Začasne prepovedi in drugi odloki

Odlok o spremembi Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji: Ponovno dovoljenje odprtja prodajaln ob nedeljah in dela prostih dnevih iz 1. in 2. člena Zakona o praznikih in dela prostih dnevih. Odlok začne veljati 24.7.2020. https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1026?sop=2020-01-1026 

Sklep o podaljšanju ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo: Ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo, ki ga določa Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (Uradni list RS, št. 98/20), se podaljša do 31. avgusta 2020. http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE12157 

Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije: S tem odlokom se določijo ukrepi na zunanji meji in na kontrolnih točkah notranjih meja Republike Slovenije ob vstopu v Republiko Slovenijo, na katerih je v času njihovega obratovanja edino dovoljen prestop državnih meja Republike Slovenije, in v notranjosti Republike Slovenije. Odlok ureja tudi odreditev 14 dnevne karantene ter izjeme pri odrejanju te. Odlok začne veljati 20.7.2020. http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO2135

Pravilnik o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve posledic epidemije COVID-19: S tem pravilnikom se ureja postopek in način odločanja ter zahtevano dokumentacijo za izvajanje enake obravnave upravičencev za oprostitev ali delno oprostitev plačila najemnine po Zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE). Upravičenci so najemniki poslovnih stavb ali poslovnih prostorov v lasti Republike Slovenije ali v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti, in sicer za obdobje od 13. marca 2020 do vključno 31. maja 2020. Upravičenci vlogo oddajo do 31. avgusta 2020. http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=NAVO1161

Odlok o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji: Z odlokom se začasno prepove zbiranje ljudi, če se zbira več kot 10 ljudi ali, če je zbiranje ljudi prepovedano z drugimi odloki Vlade Republike Slovenije. Zbiranje ljudi je dovoljeno v primeru, če se zbira več kot deset ljudi, vendar največ do 50 ljudi, in sklicatelj, ki organizira zbiranje, vodi seznam prisotnih ljudi. Odlok začne veljati 9.7.2020. http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO2130

Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2: S tem odlokom se zaradi preprečitve ponovnih izbruhov nalezljive bolezni COVID-19 začasno določita obvezna uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza v zaprtem javnem prostoru, kar vključuje tudi javni potniški promet, ter obvezno razkuževanje rok. Odlok začne veljati 25.6.2020. http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO2129

Uredba o načinu unovčitve bona za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma, povračilu sredstev preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije ter načinu vodenja in upravljanja evidence bonov: Ta uredba določa način unovčitve bona za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije, povračilo sredstev preko informacijskega sistema FURS ter način vodenja in upravljanja evidence bonov. http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED8114

Odlok o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19): S tem odlokom se na območju Republike Slovenije prekliče epidemija nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) z 31.05. 2020 dalje. http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO2101