNIKOM VOŽNJE IN POOBLAŠČENIM ORGANIZACIJAM S PODROČJA VOZNIKOV/VOZIL

  • Odlok o spremembi in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom šolam vožnje in pooblaščenim organizacijam s področja voznikov in vozil v Republiki Sloveniji (13.5.2020): Odlok podaljšuje veljavnost vozniških dovoljenj in izkaznic o vozniških kvalifikacijah, ki zaradi prepovedi potečejo od uveljavitve tega odloka do 17. maja 2020, se podaljša do 30.06.2020. Veljavnost vozniških dovoljenj in izkaznic o vozniških kvalifikacijah, ki zaradi nezmožnosti izpolnitve obveznosti potečejo od 18. maja do 17. junija 2020, se podaljša do 30. junija 2020. Odlok začne veljati 14.05. 2020. https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1028/odlok-o-spremembi-in-dopolnitvah-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-solam-voznje-in-pooblascenim-organizacijam-s-podrocja-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji
  • Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom šolam vožnje in pooblaščenim organizacijam s področja voznikov in vozil v Republiki Sloveniji (17.3.2020) začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije, in sicer se gospodarskim družbam, javnim in zasebnim izobraževalnim zavodom in drugim pravnim osebam zasebnega prava ter samostojnim podjetnikom posameznikom, ki izvajajo dejavnost usposabljanja kandidatov za voznike, prepove opravljati to dejavnost, ter pravnim osebam ali samostojnim podjetnikom posameznikom, ki izvajajo program dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov, program dodatnega usposabljanja za varno vožnjo in program izobraževanja in dodatnega usposabljanja izvajalcev programov dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in za varno vožnjo, prepove izvajanje teh programov, pravnim osebam ali samostojnim podjetnikom posameznikom, ki opravljajo naloge tehnične službe, strokovne organizacije in pooblaščene registracijske organizacije, se prepove opravljati te naloge. Velja do 16.04. 2020. Veljavnost vozniških dovoljenj, ki zaradi prepovedi iz prejšnjega člena potečejo od uveljavitve tega odloka do 16. aprila 2020, se podaljša do 16. maja 2020. Več...

ZDRAVSTVENIH DELAVCEV IN ZDRAVSTVENIH SODELAVCEV – PRIPRAVNIKOV NA PODROČJU ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI

ZAČASNA PREPOVED O PONUJANJU IN PRODAJI BLAGA IN STORITEV V SLOVENIJI:

ZBIRANJA LJUDI V ZAVODIH S PODROČJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA, UNIVERZAH IN SAMOSTOJNIH VŠ ZAVODIH

  • Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja (13.5.2020): Ta odlok ne velja za javne uslužbence, zaposlene v zavodih in posameznike, ki v teh zavodih opravljajo delo na drugi pravni podlagi (na primer podjemne, avtorske pogodbe); člane organov zavodov in člane šolskih komisij za izvedbo zaključkov izobraževanja; učence 1. do 3. razreda osnovne šole in osnovne šole s prilagojenim programom; učence in dijake, ki obiskujejo vzgojne programe v osnovni šoli in osnovni šoli s prilagojenim programom; otroke v programih predšolske vzgoje v osnovni šoli s prilagojenim programom; dijake zaključnih letnikov srednje šole in posameznike, ki bodo v šolskem letu 2019/2020 opravljali maturo ali zaključni izpit, ter dijake od 1. do 3. letnika, ki jim šola organizira dodatno učno pomoč ali pridobivanje praktičnega znanja in veščin, posameznike, ki bodo opravljali izpite v skladu s šolskim koledarjem, in udeležence izobraževanja odraslih; dijake v dijaških domovih, ki jim je zaradi zdajšnjih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča, mladoletnike v dijaških domovih brez spremstva s statusom prosilca mednarodne zaščite oziroma s priznano mednarodno zaščito, študente v dijaških domovih in dijake; kandidate za vpis v srednje šole v šolsko leto 2020/2021 za izvedbo aktivnosti prijavno-vpisnega postopka. Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 18. maja 2020. Ta odlok ne velja za učence 4. do 8. razreda osnovne šole in osnovne šole s prilagojenim programom z učnimi težavami, ki potrebujejo prilagojene oblike in metode dela za doseganje minimalnih standardov znanja; učence 9. razreda osnovne šole in osnovne šole s prilagojenim programom in učence in dijake posebnih programov vzgoje in izobraževanja v osnovni šoli in osnovni šoli s prilagojenim programom. Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 25. maja 2020. https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1025/odlok-o-zacasni-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja

PREPOVED OPRAVLJANJA ZRAČNIH PREVOZOV V SLOVENIJI

ZAČASNA PREPOVED IN OMEJITVE JAVNEGA PREVOZA POTNIKOV V SLOVENIJI:

ZAČASNI UKREPI NA PODROČJU IZVAJANJA SEKUNDARIATA, PRIPRAVNIŠTVA IN SPECIALIZACIJE (7.5.2020)

PODALJŠANJE VELJAVNOSTI DOVOLJENJ OZIROMA SPRIČEVAL OSEBAM, KI OPRAVLJAJO VARNOSTNO KRITIČNE NALOGE V ŽELEZNIŠKEM PROMETU (30.4.2020)

FINANČNA NADOMESTILA ZARADI IZPADA DOHODKA V PRIREJI GOVEJEGA MASA, NOSILCEM DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI NA KMETIJI, V GOZDARSKEM SEKTORJU, V PROIZVODNJI VINA

ZAČASNA PREPOVED PRODAJE BLAGA IN STORITEV NEPOSREDNIM POTROŠNIKOM VOŽNJE IN POOBLAŠČENIM ORGANIZACIJAM S PODROČJA VOZNIKOV/VOZIL

TEHNIČNI PREGLEDI, DRUGI POSTOPKI POVEZANI Z REGISTRACIJO MOTORNIH VOZIL:

PODALJŠANJE VELJAVNOSTI OVERITEV MERIL
Odlok o spremembah Odloka o podaljšanju veljavnosti overitev meril (30.4.2020)

NAJVIŠJE CENE VAROVALNE, ZAŠČITNE IN DRUGE ZDRAVSTVENE OPREME:

 

PRIKAZ VELJAVNIH PREDPISOV, SPREJETIH ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA BOLEZNI COVID-19

  • Na PIS - Pravno-informacijskem sistemu so objavljeni veljavni predpisi, sprejeti za preprečevanje širjenja bolezni Covid-19.

Povezava